Årsberetning 2014 - Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2014
Side 1
Indhold
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
Side
3
4
5
5
6
6
7
8
9
11
12
16
17
18
19
21
Formandens beretning
Centerlederens beretning
Årets aktiviteter
Årets Frivillige 2014
Slip Frivilligheden Løs 2014
Dialogmøde
Gråzoneprojektet
Indkaldelse til Generalforsamling 2015
Referat af Generalforsamling 2014
Bestyrelsen 2014
Vedtægterne
Revisionserklæring for regnskabet 2014
Beskrevet regnskabspraksis for regnskab 2014
Regnskab 2014
Medlemsliste
2015 og Slip Frivilligheden Løs 2015
Side 2
Formandens årsberetning
Endnu et år er gået i Guldborgsund Frivilligcenter. Et år der har budt på
mange aktiviteter og forandringer, som er med til at skabe nye landskaber at vandre i….
Der skal frivillige til, og dem mangler vi heldigvis ikke, tværtimod vokser
tilgangen af frivillige hele tiden, både når foreningerne udvikler/udvider
deres aktiviteter, og når der opstår nye foreninger. Lige nu har Guldborgsund Frivilligcenter 185 medlemsforeninger, og disse foreninger
har tilsammen ca. 2300 frivillige, som laver alle de gode aktiviteter.
Lige før sommerferien meldte Kommunen ud, at der skal spares en masse millioner på de kommende kommunale budgetter, og nogle af de millioner skal spares på det frivillige sociale område. Vi blev bedt om at give et høringssvar, og vi skrev, at vi er kede af de besparelser de foreslog,
da vi mener, det går ud over de allersvageste og indsatsen for at hjælpe dem.
Ved dialogmødet i 2013 kom det frem, at der var nogle frivillige, der oplevede, at deres indsats
kunne være en gråzone altså tage arbejde fra professionelle, så på baggrund af dette lovede
Margrit Tarby, at dette ville vi følge op på. Vi iværksatte derfor Gråzoneprojektet, som skulle afdække niveauet af gråzoner i foreningerne. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, og alle lagde
et stort stykke arbejde i at finde oplysninger, se på foreningernes virke og de frivilliges indstilling
til gråzoner. Det var ikke alle foreninger, der lige havde noget at mene om gråzoner, men de var
glade for opringningen (og vi fik en tættere kontakt til foreningerne). Jeg takker bestyrelsen for
indsatsen og give en tak til alle jer, der deltog og bidrog til vores undersøgelse.
Slip Frivilligheden Løs bragte igen i år foreningerne i tæt dialog med borgerne, og Store Torv var
igen rammen om en dejlig eftermiddag, hvor der blev snakket og delt brochurer ud. Dialogmødet
i november viste sig fra en helt ny side, hvor vi sad sammen i mindre grupper og talte om nogle
af de udfordringer, vi står overfor. Det var til stor glæde for alle, at der både var politikere og
embedsmænd i alle grupper, og spørgelysten var stor fra alle sider. Tak til alle der deltog med
hjerte og lyst til at sætte fokus på de frivilliges behov.
Dette år har også budt på to fratrædelser fra bestyrelsen , formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Margrit Lynn Tarby , og bestyrelsesmedlem Jannie Bech, har begge måttet trække sig
pga. sygdom. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel til gode kompetente mennesker, som har
haft lyst til at gøre en forskel for andre mennesker via deres bestyrelsesarbejde. Tak for den tydelige forskel, som I har været med til at skabe og held og lykke fremover.
Nye udfordringer kan kradse lidt og sådan en forandring er Foreningsportalen. Generelt set er
den blevet taget meget godt imod af jer, og det er rart at vide at e-administrationen har specialiseret sig i at hjælpe foreninger, der ikke har så let ved det. Det er selvfølgelig lidt af en udfordring
med alt det digitalisering, men det er kommet for at blive.
Vi takker alle de frivillige for et godt år med dejlige og vedkommende aktiviteter til glæde for
dem, der har allermest brug for det.
