Nyhedsbrev August 2015 - Vores Varde

Nyhedsbrev August 2015
Sygeplejen
FMK – nu begynder det at rulle…
Tina og Susan er resten af året optaget med at
implementere FMK sammen med Margrethe
Riddersholm, som er projektleder. Der startes op med
patienter ved Oksbøl lægehus og Lene Mikkelsens
patinter i Agerbæk lægehus, og dernæst udrulles FMK
gradvist på tværs af alle lægehuse.
Alle korrespondancer fra lægerne med FMK i emnelinjen
skal videresendes til advis gruppen FMK
projektsygeplejersker.
Alle sygeplejersker deltager på 3-timers undervisning på
Campus Varde i løbet af perioden 27.8-28.9.2015. Se
vagtplan eller opslagstavlen.
Goddag og farvel
Farvel til Christina Vigel Mischoor- Boch, der har fungeret
som centersygeplejerske i Centerområde NordVest.
Varde
Farvel til Nimo Hassan.
Farvel til Anette Schmidt, som har meddelt, at hun ikke
kommer tilbage efter orlov, som udløber 30.11.2015
Puljemidler til projektet ”En værdig død”
Varde kommune er netop tildelt satspuljemidler til en
styrket indsats overfor borgere med livstruende eller
uhelbredelig sygdom – næsten 4 mill. for en periode på 3
år! Sammen med 3 andre kommuner skal vi være
modelkommune og målet er, at de fire kommuners
erfaringer skal danne baggrund for generelle
anbefalinger. Der følger meget mere information senere.
Ny visitationsmodel fra januar 2015
Her i efteråret vil der blive udarbejdet en ny model for
Visitation til sundhedsovsindsatser.
Fra januar 2016 vil Visitationen udelukkende visitere til
sygeplejeindsatser på niveau 0, og Sygeplejen
planlægger selv herefter. Når indsatser skal videregives
til Hjemmeplejen skal vi i Sygeplejen derimod altid gå via
Visitationen, som overdrager opgaverne.
Formålet med denne revision er:
-
Task Force – hvad var nu det for noget?
I juni måned blev der fulgt op på 150 borgere, hvor
sygeplejeindsatserne var overdraget til Hjemmeplejen. 3
personer indgik i denne særlige opgave i 3 uger – en
såkaldt Task Force. Lise Egholm var med fra Sygeplejen.
Der blev fundet mange ting og konkret et
rebahiliteringspotentiale på godt 1 million kroner, ved at
patienter kunne gøres selvhjulpne på forskellig måde – I
hører mere om det på personalemøder.
Vejen ind for psykiatrisk patienter
Hidtil er nye patienter også blevet meldt direkte til os i
Sygeplejen, men de skal fremover altid ind via
Visitationen. Så hvis du får en henvendelse om en ny
patient/en ikke-aktiv patient, bedes du henvise til
Visitationen.
Visitationen holder godt fast i ”gatekeeperfunktionen” og
sikrer, at vi modtager de psykiatriske patienter, som ikke
kalder på specielle psykiatrisk kompetencer. Nye
retspsykiatriske patienter er ikke vores målgruppe, men
forbliver i den ambulante retspsykiatri.
Beskeder om patienter, som er aktive, tager vi imod som
vi plejer.
En forenkling af arbejdsgangene
Bedre styr på økonomien i de opgaver, der er
overdraget til Hjemmeplejen
Sags nr. 13/5456
Nyhedsbrev August 2015
Sygeplejen
Sundhedstjek for psykiatriske patienter
Vi kommer til at indgå i et projekt, hvor psykiatriske
brugere af Værestedet Slotsgade Varde tilbydes et
sundhedstjek med to udvalgte sygeplejersker. Formålet
er at fremme sundheden blandt denne gruppe, som har
en væsentlig forkortet levetid i sammenligning med
almenbefolkningen.
Projektet starte op til oktober og hvis modellen viser sig
god kan den evt. udbredes til hele kommunen.
Centersygeplejerske
Jette Berggreen, Marianne Matijssen og Ingrid Lauridsen
har sagt ja til i en tidsbegrænset periode at løfte
funktionen som centersgeplejerske i Centerområde
Nordvest. Det foregår på samme måde som de øvrige 7
centersygeplejersker, der har været i gang i godt et år nu.
Vi afventer evalueringen af modellen for centersygepleje.
Avaleo-nyt
Fagligt input fra de specialeansvarlige
Planlægning af besøg i sygeplejeklinikkerne
Ved planlægning af besøg på sygeplejeklinikkerne i
Avaleo-kalenderen, skal der fremadrettet vælges
”Planlægning SPL sygeplejeklinik Ølgod/Oksbøl/Varde”
under ”organisationsgruppen”. Dette er vigtigt for
trækning af data om brug af klinikkerne.
De primære sygeplejersker, i klinikkerne, kan hjælpe, hvis
der er tvivl om hvordan man gør.
Det er muligt at planlægge nogle besøg i klinik, samtidig
med at andre besøg varetages i hjemmet, og fortsat
hedder ”Ny - Spl. Tistrup/Varde/Nordenskov”.
Planlægning af akutte besøg og ekstra besøg
Fremover skelnes der mellem akutte besøg og ekstra
besøg.
Definition ”akutte besøg”: fysisk borgerbesøg, der ikke
kan planlægges ved vagtens start, som er uopsættelige.
Definition ”ekstra besøg”: besøg der kan planlægges ved
vagtstart men ikke vente til det næste planlagte besøg.
Superbrugerne er ved at lave vejledning til brug i
planlægning i Avaleo.
Sårspecialet
I forbindelse med, at det telemedicinske projekt overgår
fra projekt til drift har vi skullet tælle op på, hvor mange
venøse sår, vi har haft maj/juni:
I alt 37 venøse sår, hvoraf de 34 er håndteret alene i
kommunen og 3 har foregået i et telemedicinsk
samarbejde mellem sygehus og kommune.
Når patienten indgår i det telemedicinske projekt, gør vi
brug af systemet www.plejenet.dk og følgende er oplært
som nøglepersoner:
o
o
o
o
o
Metha Back
Astrid Holm
Lene Bruun
Betina Bonde
Kathrine Winther
Kirsten Faurby er vores superbruger på systemet.
Sårspecialet
I forbindelse med, at Anette har sagt op, er sårspecialet
opslået internt i Sygeplejen p.t. Metha beklæder specialet
indtil 30.11.2015 for Varde-gruppen.
KOL
Til september er Line retur igen i Tistrup efter barsel til at
varetage KOL specialet i samarbejde med Mette i Varde.
Sags nr. 13/5456