Kirkeblad - Ejstrup og Gludsted Sogne

Nr. 4/2015 - Oktober - December
Læs bl.a
Menighedsmøde
Tak for tiden
Filmaften i Klovborg Kino
Afskedsreceptionen for Børge Terp
Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne
Kirkernes aktiviteter kan læses på www.ejstrupsogn.dk
Konfirmander
Skole-kirke samarbejde
Der har været rigtig
mange drøftelser omkring den fremtidige
konfirmandundervisning, fordi skolereformen har stor indflydelse på, hvordan
undervisningen afvikles. Efter gode forhandlinger er næste års planlægning på
plads og 2015/2016-konfirmanderne er i fuld gang. Her i
efteråret vil undervisningen foregå med 2 lektioner onsdag morgen for 7. A´s vedkommende og med 2 lektioner
om eftermiddagen for 7. B´s vedkommende. Til foråret
vil klasserne så bytte, så alle får mulighed for at have
både morgen- og eftermiddagstimer. Konfirmanderne fra
Gludsted Friskole møder ind til 2 lektioner hver torsdag
morgen frem til konfirmationen.
Birthe Møberg
Thorlund Friskole og Ejstrup Kirke er ved at indlede
et aktivt skole-kirke samarbejde, ligesom Gludsted Friskole og Ejstrupholm Skole allerede har skole-kirke-undervisningsforløb i løbet af et skoleår. Det er dejligt. Jeg
vil forsøge at skabe grobund for et minikonfirmand-hold
i Thorlund i foråret. Gludsted og Thorlund kan således
have minikonfirmandhold for to årgange hvert 2. år – på
skift. Det gik fint med holdstørrelsen i Gludsted i foråret,
hvor vi havde 2.-3. klasse sammen, som de er vant til.
Træffetid: Jeg arbejder rundt omkring i sognene, og
har også noget aften- og weekendarbejde i den sammenhæng, men I kan altid få fat i mig via kontaktoplysningerne bag i Sognenyt. Dog har jeg nogle gange fri;-), men så
vender jeg tilbage. Jeg har fast træffetid tirsdag på kirkegårdskontoret, og jeg ændrer hermed tiden fra 12-15,
da jeg jævnligt har musikalske legestuer og andet med fx
dagpleje- og børnehavealderen om formiddagen.
Minikonfirmand
Hold 1 fra Ejstrupholm Skole tilbydes minikonfirmand
fra sidste fredag i november og de flg. skole-fredage fra
13.50-15.05 – frem til udgangen af januar. Hold 2 fra
Ejstrupholm tilbydes minikonfirmand efter påske – ligeledes om fredagen i samme tidsrum og forløbslængde.
Tidspunktet er valgt, så børnene får den kortest mulige
undervisningsdag og ikke får problemer med fritidstilbud. Børneklubben finder sted i ca. samme tidsrum, så vi
må holde minikonfirmand, når klubben holder pause-perioder. Familierne får skriftlig info i god tid inden, deres
barn tilbydes et forløb.
Børneklubben
Næste spaghetti-gudstjeneste – 15.1. i Gludsted. Dagpleje-børn mfl.
vil medvirke…
Babysalme-sang: Kontakt undertegnede hvis
du vil med på holdet. Vi
er kommet godt fra start
med en god holdstørrelse, og vi glæder os altid
til nye bekendtskaber.
Musikalske legestuer
for 0-3 årige: 6. oktober
kl. 10 i Ejstrup Kirke & 20. oktober kl. 10 i Gludsted
Kirke
mødes skole-fredage fra sidste fredag i august og frem
mod slutningen af november.
2½-6 årige – Sange & Sanser: 27. oktober kl. 10 i Gludsted Kirke
Herefter begynder vi igen fra februar og kører frem til
påske-tiden. Se bl.a. programmet på www.ejstrupsogn.
dk, hvor du også finder oplysninger om mange andre aktiviteter for børn og voksne i fb. med kirken.
