Kyststi Springforbi

Kyststi Springforbi
Myndighedsprojekt for fase 1.
1. juli 2015
Fotograf Anne Prytz Schaldemose
Kystsi Springforbi
Helhedsplan og fase 1
Naturstyrelsen Hovedstaden har igangsat projektet ”Kyststi
ved Springforbi – skitsering, visualisering, detailprojektering og udarbejdelse af komplet udbudsmateriale”. Projektet omhandler en renovering af udvalgte strækninger af
kyststien, som løber mellem Trepilevej nord for Taarbæk til
Strandmøllekroen langs Øresund. Strækningen består af en
sammensat strandpromenade med tilhørende betonmure
og stensætninger mod Øresund.
Opgaven Kyststi Springforbi har dels til formål at udarbejde
en helhedsplan for området, som kan realiseres i faser,
samt dels at udvælge elementer som kan realiseres som
fase 1 i 2015. Helhedsplanen og udvælgelsen af fase 1 er
udarbejdet i tæt samarbejde med lokale borger, brugere
og øvrige interesseorganisationer, som er engageret i
områdets historie og bevarelse.
Med udgangspunkt i en økonomisk ramme er det i fase 1
prioriteret at genskabe udvalgte dele af den 1.3 km lange
strækning som i dag er i dårligst stand, forbedre tilgængeligheden til området, samt prioritere at etablere en ny
sti i den højere liggende park ved Springforbi. Desuden
er genskabelsen af stedets rekreative muligheder tillagt
stor vægt. Prioriteringen er sket ud fra den overordnede
intention om at forsat kunne tilbyde brugerne adgang fra
Trepilevej i syd til Strandmøllekroen i nord.
Foto fra opgaveområdet
2 ABSOLUT LANDSKAB & BOGL
Helhedsplan
Helhedsplanen og fase 1 bygger på ønsket om at tage
udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter og karakter, som er præget af nærheden til havet, promenadens
og stedets historie og sammensathed. Promenaden er
opstået af, at tidligere private villaer med egen kyststrækning er opkøbt af staten og siden 1940’erne revet ned og
indgået i en overordnet plan om at skabe rekreative områder til offentligheden – både med adgang til kysten og
ønske om at skabe sammenhæng til Dyrehaven. Derved er
der over tid opstået en 1.3 km offentligt tilgængelig sti tæt
på Øresund. Projektet bygger videre på enkle og robuste
materialer som betonmure, stensætninger af natursten,
samt grus, jord og græs på stier og falder. Renoveringerne
og forbedringerne skal indpasse sig det eksisterende landskab og fremstå enkelt og robust med respekt for stedets
eksisterende kvaliteter.
I helhedsplanen er intentionen at bevare promenaden i
vandkanten ved etapevis at forny og klimasikre stien ved
at hæve den ca. 35 cm, samt styrke kystsikring med nye
betonmure og supplerende natursten ud mod havet de
steder hvor stien renoveres. Derudover rummer helhedsplanen tiltag der skal styrke oplevelsesværdierne på strækningen ved at genindføre høfder til badning og isætning
af både, skabe udsigtspladser og opholdsmuligheder
i parken og styrke de rekreative muligheder særlig ved
Trepilevej i syd, Springforbi midt i området og Strandmøllekroen i nord. Ved de tre nævnte steder er intentionen at
styrke koblingen til Dyrehaven og derved få området til at
hænge bedre sammen med Dyrehavens stier og attraktioner. Mellem de nævnte steder er intentionen at bevare
roen og nærheden til vandet som vigtige pauser mellem
de tre steder hvor der er faciliteter til de mange aktive
brugere af området.
gang fra nord til syd, samt at sikre god adgang via op- og
nedgange på hele strækningen er der udvalgt 7 delstrækninger, der udbydes som fase 1.
