Kære læser. Du sidder nu med mange - Dagtilbud

Kære læser.
Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.
Materialet er delt op i 2 hovedafsnit:


Pædagogisk målsætning.
Praktiske oplysninger.
Hvert år bliver afsnittene revideret af personale og forældreråd. Det sikrer et engagement og
en udvikling i hverdagen for børn, forældre og personale.
Måske får du ikke svar på alle dine spørgsmål, og måske opstår der nye. Derfor kan du til
hver en tid henvende dig til personalet eller forældreråd/bestyrelsen og derved - forhåbentlig få klarhed over det uvisse.
God fornøjelse med læsningen.
Pædagogisk Leder
Inge Fynboe
Pædagogisk målsætning.
Følgende er en hjælp til at synliggøre vuggestuens overordnede pædagogik.
Vi er i alt 9 pædagogiske medarbejdere, heraf 6 uddannede pædagoger. Vi bestræber os på, at
så mange som muligt er uddannede pædagoger. Vi respekterer hinandens forskellige metoder
til at gennemføre de overordnede mål. I forskellighederne ser vi en styrke. Vi står alle til
ansvar for, hvad vi gør - overfor os selv, børn, forældre og hinanden.
At skabe et miljø, der giver tryghed for børnene, er noget af det allervigtigste. Trygheden
giver barnet mulighed for at bruge hele sit følelsesregister og for at udvikle sig i eget tempo.
Trygheden forsøger vi at etablere fra første samtale med den nye familie. Det er vigtigt at få
skabt en gensidig tillid vuggestue/familie imellem. Dette opnås bl.a. ved at få så mange
oplysninger om barnet som muligt. Det gør, at personale og barn kan gennemføre nogle
“ritualer,” som barnet er vant til. Det er lige så vigtigt, at vi fortæller forældrene om
vuggestuelivet, om hvad vi gør og ikke mindst, hvorfor vi handler, som vi gør. Vi er bevidste
om, at det at skulle aflevere sit lille barn til “fremmede folk” er forbundet med mange
forskelligartede følelser. Derfor skal vi gøre forældrene klart, at vi tager udgangspunkt i det
enkelte barn og ikke i en masse - kaldet børn.
For til stadighed at styrke tillidsforholdet mellem forældre og personale er forældrene til hver
tid velkomne til at stille spørgsmål til vores pædagogiske arbejde med netop deres barn.
Gensidig kritik er kun med til at styrke og udvikle vuggestuen.
Vi arbejder kontinuerligt med Marte Meo, som er en iagttagelsesmetode, hvor kun det
positive fremhæves. Derud over arbejder vi med de 6 lærerplanstemaer, som er følgende:
Den sociale udvikling, (den følelsesmæssige udvikling), den motoriske udvikling, den
sproglige udvikling, den alsidige personlige udvikling, natur og naturfænomener, kultur og
kulturfænomener.
Det er vigtigt, at barnet får styrket sin selvværdsfølelse. Som tidligere nævnt ser vi på det
enkelte barn med respekt for netop dette barns væremåde/udtryksmåde. Siger barnet, at noget
er svært, er det svært, og vi tilbyder gerne hjælp.
Der skal være plads til, at børnene kan vise følelser, være glade, sure, dominerende, trætte,
stille osv. Når vi respekterer de enkelte børns forskelligheder, lærer børnene at respektere
hinandens. Ved aflevering, kan et barn, have brug for stille og roligt at komme ind på stuen,
imens et andet barn straks er parat til at lege
Det er ligeledes vigtigt at styrke barnets selvtillid. Børnene skal have en reel følelse af
indflydelse, hvor det er muligt. Hvis de bliver spurgt, om de vil have vand eller mælk til
maden, skal de have det, de svarer. Vi skal som voksne tage deres svar alvorligt og kun
spørge dem, hvor det er muligt. Når barnet skal ud at sove, siger vi: “Kom Mette nu skal du
ud at sove,” i stedet for “Mette vil du ud at sove?” På de grundlæggende områder er det de
voksne, der bestemmer. I den forbindelse er det vigtigt at placere ansvaret for en beslutning
hos de rette - nemlig os. Barnet skal ikke tage beslutninger, som reelt ligger hos den voksne.
Selvhjulpenhed. En anden måde at styrke børnenes selvtillid på er ved, at de i eget tempo
stilles overfor nye udfordringer. Gå tre skridt, selv kravle op i trip trap stolen, stille sin kop på
rullebordet, selv forsøge at tage tøj på, gå i stedet for at sidde i klapvogn, lave puslespil osv.