B.U.S.K.-gudstjeneste: 25. oktober i Ejstrup Kirke
Familiegudstjeneste bl.a. med indslag fra babysalmesang:
22. november i Ejstrup Kirke
Kirke-kulturmedarbejder
Lene Yde
2
Flygtninge i Ejstrupholm
Vi har nu godt 10 flygtninge i Ejstrupholm, som er ankommet løbende indenfor de seneste 3 år – en del kom
dette forår. Tallene skal tages med forbehold, for der
kommer jo løbende nye folk til pga. krige og forfølgelse.
Vi har naturligvis også mennesker, der er flygtet hertil,
for mere end 3 år siden. En del af de nye borgere i vores
område kommer fra Syrien, men også andre lande i bl.a.
Mellemøsten, Afrika og på Balkan er repræsenteret.
Vi har fornylig holdt en middag på tværs, som Røde
Kors og en syrisk kok, der bor her i byen, gik foran med.
Konfirmandstuen lagde lokaler til, og en del ejstrupholmere, Nørre Snede-folk mfl. støttede hjertevarmt op om
arrangementet. Vi håber på mere af den slags i fremtiden…
Hvis du vil være frivillig for en flygtning, eller på anden vis hjælpe med at byde vores nye borgere velkommen, så kontakt: Tove Sørensen (75 76 16 22) eller Hanne
Nørregaard (29 46 03 36), begge fra Røde Kors, og du vil
blive hjulpet i gang samt få tilbud om et netværk. Det er
ikke et krav, at man melder sig ind i Røde Kors.
En del gode idéer til, hvordan man kan hjælpe lidt i
årets løb, er allerede kommet fra nogle lokale danskere:
Invitere til madklub eller at møde vennerne/ Løbe ture
sammen/ Invitere med til spejder- eller kirke-arrangementer/ Hilse på gaden og i nærmiljøet (Mange flygtninge bor på Engtoften)/ Hjælpe med lektier og breve fra det
offentlige/ Køre en tur sammen/ Invitere til foreningslivet – eventuelt uden kontingent. Nogle af danskerne og
flygtningene i vores område praktiserer allerede dette
kultur-møde til bravour.
Kirke-kulturmedarbejder
Lene Yde
Sø
Ma
Tir
On
To
Fre
Lø
Menighedsmøde Glimt fra 2013/14
Det årlige menighedsmøde afholdes i konfirmandstuen
onsdag den 11. november kl. 19.00.
Mødet er for både Ejstrup og Gludsted sogne.
Her vil rådene aflægge beretning om virksomheden i
det forløbne år og orientere om den planlagte virksomhed
i det kommende år. Der vil blive redegjort for sidste års
regnskab og det kommende års budget.
Da vi har efterhånden har alle aktiviteter fælles, overvejer vi at sammenlægge menighedsrådene til et menighedsråd.
For at det kan lade sig gøre skal det godkendes af hvert
menighedsråd og hver menighed. Det kommer til afstemning på mødet.
Forslag til regulativ for fællesmenighedsråd for Ejstrup
og Gludsted sogne:
Rådet kommer til at bestå af 7 medlemmer valgt af Ejstrup menighed og 5 medlemmer valgt af Gludsted menighed samt sognepræsten og en repræsentant valgt af og
blandt medarbejderne.
Rådet konstituerer sig i overensstemmelse med lov om
menighedsråd, dog således at der vælges en kirkeværge
for Ejstrup kirke blandt de medlemmer der er valgt i Ejstrup sogn, og en kirkeværge for Gludsted kirke blandt de
medlemmer der er valgt i Gludsted sogn.
Der vælges et kirke- og kirkegårdsudvalg for Ejstrup
kirke blandt de medlemmer der er valgt i Ejstrup sogn, og
et kirke- og kirkegårdsudvalg for Gludsted kirke blandt
de medlemmer der er valgt i Gludsted sogn.
Valg til de øvrige poster foretages blandt medlemmerne
ud fra evner og interesser uden hensyn til
sognemæssig tilhørsforhold.