Det specifikke projekt
Der er i fase 1 en økonomisk ramme på 4-5 millioner,
som skal sikre området en ny selvstændig og bæredygtig
funktionalitet. Indeholdt i det er almindelige oprydning,
klimasikret sti på udvalgte strækninger, hvor sti og kystsikring hæves op til 35cm, renovering af eksisterende op- og
nedgange, samt bedre håndtering af inde- og udefrakommende vand. De nye tiltag skal tilpasse sig stedets
eksisterende kvaliteter, materialer og forhold. Projektet skal
også afspejle ideen om at koble Dyrehaven og Kyststien
bedre sammen, så adgangen til vandet bliver tydeligere fra
p-pladserne ved Trepilevej og Springforbi. Der anlægges
derfor en forbindende sti oppe i parken mellem Springforbi og kysten, samt en langsgående sti nord for Stokkerup til
Strandmøllekroen. Med udgangspunkt i at mødekomme
borgernes ønsker og Naturstyrelsens krav om at sikre ad-
Dele af opgaveområdet ligger inden for Springforbi Fredningen. Springforbifredningens hensigt er blandt andet at
skabe adgangen til kysten og dens rekreative muligheder
og at skabe sammenhæng mellem kysten og Dyrehaven.
Hele strækningen er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen.
Der foretages renoveringer af den eksisterende kystbeskyttelse på visse strækninger. Hertil søges tilladelse. Endelige
gælder Skovloven i området, og der søges tilladelse til
renoveringsarbejdet af denne.
Lovmæssige forhold
Der foretages ikke fornyelser eller renoveringer, der ændrer
på stedet funktion eller samlede udtryk. Og der søges derfor om tilladelse til gennemførsel af renoveringsprojektet,
samt midlertidige tilladelser til byggepladser.
Kyststi Springforbi
Strandmøllekroen
Oversigtsplan 1:5000
Oversigtsplan med angivelse af to planudsnit og de 7
delområder, som udgør fase 1 i renoveringen af den 1.3
km lange kyststi langs Øresund. Renoveringen tager afsæt
i stedets historie, eksisterende kvaliteter og materialer.
Planudsnit nord
6
Ny sti i
parken
A
5
Ny kyststi, kystbeskyttesle
og renovering af asfaltrampe
7
4
Ny sti til
strandvejen
Ny kyststi, kystbeskyttesle
og renovering af granittrappe
Stokkerup
Dyrehaven
Planudsnit syd
3
Renovering af hul i mur
2
dve
Stran
jen
Renovering af huller i mur
og kilde
1
Ny kyststi, kystbeskyttesle
ink. vandtrappe
A) Visualisering af ny grussti i parken
Trepilevej
Villa Capri
3 Myndighedsprojekt
PLAN 1:5000
Kyststi Springforbi
3
Renovering af hul i mur
Planudsnit syd med delområde 1-3
Planudsnit med delområde 1-3, som indeholder renovering af kyststi og
kystbeskyttelse - inklusiv etablering af en betonvandtrappe til rekreativ
brug. Derudover indeholder delområde 2 og 3 forslag til reparation af
huller i muren og reparation af strækninger af kyststien som er ødelagt.
Både vandtrappe og reparationen af hullerne løses med henblik på at få
vandet ledt væk fra stien og hurtigt ud i havet og således, at materiale
tabet bliver mindst muligt. Vandtrappe og platforme etableres i beton
uden en kant mod havet for at tilgodese af arealerne kan tåle at bliver
overskyllet af vand og bølger. Løsningen styrker samtidige de rekreative
kvaliteter ved at styrke nærhed til vandet.
Delområde 1 renoveres fuldt. Det vil, at stien genetableres og der etableres ny stensætning. Der etableres også ny stensætning, hvor brud på mur
repareres med betondæk. Strækningerne imellem delområderne renoveres ikke, men eksisterende stensætninger forberedes og genplaceres.
2
n
veje
d
n
Stra
Renovering af huller i mur
og kilde
1
B
B) Visualisering af beton promenade og kystbeskyttelse
PLANUDSNIT 1:1500
4 Myndighedsprojekt
Ny kyststi, kystbeskyttesle
ink. beton vandtrappe
Kyststi Springforbi
Planudsnit nord med delområder 4-7
C
D
Planudsnit med de delområder, som omhandler renovering af kyststi, kystbeskyttelse, høfde og asfaltrampe, samt ny grussti i den højere liggende park.