Vi mener i det hele taget, at børn gennem ros, knus og ord skal få en følelse af, at de er
nogle dejlige og betydningsfulde børn.
En af vores væsentligste opgaver er, at få barnet til at fungere i grupper samt blive i stand til
at udsætte egne behov. Det gør vi bl.a. i vores morgensamling, hvor børnene skiftes til at
vælge en sang i vores sangmappe. Gennem konflikter kan børn lære at samarbejde, ved at
lytte, vente og respektere, et nej Børnene kommer på ture, hvor de skiftes til at sidde ved
vinduet i bussen, og får mange forskelligartede indtryk. Ture til væddeløbsbanen, skoven,
stranden, Botanisk Have osv. Eller vi laver sang- og bevægelseslege, tromme- og
fantasilege, vi maler, klipper, klistrer, bager eller leger med modellervoks. I vinterhalvåret
laves rytmik og rul og leg for de mindste børn.
Vi er inspirerende og igangsættende i forhold til børnenes leg. Samtidig kender vi
vigtigheden af at børnene leger uforstyrret uden voksenindblanding. Vi mener, at både
sammenhold og fællesskabsfølese kan styrkes gennem leg.
Som en del af den danske kultur har vi valgt at fastholde nogle gode traditioner, som følger
årets gang. F.eks. julefest, fastelavn, påskefest, sommerfest og fødselsdage.
Vi bruger vores legeplads meget. Den er indrettet, så der er mulighed for fysisk udfoldelse
(løbe, gå, klatre, trille, gynge.) Vi mener, vores legeplads er indrettet, så den forandrer sig i
takt med årstiderne. Vi mener, der hele tiden er mulighed for nye udfordringer. Vi har et kar
til vandlege, en bakke til f.eks. at rutsje/ kælke/køre/kravle på, buske til at gemme sig bag,
sandkasser, gynger og meget andet.
Når vi tager på tur, (bus, klapvogn, gåben) har vi stramme regler for, hvordan vi færdes i
trafikken. Det hører til sjældenhederne, at en voksen har mere end to børn i sin varetægt.
F.eks. En pædagog tager, to børn i en klapvogn og et tredje barn i hånden, på hjemmebesøg i
nærmiljøet. Vi udnytter, at vuggestuen ligger suverænt, når det gælder busture og vi tager
gerne en tur i Risskov, Natur Historisk Museum, Tangkrogen, Mindeparken etc., når
muligheden byder sig.
Børnene skal have lov til at være børn så længe som muligt. Vi giver dem kun den viden
og indsigt, som de kan magte på deres udviklingstrin. Samtidig er vi bevidste om ikke at
blokere for deres naturlige videbegær. Vores økologipolitik indgår på naturlig vis i
dagligdagen, hvor børnene ser, hvad vi gør; papir til genbrug, ikke lade vandet løbe osv.
De skal styrkes i deres fantasi, få begreb om den nærmeste omverden og forståelse for de
mest elementære sammenhænge i dagligdagen. Vi sætter f.eks. ord på, hvad vi eller andre
gør. Vi siger “Jeg giver dig lige en ren ble på” eller “Se Mette sidder under bordet.”
Vi lærer børnene at løse egne konflikter. I stedet for at slå tilbage, skal de sige “Lad være.”
På den måde oplever de, at en konflikt ikke er farlig men kan løses.
I vuggestuen er der åbne døre det meste af dagen. Det vil sige at alle børnene kan gå, hvorhen
de vil. Dog ikke når stuen samles tre gange om dagen; til sang om morgenen, spisning ved
11.00 tiden og igen ved 14.00 tiden. Stuerne har forskellige tilbud, så der altid er mulighed
for at søge ro, løb, venskab, vilde lege, siddeplads hos en voksen osv.
Er vi for få voksne til at overskue hele vuggestuen lukkes en stue af.
For at alle skal kunne trives og udvikle sig, både børn og voksne, er det vigtigt at være ærlige
overfor sig selv og hinanden. At føle efter hvor ens grænser er og handle derefter.
Vi arbejder for, at personalesamarbejdet skal være humoristisk, udbytterigt, pædagogisk
udviklende og nært.