På bestyrelsens vegne
Charlotte Fisher Kjældmand
Fungerende Formand og næstformand
Side 3
Centerlederens årsberetning
Vi kan alle blive socialt udsatte
Næsten alle mennesker kan defineres som socialt udsat i perioder af livet. At være socialt udsat betyder, at
man lever i samfundets yderkant. At leve i yderkanten
kan vise sig ved, dårligt helbred, sjælden tilknytning til
arbejdsmarkedet, og at det er svært at drage nytte af
samfundets almindelige tilbud. At være socialt udsat
betyde, at man har sværere ved at skabe et godt liv for
sig selv og sin familie. Alle kan blive syge fysisk eller
psykisk, miste deres arbejde, blive ramt af uheld eller
skilsmisse. Derfor er det vigtigt, at alle oplever, at det
er helt i orden at få en håndsrækning af et andet menneske - hellere det og komme tilbage på sporet. Det er
meget lettere at føle taknemmelighed på den lange
bane end at skabe mening i tilværelsen i ensomhed,
kamp og trods.
Gir' det mening for dig - skaber det mening
for en anden
Alle medlemsforeningernes frivillige hjælper, støtter,
vejleder, underviser, oplyser, informerer, hvad de kan,
fordi det giver mening. For selv om man er socialt udsat, så kan vejen tilbage til det civile fællesskab være
kort. Det at mærke, når man er ude i tovene og tager
et lille bitte initiativ, at man så får man en håndsrækning, der kan mærkes, betyder uendelig meget. Alle
mennesker, også socialt udsatte, har en fornemmelse
af, hvad der kunne bringe dem videre i den rigtige retning, og frivillige i den sociale indsats lytter til det behov et menneske har og støtter det på vejen.
Liv og glæde
Det er fantastisk at se den glæde og entusiasme, som
frivillige lægger for dagen for at hjælpe andre, og det
er opløftende at se den variation, der er i tilbuddene
og den idérigdom, der blomstrer godt spredt ud over
kommunen. Tak til jer alle fordi I gør det muligt at være stolt af og glad for at bo i Guldborgsund.
Tak, set indefra…..
Det bedste er, at der er en stor lydhørhed hos jer, vi er
meget glade for jeres altid positive tilgang til vores
mange ideer, udfordringer og til tider sjove spørgsmål.
Det giver os lyst og mod til at arbejde videre, lægge
nye planer, udvikle og bearbejde ny viden til glæde for
jer.
Centerleder, Birgitte Zimling
Et udpluk af årets aktiviteter:
Oplæg for: kommende socialrådgivere, Sct. Josef Skole, Katedralskolen, Ældre Sagen, SOSU-elever,
embedsfolk, nyt frivilligcenter under
opstart, humanitære foreninger og
mange andre. Restitution af en forening i knæ. Christina i job med løntilskud. Dialogmøde. Foreningsbesøg
i Vester-Øster-Ulslev Pensionistforening, Cafe Bodil, Ældre hjælpe Ældre
Saks., Perronen bl.a. Infomøder i lokalområderne om Forandring Fryder
Deltagelse i Programstyregruppen
for Ældremillionerne. Netværksmøder
for Ad Hoc, Besøgsvenner, telefonkæder, Bisiddere, IT-hjælpere. Afsluttende møde om Ensomme Ældre hos
Marselisborgkonsulenterne. Samarbejdsmøder med bl.a. Sorggruppen for
voksne, Jobcentret, Kommunalchef
Maibritt Hagbart, besøg på plejecentre. Projektudviklingsproces for ansatte og frivillige for de dårligste ældre,
Saksenhøj. Årets Frivillige blev fejret.
Seminar for bestyrelsesmedlemmer.
Afgivelse af skriftligt høringssvar om
besparelser på det sociale område.
Hjælp til 28 §18-79 ansøgninger.
Planlægning og afvikling af Slip Frivilligheden løs. Støtte igangsættelsen
af selvhjælp for angste, Seksuelt kænkede og nye foreninger. APVuddannelse. Frivilligmøde i Ældre
Sagen. Foreningsportaluddannelse.
Og meget andet.
Side 4
Årets Aktiviteter
Flerkulturelt Center, Årets Frivillig 2013 blev fejret
ADHD samler ind til Eventyrmesse 2014
Flerkulturelt Center, Årets Frivillig
Alex, Guldbrogsund Kommune om Foreningsportalen
Informationsmøde for nye Læseheste
Årets Frivillige 2014
Det er blevet en tradition at Guldborgsund Frivilligcenter kårer Årets Frivillig blandt medlemmerne. Prisen overrækkes af formand for Folkesundhed- og omsorgsudvalget Bo
Abildgård, her lidt af hans begrundede tale.