I delområde 4 og 5 anvendes et enkelt system af L-elementer, som sættes
mellem grusstien og stensætningen. For at undgå erosion af grusstien etableres et system af vandrender, der leder vandet til havet. Den nye sti hæves i
forhold til den eksisterende sti for at imødekomme fremtidig havvandsstigning.
5
6
Ny kyststi, kystbeskyttesle
samt renovering af asfaltrampe og høfde
Ny sti i
parken
7
C ) Visualisering af fremtidig kyststi med L-element mur, vandrender og grus.
nd
Stra
Parkering
Springforbi
n
veje
Ny sti til
strandvejen
Granittrappe
4
Ny kyststi, kystbeskyttesle
og renovering af granittrappe
Stokkerup
D) Visualisering af fremtidig sti i parken.
PLANUDSNIT 1:1500
5 Myndighedsprojekt
Kystbeskyttelse
Principtegninger af L- element og vandrender
Renoveringen af kyststien bygger på gennemgående principper om at hæve den fremtidige sti, sikre at
vandet ledes væk fra stien ved brug af åbninger og vandrender, samt etableringen af nye betonmure ud
mod havet. I delområde 4 og 5 anvendes et L-element, der sættes som erstatning for en tidligere mur, som
i dag er ødelagt eller helt forsvundet.
IKKE MÅLFAST
PLAN , 1:400
6 Myndighedsprojekt
Kystbeskyttelse
Princip snit af stensætninger
På udvalgte delstrækninger skal kystbeskyttelsen fornyes ved at etablere
ny betonmur med tilhørende vandrender, samt nye stensætninger mod
havet. Stensætning etableres ved genbrug af eksisterende natursten,
supplering med nye store og mindre sten. Stensætningen etableres med
en 1:3 hældning som vist på tegningen.
IKKE MÅLFAST
7 Myndighedsprojekt
Delområde 1
25 ‰
Betonpromenade og kystbeskyttelse
60 ‰
I delområde 1 etableres en ny betonpromenade i den oprindelige
stis forløb. Tidligere var stien sænket på denne strækning for at skabe
rekreative muligheder. Den nye sti hæves i forhold til den oprindelige.
For at genskabe og styrke de rekreative muligheder og sikre den fremtidige adgang til vandet, som oprindelige kendetegnede denne del af
strækningen, etableres en ny betonvandtrappe. Ny betonpromenade
og vandtrappe etableres så den kan tåle overskylning af vand og der
etableres ikke mur med kant ud til havet.
25 ‰
C
SNIT BETONPROMENADE C-C 1:100
C
A
vandtrappe
A
15 m
SNIT BETON VANDTRAPPE A-A 1:100
PLAN 1:300
8 Myndighedsprojekt
Delområde 2
Reparation af sti, mur og afvanding
Flere steder langs kyststien er den eksisterende mur ødelagt, så stigruset er skyllet
væk og kystbeskyttelsen svækket. En traditionel reparation af muren vil fortsat være et
sårbart punkt og der er derfor valgt en løsning, hvor hullet bevares, men stien bagved
styrkes ved at etablere en betonplade, som tåler vand og leder vandet tilbage ud i
havet. Stien tilføres grus men forbliver derudover uforandret.
REPARATION AF MUR SNIT D-D 1:100
Isometri af beton element med vandrende
Isometri af beton element uden vandrende
IKKE MÅLFAST
9 Myndighedsprojekt
Delområde 3
Reparation af mur og kyststi
Flere steder langs kyststien er den eksisterende mur ødelagt, så stigruset er skyllet
væk og kystbeskyttelsen svækket. En traditionel reparation af muren vil fortsat være et
sårbart punkt og der er derfor valgt en løsning, hvor hullet bevares, men stien bagved
styrkes ved at etablere en betonplade, som tåler vand og leder vandet tilbage ud i
havet. Stien tilføres grus men forbliver derudover uforandret.
