Ungestrategi for Nordfyns Kommune

Unestrategien
2Ungestrategien 2014
Dokument nr. 480-2014-999550
Sags nr. 480-2014-146746
Indhold
Indledning ............................................................................................................................................2
Forord .......................................................................................................................................................... 2
Formål ......................................................................................................................................................... 3
Ungestrategien – Den nationale målsætning på Nordfyn ............................................................... 5
Aktuel status fra Jobcenteret ................................................................................................................. 6
Indsatser ...............................................................................................................................................8
Forebyggende indsats ............................................................................................................................. 8
Vejledning .................................................................................................................................................. 8
Overgange ................................................................................................................................................ 9
Gennemførelsen ....................................................................................................................................... 9
Kultur og personlig dannelse ................................................................................................................10
Mål og succeskriterier ......................................................................................................................10
Mål .............................................................................................................................................................11
Succeskriterier ..........................................................................................................................................11
Den videre proces ............................................................................................................................12
Bilag 1 .................................................................................................................................................14
Organiseringen af Ungestrategien ......................................................................................................14
Særligt udvalg: ........................................................................................................................................14
Arbejdsgruppen: .....................................................................................................................................14
Styregruppen: ..........................................................................................................................................14
Ungestrategiens aktører: .......................................................................................................................14
Bilag 2 .................................................................................................................................................15
Uddannelsestallene fra UUO .................................................................................................................15
Indledning
Forord
En øget ungeindsats er en central investering for Nordfyns Kommunes fremtid. En ungdomsuddannelse hjælper de unge til bedre fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet
og er væsentlig for at gøre de unge bedre til at mestre eget liv. Alle unge i kommunen
skal derfor have muligheder for - og støtte til - at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Denne strategi skal sigte mod at hæve uddannelses- og gennemførelsesfrekvensen, for
at øge beskæftigelsesniveauet og de unges muligheder. Strategien skal ses som en del
af en helhedsorienteret ungeindsats med visionen om, at de unge bliver dygtige og
livsduelige mennesker. Strategien skal understøtte den nationale 95 % målsætning, de
centralpolitiske målsætninger i ungepakkerne og mål fra relevante ministerier. Yderligere skal strategien understøtte Erhvervsuddannelsesreformens målsætning om, at 30 % af
en ungdomsårgang skal påbegynde en erhvervsuddannelse.
I Nordfyns Kommune er målet at alle børn og unge er inkluderet i deres lokale fællesskabe, som beskrevet i Nordfyns Kommunes Inklusionsstrategi. Derfor skal der være fokus
på, at alle initiativer og indsatser favner alle børn og unge i Nordfyns Kommune.
Samlet set skal ungestrategien sikre større sammenhæng i Nordfyns Kommunes indsats
overfor unge, fra grundskole til de er blevet selvforsørgende.
Ungestrategien er en tobenet strategi, som indbefatter en kortsigtet og en langsigtet
strategi. I den kortsigtede strategi iværksættes en indsats, som er målrettet den enkelte
unge med en så kort tidshorisont som muligt. I den langsigtede strategi er der fokus på
indsatser, der understøtter at den unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed forebygger frafaldet.
Ungestrategien har sit fokus på følgende indsats områder:
-
Frafaldstruede unge i grundskolen og ungdomsuddannelsen
-
Unge, hvis aktuelle udvikling risikerer at bringe dem i problemer siden hen
-
Unge i job uden uddannelses- og permanent arbejdsmarkedsperspektiv
2|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
-
Unge uden uddannelse og job.
Desuden er arbejdsmarkedet ændret siden krisen, og der er i dag meget få job til de
ufaglærte unge. Mange vil derfor ikke kunne finde fodfæste hverken i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet uden en massiv, tværgående og understøttende indsats.
Erfaring viser, at tidlig debut på offentlig forsørgelse indvirker negativt på den unges
tilknytning til ungdomsuddannelse og job flere år frem i tiden. Halvdelen af de nordfynske unge, der modtog kontanthjælp som 18-årige i 2008, var på overførselsindkomst 5
år senere (opgjort oktober 2013). Det er en højere andel end gennemsnittet i regionen.
Formål
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune formulerede på sit møde d. 19. december
2013 nedenstående formålsbeskrivelse for udarbejdelse af en Ungestrategi.
