Det er en pligt at stille spørgsmål

Forskningsberetning2013
Det er en pligt
at stille spørgsmål
– Hvorfor dit, og hvorfor dat? Spørge-Jørgen
men sygeplejersker har pligt til at reflektere og
ville være blevet en god sygeplejerske. God
stille spørgsmål, så vi ved, om det vi gør, nu også
sygepleje handler nemlig også om at undre
er det bedste, siger Erik Elgaard Sørensen.
sig og stille spørgsmål – og finde svar, så
man ved, at patienterne får den bedste pleje
I forskningsenhed for Klinisk Sygepleje modtager
og omsorg.
man ofte henvendelser fra sygeplejersker, som
har gjort sig tanker om noget i deres daglige
– Den sygepleje vi yder skal være videnskabeligt
arbejde. Her hjælper enhedens fire fastansatte
dokumenteret, så vi kan sige, at det er holdbart
forskere med at vurdere, om der er grundlag for
for såvel vores patienter som vores hospitals- og
at igangsætte et forskningsprojekt.
samfundsøkonomi. - Så klar i mælet er Erik Elgaard
Sørensen, der er leder af Forskningsenhed for Klinisk
– Er der det, opstarter vi typisk et projekt, hvor vi
Sygepleje på Aalborg Universitetshospital.
påtager os vejlederrollen og sikrer den videnskabelige tilgang, fortæller Erik Elgaard Sørensen.
Rutinerne skal udfordres
For Erik Elgaard Sørensen handler forskning
Forskning og pleje uløseligt forbundet
nemlig i høj grad om at turde undre sig og stille
Aalborg Universitetshospital søsatte i efteråret
spørgsmål:
2013 et omfattende forskningsprogram, der under overskriften ”Patienten i front – forskning i
– Jeg ser gerne, at forskning i klinisk sygeple-
centrum” skal skabe større tryghed og forbedret
je bliver en integreret del af arbejdet på alle
livskvalitet hos patienterne gennem øget ind-
afdelinger, så det bliver naturligt at reflektere
dragelse i pleje og behandling.
over rutiner, man har fulgt de sidste 25 år. Der
er intet i vejen med god erfaringsbaseret viden,
1/2
Forskningsberetning2013
Forskningsprogrammet skal udmønte sig i
i plejen og behandlingen. Imidlertid viser forsk-
forskningsprojekter på alle afdelinger, og have
ning, at det kan være svært at sikre patientind-
patient- og pårørendeinddragelse som afsæt,
dragelsen i praksis, fordi det sundhedsfaglige
med det formål at generere ny viden, der kan
arbejde er meget komplekst. Derfor forestår der
forbedre sygeplejen på danske hospitaler.
en meget spændende og relevant opgave.
– Vi ved, at man får bedre pleje- og behandlingsresultater, kortere indlæggelsestid og større
tilfredshed blandt patienterne, når de inddrages
•
Aalborg Universitetshospital har udpeget klinisk sygepleje som én af syv såkaldte spydspidsfunktioner. Disse
er områder, hvor hospitalet har særlige kliniske kompetencer, og hvor hospitalet møder stor national og
international anerkendelse for sine forskningsresultater.
2/2