Årsberetning 2014

,,
Årsberetning
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker
2014
ler. Og ikke mindst at ikrafttrædelsen af EU’s patientmobilitetsdirektiv nu gør, at danske patienter har ret til hurtigere
behandling, hvis de tager til Malmø og Flensborg end de har,
hvis de ønsker at benytte det kvalitetsgodkendte danske
privathospital i deres egen by. Det giver ikke mening, og
derfor har BPK slået til lyd for, at danske patienter selvfølgelig også skal have frit valg fra dag 1 på danske privathospitaler, som de har i resten af EU. En vision, som forhåbentlig
kan blive virkelighed inden for de kommende år.
Mod lysere tider
Ovenpå et turbulent 2013 kunne BPK’s medlemmer samlet
for første gang siden 2008 konstatere et år med fremgang i
omsætningen. Den spirende medvind fortsatte igennem
hele 2014 med flere offentlige patienter og politiske resultater, der giver håb for fremtiden.
Efter en række hårde år for vores branche tror jeg, at flere
blandt os ser tilbage på 2014 som et kærkomment pusterum, hvor der for en gang skyld ikke var nye, store udfordringer øverst på menuen til vores hospitaler. Det er stadig
svært at drive privathospital og -klinik i Danmark, men efter
fem år med faldende omsætning, med deraf-følgende lukninger og fusioner, er stormen for vores branche så småt ved
at løje af. Omsætningen er steget samlet igen, samtid med
en stigning i både offentlige, private og forsikringspatienter.
Det giver mig forhåbninger om, at vi så småt er på vej til igen
at få lov til at vise endnu flere patienter, forsikringsselskaber,
embedsmænd og politikere, at vi kan noget særligt. At der er
brug for os. Og at vi ikke kun skal være en nødløsning, men
faktisk kan bidrage til at udvikle det danske sundhedsvæsen
som en del af løsningen i de næste mange år.
Valgkampen kan gøre, at det retoriske klima bliver hårdt.
Privathospitalerne er en branche, som af historiske grunde
har delt de politiske fløje, når bølgerne går højt. Men her er
det vigtigt, at vi går forrest i en positiv dialog. Vi skal ikke
forfalde til mudderkastning eller selvmedlidenhed, men
holde fokus på det, vi kan; nemlig at sætte patienten i absolut centrum. Med en tårnhøj faglighed, høj patienttilfredshed og konkurrencedygtige priser. Vi samarbejder gerne
med alle parter, uanset politisk orientering, om at levere
det, det hele handler om: Den allerbedste behandling til
patienten.
Derfor vil tonen fra BPK også i det kommende år frem for alt
være dialogsøgende, og vi vil arbejde for at knytte en tættere kontakt med vores samarbejdspartnere både i forsikringsbranchen, i det offentlige samt vores øvrige interessenter for at lytte til deres ønsker og kommunikere vores budskab: Vi privathospitaler og -klinikker, store som små, kan
noget særligt.
2015 er et valgår, og det kan gå hen og blive skelsættende
for vores branche. For i 2014 fik vi sat skarp politisk bevågenhed på flere områder: At udredningsretten på 30 dage
ikke fungerer, og at alt for mange patienter mangler private
tilbud, når det offentlige ikke kan følge med. At privathospitalerne kan bidrage med gode priser på en række områder,
som regionerne har udfordringer med, bl.a. via rammeafta-
Bent Wulff Jakobsen
Formand for BPK
2
Den private branche i tal 2013-2014
I 2014 udarbejdede BPK en samlet branchestatistik efter omfattende informationer fra medlemmerne. Den viste blandt andet, at
privathospitalerne i 2013 endelig vendte nedturen, og for første gang siden 2008 kunne konstatere en stigende omsætning fra ca.
1,45 mia. kr. til 1,75 mia. kr. Niveauet er stadig langt fra 2008 på 2,35 mia. kr., men fremgangen vidner om, at de værste udfordringer nu er ovre, og at de fleste medlemsvirksomheder har haft held til at konsolidere sig efter nogle hårde år.
Blandt andet har manMillioner
Fra 2008-2012
3.000
ge skulle omstille sig til,
havde BPK’s medlemmer
en
stødt
at antallet af patienter
2.500
faldende omsætvia Det Udvidede Frie
ning, men i 2013
Sygehusvalg fortsat er
begyndte det for
2.000
første gang i 5 år
faldende, mens forsikat gå fremad igen.
1.500
ringspatienter
siden
2010 er blevet en størI 2013-2014 stod
1.000
forsikringspatienter
re og større del af
for
næsten
halvdebranchens omsætning.
