Fik vi svar på vores spørgsmål

Fik vi svar på vores spørgsmål?
- Debat og erfaringsudveksling
v/Deltagere og Planlægningsgruppen
Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015
Den dagkirurgiske patient
Phønix – Fremtidens hus for læring og udvikling - Odense
Spørgsmål - emner til debat
Smitte spredning på OP – stuen:
•
Patientens seng og dyne med på OP-stuen præoperativt
•
•
•
•
•
•
tildækkede instrumenter
Forbinding
Brug af masker
Forced air warming (Bair-hugger)
Skift af knivsblad
Huddesinfektion
Patient på OP
Sengen på OP-stuen præoperativt (+/- dyne)
– en forureningskilde, vi ikke længere behøver at tænke på?
Hvad siger retningslinjerne?
DS 2451-5:2014
Alle 4 operationstyper (skema)
•”Under transport og lejring af patienten ind på
operationsstuen skal udpakkede instrumenter være
tildækkede”.
•”Instrumentborde bør tildækkes ved øget risiko for
nedfald af partikler”.
Hvad siger retningslinjerne?
NIR
•Patientens seng og sengetøj
•
”Udstyr der anvendes på hospital skal være rent.
Patientseng og sengetøj udgør en kontamineringsrisiko
i forbindelse med entre og lejring”.
•
Anbefaling
”Hvis patienten køres i seng til operationsstuen, skal
sengen være ren og med rent sengetøj”.
•Infektionsfølsomhed/Operationstyper
• Alle – 5 kategorier – som i DS 2451-5
Forbinding
DS 2451-5:2014
•
•
•
Forbindingen skal være steril og tætsluttende
Forbindingen skal skiftes, når den er gennemsivet, fugtig, løs eller
forurenet
Forbindingen over tørre og lukkede sår efter rene eller potentielt
kontaminerede operationer kan fjernes efter 24 timer
NIR
Vi har problemer!!
Forbinding
NIR – side 21:
Operationssåret dækkes af forbinding, der anvendes for at absorbere
såreksudat og for at beskytte vævet 17.
Efter operationen dækkes operationssåret til med en egnet forbinding.
Der er dog ingen evidens for, at det har betydning for udviklingen af
postoperative sårinfektioner 65.
Der er forskellige typer forbinding herunder nogle med antiseptisk barriere.
Der er ikke fundet, at dette har en reducerende effekt på forekomsten af
postoperative sårinfektioner 17. Nogle typer forbinding muliggør tidlig bad
for patienten, men der er sparsom evidens vedrørende hvornår det er
optimalt at patienten må gå i bad efter operation 66.
Forbinding
NIR – side 22:
Anbefaling
•Anlæggelse af forbinding skal foregå med anvendelse af aseptisk teknik
•Forbinding skal være steril og tætsluttende
•Forbinding over tørre og lukkede sår efter rene eller potentielt
kontaminerede operationer kan fjernes efter 24 timer
•Forbindingen skal skiftes, når den er gennemsivet, fugtig, løs eller
forurenet
Hvordan er det nu lige de to sider hænger sammen og
skal forstås i sammenhæng?
Forbinding
Men vi har et problem mere omkring praksis inden for det
plastikkirurgiske område - med anlæggelse af usteril forbinding
umiddelbart efter operationssåret er lukket!
Kirurgisk maske
DS 2451-5:2014
Kirurgisk maske skal være CE-mærket
Kirurgisk maske skal anvendes af operationsteamet
Kirurgisk maske bør anvendes af personer, der er mindre end 1 meter
fra det sterile felt
Kirurgisk maske skal sammen med operationshuen dække alt skæg
Kirurgisk maske skal kasseres, når den tages af
Note – Den kirurgiske maskes funktion er at opfange
dråber og at mindske risikoen for, at operationsfeltet
eller instrumenterne kontamineres
13-03-2015
Operationshue og kirurgisk maske
NIR
Operationshuens og maskens opgave er at opfange dråber og at
mindske risikoen for at operationsfeltet og instrumenterne
kontamineres og derved nedsættes risikoen for at mikroorganismer fra
operationspersonalet forurener operationssåret eller omgivelserne.
Brug af maske og operationshue kan nedsætte antallet af
mikroorganismer i operationssåret, om end der ikke er påvist, at fx brug
af maske nedsætter antallet af postoperative sårinfektioner.
Der er dog international konsensus om at tilråde brug af maske og
operationshue hos operationsteamet.
13-03-2015
Operationshue og kirurgisk maske
NIR - Anbefaling
•Operationshuen ….