"Det er svært at vælge, og det kan vi heller ikke - hver eneste frivillig gør en kæmpe indsats uanset, hvordan den syner i forhold til andre indsatser - fordi den enkelte frivillige, gør hvad der er muligt for dem,
hverken mere eller mindre, og for dem der
får en håndsrækning betyder det alt. Når vi
alligevel vælger årets frivillig, så er det for
trods alt at vise hvor mangfoldig den frivillige sociale indsats er, og for at fortælle at
bag håndsrækningen står der ganske almindelige mennesker som bør æres og respekteres for deres indsats.
Årets Frivillige har hjerterum til at rumme
de allersvageste i samfundet og det er prisværdigt.
Årets Frivillige kæmper med et smil, entusiasme og utrættelighed på de svagestes vegne og
Årets Frivillige har glæde og optimisme, som
de deler rundhåndet ud af på trods af deres
indblik i mange hårde og triste skæbner.
Årets Frivilligpris gives til PERRONEN
Årets Frivilligpris 2014 overrækkes her til Klavs Lauridsen, Perronen af Bo Abildgaard
Side 5
Slip Frivilligheden Løs
Den sidste fredag i september er helliget de
frivillige over hele landet. Vi var igen heldige med vejret, og ca. 100 frivillige var mødt
op på torvet for at fortælle borgerne, om
deres frivillige indsats. Vi havde en dejlig
eftermiddag og kunne godt mærke, at det
ikke var en "late night" i Nykøbing, der var
en anderledes ro over Store Torv i år. Formanden for Guldborgsund Frivilligcenter,
Margrit Lynn Tarby, bød velkommen og
Borgmester John Brædder lukkede arrangementet sammen med Nykøbing F. Garden,
hver på deres måde. Det var Festligt - Fagligt og Fornøjeligt. Tak til alle deltagere for
ukuelig entusiasme og hjælpsomhed.
Dialogmøde
I november mødes vi til fælles netværksmøde. I år var alle inddelt i grupper af 12, hvori
der både var embedsmænd, politikere og
frivillige. Der var omtrent 45 spørgsmål,
som grupperne kunne bruge, hvis de skulle
løbe tør for diskussionsemner. Der blev talt,
udvekslet viden, skabt rammer for yderligere samarbejde og løst helt praktiske opgaver. Borgmester John Brædder deltog også
- i denne sammenhæng som løsgænger, så
han fik lyttet til mange af de emner grupperne havde taget op. Til slut svarede han
på spørgsmål, der var opstået i grupperne
og pointerede, at det er vigtigt, at vi ikke
kun ser de negative sider, men husker at
nyde og fortælle om al den glæde og overskud de frivilliges indsats genererer hos
borgerne. En meget dejlig eftermiddag
med fagligt udbytte for alle parter.
Side 6
Gråzoneprojektet
Hvorfor al denne opmærksomhed på det….
Hvis jeg spørger ud i en forsamling frivillige - "er der nogen her, der
ønsker at tage jobbet fra en ansat?" så ser jeg ingen hænder. Tværtimod ønsker de fleste frivillige netop at fastholde de ansatte, primært
fordi frivillige bare gerne vil hjælpe, når de har lyst, være medfølende
og nærværende på lige fod med borgeren, sekundært fordi de mennesker de hjælper ofte har brug for hjælp til meget private opgaver,
som de frivillige ikke føler sig trygge og kompetente til at løse.
På dialogmødet november 2013 var der for fjerde år i træk diskussion om temaet og daværende formand for Guldborgsund Frivilligcenter Margrit Lynn Tarby lovede, at nu ville bestyrelsen undersøge tingenes tilstand i Guldborgsund. Derfor blev følgende program lagt:
Billede af logoet vi har
brugt
Holdning
Hjertelig
Grænse
Virkelig
Værdig
Del 1
en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsforeninger
for at finde ud af problemets omfang. Omkring 120 foreninger blev
ringet op og resultatet foranledigede næste punkt.
Ansvar
Del 1A
i forlængelse af generalforsamlingen gennemførtes et 1
times seminar for frivillige. Formålet var bl.a. at tydeliggøre, at opfattelse af dilemmaer er forskellig.
