- Aalborg Kommune

#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel
Møde
Lokalrådsmøde – Distrikt Nord
Team for økonomi og administration
Tid
8. december 2014 , kl. 9.30-13.30, (formøde kl. 8.30-9.30)
Ældre- og Handicapforvaltningen
Rantzausgade 8, 1. sal
9000 Aalborg
Sted
Lindholm Plejehjem, Aktivitetshuset
Init.: CBC
Deltagere
Lokalråd Nordvest:
Tove Jørgensen (Ældrerådsrep.), Maja Larsen, Axel Bindslev
Larsen, Hanne Kringel, Poul Jacobsen (formand)
Lokalråd Nordøst:
Ellen Jensen (Ældrerådsrep.), Knud Drews, Niels Therkel Jørgensen, Peer Nørgaard, Jens Olav Silkjær (formand), Svend Erik
Hansen
Ældre og Sundhed:
Distriksleder Agnete Holm Rasmussen
Konst. distriktsleder Tina Olsen
Politikere:
Mette Ekstrøm
Gæster:
Aktivitetsleder Lone Svendsen
Ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen
Afbud
Poul Erik Sørensen
H.P.Beck
Referent
Christina Bødker Christensen
Sagsnr./Dok.nr. 2014-8886 / 2014-8886-16
1. Formøde 8.30-9.30
Formøde i de to lokalråd
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af følgende punkter til dagsordenen:
- KODA-afgifter på aktivitetscentre
- Pressemeddelelse vedr. ny hjemmepleje
3. Præsentation af konst. distriktsleder Tina Olsen
Tina Olsen præsenterede sig for lokalrådene
Tina var indtil konstitueringen plejehjemsleder på Toftehaven i Sulsted og har før det været leder i
distrikt Vest.
Tina ser frem til de næste 4 måneder, som distriktsleder.
4. Nyt fra Ældre- og Handicapudvalget (budget 2015)
Mette Ekstrøm orienterede om udvalgets besøg på Demenscentret Pilehuset i Københavns Kommune, et tilbud for meget svært demente borgere og Ørestad Plejecenter.
Ældre- og Handicapudvalget har desuden været på besøg i De Hogeweyk, en ”demenslandsby”
udenfor Amsterdam i Holland.
Her bor ca. 150 borgere med demens i boenheder af 6 personer, der hver har deres egen lille overskuelige lejlighed.
Mette fortalte om det spændende koncept, hvor afdelingerne er bygget op efter livsstil i kategorier
som landbrug/håndværk, religion, overklasse mm., så borgerne kan bo i trygge og vante omgivelser
med andre de har noget til fælles med.
Landsbyen er lavet, så bygningerne naturligt omkranser området, hvortil der er adgang gennem en
slags reception.
Det betyder, at de demente borgere frit kan bevæge sig rundt i byen, der både har butikker, frisør og
restaurant, samt mange forskellige aktivitetsklubber med sang, banko, friluftsliv osv.
Udvalget fik fortalt, at der til de 150 borgere kun var tre nattevagter, da der simpelthen ikke vart behov for mere og de havde selv oplevet, den ro der var i landsbyen.
Det havde været en spændende tur med masser af inspiration til, hvordan man kan tænke indretning, omgivelser mm. til demente borgere herhjemme.
Link til artiklen ”Landsbyen, hvor de demente har det sjovt” fra Information
http://www.information.dk/315052
Link til videoklip på youtube, fra en CNN udsendelse om ”Demenslandsbyen” (på engelsk)
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko
Onsdag d. 10.12.14 er der budgetfordelingsmøde, hvor de ekstra midler forvaltningen har fået skal
fordeles.
Lokalrådene henviste til materiale de har fået udleveret, hvoraf det fremgår at der bliver flere ældre
og spurgte ind til, om der tages hensyn til dette ved budgetfordeling.
Mette kunne oplyse, at der er opmærksomhed på dette, men at tendensen samtidig er, at ældre er
friskere i længere tid, hvilket betyder, at grænsen for hvornår de ældre borgere får behov for hjælp
eller bliver plejekrævende rykker sig og at det derfor vil vise sig nogenlunde at udlignes.
Lokalrådene spurgte ligeledes ind til ”klippekortmodellen”, hvortil Mette kunne oplyse, at forsøg fra
København har vist, at ordningen ikke bliver brugt til andet en det borgerne var visiteret til.
Øvrige punkter på dagsordenen til udvalgets møde d. 10.12.14 er flytning af Taleinstituttet til Ældreog Handicapforvaltningen, samt Fælles Hjælpemiddeldepot. Med et fælles hjælpemiddeldepot for de
involverede kommuner kan ekspertisen samles og en del af beredskabet formodentlig holdes kørende.