•Kirurgisk maske skal anvendes af operationsteamet.
•Kirurgisk maske bør anvendes af personer, der er mindre end 1 meter
fra det sterile felt.
•Kirurgisk maske skal sammen med operationshuen dække alt skæg.
•Kirurgisk maske skal kasseres, når den tages af.
For mig er der simpelthen ingen forskel på situationen med ”skal” og ”bør” andet end at
operationsteamet har sterilt overtræk på, det har personer, der er mindre end 1 meter fra
det sterile felt ikke, men forureningsmæssigt??????
13-03-2015
Operationshue og kirurgisk maske
Spørgsmål!
Når vi nu ved, at dråber står ud af munden på os,
når vi hoster, synger eller taler,
hvorfor melder vi så ikke klart ud, at er man
indenfor en meter af sterile felter, så bærer man
maske?
13-03-2015
Legemstemperatur - Forced air warming (FAW)
• DS 2451-5:2014
• Det skal sikres, at legemstemperaturen ikke falder mere end 0,5o C
peroperativt under såvel regional som universel anæstesi.
• Udstyr til stabilisering af patientens legemstemperatur må ikke øge
infektionsrisikoen.
• NIR – anbefaling
Der bør implementeres plejetiltag, der sikrer at patienter er
normoterme under operative indgreb
Forced air warming (FAW)
NIR – side 18
Forced air warming varmetæpper opvarmer luften aktivt og blæser den
over patienten47. Luftstrømmen generet af varmetæppet kan teoretisk
medføre en uhensigtsmæssig spredning af bakterier på operationsstuen48.
Der er dog ingen dokumentation for brug af forced-air warming øger
risikoen for postoperative sårinfektioner49.
Anbefaling – side 19
Der er ingen sikker dokumentation for brug at forced-air warming øger
risikoen for postoperative sårinfektioner
”Nej, vel snarere det modsatte”
Hudincision
NIR – side 26
Det er ikke entydigt, at den skalpel som er brugt til hudincision bør skiftes ud
inden den bruges til den videre dybereliggende operative procedure. Der er ved
studier påvist flere bakterier på hudincissions skalpellen, men det er ikke vist,
at det medfører flere sårinfektioner83.
Et studie anbefaler, at der ved kirurgi hvor en dyb infektion er omkostningsfuld,
bør god klinisk praksis være at hudincicions skalpellen udskiftes83, 84.
Hudincision med en skalpel har eksperimentelt vist sig at give det mindste
vævstraume. Et skalpelsnit medførte i eksperimentelt svært kontamineret væv
langt færre infektioner end brugen af en elektrisk kniv85.
Smittekilder / Smitteveje
Gulv
Ventilation
Beklædning
Opr. stuens luft
Mund
Operationspersonale
Masker
Hænder
Patientens hud
Krop/hud
Handsker
Handsker
Instrumenter
Sår
Væsketæt
Beklædning
Hudincision
NIR – side 26
Anbefaling
•
Det er ikke entydigt at den skalpel som er brugt til hudincisionen bør
skiftes ud inden den bruges til den videre dybereliggende operative
procedure
•
Ved kirurgi hvor en dyb infektion er omkostningsfuld, bør hudincisions
skalpellen udskiftes83, 84.
Huddesinfektion – et spørgsmål!
DS 2451-5:2014
•
•
•
•
Operationsfeltet skal være synligt rent inden der udføres huddesinfektion
Operationsfeltet skal indgnides to gange med et egnet desinfektionsmiddel
Midlet skal tørre helt mellem og efter de to påføringer
Anvendt middel skal være optaget i R+A om Desinfektion i sundhedssektoren
NIR
• Huden skal være synligt ren. Der desinficeres to gange med sterile tamponer
eller servietter. Iført sterile handsker eller (og) med anvendelse af en pean
bearbejdes huden med tamponer eller servietter godt gennemvædet med
desinfektionsmiddel, da den mekaniske effekt er vigtig……Efter hver påføring
skal desinfektionsmidlet have tid til at tørre
Kirurgisk håndvask/- hånddesinfektion
DS 2451-5:2014:
Kravene i DS 2451-2 om kirurgisk håndvask med hånddesinfektion skal være opfyldt.
NIR om Håndhygiejne
”Der skal tilføres så meget hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtig af
hånddesinfektionsmidlet i mindst 2 minutter ”
Forhåbentlig er vi blevet klogere, men debatten slutter
garanteret ikke her, den skal vi jo hjem og tage med kollegaer,
ledere og afsnittenes personale
Held og lykke med opgaven
- Med sund fornuft når man langt!