Natur og Teknologi - Hurtigt overblik over ucl.dk

Natur og Teknologi
Målgruppe
Kompetenceforløbet Natur og Teknologi er et fælles tilbud til lærere, der skal opkvalificeres til
undervisningskompetence i natur og Teknologi.
Tid: Fredage med opstart i uge 34. Undervisningen placeres på hele dage og halve dage med mulighed for
egen studietid efterfølgende. To af de hele dage placeres i sammenhæng med fagets temaer med mulighed
for ekskursion, og én dag anvendes til kompetencemålsprøve.
I alt 100 timer. Detaljeret plan for undervisningen udmeldes i god tid inden studiestart.
Sted: Pædagogisk Center; Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding
Organisering
Kompetenceforløbet er opdelt i 4 grunddele, der er tilpasset årstiden og fagets grundmål:
1) Fokus på materiale og energiforståelse (og lys) 2) Fokus på produktudvikling og teknologi - virksomhedsbesøg
3) Fokus på kost, motion og geografi - arrangement af ekskursioner og udvalgte ekskursionsmål
4) Fokus på naturområder og større naturfaglige undersøgelser og projekter - biotoper som
læringsplads
Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i deltagernes hverdagsopgaver. Således vil fokus i
delprøver og opgaver være på deltagernes egne klasser i kursusforløbet. Alle undervisningsgange vil
indeholde undervisning, der kan differentieres gennem fagets 3 kronologiske trin (1-2, 3-4 og 5-6 klasse), og
det forventes, at kursisterne kan relatere til og afholde undervisningen på alle niveauer.
Mål
Målet med forløbet er, at deltagerne opnår formel kompetence i det pågældende fag gennem kendskab til
fagets videns- og færdighedsmål. Der lægges vægt på arbejdet med produktorienteret undervisning, den
nye naturfaglige opdeling (UMPK) og samarbejde på tværs af klasser og skoler.
Indhold
Inden forløbene startes, afholdes der en hel dag, hvor de brede emner introduceres, og hvor undervisere
og studerende får fornemmelse for hinandens niveauer og ambitioner. Her gennemgås også videns- og
færdighedsmål, så der er konsensus på holdet omkring betydning og brug af fagets didaktiske begreber.
1
I forløbets første tema arbejdes med de studerendes basisforståelse af naturfag. Således bliver der bygget
relevante fysiske modeller og arbejdet inden for basal naturfag med begreber som energi, lys, vand og
kraft. Der bliver også gennemført en ekskursion og arbejdet ekstensivt med materialevalg og forbrug med
fokus på problemstillinger omkring manglende midler vis a vis innovativ brug af gratis eller billige remedier.
Forløbets andet tema arbejder med fagets forøgede fokus på innovation og produkt-tilgang. Der
planlægges et virksomhedsbesøg og arbejdes med den første større opgave i fællesskab. Der arbejdes med
begreber som hydraulik og robotter, ligesom hverdagsteknologier som vandforsyning, renovation, varme
og elproduktion bliver indarbejdet i konkrete undervisningsforløb hos de studerende.
Forløbets tredje tema arbejdes med kost, motion og geografi - og med arrangement af ekskursioner og
udvalgte ekskursionsmål. Den didaktiske model for undervisningsforberedelse bliver styrket, og deltagerne
forventes at arbejde med og færdiggøre studieopgaver.
Forløbets fjerde tema har fokus på naturområder og større naturfaglige undersøgelser og projekter biotoper som læringsplads. Der arbejdes med planlægning af længerevarende biologiske undersøgelser,
vækstforsøg og grundlæggende forståelse af stofkredsløb ud over vandet (CO2 og udvalgte næringssalte).
Kompetencemålsprøve
Deltageren skal forud for den afsluttende prøve i undervisningsfaget aflevere fem skriftlige prøveprodukter
(nuværende prøvebekendtgørelse). Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling, der er
relateret til et eller flere af fagets kompetenceområder. Til prøveproduktet kan der eventuelt være bilag (fx
multimodale), der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen.