5. Orientering fra Ældrerådet v/Ellen Jensen
- Ældrerådet har haft besøg af Michael Andersen fra Udskrivningsenheden, som orienterede om
deres arbejde. Der har været nogle indkøringsvanskeligheder, men nu ser det ud til at fungere.
-
Aalborg Kommunes Sundhedspolitik har været til høring i Ældrerådet, som mener at det er en
ambitiøs politik, der dækker de fleste områder.
-
Ældrerådet er blevet orienteret om Pilotprojekt omkring tøjvask i eget hjem. Det vil koste ca.
100.150 kr. om måneden at få vasket, hvilket svarer til de reelle udgifter til strøm, vaskepulver,
vand mv.
I pilotprojektet opkræves der ikke egenbetaling hos borgerne.
-
Ældrerådet har haft Sundhedsaftalen 2015-2018 til høring. Ældrerådet mener, at hensigtserklæringerne glemmer de ensomme ældre og ønsker en helhedsbetragtning ift. borgerne.
2/5
-
Der har været møde for alle ældreråd i Region Nordjylland. Her orienterede Ulla Astman om det
nye sygehus. På mødet deltog også Astrid Kragh, som blandt andet talte om friplejehjem.
6. Nyt fra formændene fra lokalrådene
Nordvest:
Poul Jacobsen orienterede om ”Mandehørm”, som er startet op i Tylstrup. Her kan man mødes til
forskelligt socialt samvær og arrangementerne er for både enlige og gifte.
Nordøst:
Lokalråd Nordøst har været på rundtur og det var en meget positiv oplevelse.
Lokalrådet påtænker i 2015, 1. kvartal, at invitere til et møde med Centerråd, bruger/pårørenderåd
og Samråd med henblik på at få afklaret: ”Hvad kan vi bruge hinanden til?” i relation til områdets
ældre borgere.
7. Særlig økonomisk tilførsel til borgere, der er udredt demente, som bor på somatisk plejehjem
Lokalråd Nordvest påpeger, at det virker urimeligt at pengene ikke følger borgeren, men plejehjemmet og udtrykte ønske om øget budget til dette.
Der er en vis sum afsat til somatiske pladser og når en dement borger vurderes at kunne rummes
på et somatisk plejehjem ydes der ikke tillæg for dette.
Hvis der forlods skal afsættes penge til demente borgere på somatiske plejehjem vil det betyde, at
der vil være færre midler til de øvrige beboere på plejehjem.
8. Bemanding på plejehjem aften og nat
Lokalråd Nordvest finder det forkert, at der ikke alle steder er assistent-dækning om natten, men
kun sosu-hjælpere til stede.
Forvaltningen har som målsætning at have døgndækning af assistenter. Ledige nattevagt stillinger
er, hvor det har været muligt, blevet besat af sosu-assistenter.
Er der ikke sosu-assistenter til stede i nattevagten kan fx sygeplejersken kaldes ind til de sundhedsfaglige opgaver der kræver det.
9. Økonomi til lokalråd 2015
Lokalrådene mener, at have fået tilsagn om et beløb på ca. 10.000 kroner for budgetåret 2015.
Det endelige beløb kendes efter Ældre- og Handicapudvalgets budgetfordeling d. 10.december
2014.
10. Budget – økonomi 2014
Agnete Holm Rasmussen orienterede om status på budget 2014.
Frit Valg har pt. et underskud på ca. 10 mio. kr. – heraf har Frit Valg i Nord et underskud på ca. 1
mio. kroner.
Plejehjemsfunktionen har pt. et underskud på ca. 9 mio. kroner, hvilket er et fald i forhold til underskuddet på ca. 13 mio. kroner i oktober. Det forventes at underskuddet kan mindskes ca. yderligere
1 mio. kroner i december.
11. Orientering fra aktivitetsområdet v/ Lone Svendsen og Lise Nevstrup Andersen
Aktivitetsleder Lone Svendsen og ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen orienterede om projektet
”Bedre ældrepleje” på Lions Park.
Midler til Bedre Ældrepleje beregnes, så der er 10 minutter pr. beboer + 2 timer derudover til plejehjemmet.
Der var et ønske om at indsamle viden om, hvad/hvordan der har været gjort indtil nu og hvad forvaltningen vil med ”Bedre ældrepleje” i fremtiden.
Lise Nevstrup Andersen orienterede om sin rolle i projektet. Hendes udgangspunkt har været, at
mennesker har lyst til at være aktive.
3/5
Lise har observeret på Lions Parkens demensafsnit og boenheder og så her, at de ”svage ældre”
var en overset gruppe. De svage ældre var bl.a. borgere med demens eller borgere med følger efter
blodpropper og lignende.
Lises opgave har været, at finde ud hvad det er der hæmmer borgerne i at være mere selvhjulpene/aktive.
Fokus har været på udelivet - fx hvordan de ældre med demens kan komme mere ud i samfundet.