500
950
len af branchens
I 2013 udgjorde forsik19
omsætning.
ringspatienter således
Kilde: BPK’s bran2005
47 pct., altså næsten
chestatistik 2014
halvdelen af medlemmernes samlede omsætning, mens patienter via DUFS
og udbud til sammen kun stod for omkring 25 pct. af
omsætning. En stor ændring fra at have udgjort mere
end 45 pct. i 2010. Samtidig udgør private betalere 25
pct. af den samlede omsætning – blandt andet som
følge af en fortsat vækst i den kosmetiske behandling.
Bruttomsætning
Gns. bruttoomsætning
2.350
2.200
1.800
1.900
1.750
35
50
47
41
43
49
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4%
11%
188 mio
73 mio
17%
292 mio
7%
118 mio
245 mio
47%
811 mio
3
1.450
26
14%
Flere medarbejdere og flere uddannelsestilbud
Branchestatistikken satte også fokus på BPKmedlemmernes organisationer, og siden 2011 er der
ansat særligt flere læger, sygeplejersker og lægesekretærer. 1/3 del af BPK’s medlemmer oplyser desuden, at
de nu tilbyder uddannelsesophold til sygeplejerske- og
medicinstuderende.
1.700
1.300
Patienter henvist via
DUFS
Udbud
Forsikringspatienter
Privatbetalere Kosmetiskbehandling
Privatbetalere Sundhedsbehandling
Andet:
Presse, lobby og politik
BPK’s medlemmer modtager patienter både via Det Udvidede Frie Sygehusvalg (DUFS), aftaler med de enkelte regioner og sundhedsforsikringsselskaberne, private betalere samt kommuner og udenlandske samarbejdspartnere. Derfor arbejder BPK fortsat på
at udbygge lobby-indsatsen, så alle medlemsvirksomhedernes interesser tilgodeses. Det betyder, at BPK både står klar til at hjælpe
og rådgive enkelte medlemmer i særlige sager, men også arbejder for større dagsordener, der er vigtige for mange medlemmer.
Meget af BPK’s politiske arbejde består i at etablere og vedligeholde tætte relationer til de interessenter, som BPK’s medlemmer er
afhængige af i deres forretning, både på offentligt kommunalt, regionalt og nationalt plan og med forsikringsbranchen. Nogle sager
egner sig bedst til et kaffemøde, andre kræver offentlig synlighed og debat i medierne – og BPK arbejder hele tiden på alle fronter.
I det forgangne år havde BPK succes med gennem større pressehistorier at sætte fokus på problemerne i udredningsretten, på
skævheden i patientmobilitetsdirektivet samt på at skabe opmærksomhed om de mange områder, hvor BPK’s medlemmer kan
bidrage og allerede bidrager til det offentlige sundhedsvæsen. Det blev til en række tunge pressehits, der samtidig affødte politiske
resultater til medlemmerne. På de følgende sider kan du læse mere om de politiske sager, som BPK særligt arbejdede med i 2014
samt om de resultater, der kom ud af arbejdet.
Pressehistorier med BPK i fokus i 2014
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
160
TV-indslag
Radio
5
6
26
Lands. Dagblade
67
47
Regionale
6
3
Nyhedsbureau
Fagblade
Online
I alt
BPK havde i 2014 stor
succes med at sætte
dagsordenen igennem bl.a. større tvindslag og radioindslag.
I alt var BPK i radio
eller tv med større
indslag 11 gange i
2014, altså næsten 1
gang om måneden.
Kilde: Infomedia
4
5
Patientmobilitetsdirektivet har givet frit hospitalsvalg i EU fra dag 1 – hvad med frit valg i Danmark?
Siden 1. januar 2014 har danske patienter haft ret til at gå uden om den offentlige venteliste og søge behandling i et andet EU-land,
så snart de har en henvisning fra lægen til ambulant behandling på hovedfunktionsniveau. Indtil videre har kun ganske få danskere
benyttet sig af ordningen, men BPK har i 2014 arbejdet aktivt på at gøre opmærksom på, at den danske sundhedslov nu stiller
danske patienter ringere, end EU gør. Samtidig giver det bedre mening for både patienter og dansk samfundsøkonomi at sikre
patienterne adgang til hurtig behandling i Danmark. Emnet blev diskuteret flittigt i medierne henover sommeren og efteråret, og
resultatet blev, at både Venstre og Liberal Alliance som en del af deres sundhedsudspil frem mod folketingsvalget i år vil arbejde for
at indføre frit valg fra dag 1 gradvist i Danmark. Også Dansk Folkeparti har i pressen støttet forslaget. Ifølge Sundhedsministeriet vil
det svare til en potentiel konkurrenceudsættelse af intet mindre end 25 mia. kr. ud af det offentlige sundhedsvæsens omsætning
på omkring 110 mia. kr. BPK vil i 2015 fortsætte arbejdet med at bane vejen for frit hospitalsvalg i Danmark.