Der skal formuleres initiativer og indsatser, der fremadrettet gør det muligt at leve op til
den nationale målsætning om, at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Der skal udvikles en kommunal organisering og relevante samarbejdsfora. Ungestrategien tager afsæt i den unges uddannelsesperspektiv, med det formål at:
-
Imødegå og forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne
-
Skabe betingelser for en tidligere indsats
-
Tage hånd om de unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse
-
Sikre den tværfaglige og helhedsorienterede indsats i forhold til den unge
-
Sikre at relevante aktører både i og udenfor kommunen bliver involveret i indsatsen
-
Der skal etableres en netværksbaseret indsats omkring unge med behov.
Den ønskede effekt ved ungestrategien er, at tilbyde den unge den rette ungdomsuddannelse og fastholde deres motivation for dermed at hæve gennemførelsesprocenten. Det vil give mening for den unge i det videre liv.
Efterfølgende har folketinget vedtaget en erhvervsuddannelsesreform der har en målsætning om at 30 % af en ungdomsårgang påbegynder en erhvervsuddannelse.
3|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Som en konsekvens af at fokus for ungdomsvejledningen (UUO) målrettes de unge, der
har størst behov, er der et øget behov for folkeskolens tidlige indsats og guidningen i
forbindelse med den unges overgang til en ungdomsuddannelse.
4|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Ungestrategien – Den nationale målsætning på Nordfyn
Uddannelse til alle
Mål
Indsatser
Ungestrategien
De enkelte indsatser skal lede frem til det samlede mål om at sikre uddannelse til alle
(Uddannelse til alle /Job til alle). Ungeindsatsen har mange berøringsflader, og er bestemt af en række lokale og regionale forhold samt de nationale målsætninger. Den
samlede og koordinerede indsats kan derfor illustreres ved nedenstående figur.
•Love
•Socialrådgivere
•Vejledere
•Uddannelse
•Job
•Vejledning
Kommunen
Beskæftigelse
Den unge
Netværket
Samarbejdspartnere
•UUO
•Ungdomsudd.
•Familien
•Venner
Ovenstående illustration synliggøre den virkelighed de unge kan se sig selv i, i forhold til
uddannelse og job. Der er mange relationer og tilbud den enkelte unge skal forholde
sig til. Modellen illustrerer vigtigheden af, og behovet for, en koordinering mellem afdelinger, indsatser og projekter.
5|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Aktuel status fra Jobcenteret
I 3. kvartal 2014 var der ifølge Danmarks Statistik i alt 4.075 personer i alderen 15 - 29år
på Nordfyn.
Folketal 3. kv. 2014
422
367
377
416
367
279
284
170
213
193
181
170
189
235
212
15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år
Kilde: Danmarks Statistik.
I Region Syddanmarks forventning til de unges uddannelsesniveau, vil 91 % af de nordfynske drenge og 93 % af pigerne, der forlod 9. klasse i 2011, få en ungdomsuddannelse.
Det er således en forholdsvis lille gruppe af unge (under 10 % af en samlet ungdomsårgang), der kræver en særlig indsats for at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Når unge der er fyldt 18 år og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er selvforsørgende, kan de søge økonomisk understøttelse i Jobcentret. For dem som søger,
bliver jobcentret sammen med UUO ansvarlig for deres ungdomsuddannelsesindsats.
Der skelnes mellem uddannelsesparate unge, der forventes at kunne starte ungdomsuddannelse indenfor et år, og aktivitetsparate unge, der har brug for understøttende/
forberedende indsatser for at blive uddannelsesparate.
Den unge henvises til Jobcentrets ungeteam, der består af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og en uddannelsesmentor, som arbejder sammen med UUO.
Andelen af 18-årige, der har søgt kontanthjælp på Nordfyn, er steget fra 8 % i 2011 til 11
% i 2013, mens den er faldet i regionen som helhed. Dette ser dog ud til at stabilisere sig
i 2014.
6|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
En intern opgørelse i jobcentret i maj 2014 viste, at mere end 2/3 af uddannelseshjælpsmodtagerne havde en eller flere problemstillinger, der udgjorde en barriere i
forhold til uddannelsesstart og gennemførelse (en ung kan godt optræde i flere af nedenstående kategorier):
•
8 % havde en fysisk sygdom
•
20 % havde læringsvanskeligheder
•
29 % havde dårlig mental trivsel (angst, depression, psykisk sårbarhed m.m.)
•
33 % led af psykisk sygdom (div. personlighedsforstyrrelser, ADHD, skizofreni, borderline, autisme m.m.)
•
7 % havde et opdaget misbrug
Mange af disse unge er ikke i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
Erhvervsuddannelsesreformens nye adgangskrav vil gøre det sværere for flere at blive
optaget.