Er det fx praktiske forhold som tilgængelighed, er det muligt at tilrettelægge eller ændre omgivelserne, så de bliver mere tilgængelige.
På Lions Park har de lavet en del aktiviteter i gårdhaven og på den måde fået inddraget de øvrige
beboere på plejehjemmet, som har kigget med ved vinduerne og bagefter spurgt ind til, hvad det var
de havde været i gang med derude.
En måde at hjælpe en borger til at blive mere selvhjulpne/aktive kunne være at finde noget, som
borgeren godt kunne tænke sig at lave, sætte et mål, og derefter hjælpe med at sætte delmål for
hvordan det over tid vil kunne lade sig gøre.
I forbindelse med Lone og Lises deltagelse på mødet blev det bragt op, at centerrådene i Nordøst
godt kunne tænke sig et rollatortræf.
Det er ikke umiddelbart muligt, så Lone bad i stedet lokalrådene tænke over, hvad der måske kunne
arrangeres i stedet.
12. Orientering fra distriktsleder
a. Embedslægerapporter: Lions Park, Lindholm Plejehjem og Gabrielsværk
Ingen bemærkninger til det fremsendte materiale
b. REVAS rapporter: Solvang og Fjordparken
Solvang:
Lokalrådene spurgte ind til hvad det var for vold, der havde været tale om på Solvang.
Tina Olsen forklarede begrebet magtanvendelse. At der ikke er tale om vold, men at noget sker
mod en borgers vilje, fx at en dement borger guides en anden vej end den de ønsker at gå eller soignering efter uheld, hvor det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade borgeren gå
rundt sådan. Alle denne slags magtanvendelser skal indberettes til Myndighedsafdelingen
Fjordparken:
Lokalrådene spurgte ind til rapportens konklusion vedr. forhold udenfor ledelsens indflydelse,
der har eller kan få negative konsekvenser i forhold til den hjælp beboerne er stillet i udsigt.
Der er tale om en meget plejekrævende beboer, hvor REVAS vurderer, at der med denne opgave vil fragå andre beboere tid, da der ikke er tilført ekstra timer.
Lokalrådet blev orienteret om, at den aktuelle sag er fremsendt til Myndighedsafdelingen til fornyet vurdering.
c. Midler til Bedre Ældrepleje
Se pkt. 11
d. Satspuljen
Der er i forhold til arbejdet med svage ældre/ældre med demens en pulje på 100 mio. kroner at
søge midler fra til uddannelse af nøglepersoner.
e. Vision 2015-2020
Værditrekanten Nærvær, Ansvarlighed og Respekt bibeholdes.
I Vision 2015-2020 er der fire fokuspunkter:
Handlekraftig organisation
Samskabelse
Rehabilitering
4/5
Velfærdsinnovation
Mål og indsatser 2015-2016 medsendes referatet.
f.
Konsolidering af plejehjem
Riishøjcentret lukker 31. marts 2015. Lejemålet ophører til 1. maj 2015 og skal jf. kontrakten
være fraflyttet en måned før.
Det nye Aagården åbner 1. april 2015
13. Nyt fra øvrige medlemmer
Der har været afholdt bruger/pårørenderådsmøde på Fremtidens Plejehjem.
14. KODA-afgift på aktivitetscentre
Der er uklarhed om, hvad der skal betales i KODA-afgift og hvornår. Lokalrådene anmodede om en
oversigt til plejehjem og aktivitetscentre, hvor det tydeligt fremgår hvad reglerne siger og hvilke omkostninger der er forbundet hermed.
Tina Olsen kunne oplyse, at det på plejehjemmene betragtes som værende eget hjem, hvis filmvisning kun sker for beboerne. Ønsker fx pårørende at deltage ved filmvisning er der en årlig udgift på
ca. 1.500 kroner til KODA.
Tina Olsen undersøger reglerne vedrørende filmvisning i aktivitetscentret og på plejehjem. Sættes
på dagsordenen til lokalrådets næste ordinære møde
15. Pressemeddelelse vedr. ny hjemmepleje
Lokalrådene udtrykte ærgrelse over ikke at være blevet inddraget/orienteret inden der blev udsendt
en pressemeddelelse.
Det foreslås at invitere Michael Binderup, funktionschef for Frit Valg, med til næste ordinære møde,
så han kan orientere om forløbet.
16. Evt.
Ellen Jensen ser gerne, at der fremover i god tid inden møderne fremsendes forslag til lokalrådenes
formænd. Det vil gøre det nemmere at indbyde relevante gæster til deltagelse ved møderne.
17. Punkter til næste møde
Der afholdes ekstraordinært lokalrådsmøde mandag d. 26. januar 2015 kl. 9.30 i Fælleshuset, Lindholm Plejehjem med nedenstående punkter på dagsordenen:
- Boligønsker
- Budget 2015
5/5