På Folkemødet 2014 arrangerede BPK sammen med Dansk Erhverv paneldebat om fremtidens sundhedsudfordringer og øget brug af privathospitaler. På billedet ses fra venstre Sophie Løhde (V), Flemming M. Mortensen (A), Bent Wulff Jakobsen (BPK,) Henrik Steen Hansen
(Hjerteforeningen), Ulla Astman (Danske Regioner/Region Nordjylland) og moderator af debatten, Mads Brandstrup (Dagbladet Børsen).
Udredningsretten på 30 dage fungerer ikke – hvornår får patienterne ret til udredning på privathospital?
De seneste tal fra Danske Regioner i december 2014 viste, at
kun 60 pct. af patienterne er udredt inden for de lovede 30
dage. Efter næsten halvandet år er udredningsretten altså
fortsat ikke opfyldt. BPK arbejdede i 2014 på at sætte fokus
på det mærkelige i, at selvom regionerne ikke leverer varen,
vil regeringen fortsat ikke give patienterne ret til Det Udvidede Frit Sygehusvalg, før de er henvist til behandling –
blandt andet via en stor pressehistorie i Jyllands-Posten
(marts 2014).
Det tyder dog ikke på, at sundhedsministeren ændrer holdning, og på et samråd indkaldt af Venstre i januar 2015
bekendtgjorde ministeren, at han ikke er tilfreds, men fortsat har tillid til, at regionerne vil løse opgaven. BPK fortsætter med at lægge pres på det politiske system for at sikre, at
patienterne faktisk sættes før systemet. Det handler om, at
patienten hurtigt udredes og kommer i behandling. Det kan
blandt andet ske ved, at behandlingsgarantien rulles tilbage
til en måned, samt at der netop skal være ret til at komme
på privathospital under udredningsperioden.
6
25 år med privathospitaler: Hvad tænker danskerne?
I efteråret var det 25 år siden, det første danske privathospital, Mermaid i Ebeltoft, åbnede i 1989. Det fejrede BPK med en landsdækkende artikel i lokalaviserne med status på den private branche (se s. 5). Samtidig undersøgte BPK, via en befolkningsundersøgelse foretaget af Norstat, danskernes aktuelle holdninger og opfattelse af privathospitalerne. Den viste blandt andet, at danskerne
i gennemsnit anslår privathospitalerne til at fylde hele 30 pct. af det offentlige sundhedsvæsen, mens mere end 60 pct. tror, at
privathospitalernes ydelser er dyrere end det offentliges, selvom gennemsnitsprisen i dag reelt ligger på 85 pct. af prisen i den
offentlige sektor (den såkaldte DRG-takst). Der er altså fortsat brug for at udbrede fakta om privathospitalerne hos danskerne.
Samtidig mener 66 pct. af danskerne, at man bør bruge privathospitaler til at opfylde udredningsretten:
Bør man inddrage privathospitalerne for at leve op til udredningsretten?
Ja, man bør inddrage
privathospitaler
Nej, det er en opgave de
offentlige hospitaler skal løse
Tror du, det er billigere, dyrere eller koster det samme at
blive behandlet på privathospital som i det offentlige?
Det er dyrere
66%
Det er billigere
25%
Det koster det samme
Ved ikke
61%
8%
25%
8%
På Sundhedspolitisk Topmøde d. 15. december, hvor BPK var medarrangør sammen med
bl.a. Dansk Erhverv og LIF, blev sundhedsminister Nick Hækkerup (A) udfordret på sin
holdning til privathospitaler, bl.a. i forhold til
udredningsretten samt regionernes lave brug
af udbud.
Et af dagens temaer var netop samarbejde
med privathospitaler i fremtidens sundhedsvæsen, og temaet blev både diskuteret i
rundbordsdebat samt belyst i et oplæg fra Nis
Alstrup (Aleris-Hamlet) om den strategiske
samarbejdsaftale i Region Sjælland med
Aleris-Hamlet, Hospitalets Valdemar og Falck
Healthcare.