Politik
Del 2
etablering af en læringsgruppe bestående af både Frivillige og Ansatte. De skulle deltage i en konference om emnet, udarbejde undervisningsmaterialer og stille sig til rådighed som mødeledere
med speciale i Gråzoner og samarbejde. Blev aldrig aktuel.
Regel
Villig
Del 3
Lokale dialogmøder med Kommunens Centerchefer - ansvarlige teamledere - frivillige inden for området med oplæg til et
formelt samarbejde. Blev aflyst pga. manglende tilslutning
Hed
Del 4
Evalueringsmøde mellem Bestyrelsen for Guldborgsund
Frivilligcenter og Centercheferne. Blev aldrig aktuelt
Løs
Konklusion i den absolut korte version:
Et fåtal af foreningerne oplever gråzoner, og de der gør, er dem, der
arbejder som borgernes personlige advokater - altså bisiddere, Flerkulturelt Center, besøgsvenner, værestederne og Børns Voksenvenner. Det generelle ønske til Kommunen fra alle, som oplevede gråzonerne, var et mere formelt samarbejde med tydelige komandoveje
og tydeligere "kan" og "skal" opgaver, så det bliver let at se grænsen.
Hele rapporten kan læses i Guldborgsund Frivilligcenter ved henvendelse til Centerleder Birgitte Zimling. Da rapporten ikke kan siges at være videnskabelig underbygget, skal den ikke offentliggøres; den kan ikke påvise generelle tilstande, eller lægges
til grund for beslutninger på området. Den er alene et øjebliksbillede.
Tid
Liv
Fri
Side 7
Indkaldelse til generalforsamling 2015
Vi indbyder vore medlemmer til generalforsamling
onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00
SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.
Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst
sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
5. Forelæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
(Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før)
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand for 1 år
(formanden fratrådt pga. sygdom, valg af formand i lige år for 2 år)
9. Valg af næstformand i ulige årstal
På valg er næstformand Charlotte Fisher Kljældmand, der modtager genvalg.
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.
På valg er Dorthe Jørgensen, der modtager genvalg og Jannie Bech, der ikke
modtager genvalg.
11. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
12. Valg af revisor for 1 år
13. Eventuelt
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive orienteret om Guldbogsund Frivilligcenters forsikring for frivillige
og året der kommer: "Ind i fællesskabet" om arbejdet for at gøre plads for dobbeltminoriteter i den frivillige indsats.
Side 8
Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014
Valg af dirigent
Sonja Davidsen blev foreslået – og valgt
Det konkluderes af SD, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
Valg af referent
Else Mortensen blev foreslået og valgt
Valg af stemmetællere
Følgende meldte sig: Kirsten Søderholm, Karen Bressing og Thorstein Labæk
Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
Formandsberetningen ved formand Magrit Lynn Tarby
Hovedoverskrifterne var:
”Nye folk – nye tider” – lederskifte i Guldborgsund Frivilligcenter og ny medarbejder
Frivilligcentret er stedet til bl.a. udveksling af viden og netværksdannelse
Frivilliges rolle i civilsamfundet – Gråzoneproblematikken i samarbejdet mellem professionelle og frivillig er
sat på dagsordenen.
Årets dialogmøde i Landsbyen Sakskøbing – god debat – transportudfordring til stedet for nogle
Den nationale Frivilligdag på Hotel Falster – fejring af de frivillige og afsked med Inge Hansen
Centret i rivende udvikling – bestyrelsen deltager nu mere aktivt i arbejdsgrupper og har på grund af den
rivende udvikling besluttet at afholde bestyrelsesmøde hver måned.
Det konkluderes, at beretningen er udsendt i tide iht. vedtægterne
Formandsberetningen kan ses i denne fulde ordlyd på Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside – www.frivillig.dk
Formandens beretning taget til efterretning.
Forelæggelse af revideret regnskab
Da kasserer Dorthe Jørgensen var fraværende fremlagde centerleder Birgitte Zimling regnskabet
Ingen bemærkninger – regnskab tages til efterretning.
Indkomne forslag.
a) Vedtægtsændring af § 3. stk. 2; § 4. stk. 4, pkt. 10; § 5. stk. 1; § 11. stk. 1.