REPARATION AF MUR SNIT F-F 1:100
IKKE MÅLFAST
PLAN 1:200
10 Myndighedsprojekt
Delområde 4
Kyststi og beskyttelse
Renoveringen omfatter etablering af ny hævet sti, nye L-elementer og en
renovering og tilpasning af den eksisterende granittrappe, som forbinder
park og promenade.
25 ‰
25 ‰
GRØFT, PROMENADE OG L-ELEMENT
SNIT I-I
11 Myndighedsprojekt
PLAN 1:300
Delområde 4
Kyststi og beskyttelse
Renoveringen af denne strækning omfatter etablering af ny hævet sti,
nye L-elementer og en renovering og tilpasning af den eksisterende
granittrappe, som forbinder park og promenade..
25 ‰
GRANITTRAPPE, PROMENADE OG L-ELEMENT
SNIT H-H
25 ‰
GRØFT, VANDRENDE OG L-ELEMENT
SNIT G-G
12 Myndighedsprojekt
Delområde 5
Kyststi, beskyttelse og asfaltrampe
Renoveringen omfatter etablering af ny hævet sti, nye L-elementer og en renovering af asfaltrampe, som forbinder park og promenade. Eksisterende høfde
renoveres.
25 ‰
SNIT K-K 1:100
PLAN 1:300
13 Myndighedsprojekt
Delområde 5
Kyststi, beskyttelse og asfaltrampe
Renoveringen omfatter etablering af ny hævet sti, nye L-elementer og en
renovering asfaltrampe, som forbinder park og promenade. Eksisterende høfde
renoveres
25 ‰
SNIT AF RAMPE MED OB N-N 1:100
25 ‰
SNIT J-J
14 Myndighedsprojekt
Delområde 6 & 7
Ny sti i Springforbiparken
Markering
med Skillaløg
I delområde 6 og 7 etableres en ny forbindelse, der forbinder strækningen fra granittrappen og til Strandmøllekroen med en grussti i den højere liggende Springforbi
park. Stien styrker adgangen til området og muligheden for at færdes både oppe og
nede. I parken markeres et historisk felt ved at sætte Skilleløg i fodaftrykket af to villaer
som tidligere lå i området.
Ny sti parallel med
kysten
Ny forbindende
sti mellem
parkering og
promenade
PLAN 1:1500
15 Myndighedsprojekt
Kyststi Springforbi
Ingeniørnotat og beregninger
Springforbi – Kyststi. Myndighedsprojekt
Ingeniørberegninger. Kortfattet notat
19. juni 2015
Ref. 150303/JJn
På given foranledning har Naturstyrelsen efterspurgt dokumentation/beregninger for myndighedsprojektet for kyststien ved Springforbi.
I den anledning skal følgende oplyses:
1. Generelt
Inden for Vandbygning findes der ingen generelle normer for beregning af kystbeskyttelses projekter som
ved det foreliggende projekt. Der er beregningsregler for stenkastninger/moler og har findes der en lang
række formler, som er opstillet på basis af omfattende laboratorieforsøg.
2. Formler
Den mest anvendte formel er Hudsons Formel til beregning af stenstørrelse og denne er anvendt til kontrol
af de sten, som allerede ligger på kyststrækningen.
Hudsons formel er:
W = I/K __(YsHs3)__
(Ys/Yw -1)3a
og hvor:
W
Hs
Yw
Ys
a
K
er blokkenes(stenenes) min. vægt
er den signifikante bølgehøjde
er vandets rumvægt
er blokkenes (stenenes) rumvægt
er skråningsanlægget
er en faktor der afhænger af blokformen samt af den tilladte beskadigelse af konstruktionen
Den mest anvendte størrelse for K er 2,5- 3,0 for storsten i løs kastning.
Hertil kommer erfaringer med sammenhængende vandbygningstekniske konstruktionsregler, som bl. a. er
anvendt ved den oprindelige kystindfatning for kyststien. Denne kan ses som en lav spunsvæg af træ ud for
det oprindelige og meget flot udførte stenglacis som visse steder er ødelagt af tidligere bølgepåvirkninger
og senest ved stormen Bodil.