7
Specialeplanen
Specialeplanens ensidige fokus på volumen og hvor det udføres (hvilken matrikel) frem for kompetencer spænder fortsat ben for
BPK’s medlemmer. BPK har i 2014 haft specialeplanens udfordringer som en absolut prioritet i sit arbejde. Via intens dialog med
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, relevante politikere og embedsmænd har BPK gjort opmærksom på de problematikker,
som den nuværende specialeplan skaber. Senest har både regionerne og Venstre ved Lars Løkke Rasmussen gjort det klart, at også
de ønsker ændringer af det nuværende system. BPK vil derfor i 2015 arbejde videre med at påvirke en kommende revision af specialeplanen og helt konkret samarbejde med både medlemmerne og andre interessenter for at kunne præsentere en alternativ
model. Målet er, at det offentliges volumenplanlægning skal suppleres af et kompetencesystem. I stedet for kun at se på, hvor det
offentlige skal tilbyde de enkelte specialebehandlinger, mener BPK, at specialeplanen også bør inkludere, hvem der kan udføre
behandlingerne, så private tilbud tænkes bedre ind i planlægningen af den offentlige patientvolumen. Og at det fortsat er en opgave, der ligger hos Sundhedsstyrelsen.
LUP-tal
År efter år viser de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP), at patienterne generelt er mere tilfredse med deres
forløb (ambulante samt indlæggelser) på de private hospitaler end på de offentlige sygehuse, og 2014 var ingen undtagelse. For
andet år i træk besluttede bestyrelsen i 2014, at BPK også skulle tilkøbe undersøgelsen af de private patienters tilfredshed på BPK’s
somatiske medlemshospitaler, så tilfredsheden også blev målt hos forsikringspatienter og egenbetalere. Formålet var at dokumentere, hvordan patienterne oplever service og kvalitet hos BPK-medlemmerne – og på en måde, der er direkte sammenlignelig på de
samme parametre, som de offentlige sygehuse bliver målt på. Og det lykkedes – BPK’s medlemshospitaler præsterer over hele
linjen en imponerende patienttilfredshed. 2014 var også første år, hvor det blev besluttet at tilkøbe LUP-undersøgelsen for de
psykiatriske patienter. Også her er der gode takter, om end på et langt mindre patientgrundlag.
Særligt for 2014-undersøgelsen var også, at man kan konstatere, at patienter på BPK’s medlemshospitaler er mere tilfredse end
patienter på private hospitaler uden for BPK! Vi kan altså med rette fremhæve BPK’s medlemmer som særlige blandt privathospitalerne i Danmark.
Medlemsservice
BPK tilbyder en række services til medlemmerne. Den primære del er den daglige rådgivning over mail eller telefon. De mange
spørgsmål, som sekretariatet dagligt arbejder med, vedrører fx DUFS-aftalerne med Danske Regioner, patientforsikringen, generel
pressehåndtering, patientrettigheder, forskningsmidler, uddannelse, patientmobilitetsdirektivet m.m.
Derudover udsender sekretariatet løbende et særligt nyhedsbrev rettet til BPK-medlemmerne, vi kalder det Medlemsinfo, med
vigtigt nyt både fra BPK, den politiske scene samt relevante nyheder fra styrelser og organisationer, som fx Sundhedsstyrelsen og
Danske Regioner.
Sekretariatet afholder også kurser og medlemsmøder og vil i det hele tage gerne være med til at supportere og udvikle medlemmernes forretninger, hvor der er interesse for det i medlemskredsen.
8
I 2014 afholdt BPK blandt andet kurser om LPR-registrering, Utilsigtede hændelser, ”Den svære samtale” og HR-kurser – alle målrettet medlemmernes ansatte. BPK afholdt også for første gang en større temadag, der var målrettet sygeplejersker fra BPK’s medlemshospitaler. Hospitalet Valdemar i Ringsted lagde rammerne til dagen, der med 100 deltagere og flere på venteliste var en stor
succes. Det er derfor et koncept, som BPK i 2015 vil arbejde mere med.
BPK’s medlemmer fik derudover ved medlemsmødet den 8. oktober lejlighed til at høre ”Fup og Fakta” om privathospitalerne. Her
underholdt sundhedsøkonom og forfatter til en lang række vigtige analyser om den private branche, Mia Amalie Holstein, med
hendes store viden om privathospitalernes priser, lønsomhed og potentiale.
BPK’s bestyrelse
DUFS og Danske Regioner
I 2014 har der mellem BPK og Danske Regioner været en række af
enkeltområde- forhandlinger, og særligt har BPK og medlemmerne
brugt mange ressourcer på at forhandle en aftale om plastikkirurgi
efter stort vægttab. Det var nemlig en proces, som havde trukket
meget langt ud, og hvor der var et stort behov for privat kapacitet
på grund af lange offentlige ventelister. Resultatet blev en aftale,
der åbnede for de første patienter i forsommerende 2014. Også det
psykiatriske område er blevet forhandlet. I 2015 venter forhandlingen af det samlede aftalesæt, og BPK er i fuld gang med at indhente
ønsker og information fra medlemmerne til årets store proces.