Vi inddrager forældrene så meget som muligt i institutionslivet. Og igen - så er ærlighed og
åbenhed nødvendige vigtige arbejdsredskaber i samarbejdet med forældrene. Vi vil gerne
have en tæt kontakt, hvor gensidig inspiration, tolerance, forståelse og accept er nøgleordene.
Praktiske oplysninger.
Vuggestuen Silkeborgvej 88a, 8000 Århus C. Tlf. 21314182, er byens ældste kommunale
institution oprettet 10 juli 1951.
Pr. 1. januar 2007 blev vi en del af dagtilbud 1205, som består af Vuggestuen Nannasvej,
Vuggestuen Heimdalsvej, 17 dagplejere og Vuggestuen Silkeborgvej. Pr.!.marts 2011 er
dagtilbudet blevet fussioneret med yderlige 4 institutioner, Perlen, Hobitten, Solsikken og
børnehaven Åby og vi hedder nu dagtilbud Gl.Åby
Dagtilbudsleder er Tina Haugstrup mobil 29204136 [email protected]
Vi har åben mandag til torsdag 6.30 - 17.00
fredag 6.30 - 16.30
Vuggestuen er normeret til 30 - 33 børn, og til dem er personale normeringen følgende:
Pædagogtimer : I alt 187,5 timer pr. uge
Lønnet praktikant : 30,00 timer pr. uge
Medhjælpertimer : I alt 85 timer pr. uge
Køkkentimer
: 20 timer pr. uge
Rengøringstimer : 10 timer pr. uge ISS
Havemand
: udliciteret 2012 til De grønne områder 1-2 gange månedligt
Vi er fordelt på 3 stuer på følgende måde:
ORANGE
11 pt.12 børn
GUL
8 børn
Inge (34 t/uge)
GRØN
11pt.12 børn
Thor (35 t/uge)
stedfortræder
Astrid (30 t/uge)
Ulla (32 t/uge)
Solveig (31,5 t/uge)
Leder
Pædagog
Cathrine (28 t/uge)
Pædagog
Medhjælper
Simon (29 t uge)
tirsdag, onsdag
Signe 27 t/uge
Medhjælper
Køkken
Tinna (20 timer om ugen)
Simon (29 t/uge)
mandag, torsdag
Malte (29 t/uge)
ISS
Rengøring
Dagsrytme i institutionen.
Vi er en personale, der åbner vuggestuen kl. 6.30. Vi modtager børn på Grøn stue og hygger
os med børnene. Børn der kommer inden kl. 7.15, kan spise sin medbragte morgenmad i
vuggestuen.
Stuedørene er åbne, så alle kan gå hvorhen de vil, hvis en stue vil have ro til at fejre
fødselsdage eller lign. lukker vi blot døren.
Efter kl. 8.00 er der mulighed for at aflevere barnet på egne stuer. Kl. 9.00, når de fleste børn
og voksne er mødt, får vi frugt og synger. Samlingen er en hyggestund og en blid start på
dagen.
Om formiddagen kan vi f.eks. male, tegne, lege, læse, tromme, klistre, gå på legepladsen (i al
slags vejr), dovne, lege sanglege og meget andet.
Vi prioriterer at komme væk fra institutionen, for på den måde at få nye indtryk - og frisk
luft. Af og til starter turen allerede kl. 9.00.
Ved 11.00 tiden spiser vi en varieret kost. Herefter går vi på badeværelset, hvor børnene
bliver skiftet og lagt ud at sove.
Personalet, samt de børn der ikke sover samles på Grøn stue i middagsstunden.
Kl. ca. 14.00 indtager vi eftermiddagens menu, der består af en medbragt madpakke (gerne ¼
rugbrød og dertil et stykke agurk etc.)
Herefter er der igen leg i hele huset.
Vi er to personaler, der lukker institutionen. For de sidste børn er der mulighed for frugt og
lidt at drikke. Kl. 17.00 (16.30 på fredage) lukker vi.
Som lidt kolorit på tilværelsen forsøger vi os med en række tilbud, hvor vi arbejder på tværs
af stuerne. I vintermånederne er det bl.a. rytmik, fantasi- og sanglege i børnegarderoben. Hele
året tager vi på fredags ture (ud i det blå) med de ældste børn. Vuggestuen har byens bedste
beliggenhed, når det gælder ture. Busserne kører lige uden for døren og kun fantasien sætter
grænser.
Barnets start
Når jeres barn er startet i vuggestuen, vil vi gerne have en snak med jer, så vi kan få så meget
kendskab til barnet som muligt. For på den måde at give barnet en god start i vuggestuen. Vi
forventer, at en af forældrene bliver i vuggestuen sammen med barnet den første dag.