3. Øvrige krav til konstruktionerne er
Geotekniske beregninger for jordtryk på støttemure, som bl.a. er anvendt ved fravalg af en løsning med
støttemur på en stejl skråning.
Betonnormer med krav til beton og armering ved vantrappen og øvrige små støttemure.
JJN Consult
Jørn Jensen
Bostedet 13
3500 Værløse
16 Myndighedsprojekt
CVR-nr.3579044
Civilingeniør – mdl.af IDA
www.jjnconsult.dk
M: +45 30 33 72 34
T: +45 44 48 37 32
E: [email protected]
Kyststi Springforbi
Ingeniørnotat og beregninger
17 Myndighedsprojekt
Kyststi Spri$ngforbi
Ingeniørnotat
I forbindelse med renoveringsarbejdet er der anvist arealer til byggeplads og oplagsplads på Naturstyrelsesarealer.
Springforbi – Kyststi. Myndighedsprojekt
Høfder. Sediment – og Tilsandningsforhold
Kortfattet notat
26. juni 2015
Ref. 150303/JJn
På given foranledning har Naturstyrelsen efterspurgt oplysninger om tilsandingsforholdene i forbindelse
med myndighedsprojektet for kyststien ved Springforbi.
./. I den anledning vedlægges et oversigtskort – Projekt samt luftfoto fra Goggle Earth - over kyststiens
beliggenhed ved Beaulieu/Springforbi og følgende kan oplyses:
1. Generelt
Kyststiens er beliggende ca. 1 km. nord for Tårbæk Havn, hvor der årligt oprenses ca. 5-600 kbm. sand.
Havnefogeden oplyser at sandet komme sydfra og antagelig omfatter en del af det sand som periodevis
tilføres Bellevue Strand.
På luftfotoet og det vedhæftede kort kan ses den aktuelle kyststrækning, hvor bølgepåvirkningen – især
ved stormen Bodil – har ødelagt den tidligere anlagte kyststi nord for Springforbi.
2. Projekt med vandtrappe og høfder
Som det fremgår af myndighedsprojektet skal der udføres en vandtrappe og 2 små høfder med et meget
beskedens fremspring langs kyststien.
Disse fremspring for kystlinjen udgør for vandtrapppen mod syd ved Springforbi ca. 10 m og for høfderne
mod nord bliver det højst 20 m.
3. Sediment- og tilsanding
Vanddybdeforholdene ud for kyststien er beskedne, dvs. ca. 0,5 m vanddybde til max. 1,0m vanddybde, og
havbunden er fast og stenet.
De omhandlede konstruktioner vil ikke kunne holde på det sand som eventuelt måtte lægge sig syd for
konstruktionerne.
Der vil være storme fra nordlige retninger der vil føre sandet i Øresund mod syd, men den resulterende
materialevandring med sediment er mod nord.
Sandvandringen sker fortrinsvis på revlerne på 2m vanddybde eller mere.
Endvidere vil det ikke kunne ske læsideerosion ud for de nævnte anlæg, der sikres med sten i fornødne
størrelser for at beskytte konstruktionerne for bølge og is.
4. Konklusion
Der vil efter min bedste opfattelse ikke være gener for sedimentaflejringer hverken opstrøms- eller
nedstrøms de omhandlede anlæg.
Ligeledes antages det ikke formålstjenligt at supplere kyststien eller konstruktioner med tilført sand f.eks.
fra de årlige oprensninger fra Tårbæk havn. Dels på grund af den meget lave vanddybde, og dels at der ikke
hverken mangler eller er brug for sand på kyststrækningen ud for den renoverede kyststi.
18 Myndighedsprojekt
JJN Consult
Jørn Jensen
Bostedet 13
3500 Værløse
CVR-nr.3579044
Civilingeniør – mdl.af IDA
www.jjnconsult.dk
M: +45 30 33 72 34
T: +45 44 48 37 32
E: [email protected]
Kyststi Springforbi
Byggepladsplan
19 Myndighedsprojekt