Jens Jonassen, formand Ejstrup menighedsråd
3
Luciaoptog i Gludsted kirke
Velkommen til luciaoptog i
Gludsted kirke torsdag d. 10.
december kl. 18.30
Elever fra Gludsted Friskole vil gå luciaoptog i kirken
Efterfølgende serverer Gludsted menighedsråd gløgg og
æbleskiver
Alle er velkomne
Arr. Gludsted Friskole og
Gludsted Menighedsråd
Tak for tiden
Juli 2009 blev jeg - pga. Børge Terps provstestilling
- tilknyttet Ejstrup og Gludsted sogne. Nu er det efterår
2015 og jeg drager videre efter godt 6 år her hos jer. Jeg
kan kun sige, at det har været et kæmpe privilegium at
virke som præst ved Ejstrup og Gludsted kirker og jeg er
dybt taknemmelig for den åbenhed, tillid, hengivenhed
og hjertelighed jeg er blevet mødt med - igen og igen.
Jeg har bestræbt mig på, at være medvandrer i tro og
liv gennem samtale og nærvær, undervisning, sjælesorg,
forkyndelse.
Jeg har sat stor pris på de mange samtaler, nydt at
have konfirmander, nydt familie- og ungdomsgudstjenester - og meget gerne med rytmisk musik. Nydt når børn
spontant bidrog med en kommentar, lavede et optrin eller
klappede med på en sang. Jeg synes søndage med dåb har
været fantastiske og sygebesøg, husbesøg og begravelser
har kaldt på en hel særlig respekt og ydmyghed. Og ikke
mindst, så er jeg dybt taknemmelig for, at jeg er blevet
budt indenfor i hjemmene rundt om i sognene. Tak for
tilliden, der er vist mig. Tak for at I har delt jeres historier
med mig, delt sorger, frustrationer, glæde, tro og liv.
Tak også for overbærenhed, når jeg dummede mig eller
ikke nåede det jeg skulle. Tak for støtte og medleven.
En stor tak
også for det
gode fællesskab
og humørfyldte
samarbejde med
kirkernes personale og menighedsråd, frivillige engagerede
og deltagere i
mange sammenhænge.
Tak for tiden
og Guds fred og
glæde – og kærlig hilsen.
Birthe Møberg
4
Filmaften i Klovborg Kino
mandag d. 2. nov. kl. 19
Teorien om alting.
Billetpris: 85 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding senest 26. oktober til kirkekontoret tlf. 7577
2240 el. [email protected]
Filmen vil først og fremmest fortælle om Stephen og
hans forhold til Jane (Felicity Jones). De mødes på universitetet, bliver forelskede, gift, forældre til tre børn og
skilt. Inden brylluppet får Stephen diagnosen ALS, som
er en aggressiv form for sklerose, der ødelægger forbindelsen mellem hjernen og de muskler, vi normalt har
kontrol over. Lægen giver ham to år at leve i, og det får
Stephen til at bryde med Jane. Men det vil Jane ikke være
med til. Hun insisterer på, at de skal have mest muligt
ud af den tid, som de får sammen. Filmens store kvalitet
ligger i skildringen af forholdet mellem de to. Det er en
biografisk film, der efter kommentarer fra de portrætterede at dømme, giver et troværdigt billede af, hvad der
skete i virkeligheden.
Jane er aktivt
medlem af Church of England
- altså anglikaner
- og hun viser sig
som en tålmodig,
forstående og meget kærlig ægtefælle, der står
sammen med sin
mand i deres ægteskab fra 19651995. En del af
spillet mellem de
to går på, om der
er en Gud. Begge
opfattelser bliver
skildret loyalt.
Der er flere
smukke scener,
hvor hun vidner
om sin tro, som for eksempel, da de som unge ser op på
den overvældende stjernehimmel, og hun citerer de første
vers i Bibelen om skabelsen: »I begyndelsen skabte Gud
himlen og jorden.« Der er også lidt diskussioner, som da
hun er inviteret hjem til hans forældre, og Stephan siger
noget om, at kombinationen af en fysiker og så Gud ikke
rigtig dur. Så lyder hendes kommentar: »Det siger nok
mere om fysikeren, end det siger om Gud.«
Organist,
Kim Jørgensen
Opstart på Sognecafé
8. sæson,
i Konfirmandstuen i Ejstrupholm
Så er sognecaféen klar til start på en ny
sæson, første gang, d. 2. oktober kl. 9.30
og dernæst hver 14. dag frem til d. 11.december.
Vi håber at se jer alle igen til hyggelige formiddage, hvor
det sociale har en stor plads.