Sammen aftaler vi, hvordan de førstkommende dage skal tilrettelægges.
Den daglige kontakt.
For os er den daglige kontakt med jer meget vigtig. Det er af stor betydning, at I giver jer god
tid, når barnet afleveres og hentes. Hvis I selv er forhindrede og derfor har andre til at hente
jeres barn, skal vi vide det.
Ca. mellem 9.00 og 9.30 er der som nævnt før en “stille stund.” I kan hjælpe os med at
bibeholde denne ved ikke at kræve for meget opmærksomhed. For barnet er det rarest at være
med, når samlingen starter eller komme efterfølgende.
Det er vigtigt, at I skriver på tavlen, hvornår barnet kommer og går (p.g.a. vikarindtag etc.)
Husk ligeledes at læse stuens tavle ved døren og forældreråd/bestyrelse tavle på gangen og i
børnegarderoben.
Fællesarrangementer.
Ud over den daglige kontakt har vi flere former for fællesarrangementer på stuen. De kan
bestå af forældresamtaler, kaffe dage ( I er som forældre velkomne til at foreslå og afholde en
kaffedag) og forældrestuemøde (ved forældrerådsvalg).
Fælles for institutionen afholdes, forældremøde (valg til forældreråd) i september og en årlig
sommerfest for børn, forældre og personale (maj/juni).
Skiftetøj.
Alle børn bør være i praktisk påklædning, så de har de optimale udfoldelsesmuligheder. På
badeværelserne har barnet en kasse til skiftetøj. Kassen skal indeholde: Undertøj, strømper,
bluse, bukser, plastposer til vådt tøj, sut og evt. sovetøj. Det er forældrenes/ jeres ansvar, når
jeres barns sut udskiftes.
Endvidere skal barnet medbringe, indesko og overtøj uden snor i. Efter årstiden f.eks. vanter,
hue, regntøj og gummistøvler. HUSK: at skrive NAVN i dit barns tøj, fodtøj etc. til stor hjælp
for personalet, når der skal ryddes op!!
I vuggestuen har vi almindelige alt i ét bleer uden parfume. Hvis barnet bruger andre bleer,
skal I selv medbringe dem. Når barnet begynder at renligheds træne/ sidde på toilet undgå
venligst bodystocking, da det kan være både besværligt og uhygiejnisk at håndtere.
Betaling.
Betaling sker gennem Socialforvaltningens Regnskabsafdeling , når barnet er optaget. Juli
måned er betalings fri.
Forsikringer.
Vær opmærksom på, at pr. 1 januar 2012 er det ulovligt for kommuner samlet at ulykkes
forsikre børnene i institutioner. Derfor er det vigtigt, at I selv har en forsikring, som dækker
jeres barn døgnet rundt.
Private genstande erstattes ikke.
Udmeldelse.
Udmeldelsen skal ske med 2 måneders varsel pr. den 1. eller den 15. i en måned. Ved
børnepasningsorlov er fristen 1 måned.
Udmeldelsesblanketter fås i vuggestuen.
Ved overgang til anden institution er varslet for udmeldelse svævende. Det foregår i
samarbejde med Pladsanvisningen.
Når barnet fylder 2 år, skal I huske at ønske børnehaveplads. Ellers kontakt Pladsanvisningen.
Barnevogne og klapvogne.
Hvis I ønsker at lade jeres barnevogn/klapvogn
stå i institutionen i løbet af dagen, så tal med
personalet.
Legetøj.
Børnene må medbringe legetøj, som IKKE indeholder batterier eller andre smådele, og
under
forudsætning af, at de andre børn må låne det.
Personalet kan ikke påtage sig ansvaret for legetøjet.
Fødselsdage:I vuggestuen vil vi gerne være med til at gøre fødselsdagen til en god og festlig
dag. Vi pynter op på stuen med flag, lys etc. Som forældre til barnet er I velkomne til at tage
boller og frugt med til festligheden. Husk ingen slik. Aftal dagen med personalet.
Fravær.
Ved sygdom og andet fravær er det vigtigt at meddele dette til vuggestuen samme dag
inden kl. 8.00 pga. vikarindtag og ture ud af huset. Af samme grund ringes når barnet igen er
raskt.
Praktikanter.