Forslaget er stillet af Guldborgsund Frivilligcenters Bestyrelse.
Forslag 1 - § 3. stk. 2 – omhandlende ” Medlemmer”
Vedtages
Forslag 2 - §4. stk. 4 – omhandlende ”Generalforsamling”
Vedtages
Forslag 3 - § 5. stk. 1 – omhandlende ”Bestyrelsen”
Vedtages
Forslag 4 - § 11. stk. 1 – omhandlende ”Nedlæggelse af forening”
Vedtages
Se Bilag 1.
b)Når man er formand for en forening, der dækker mere end en kommune og ikke er bosiddende i Guldborgsund, kan få posten tilsendt både på mail (det er gratis) og med post. Forslaget er fremsendt af Inge
Degler, Gigtforeningen.
Inden debatten fremlagde Inge Degler sine synspunkter.
Side 9
Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014
Kommentarer til forslaget fra formand MT:
Orienterer om bestyrelsens beslutning på, ikke at tilslutte sig forslaget. Der er flere begrundelser for beslutningen, men først og fremmest at det kræver en vedtægtsændring i §3 omhandlende ”medlemmer”. Der
skal i så fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det vil desuden betyde at Frivilligpolitikken og
kvalitetsstandarden for tildeling af tilskud iht. §18 skal revideres. En evt. ændring af arbejdsgang vil medføre
øget arbejdspres og øget administrative udgifter. Forslaget var på i 2013, hvor det blev nedstemt.
Udpluk af øvrige kommentarer:
Kontaktperson i Guldborgsund Kommune kan videresende oplysninger til Inge Degler
Kan ikke se, at det er noget problem at videresende til hinanden.
Outlook kan opsættes til at sende videre
I Lolland Kommune kan man godt sende til kontaktperson i anden kommune
I Lolland betales kontingent – det gør vi ikke i Guldborgsund
Skal der være mulighed for flere kontaktpersoner, når formanden ikke er bosiddende i GBS
Det burde være muligt at sende til en formand, der er bosiddende i anden kommune.
Bestyrelsen kan ikke være bekendt at være så stejle
Hvor der er vilje, er der vej
Der kom forslag om at holde afstemning på forslaget, hvilket blev besluttet.
Der var 42 stemmeberettiget til generalforsamlingen
Der var 36 stemmer hvor der var:
7 ja til forslaget
28 nej til forslaget
1 blank til forslaget
Forslaget blev forkastet
Fastsættelse af kontingent
Fortsat 0 kr.
Valg af formand i lige årstal.
På valg er formand Magrit Lynn Tarby, der modtager genvalg.
Magrit Lynn Tarby blev genvalgt
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
På valg er Poul K. Poulsen og Noel Perning, der ikke modtager genvalg og Marianne Andersen, der modtager
genvalg.
Bestyrelsen foreslår:
Erling Christensen – formand for Ældresagens Koordinationsudvalg –
Jørgen Hansen – e-adminstrationen
Erling Christensen og Jørgen Hansen blev valgt
Marianne Andersen blev genvalgt
Valg af 3 suppleanter for 1 år.
Bjarne Hansen, Susanne Poulsen og Anne Mari Sakstrup- Blom stillede sig til rådighed og blev valgt
Inviteres til 2 bestyrelsesmøder om året.
Valg af revisor for 1 år
BDO genvælges
12. Eventuelt
Ingen emner
Referent
Leder af Folkesundhed & Arbejdsmiljø
Else Mortensen
Side 10
Bestyrelsen
Charlotte Fisher Kjældmand
Fungerende formand
næstformand
Ungdommens Røde Kors
Dorthe Jørgensen
Kasserer
Dansk Handikapråd
Marianne Andersen
bestyrelsesmedlem
Stomikontakten
Jørgen Hansen
bestyrelsesmedlem
e-administrationen
Erling Christensen
bestyrelsesmedlem
Ældre Sagen
Susanne Poulsen
Bestyrelsesmedlem
indtrådt pga. formand Margrit Tarbys udtræden
Fibromyalgi Foreningen
Anne Marie Sakstrup-Blom
bestyrelsesmedlem
Indtrådt pga. Jannie Bechs udtræden.