SSungdomsuddannelse1
d
uddannelse
Lang
7|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Indsatser
Forebyggende indsats
I en forebyggende indsats ligger, at vi bliver klogere på at spotte de tegn og hændelser, som senere i livet kan gøre det vanskeligere at gennemføre en ungdomsuddannelse.
På baggrund af den viden der er om de unges mulige problemstillinger, er det vigtigt at
etablere et bredt og forpligtende samarbejde med et helhedsblik på den enkeltes liv,
så tidligt som muligt på tværs af fag og professioner, således at bekymringer og uhensigtsmæssige hændelser kan imødegås, med fokus på hvad der er bedst for den enkelte.
Vi ved fra Jobcenteret at rigtig mange af de unge, vi ønsker en indsats overfor, er i
mental dårlig trivsel (Som eksempel kan de være ramt af depression eller angst).
For alle unge gælder, at der er nogle basale forudsætninger for at kunne mestre eget
liv. Ungestrategien skal understøtte, at den unge styrker evnen og robustheden til at
opnå succes med de valg, der træffes. Dette kan for eksempel ske i sociale netværk
eller ved at møde den gode rollemodel.
Evidensbaseret undersøgelser viser, at et godt netværk og gode relationer styrker den
enkeltes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal den unges
oplevelse af at være en del af et netværk understøttes. Netværk skal ses i bred forstand
med respekt for den enkelte unges behov.
Unge, der er på overførselsindkomst, er sværere at motivere til uddannelsesstart end
andre unge, og deres frafald er langt større. I 2012 havde forsørgede nordfynske unge
en tilgang til ungdomsuddannelse, der lå under gennemsnittet blandt denne målgruppe i regionen. Desuden havde de det suverænt største frafald fra ungdomsuddannelse
i regionen (næsten 65 %).
Vejledning
Den unge skal træffe mange og svære valg, når der skal vælges uddannelse eller job.
Nogle af disse valg skal allerede træffes i folkeskolen. For at den enkelte unge kan træf-
8|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
fe så velbegrundet valg som muligt, set ud fra eget stå sted i livet, er det vigtigt, at den
enkelte unge møder den rette vejledning på det rigtige tidspunkt.
Vejledningen skal være synlig, helhedsorienteret og inddrage alle relevante faktorer i
den unges liv (herunder også sociale og familiemæssige vilkår).
Overgange
Fra barnet starter i den første institution vil der være overgange mellem forskellige tilbud. Her tænkes på overgange mellem eksempelvis dagpleje og børnehave, børnehave og folkeskole og så videre.
Hver gang tages der afsked og hilses goddag til nye fagpersoner, der alle har ønsket
om løse opgaven optimalt.
Vi ved også at netop ved overgangene, er der en risiko for tab af viden og kompetencer hos den enkelte unge, hvis der ikke er et formaliseret samarbejde om vidensdeling
mellem den afgivende og modtagende institution. Især for udsatte og sårbare unge
kan et videns- og kompetencetab have stor negativ betydning i det videre forløb.
Gennemførelsen
I Nordfyns Kommune er andelen af unge der starter på en ungdomsuddannelse høj.
Erfaringen viser, at mange af vores unge har svært ved at fastholde og derfor gennemføre deres ungdomsuddannelse.
Ungestrategien skal stimulere de unges motivation og stræben efter at gennemføre, og
få, en ungdomsuddannelse.
Det er vigtigt, at vi ved, hvad det er, der kan motivere og fastholde den unge i en ungdomsuddannelse. Har den unge behov for særlig opmærksomhed under uddannelse?
F.eks. at en mentor ringer hver morgen, og får den unge i skole. En anden motivationsfaktor er de rammer, der tilbydes de unge på ungdomsuddannelserne, f.eks. hvor lang
transporttiden er til og fra uddannelsesinstitutionen.
Hvis den unge dropper ud af den påbegyndte uddannelse, skal der straks tages hånd
om, at den unge får vejledning og støtte til at vælge og påbegynde en mere egnet
9|
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
ungdomsuddannelse. Den enkelte unge skal mødes med en garanti for et nyt uddannelses tilbud, således at et frafald bliver til et omvalg.
Det kræver, at aktørerne omkring den unge har afklaret deres roller og funktioner, så de
er i stand til at yde en tidlig og hurtig indsats over for de unge, som dropper ud af uddannelsen.