Vi har i vuggestuen valgt at være praktiksted for studerende fra Jysk Pædagog Seminarium
og Peter Sabroe Seminarium. Nu et praktiksted. Via Universitet
Vi får de studerende i deres første praktik, som for tiden ligger 2 måneder efter
uddannelsesstart. Den studerende er tilknyttet en praktikvejleder fra vuggestuen. Praktikken
er på 8 uger med 30 timer om ugen og de studerende skal først og fremmest snuse til
vuggestuelivet, men også være aktiv deltagende og selv stå for større eller mindre
pædagogiske forløb. Den studerende indgår ikke i normeringen.
Derudover har vi en lønnet (2. års studerende) praktikant, som ligeledes er tilknyttet en
praktikvejleder fra vuggestuen.
Praktikken er på 26 uger med 30 timer om ugen.
Praktikopholdet afsluttes med en skriftlig opgave og en samtale mellem den studerende,
praktikvejlederen og den praktikansvarlige fra seminariet. Praktikanten er en del af
personalenormeringen.
Både lønnede og ulønnede praktikanter har vejledningstimer med en pædagog 1 time
ugentligt.
Kost.
Nyt - igen! Efter en forældreafstemning, her i vuggestuen (dec.2014), er det med et stort
flertal besluttet at bibeholde kosten i vuggestuen indtil juni 2017.
Der vil være kost 5 dage om ugen og institutionen betaler lønudgiften til
køkkenmedarbejderen. Hver dag skal barnet medbringe 1 stk. madpakke til om
eftermiddagen, hvor det fremgår tydeligt med navn og på hvilken stue barnet går.
Desuden skal barnet til fælles spisning medbringe 2 stk. frugt om ugen. Er du i tvivl, spørg
personalet.
Vuggestuen serverer dagligt et sundt og varieret måltid. Dvs. morgenmad inden kl. 7.30
som barnet selv skal medbringe frokost/middag ca. kl. 11.00 og eftermiddags mad ca. kl.
14.00. (madpakke)
Dagens menu kan læses ved køkkendøren og på Børne Intra
Med undtagelse af religion og kronisk sygdom gives der ikke speciel kost. Spædbørnenes
kost tilberedes individuelt i samråd med forældrene. Ved allergi, tal med personalet. Undlad
søde sager i madpakken. Rugbrød er altid godt.
Økologi.
Følgende er, hvad alle med daglig gang i vuggestuen skal gøre for at synliggøre for børnene
og hinanden, hvad vi har besluttet at bidrage med i den økologiske tankegang.Vi vil mindske
brugen af rindende vand...
Vandlege med prop i vasken, ikke lade hanen løbe, kun et ryk pr. toiletbesøg (specielt tænkt
på børnene.)
Vi vil spare på energien...
Slukke lyset efter sig (ikke lysstofrør,) ventilationerne ikke slukkes, lade radiatorerne stå på
samme temperatur døgnet rundt, hyppig udluftning.
Vi vil reparere i stedet for at smide ud...
Dukker, bøger, puslespil og andet legetøj.
Vi vil mindske transporten...
Ved at købe danske varer. Begrænse brugen af udenlandsk frugt og grønt..
Vi vil indkøbe sæsonvarer...
Madplanen tilrettelægges efter udbuddet af danske råvarer.
Vi vil undgå spild...
Ved så vidt muligt at købe genbrugsmaterialer. Vores affaldspapir leveres til genbrug.
Vi vil vælge miljørigtige rengøringsmidler...
Kun bruge rengøringsmidler godkendt af kommunens rengøringskonsulenter.
Vi vil købe økologiske varer...
Liste over de aktuelle varer hænger i køkkenet.
Vi vil bruge madkasse og madpapir
og undgå stanniol, som er svært nedbrydeligt
Vi vil undgå parfume og andre allergi fremkaldende stoffer i vaskepulver og derfor helt
undlade skyllemiddel ved vask
Sygdom.
Hvornår er barnet raskt?
Barnet skal være feberfrit og almentilstanden skal være upåvirket. Dette indebærer, at barnet
kan klare at være i vuggestuen, og at barnet skal kunne deltage i de sædvanlige aktiviteter,
der foregår i dagligdagen. I almindelighed vil det sige, at barnet skal kunne tåle at opholde sig
ude.
Lus - fnat - børneorm - bændelorm.
Vuggestuen skal underrettes, hvis en af personerne i hjemmet har en af de ovenstående
lidelser. Hele familien skal behandles.