Vi glæder os til at se jer igen.
2. oktober:
16. oktober:
Esther Jensen, Borbjerg Mølle Kro.
SOS børnebyerne
Lone Hansen, Viborg.
Vejen til mine rødder- jer er min Mors
hemmelig
30. oktober: Torben Klit, Nr. Snede.
Fra skoleliv til rejseliv
13. november: Willy Egmose, Skjern
Salmer og musik
27. november: Anne Helene Jensen, Vildbjerg
Fra Skagen til Kruså med barnevogn
11. december: Kim René Jørgensen, Viborg
Julemusik og sang
Venlig hilsen
Sognecafé udvalget
Fælles sognemøde
v/ tidl. biskop over Viborg stift, Karsten Nissen.
Onsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i Gludsted Sognegård
Foredrag ved tidligere biskop Karsten Nissen
Emne: Folkekirken i spændingsfeltet mellem evangelium, folk og
statsmagt
Alle er velkomne
Sygemelding
Organist Kim Jørgensen har de sidste måneder været
sygemeldt med en diskusprolaps. Kim er imidlertid så
småt ved at genoptage arbejdet. Er startet på deltid, og vil
når kroppen tillader det snart overtage alle gudstjenester
og kirkelige handlinger igen. Vi har savnet Kim, og glæder os over at han er vendt tilbage.
Irene Sørensen, kontaktperson
Præsteansættelse
Mange spørger, forståeligt nok til præsteansættelsen.
Status er, at ansøgningsfristen var den 24/8. Ansøgerne
fremsender ansøgning til stiftet, der gennemlæser disse
inden de videresendes til formændene, der er ansvarlige
for at alle menighedsrådsmedlemmer får mulighed for
at læse ansøgningerne, inden der den 1/9 er møde med
provst og biskop, der på mødet gennemgår alle ansøgningerne med menighedsrådene.
Efter denne gennemgang beslutter menighedsrådene
hvem der skal indkaldes til prøveprædiken og samtale.
Spændene er det, og ja, der har været henvendelser fra
interesserede, men om de søger jobbet, er jeg ikke i skrivende stund vidende om.
Vi har fra stiftet fået besked om, at Birthe Møberg i
september måned er ansat som fuldtidsbeskæftiget præst
ved Ejstrup og Gludsted Kirker. Hvad der sker fra den 1.
oktober indtil vi har ansat Børge Terps efterfølger, står
hen i det uvisse.
Irene Sørensen, kontaktperson
Arr. af alle menighedsråd i
”gl. Nørre Snede kommune”
Folkemusik i Gludsted kirke
Søndag d. 8. november kl. 19.30
Gludsted kirke
får besøg af Manny
Skjærbæks folkemusikgruppe, som
vil spille folkemusik
Alle er velkomne
5
Foredragsrække på Midtjysk
efterskole
Traditionen tro arrangeres der igen i det kommende efterår og vinter foredrag på Midtjysk Efterskole.
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00 synger Mandskoret
Skjold for elever og andre interesserede. Koret har en
mere end 100 årig historie bag sig. Koret blev stiftet af arbejdere på NKT trådværk i Middelfart, og har i dag Anna
Klosiak, der er organist ved Flemløse kirke, som dirigent.
Koret har er alsidigt repertoire, der spænder bredt. Efter
koncerten indbydes til fællessang. Gratis entr
Onsdag den 4. november
holder
håndboldspiller
Lars Christiansen et foredrag med titlen:
Når sandheden
frem!
Sommeren på kirkegården
Vi har forskellige projekter i gang, bl.a. har vi fældet
træer og buske på den gamle kirkegård i Ejstrup ovre i
hjørnet ved hotellet. Planen er at vi skal udvide den lille
græsplæne og lave et bed. Hvad der skal plantes i bedet
er endnu ikke fastlagt.
Lidt mod øst fra hjørnet er der fældet 3 store thujaer,
også der skal der plantes nyt.
Før vi kan komme i gang med at plante nyt, og anlægge
græs og bede, skal stubbe og rødder rodfræses, så det er
det næste der skal ske i det projekt.
Der gik lang tid før vi skulle vande, men nu er vander
og sprinklere kommet frem, og vi vander lystigt.