Bent Wulff Jakobsen, formand
Aleris-Hamlet Privathospitaler
Bestyrelsen
Morten Falck Larsen Københavns Privathospital
Året har budt på skift både i bestyrelsen, sekretariatet og medlemskredsen. I bestyrelsen ønskede Michael Gram Kirkegaard, adm.
direktør i Teres Privathospitaler Danmark, at udtræde, og ind er i
hans sted kommet Morten Falck Larsen, adm. direktør på Københavns Privathospital.
Jens Jacobsen, næstformand
Hospitalet Valdemar
Thomas Kiær, næstformand
CFR Hospitaler
Jesper Bøje,
Privathospitalet Mølholm
Morten Dalsgaard,
Frederiksberg Centeret
Thomas Lawaetz Rasmussen,
Åreknudeklinikkerne
9
Sekretariatet
Efter ca. halvandet år på posten som sekretariatschef i BPK fik Rasmus Hylleberg og hans familie muligheden for at blive udstationeret som organisationsrådgivere under et Danida-støttet projekt i Burundi. Derfor måtte vi desværre sige farvel til Rasmus den 31.
december 2014 efter en relativt kort periode, dog med store politiske resultater.
Ny sekretariatschef er kandidat i folkesundhedsvidenskab og tidligere kampagneansvarlig hos Det Radikale Venstre, Jesper Luthman, der tiltrådte 15. december 2014. Udskiftningerne i sekretariatet fortsatte ind i 2015, da kommunikationsansvarlig konsulent,
Nanna Vestgård, gik på barselsorlov med sit andet barn fra 27. februar 2015. Samtidig har chefkonsulent, Hanne Jensen, valgt at
forlade BPK til fordel for en stilling som projektleder i Health Navigators. Hanne, der har været mange medlemmers nærmeste
kontakt i BPK siden 2011, afholdt farvel-arrangement den 27. februar, hvor medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger havde
mulighed for at sige farvel til hende efter flere års godt samarbejde. Vi ønsker Hanne al held og lykke fremover og Nanna tillykke
med den kommende familieforøgelse.
Som barselsvikar for Nanna Vestgård har BPK været så heldige at få Emilie Husted, som er cand.comm. i Kommunikation og Filosofi
og i forvejen har indgående kendskab til BPK’s arbejde, da hun kommer fra en stilling som pressekonsulent for Oplevelse og Velfærdsafdelingen (BPK’s afdeling) i Dansk Erhverv. Som ny sundhedsfaglig konsulent har BPK netop ansat Annemarie (Rie) Rasmussen. Rie er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har blandt andet siddet som kredsbestyrelsesformand i DSR Hovedstaden.
Vi byder Jesper, Emilie og Rie varmt velkommen i BPK og håber, at I lige som os bliver glade for de nye medarbejdere og fortsat
oplever et imødekommende og professionelt sekretariat, som brænder for at servicere og skabe bedre vilkår for alle medlemmer.
Medlemmer
På medlemssiden har vi både måttet sige farvel til gamle medlemmer og goddag til nye i 2014. Hejmdal meldte sig ud pr. 31. december 2014, mens Kildehøj også meldte sig ud, dog først med virkning fra 1. april 2015. Til gengæld har vi kunnet byde Privathospitalet Møn velkommen tilbage i BPK, ligesom vi her i 2015 har kunnet optage Angelica Lauritzens Klinik som helt nyt medlem. BPK
havde ved udgangen af 2014 29 medlemmer.
10
Medlemmer
Aleris-Hamlet Privathospitaler
Allévia Tværfagligt Smertecenter
Angelica Lauritzens Klinik
AROS Privathospital
Bodylift Center
CFR Hospitaler
Ciconia Aarhus Privathospital
Cutanea Aarhus Hudlægecenter
Endoskopiklinikken Århus
Frederiksberg Centeret
Gildhøj Privathospital
Hejmdal Privathospital
Hjertecenter Varde
Hospitalet Valdemar
Kildehøj Privathospital
Københavns Privathospital
Nørmark Privathospital
Ortopædisk Privathospital Aarhus
Plastikkirurgisk Klinik Århus
Privathospitalet Kollund
Privathospitalet Mølholm
Privathospitalet Møn
Roskilde Privathospital
Skovhus Privathospital
Speciallægeselskabet Frands Illum
StorkKlinik
Svedklinikken Hidros
Teres Medical Group
Viborg Privathospital
Åreknudeklinikkerne
11