Maveinfektion.
Hvis barnet har haft opkastninger eller diarré (slimet, ildelugtende) om aftenen/natten, er det
ikke i stand til at klare den efterfølgende vuggestuedag. Barnet har det dårligt pga. salt- og
væsketab. Det skal have skånekost og meget at drikke. Er barnet under 1 år, kontakt lægen.
Mellemørebetændelse.
Børn med øre flåd må modtages, hvis de i øvrigt er raske og hvis lægen mener, der ikke er
smitterisiko. Det er en forudsætning, at øre flådet ikke medfører pasningsproblemer.
Øjenbetændelse.
Børn med udtalt øjenbetændelse med kraftigt pus flåd, tydelig lys skyhed og/eller påvirket
almentilstand må ikke modtages. Skal undersøges af lægen. Dette gælder også, hvis en
øjenbetændelse har varet mere end en uge.
Kroniske sygdomme.
Bronkitis - astma - falsk strubehoste.
Såfremt disse sygdomme er kroniske, modtages barnet i institutionen, når den almene tilstand
i øvrigt er god. I disse tilfælde ser vi bort fra de sædvanlige regler om, at barnet skal sove
ude, og at vi ikke giver medicin. I sådanne tilfælde skal vi have skriftlig instruktion fra
lægen.
Underret vuggestuen.
Institutionen skal altid underrettes, hvis barnet bliver sygt derhjemme. F.eks. meningitis,
skoldkopper, skarlagensfeber, de mere almindelige febertilstande osv.
Præsentation af forældreråd.
I vuggestuen er forældrene repræsenteret ved et forældreråd.
Denne er sammensat af en formand, en næstformand og tre øvrige personer (samt 2
suppleanter), som alle er forældre.
Derudover er der 1 personale og vuggestuens pædagogiske leder. Sidstnævnte har ingen
stemmeret.
Mødehyppigheden er sat til hver 8. uge - eller efter behov.
Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forholdet til afdelingens aktiviteter.
Forældrerådets opgaver er bl.a..
 At være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets lærerplan
 At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
 At drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen ( vgst. Silkeborgvej)
 At indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i
forbindelse med møder og arrangementer.
Skulle en forælder ønske et emne taget op til diskussion i bestyrelsen, kan dette ske ved at
rette henvendelse til et af forældrerådsmedlemmerne eller lederen.
Forældrerådet har sine egne opslagstavler på gangen og i børnegarderoben, hvor vigtige
oplysninger løbende bliver hængt op.
Endvidere er der en nærmere præsentation af forældrerådsmedlemmerne ved hjælp af foto,
navne og stuetilknytning.
Forældrerådet vælger en forældrerepræsentant til dagtilbudsbestyrelsen, som har den
egentlige kompetence, med mulighed for at delegere visse punkter ud til de enkelte
forældreråd i afdelingen. F.eks. Ansættelse af medarbejdere.
Medarbejderne vælger 2 repræsentanter blandt samtlige ansatte i dagtilbuddet til bestyrelsen.
Yderligere oplysninger om vuggestuen og dagtilbuddet Gl. Åby fås under www.DagtilbudAarhus.dk, hvor man kan logge ind på sit eget ForældreIntra (brugernavn og adgangskode
fås i vuggestuen.
BørneIntra i dit barns institution
I Gl. Åby Dagtilbud vil vi så vidt muligt være papirløse og bruger derfor BørneIntra til digital
kommunikation med forældrene. Her ligger personalet løbende billeder, praktiske
informationer og nyheder ind. Det er, derfor her du som forælder kan, og skal holde dig
opdateret om, hvad der er sket i institutionen denne uge og hvad du og dit barn skal huske i
den nærmeste fremtid.
Når dit barn starter i institutionen vil du få udleveret en kort vejledning til BørneIntra, hvor
du også kan finde dit brugernavn. Du kan herefter logge på med det udleverede brugernavn –
alternativt kan du logge på med dit NemId. Vi anbefaler, at du første gang du logger ind på
BørneIntra, tilmelder dig e-mail-adviseringer under ”Redigér din profil” – så er du sikker på
ikke at gå glip af vigtige informationer fra institutionen.
Spørgsmål? Læs mere i BørneIntrafolderen eller spørg kommunikationsmedarbejder Janni
Langholz på tlf: 21341059, mail: [email protected] eller til Intra eftermiddage rundt i
institutionerne.
Revideret september 2015
Inge Fynboe