Hvert prøveprodukt må maksimalt have et omfang svarende til 5 normalsider.
Deltageren skal sammen med de prøveprodukterne aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af prøveprodukterne udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles deltageren om
morgenen dagen før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør en skriftlig delprøve.
Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer deltageren analyser, perspektiver og
eksemplariske aktiviteter i tilknytning til prøveproduktets indhold. Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter deltagerens valg. Gruppeprøve
forudsætter, at deltagerne i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan trækkes lod imellem.
2
Forberedelse til eksamination:
Der udarbejdes eksempler på prøveprodukter, som bliver genstand for fælles faglig refleksion og
efterfølgende gennemgået i plenum. Derudover forventes det, at kursisterne forbereder undervisning med
egne hold i fællesskab – og at vi i fællesskab gennemgår erfaringer herfra, efterhånden som undervisningen
bliver gennemført tilbage på deltagernes skoler.
I slutningen af hver ordinær undervisningsgang vil vi afholde en evaluerende dialog, der perspektiverer
dagens arbejde til hverdagsimplementeringen. Denne snak vil i substans minde om indholdet i den
mundtlige prøve.
Metodik og didaktik:
De ordinære undervisningsgange vil være præget af praktisk eksperimentelt arbejde og vurderinger af egne
implementeringer af arbejdet. Der vil være fokus på produktorienteret undervisning (en videreudvikling af
projektbaseret undervisning) og praktiske værktøjer til planlægning, vurdering og gennemførsel vil blive
anvendt.
Vi vil i kursusforløbet have fokus på brugen af læringsmål og på den daglige evaluering af elevernes
opnåelse af de mål, vi selv har sat for vores undervisning. Det er en ret grundlæggende omvæltning fra den
undervisningsmålsbaserede undervisning, der tidligere har været standard, så vi vil i fællesskab prøve at
indarbejde nogle hverdagsrutiner, der gør overgangen lettere (og sjovere).
Endelig byder den nye længere skoledag på nogle muligheder, der nok varierer fra skole til skole, men som i
det store og hele kan være ganske gunstige for den type af undervisning som Natur og Teknologi- faget
tillader.
Bæredygtighed – samarbejde og netværk.
Der findes rigtig mange gode forløb, projekter og produkter inden for naturfag. Nogle gange er det
nemmere at være flere, når et projekt skal gennemføres, og nogle gange er det bedre at bruge et forløb en
kollega allerede har afprøvet. Der vil være plads og tid til at undersøge, hvorledes vi kommer i mål med
fælleskommunale projekter mv.
3
Forløbsplan for kompetenceudviklingsforløb i natur/teknologi Kolding
Datoplan fredage
21-08-15 kl. 8.00 – 15.00
28-08-15 kl. 8.00 – 13.00
04-09-15 kl. 8.00 – 13.00
11-09-15 kl. 8.00 – 13.00
18-09-15 kl. 8.00 – 11.30
25-09-15 kl. 8.00 – 13.00
02-10-15 kl. 8.00 – 13.00
09-10-15 kl. 8.00 – 11.30
23-10-15 kl. 8.00 – 15.00
30-10-15 kl. 8.00 – 13.00
06-11-15 kl. 8.00 – 13.00
13-11-15 kl. 8.00 – 11.30
20-11-15 kl. 8.00 – 13.00
27-11-15 kl. 8.00 – 13.00
04-12-15 kl. 8.00 – 13.00
11-12-15 kl. 8.00 – 13.00
18-12-15 kl. 8.00 – 11.30
08-01-16 kl. 8.00 – 13.00
15-01-16 Fælles vejledning
4
22-01-16 kl. 8.00 – 11.30
29-01-16 kl. 8.00 – 13.00
05-02-16 kl. 8.00 – 11.30
Uge 9
Kompetencemålsprøve
5