Sommeren har bestemt ikke været en tør en af slagsen,
og sommerblomsterne står rigtig flot rundt på kirkegårdene i Ejstrup og Gludsted.
Vi har fået klippet alle hække en´ gang både thuja og
bøgehække, men bøgehækkene skal klippes en gang til
her sidst på sommeren.
Og ligesom bøgehækkene har haft gode betingelser
har ukrudt og græs det også, så hvis der ikke lige er andet, kan vi altid finde noget ukrudt at rive i. I skrivende
stund – sidst i august - er det dejligt sommervarmt, men
kalenderen siger snart efterår, og som altid begynder vi
grandækning i uge 43, som er i sidste halvdel af oktober.
Der vil således stadig være mulighed for at bestille en
grandækning eller evt. afbestille sin aftale.
Vel mødt på kirkegården
Kirkegårdspersonalet
skal
Gudstjeneste på Solbakken
Lars Christiansen fortæller med afsæt i sin bog
med samme titel, om ”medaljens bagside.” Om op
og nedture i karrieren, og
om hvordan han håndterede disse.
Tirsdag d. 13. oktober
Tirsdag d. 27. oktober - altergang
Tirsdag d. 10. november
Tirsdag d. 24. november - altergang
Tirsdag d. 8. december – Menighedsrådenes julehygge
Onsdag d. 23. december
Alle gudstjenester begynder kl. 14.30
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne
Indsamlinger
Torsdag den 4. februar
2016
kommer Mikkel Beha
Erichsen og fortæller
om sine eventyrlige rejser på verdenshavene.
Irene Sørensen
6
Bibellæseringen
Israels missionen
kr. 980,00
kr. 750,00
Kalenderen
Samfundet, Ejstrup
v/ Peter Jørgensen, Tykskovvej 20,
7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 24 59
[email protected]
Samfundet, Gludsted
v/ Henry Kristensen, Gludstedvej 34
7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 53 33
[email protected]
Oktober
Torsdag d. 1. kl. 19.30: Møde i Ejstrup missionshus
v/ præsteparret Lone og Erik Ladegård, Holstebro.
Emne: Et møde med Jesus troende og Muslimer
Fredag d. 2. kl. 18.00: Familieaften m. spisning i
Gludsted missionshus. Tale v/ Anne Karla Moesgård
Tirsdag d. 6. kl. 19.30: Fællesmøde med IMU, Gludsted IM og Ejstrup IM i Gludsted missionshus v/
Lene Rønne
Fredag d. 9. kl. 20-23: Gludsted IM deltager i kulturnatten med cafeaften i missionshuset
Torsdag d. 15. kl. 18.30: Fællesspisning i Ejstrup
missionshus for bibelkredsene. Jens Møller Pedersen, Nørre Snede taler. Alle er velkomne
Mandag d. 19. kl. 14.30: Bibeltime i Ejstrup missionshus.
Onsdag d. 21. kl. 19.30: Ejstrup IM deltager i sogneaften i Gludsted sognegård v/ tidl. biskop Karsten
Nissen
Torsdag d. 22. kl. 19.30: Temaaften i Gludsted missionshus
Torsdag d. 29. kl. 19.30: Fælles filmaften i Gludsted
missionshus v/ Finn Jørgensen, Gludsted
November
Missionsuge i Ejstrup missionshus:
Mandag d. 2. kl. 19.30 v/ Henrik Dideriksen, Skive
Tirsdag d. 3. kl. 19.30 v/ Henrik Dideriksen, Skive
Onsdag d. 4. kl. 19.30 v/ Henrik Dideriksen , Skive
Torsdag d. 5. kl. 19.30 v/ sognepræst Arne Kiel, Nørre
Snede
Mandag d. 9. kl. 14.30: Bibeltime i Ejstrup missionshus
Uge 46: Bibelkredsene mødes i hjemmene
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Møde i Ejstrup missionshus.
Åbne døre
Torsdag d. 19. kl. 19.30: Temaaften i Gludsted missionshus v/ Brian Madsen, Vejle
Torsdag d. 26. kl. 19.30: Kredsmøde i Klovborg
missionshus v/ Henri Eltør
Fredag d. 27. kl. 19.30: Familieadventsfest i Ejstrup
missionshus v/ Hanne K. Pedersen, Herborg, konsulent i DFS
December
Fredag d. 11. kl. 18.00: Adventshygge med spisning.