Kræftens Bekæmpelse
Bjarne Hansen
Suppleant
Høreforeningen Guldborgsund Lokalafdeling
Side 11
Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Guldborgsund Frivilligcenter.
Stk. 2
Foreningen har hjemsted i Guldborgsund Kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1 Guldborgsund Frivilligcenter har til formål at yde service inden for området frivilligt
socialt arbejde i Guldborgsund Kommune for det enkelte menneske, det uformelle netværk, den frivillige organisation og Kommunen.
Formålet søges nået ved at give støtte til et frivilligcenters kerneområder: Formidling af
frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation samt foreningsservice.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted
og/eller kontaktperson i Guldborgsund Kommune.
Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Centerlederen.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt
medlemmerne valgte bestyrelse.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkaldelse sker
skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst 4 ugers varsel samt ved opslag i husstands omdelt avis med angivelse af dagsorden.
Stk. 3 Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst
sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.
Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent.
3.
Valg af stemmetællere.
4.
Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
5.
Forelæggelse af revideret regnskab
6.
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
7.
Fastsættelse af kontingent
8.
Valg af formand i lige årstal
Side 12
Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter
9.
Valg af næstformand i ulige årstal.
Såfremt formand eller næstformand fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen
den pågældende post indtil næste ordinære generalforsamling.
10.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige årstal vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
11.
Valg af 3 suppleanter for 1 år.
1. Suppleant er den der vælges med flest stemmer.
2. Suppleant er den der vælges med næstflest stemmer,
3. Suppleant er den der vælges med tredjeflest stemmer.
12.
Valg af revisor for 1 år.
13.
Eventuelt.
Stk. 5 Regnskab
forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside.
Stk. 6 Forslag
der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens
hjemmeside.
Stk. 7 Afstemninger
afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog §§ 8, 10 og 11.
Stk. 8 Afstemninger
skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten
ønsker det.
Stk. 9 Fuldmagt
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 5 Bestyrelse
Stk. 1 ” Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er efter aftale åbne for re-
præsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer.”
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når
formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse
finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.
Side 13
Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter
Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift. Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møde uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen.
§ 6 Økonomi
Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret.
§ 7 Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 8 Ændring af vedtægter
Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.
Stk. 2 Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller
mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under § 4, stk. 4 samt det
(de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3 Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.
§ 10 Eksklusion
Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal fremlægges til generalforsamlingen, hvor der kræves
2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.
Side 14
Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter
§ 11 Nedlæggelse af foreningen
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst
2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen
berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages
med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger
efter den første generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, der er tildelt foreningen som
offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instanser.
Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de
retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre
krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2014.
Bestyrelsen 2014 / 2015
Formand Margrit Lynn Tarby (Ehlers Danlos Syndrom)
Næstformand Charlotte Fisher Kjældmand (Ungdommens Røde Kors)
Kasserer Dorthe Jørgensen (DH-Guldborgsund)
Medlem Jannie Bech (Fibromyalgi Guldborgsund)
Medlem Marianne Andersen (Stomikontakten)
Medlem Jørgen Hansen (e-administrationen)
Medlem Erling Christensen (Ældresagens Koordinationsudvalg)
Suppleanter 2014 / 2015
1. suppleant Susanne Poulsen (Patientforeningernes Netværk)
2. suppleant Anne Marie Sakstrup-Blom (Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen)
3. suppleant Bjarne Hansen (Høreforeningen Guldborgsund)
Valg af revisor:
BDO Kommuners revisionsselskab
Side 15
Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter
Side 16
Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter
Side 17
Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter
Side 18
Medlemsliste
ADHD-foreningen
Aktiv Fritid
Aktive Kvinder Guldborgsund
ALS Foreningen
Alzheimerforeningen Storstrøm
Amputationskredsen
ATS Klubben - mavedans for kvinder
Balance og Velvære
Beboerforeningen afd. 5 Apotekervænget
Bedre Psykiatri
Besøgstjenesten Nr. Alslev
Besøgstjenesten Stubbekøbing
Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune
Bisidder og vejledning
Bisiddernetværket Guldborgsund
Blindes Idrætsklub
Blæksprutten
Broen Guldborgsund
Brugerrådet Eskilstrup
Brugerrådet i Nørre Alslev
Børns Voksenvenner Lolland-Falster
Cafe Bodil
Café Damehat
Café William
Cochlear Implant Foreningen
Colitis Crohn Foreningen Storstrøm
Cykling uden alder
Dalyfo Lolland-Falster
Danmarks Lungeforening Lokalforeningen
Dansk Blindesamfund
Dansk Flygtningehjælp Nykøbing F og Sydfalster
Dansk Folkehjælp Guldborgsund afd.