Kultur og personlig dannelse
Gode rollemodeller har stor betydning for unge mennesker, helt fra vi etablerer de første personlige relationer tidligt i livet. Derfor er det vigtigt med stor opmærksomhed på
tilliden og trivslen hos barnet.
Det er blandt andet gennem de unges spejlinger i rollemodellerne, at de bliver motiveret til at stræbe efter at blive mestre i eget liv. Vi ved, at udsatte unge med svage sociale relationer til både familie og fritidsliv har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Den unge skal bibringes en selvforståelse og selvværd, hvor troen på at kunne selv er
mere fremherskende end den manglende tro på egne evner. Den unge skal gives forståelsen for, at man gennem en ungdomsuddannelse opnår større mulighed for at få
job, hvilket giver tilfredshed og selvværd i relation til at kunne mestre eget liv.
Et væsentligt element i påvirkningen af de sårbare unge er at få inddraget det frivillige
foreningsarbejde i kultur og fritidslivet. Fordi vi ved, at de her kan møde positive rollemodeller og skabe gode sociale relationer. Dette vil styrke den unges mulighed for at
bryde den negative sociale arv og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Mål og succeskriterier
Den langsigtede målsætning er, at vi indfrier den nationale målsætning om, at 95 % af
vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse, heraf at 30 % af en ungdomsårgang
påbegynder en erhvervsuddannelse.
10 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Nordfyns Kommune har allerede i dag en række forskellige relevante tilbud og indsatser, som har til formål at understøtte de unge i at få en ungdomsuddannelse. Forventningen er, at styrke og målrette indsatserne over for de unge, så indsatserne målrettes
den enkelte unges behov både i kvalitet og kvantitet.
Mål
Med ovenstående indsatser og succeskriterier er der en tro på, at det er muligt at indfri
den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, hvorfor flere af vores unge vil få en uddannelse og dermed bedre
muligheder for et job og blive mestre i eget liv.
Ved at involvere og koordinere aktørernes indsatser er målet, at samskabe en hurtigere
og smartere indsats til gavn for den unge, ungdomsuddannelserne og kommunen.
Der arbejdes henimod en samlet Ungeenhed, der funderes på tværs af den kommunale organisering og fagområder, med medarbejdere fra de væsentligste aktører, blandt
andet Børn og Familie, Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn
(UUO), Skole og Dagtilbud, Jobcenteret, Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og
Skole- Social- Politi samarbejdet (SSP).
Succeskriterier
For at aktørerne oplever ejerskabet til Ungestrategien, skal de inddrages i formuleringen
af succeskriterierne, således at de bliver specifikke, målbare, acceptable, realistiske og
tidsafgrænsede. Dette sker ud fra ønsket om at gøre succeskriterierne konkrete, håndterbare og nemmere at indfri.
Det er vigtigt, at der opstilles 5 – 8 succeskriterier, som sikrer at aktørerne kender forventningerne, og får ejerskab til Ungestrategien.
Der er lagt op til, at et af succeskriterierne er at andelen af unge, som gennemfører en
ungdomsuddannelse, skal forøges med én procent årligt over en periode på 4 år.
Det er derfor væsentligt, at det fastlægges hvor mange unge der på nuværende tidspunkt gennemfører en ungdomsuddannelse, for at have et udgangspunkt for succeskriterierne.
11 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Der skal opstilles mål for den hurtige indsats, hvor der fastsættes en tidsfrist, fra en ung
dropper ud fra en ungdomsuddannelse til der tilbydes et nyt uddannelsesvalg for den
unge. For eksempel inden for 7 hverdage.
Succeskriterier kan relateres til:
-
De unges uddannelsesfrekvens
-
Gennemførelsesfrekvensen
-
Hvor mange har job efter uddannelse
-
Involvering af det frivillige foreningsarbejde
-
Understøttelse af etableringen af gode relationer for sårbare unge
-
Afholdelse af årlige opfølgende konferencer i september.
Den videre proces
Der afholdtes konference i september 2014, hvor interessenter og aktører præsenteres
for ovenstående oplæg for kommunal Ungestrategi. Ønsket er medinddragelse og
samskabelse ved udarbejdelse af strategien, således at ejerskabet forankres bredt.
Efter konferencen vil udvalget indarbejde bidragene fra konferencen i Ungestrategien.
Herefter sendes Ungestrategien i høring i november 2014.
Udvalget præsenteres for høringssvarene og tager endelig stilling til, hvilken Ungestrategi der skal fremlægges til behandling i de tilknyttede fagudvalg primo 2015 med efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen.