Tale v/ Lissen Margård Jensen. Emne: Hvad venter vi på?
Fredag d. 11. kl. 19.30: Vi synger julen ind i Ejstrup
missionshus v/ Rita Olesen
Søndag d. 27. kl. 19.00: Fælles julefest for hele familien i Ejstrup missionshus. Tale v/ sognemedhjælper Lene Yde, Ejstrupholm
Dansk Røde Kors
besøgstjeneste
Hvis du har lyst at få en
besøgsven / selv være besøgsven:
Kontakt: Hanne Nørregaard, tlf. 75 77 18 81
eller Anna Mette Pedersen, tlf. 75 77 06 66
Så formidler Røde Kors kontakt
Besøgsvenner spreder glæde
- og bliver selv beriget
Bedemøde i Gludsted Missionshus
Onsdag i lige uger kl. 18.45. Alle er velkommen.
Ådalens Afkom, Ejstrupholm
Ejstrupholm Gruppen ”Ådalens Afkom”
indbyder året rundt
alle til at prøve,
hvor skønt det er
at være spejder...
- Se www.ejstrupholmspejderne.dk
7
Børneklubben, Gludsted
v/ Bianca Zijlstra, Malmkærvej 9,
7361 Ejstrupholm, tlf. 42 76 95 51
- [email protected]
Mødes mandage kl. 15.45 -17.00 fra oktober til påske (se ugeavisen for datoer)
Juniorklubben, Gludsted
v/ Max Eriksen, Engvej 8, 7361 Ejstrupholm,
tlf. 50 50 15 35 - [email protected]
Samles hver mandag kl. 19.00 – 21.00 i missionshuset (se ugeavisen for datoer)
IMU, Ejstrup – Gludsted
henviser til IMU Give/Brande
Kontaktperson: Jonas Kristensen, tlf. 28 97 63 44 –
[email protected]
Børneklubben, Ejstrup
v/ Lene Yde, tlf. 20 58 61 90,
[email protected]
Mødes fredage i konfirmandstuen (se ugeavisen for
datoer)
Hvad gør man????
Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af
bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Gludsted kan
man henvende sig til:
Peter Jørgensen, tlf. 75 77 24 59 eller
Henry Kristensen, tlf. 75 77 53 33
Vær frisk i
FDF
Landsforbundet
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
Mødetid:
Onsdag kl. 17.00-18.30 - puslinge 5-7 år
Onsdag kl. 18.30-20.00 - resten af klasserne
på Pioner­gården Givevej 63.
Evt. spørgsmål på tlf. 40 30 53 30.
Karsten Berg, Kirkebakken 29, 7362 Hampen
[email protected]
- for drenge og piger fra 5 år og opefter.
Ved vielse:
Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest
afhentes på Rådhuset eller hentes via borger.
Jordemoderen indberetter fødslen til kirkedk., hvor man kan indhente yderligere informakontoret/sognepræsten og dermed til CPR.
tioner vedr. prøvelsesattesten.
Er fødslen sket uden jordemoder skal moderen anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14
dage
Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to
Ugifte forældre skal anmelde faderskabet til
kirkekontoret senest 14 dage efter barnets fød- dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for besel. Se vejledning på www.borger.dk eller kon- gravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter
kirkekontoret.
takt kirkekontoret for nærmere information
Ved fødsel:
Ved begravelse:
Ved dåb og navngivning:
Samtaler med
sognepræsten:
Forældrene henvender sig til kirkekontoret,
Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler
Ønsker man besøg af Sognepræsten, rettes
dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. henvendelse til:
Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt
Birthe Møberg, tlf. 23 34 27 90
navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.
eller til kirkekontoret, for aftale om tid og
sted for samtalen
Ved navngivning uden dåb:
Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne:
Se vejledning på www.borger.dk eller kontakt Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm
kirkekontoret for nærmere information
tlf. 75 77 22 40
8
På vej
Vi ved det alle. En dag vil vi være på vej videre. En dag
skal der siges farvel. Og for mig nærmer tiden sig, hvor
jeg må sige farvel til arbejde og mennesker i Ejstrup og
Gludsted sogne.