Dansk Handicap Forbund Sydhavsøerne
Dansk Parkinsonforening
Datastuen i Gedser
De frivillige Nr. Alslev
Den Boligsociale Fond Lolland-Falster
DH-Guldborgsund
Diabetesforeningen Guldborgsund
Drop in - for unge
e-administration Guldborgsund
Ehlers Danlos Syndrom
FAKS
Familiesundhedspladsen Eskilstrup
Familiesundhedspladsen Lupinparken
FBU - ForældreLANDSforeningen
Fibromyalgi Guldborgsund
Flerkulturelt Center
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik
Forsamlingshuset på Lindeskovskolen
Forum for Yngre Ramte, Hjernesagen
Fredagsgruppen for psykisk sårbare kvinder
Frelsens Hær
Frivillig Søruphus
Frivilliggruppen for ældre i Stubbekøbing og omegn
Frivillighedsformidlingen Frinergi
Genbrugsbutikken i Nysted
Gigtforeningen Lolland-Falster Kreds
Guldborgsund Seniorklubber
Gå i gang Guldborgsund
Herritslev Døllefjelde Musse Pensionistforening
Hjernesagen Guldborgsund
Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland og
Hjerte for Prapchan
Hjerteforeningen Guldborgsund
Home-Start Familiekontakt Lolland-Falster
Huset Dronningensgade
Huset Langgade
Høreforening Guldborgsund Lokalafdeling
Idestrup Frivilligcenter Blæksprutten
Idestrup Pensionistforening
Karleby og Omegns Landsbyforening
Kettinge og Omegn Pensionistforening
Kirkens Korshær Nr. Alslev
Kræftens Bekæmpelse NetværksCafé
Kræftens Bekæmpelse, Guldborgsund Lokalforening
L.A.P Guldborgsund og omegn
Legetøjsbibliotek Guldborgsund
Lektiecafèen
LEV Guldborgsund
Lidt sundere
Lige Adgang for Alle
Lions Club Nr. Alslev
Lions Club Nørre Alslev "Helenerne"
Lykke få - ud at gå
Lær at leve med kronisk sygdom
Mandagsklubben Orehoved
Mandecentret Lolland-Falster
Mandegruppen i Nr. Alslev
Marielyst Petanque- og Krolf Klub
MCS Foreningen for duft- og kemikalieoverfølsomme
Menighedsplejen Nykøbing Falster
Menighedsplejen Sakskøbing
Motionsvenner Falster og Østlolland
Side 19
Medlemsliste
Natteravnene Nykøbing Falster
Nordfalsters Forenede Boldklubbers Venner
Nordstjernen - for unge der har mistet
Nordvest-Falsters Pensionistforening
Nr. Alslev Brugerråd
Nykøbing F Sogns Besøgstjeneste
Nysted Krolfklub "Nyserne"
Nysted og Omegns Menighedspleje
Nysted Senior Svøm
OCD-lokalgruppe Lolland-Falster
OK-klubben Stubbekøbing
Osteoporoseforeningen afd. Storstrøm
Patientforeningernes Netværk
PROPA-prostatakræftforeningen
Guldborgsund - Lolland
PTU Storstrøm
Radsted Pensionistforening
Ramt af krigen
Rygforeningen
Røde Kors Nykøbing F
Røde Kors Nysted
Røde Kors Patientstøtte
Røde Kors Stubbekøbing
Sahaja Yoga
Sakskøbing Efterløn og Seniorklub
Sakskøbing Familiesundhedsplads
Sakskøbing Handicap svømmeklub
Sakskøbing Pensionistforening
SAND Storstrøm
Scleroseforeningens lokalafdeling
Guldborgsund-Lolland
Sclerosenetværk for Stamcelleopererede
Sct. Georgs Gilderne Sakskøbing afd.