Når Ungestrategien er vedtaget i Kommunalbestyrelsen, påbegynder Ungestrategiens
arbejdsgruppe sit arbejde med at gøre Ungestrategien operationel. Arbejdet kan opdeles således:
-
Hvilke tiltag kan sættes i værk umiddelbart
-
Hvilke tiltag tager afsæt i samskabende processer
-
Hvilke tiltag kræver politisk stillingtagen.
12 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Det er besluttet, at Fælles Ungeindsats-særligt udvalg fortsætter sit arbejde minimum
frem til og med 2015 for at følge op på implementeringen af Ungestrategien. Udvalgets
møder vil have et fast punkt på deres møder med afrapportering fra arbejdsgruppen.
Der udarbejdes en årlig rapport.
Der skal tages stilling til, hvilket datamateriale der kan/skal anvendes.
13 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Bilag 1
Organiseringen af Ungestrategien
Særligt udvalg:
Arbejdsgruppen:
Styregruppen:
Helle Waagner (A) formand, SOSU
Mads Korsgaard, formand
Direktør Ejner Jensen
Kim Johansen (A), AU
Flemming Dahlqvist, Søndersø Skolen
Direktør Ulla Andersen
Anette Lykke Jensen (A), BUU
Bjarne R. Simonsen, UUO
Arbejdsmarkedschef Søren Nielsen
Jens Otto Dalhøj (I), BUU
Repræsentant fra Produktionsskolerne
Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen
Anja Lund (V), SOSU
Ledelsesrepræsentant Jobcenter
Konst. leder UUO Jens Peder Andersen
Maria Smet Jensen (V), AU (barsel)
Repræsentanter fra EUD
Konsulent Carsten Seegert
Brian D. Korsgaard (V)
Ungeenhed repræsentant
Teamleder Mads Korsgaard
Repræsentant fra Nordfyns Gymnasium
Repræsentant fra VUC
Konsulent Carsten Seegert
Ungestrategiens aktører:
Direktør, Børn og Unge
Direktør, Social og Arbejdsmarked
Børn og Familiechefen
Arbejdsmarkedschef
Skole og dagtilbudschefen
Rehabiliteringschefen
Pædagogisk psykologisk rådgivning
Nordfyns Børne og Familiecenter
Familiehuset Nordfyns Kommune
Nordfyns Ungdomsskole
Handicaprådet
Nordfyn Erhverv
Nordfyns Gymnasium
UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn
Ungeenheden Nordfyns Kommune
Sikker Start Nordfyns Kommune
10. kl centeret Søndersøskolen
SSP Nordfyns Kommune
Otterup Produktionsskole
Syddansk Erhvervsskole – SDE
Kold College
SOSU-Fyn
Tietgenskolen – HG
Dalum Landbrugsskole
Uddannelsesbroen
Søndersø Produktionsskole
Dansk Byggeri
14 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
Bilag 2
Uddannelsestallene fra UUO
Uddannelsestal 15 til 24 årige 1. halvår 2014 fra UUO.
Uddannelsestallene er opdelt i to aldersgrupper: Henholdsvis 15-17 årige og 18-24 årige.
Indenfor hver af de to aldersgrupper opdeler UUO yderligere de unge i 4 grupper:
1) Afsluttet uddannelse (mørk grøn)
2) I gang med uddannelse (lys grøn)
3) Forberedende og udviklende aktivitet (gul)
4) Midlertidig/ I vejledning (rød)
For de 15-17 årige gælder det, at:
-
0,15 % af alle unge i alderen 15 – 17 år har afsluttet en ungdomsuddannelse i
januar måned, dette tal var 0,17 % i april.
-
90,79 % er i gang med en ungdomsuddannelse i januar måned, og dette tal var
i april 90,42 %.
-
8,32 % er i gang med en forberedende eller udviklende aktivitet i januar, og i
april var samme tal på 8,36 %.
-
0,74 % er i januar i en midlertidig/vejlednings situation – det samme tal var i april
1,05 %.
For de 18-24 årige gælder det, at:
-
36,51 % har afsluttet en uddannelse i januar måned, dette tal var 35,01 % i april.
-
42,17 % er i gang med en uddannelse i januar måned, og dette tal var i april
43,18 %.
-
12,68 % er i gang med en forberedende eller udviklende aktivitet i januar, og i
april var samme tal på 13,1 %.
-
8,65 % er i januar i en midlertidig/vejlednings situation – det samme tal var i april
8,71 %.
15 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014
16 |
Ungestrategi Nordfyns Kommune 2014