En helt fantastisk og berigende tid, som jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har fået del i og lov at opleve.
snakke med. Uden mindst ét andet menneske, der har vor
fortrolighed. Uden at få delt indre liv - sorg, glæde, sår,
frygt og længsler.
Vi er alle på vej i livet - og vi møder kendt og ukendt,
medgang og modgang. Vi siger goddag og farvel – og
goddag. På livsvejen følger også Gud os - om vi er på
livets hovedvej, motorvej, korsvej, afvej, krogede eller
stenede vej. Og Guds løfte er, at Han går os barmhjertigt
i møde og aldrig slipper os. Alle er vi på vej - og vi er
ikke lovet medgang på dén vej, men vi er givet et løfte
om Guds medgang: At Gud går med. Ind i glæden, lyset,
sorgen, ensomheden, mørket, magtesløsheden, meningsløsheden, døden. Ja, selv det sted, hvor vi må skrige på
Gud, fordi han synes helt væk, er Gud. Uanset hvor livet bringer os hen er Gud trofast og med Salmisten i Det
gamle Testamente (Sl. 56,10b) har vi lov at tro og sige:
Det ved jeg, Gud er med mig..
Birthe Møberg
Nu er jeg så snart på vej videre, og jeg må sande: At
kendt bliver kært! Jeg forlader snart noget kendt og går
ind i noget ukendt - og det er vemodigt. Samtidig ved jeg
også, at nyt ukendt land skaber nye muligheder for at give
og modtage og for vækst. Både for mig der forlader, men
også for jer, der forlades. Og snart er der en ny præst hos
jer, og nye rige muligheder åbner sig.
På vej. Egentlig er ethvert menneske altid på vej i livet.
Vi er på vej fra vugge til grav, fra fødsel til død. På den
livsvej standses vi - måske af et arbejdsskift eller pension.
Eller en fødsel, bryllup, flytning, sygdom eller tab af et
andet menneske.
Disse overgange i livet sætter fokus på, hvad der er af
størst betydning for et menneske på livets vej - og det
bliver tydeligere for hver gang, tænker jeg: At mødet med
et medmenneske og fællesskabet med andre er med til at
give livet indhold og retning. Mening og mål.
Vi er alle på vej i livet, og jeg tror, at det værste der kan
ske er, at vi går dén vej alene. Uden et medmenneske at
9
Sognebørn tog afsked med
præsteparret Inge Lise og
Børge Terp
Søndag kl.9.00 var det Gludsted Kirke og kl.10.30 var
det Ejstrup Kirke, der dannede rammen om provst Børge
Terps afskedsgudstjenester. Begge steder var kirken pyntet med blomster og bænkene fyldt op.
Knap 40 år har sognene nydt godt af præsteparret virke. Børge Terp har jo døbt, konfirmeret og viet mange
personer, samt døbt deres børn og måske også begravet
forældre og bedsteforældre. Søndagsgudstjenesterne har
jo været det væsentlige og det der har ligesom dannet en
rød tråd i gennem alle årene. Inge Lise Terp har altid haft
med børn at gøre, både i arbejde og fritid. Først i børnehave dernæst tilsynsførende for dagplejen for at vende
tilbage, som leder af børnehaven i Ejstrupholm.
Selv om arbejdet var med børn var fritiden også med
børn. I mange år var Inge Lise med i KFUM`s spejderarbejdet i Ejstrupholm.
Inge Lise Terp har nok været en af de sidste ”præstekoner” der altid var klar til at arrangere, lave kaffe, bage
kage og meget mere, når præsten inviterede menigheden
til et arrangement i præsteboligen/konfirmandstuen. Var
der en klub der havde et arrangement i konfirmandstuen, var døren altid åben til præsteboligen, hvis man lige
manglede lidt eller ikke forstod opvaskemaskinen.
Ca. 150 personer havde taget mod indbydelsen, til at
deltage i receptionen på Hotellet kl.12.00
Her var der dækket flot op og der blev sunget og flere
bad om ordet, for at sige en STOR TAK til parret for lang
og tro tjeneste.