Senior Datastue Væggerløse
Senior Erhverv Lolland Falster
SENIOR-FO'en
Senior-træf Horbelev
Seniorhuset i Sakskøbing
SeniorMotion Nr. Alslev
SeniorMotion Nykøbing F
SeniorMotion Nysted
SeniorMotion Stubbekøbing
Sind Storstrøms Lokalafdeling
Socialforeningen
Solgårdens Venner
Solskinsbussen Plejehjemmet Blomsterhaven
Sorggruppe børn/unge fra 6 år
Soroptimistklubben for Nykøbing Falster
SOS-Børnebyernes lokalgruppe Guldborgsund
Spastikerforeningen Lolland-Falster
Stomikontakten
Stop Op - brugerstyret værested
Stoppestedet
Stubbekøbing efterløn- og seniorklub
Stubberup Beboerforening
Svanevig Hospice
Sydfalster Petanque
Sydfalster Telefonkæde
Telefonkæden Horbelev
Telefonviften
Ting & Sager 2nd Hand
Toreby Centrets Venner
Toreby L. Ældreklub
Toreby og Omegn
Toreby Pensionistforening
Toreby Sogn
Tårs-Vigsnæs Pensionistforening
Ungdommens Røde Kors Nykøbing F
Vaabensted-Engestofte Pensionistforening
Vester-Øster Ulslev & Godsted pensionistforening
Væggerløse Pensionistforening
Værestedet Perronen Nykøbing F
Værestedet Pilehytten
Værestedsforeningen
Ældre hjælper ældre (motionsvenner) Sakskøbing
Ældre hjælper ældre Nysted
Ældre Sagen Koordinationsudvalg
Ældre Sagen Nr. Alslev
Ældre Sagen Nykøbing F - Sydfalster
Ældre Sagen Nykøbing F. Besøgstjeneste
Ældre Sagen Nykøbing F. Bisidder
Ældre Sagen Nykøbing F. Demensaflaster
Ældre Sagen Nykøbing F. Den hjælpende hånd
Ældre Sagen Nykøbing F. Hjælp til indkøb
Ældre Sagen Nykøbing F. Mad og Mennesker
Ældre Sagen Nykøbing F. Motionsvenner på Bakkehuset
Ældre Sagen Nykøbing F. Sydfalster Vågetjenesten
Ældre Sagen Nysted
Ældre Sagen Sakskøbing
Ældre Sagen Stubbekøbing
Ældre Sagen Sydfalster Besøgsvenner
Ældre Sagens Besøgsvennerne Sakskøbing
Ældre Sagens Bisiddere Sakskøbing
Side 20
2015
2015 tillader os at sætte fokus på Frivilligcentrets kerneydelser og skærpe Frivilligcentrets synlighed overfor vores medlemmer. Det betyder, at der i efteråret kommer

kurser

netværksmøder

oplæg til foreningsarbejde
Hvor vi gerne modtager opfordringer til at
tage emner op.
Vi arbejder på at få en ny hjemmeside som
blandt andet skal gøre den frivillige indsats
endnu synligere. Nu får vi mulighed for at

lave gode artikler

måske videoer

et fotoarkiv, med billeder alle må bruge.

Skrive nyhedsbreve til alle, der ønsker at
høre om den frivillige indsats i Guldborgsund.
og mange flere ting.
I Centrets åbningstid kan du møde Signe. Hun
holder styr på lokalebookinger, annoncer, alle
de praktiske ting, der får Frivilligcentret til at
fungere i det daglige, tilmeldinger til kurser og
netværksmøder, Plakater-Flyers og pressemeddelelser og alverdens andre ting.
Centrets åbningstid er:
mandag, tirsdag, torsdag kl. 10:00 - 15:30
onsdag kl. 12 - 15:30
fredag og tidspunkter uden for åbningstiden
efter aftale.
tlf.: 54 82 00 55 mail: [email protected]
FÆLLESSKABER - RELATIONER - SAMARBEJDE
Seminar for medlemmer af
Guldborgsund og Lolland Frivilligcenter
Dagen byder på interessante indslag - Foredrag - fællesskabende aktiviteter
Tilmelding kan ske på tlf.: 54 82 00 55
Sidste frist for tilmelding er 11. september,
begrænsede pladser, tilmelding efter først til mølle.
Det endelige program kan ses på hjemmesiden fri-villig.dk 1. september
Side 21