Venlig hilsen
Ejstrup og Gludsted menighedsråd.
10
Adresser:
Sognepræst (kbf)
Vakant
Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm
Tlf. 75 77 22 40
Sognepræst
Birthe Møberg
Bygaden 61, Levring
8620 Kjellerup
Tlf. 23 34 27 90, [email protected]
Kordegn
Karen Marie Andersen
Tlf. 75 77 22 40
[email protected]
Kirkesangere/Kirketjenere
Ejstrup
Birgitte Bang-Madsen
Erik Hansen
Gludsted
Inga Fog
Birgitte Bang-Madsen
Organist: Ejstrup og Gludsted
Kim René Jørgensen
Tlf. 24 42 26 62
Graver
Ejstrup og Gludsted
Linda Larsen
Tlf. 24 26 22 52
[email protected]
Gravermedhjælpere
Elisabeth Rasmussen
Peder Jørgensen
Kirkegårdskontoret
Ejstrupholm. Tlf. 24 26 22 52
Menighedsrådsformænd
Ejstrup
Jens Jonassen
Hedegårdvej 9, Ejstrupholm
Tlf. 75 77 22 25
[email protected]
Gludsted
Karl Erik (Kalle) Jensen
Birkevænget 12, Gludsted
Tlf. 20 28 70 86
[email protected]
Regnskabsfører
Ejstrup og Gludsted
Karen Marie Andersen
Engvej 10, Gludsted
Tlf. 21 62 37 89
[email protected]
Kirkeværger: Ejstrup
Vivian Knudsen Pedersen
Smedevænget 4, Ejstrupholm
Tlf. 75 77 30 69 / 24 65 35 40
[email protected]
Gludsted
Martin Andersen
Engvej 10, Gludsted
Tlf. 30 70 02 66
[email protected]
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Yde
Tlf. 20 58 61 90
[email protected]
Indlevering
af stof til næste
kirkeblad
senest mandag
d. 9. november
til kirkekontoret
Gudstjenesten
sendes i Højderyggens
Lokalradio (HLR)
hver mandag kl. 18.00
FM 93,5 mHz (97,8 mHz på
bynettet i Nørre-Snede)
Hver fredag kl. 18-19: MM Master
Music – musik for unge fra den
kristne musikscene.
Indre Mission Telefonandagt
www.netandagten.dk
- åben hele døgnet - ny hver dag
- på 2 minutter - med fuld anonymitet
Tlf. 70 30 01 50
Gratis SMS-andagt.
Send SMS med teksten tilmeld andagt til 26 230 999
Folkekirkeligt TV
TV-programmerne sendes
på Kanal MidtVest
Sendetid: Alle ugens dage kl. 15-15.30
og de tre første dage kl. 21.30-22.00
Læs mere på www.fkg.dk
FK-TV, Herning tlf. 9721 5930
11
GUDSTJENESTELISTE
Ejstrup Kirke
Gludsted Kirke
Dag i kirkeåret
Indsamling
4. oktober
10.30
9.00
18.s.e.trin
11. oktober
19.30
-----
19.s.e.trin
18. oktober
9.00
10.30
20.s.e. trin
25. oktober
10.30
BUSK gudstj.
------
21.s.e. trin
1. november
15.30
14.00
Alle Helgen søndag
8. november
9.00
10.30
23.s.e.trin
15. november
10.30
9.00
24.s.e. trin
22. november
9.00
10.30
Sidste søndag i kirkeåret
29. november
10.30
9.00
1.s. i advent
6. december
9.00
10.30
2.s. i advent
10. december
------
18.30
Luciaoptog
13. december
10.30
------
3.s. i advent
20. december
9.00
10.30
4.s. i advent
Lokal Røde Kors
julehjælp
24. december
10.30 og 15.30
14.00
Juleaften
Lokal Røde Kors
julehjælp
25. december
10.00
11.15
Juledag
Lokal Røde Kors
julehjælp
26. december
------
10.30
Anden juledag
Lokal Røde Kors
julehjælp
27. december
10.30
-----
Julesøndag
31. december
15.00
------
Nytårsaften
Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf. 75 77 10 40
Dato