Samskabelse - Centralbibliotek.dk

Samskabelse – involvering og aktivering af
borgere og lokalsamfund
Et praksisnært læringsforløb for biblioteksansatte
Dato: Undervisningsdage: 7/3, 10/5, 25/8. Desuden tilbydes decentrale vejledningsmøder på casearbejdet i uge 11 og 24
Sted: Herning Bibliotekerne, Østergade 8, 7400 Herning
Målgruppe: Biblioteksansatte med interesse for samskabelse og mulighed for at arbejde med samskabelsesprocesser i praksis
Pris: 9.950 kr. pr. bibliotek (op til 5 deltagere) inkl. en bog pr. deltager. Her til kommer forplejning
på 750 kr. pr. deltager.
Dette casebaserede læringsforløb har fokus på, hvordan biblioteket kan bruge samskabelse som et
udviklingsgreb på strategisk såvel som praktisk niveau. Det nære og involverende samarbejde med
lokalsamfundets mange interessenter – institutioner, borgere, foreninger m.fl. omkring udviklingen af relevante aktiviteter og tilbud giver adgang til masser af brændstof til den innovative proces
og ikke mindst ressourcer, som kan gøre meget mere muligt. Forløbet undersøger bibliotekets
rolle i og muligheder for samskabelse med lokalsamfundets interessenter og giver konkrete værktøjer til at initiere og håndtere samskabelsesprocesser. Som deltager vil man få viden om:





Samskabelse som indgang til en mere meningsfuld velfærd for borgerne
Deltager i samskabelse: blik for værdier og strategisk potentiale, samt håndtering af udfordringer ved dette samarbejdes præmisser
Medarbejder i samskabelse: Redefinering af fagligheden og opmærksomhed på nye kompetencer i forbindelse med samskabelse
Faglighed i samskabelsen: Hvor er det faglige udgangspunkt? Hvilken form for faglighed
skal man have som biblioteksansat, når man arbejder samskabende med fx borgere og lokale partnere?
Samskabelse kræver mod, risikovillighed og tålmodighed – hvordan ruster vi os?
Samskabelse – vores definition
Samskabelse er produktion af velfærd i et samarbejde. Men der er særlige krav til samarbejdet.
Samarbejdet skal være præget af ligeværdighed og give plads til at alles ressourcer kommer i spil.
En del af samskabelse er at gøre borgerne til aktører i deres eget liv.
Casearbejde
Omdrejningspunktet for den enkelte deltagers læring i forløbet er en eller flere prøvehandlinger,
hvor man afprøver samskabelsesmetoder på nye eller allerede eksisterende arbejdsopgaver i egen
organisation. Arbejdet forbundet med forløbet vil derfor kunne integreres i deltagerens almindelige arbejde i et ønske om et tæt kobling mellem læring og praksis.
Prøvehandlingerne identificeres i samarbejde mellem deltageren, dennes leder og underviseren.
Arbejdet med prøvehandlingerne foregår mellem undervisningsdagene og kan involvere andre i
organisationen såvel som eksterne samarbejdspartnere.
Om underviseren
Underviseren i forløbet er Nis G. Madsen (f.1975), forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Med en fortid som kommunal leder og udviklingskonsulent har Nis et indgående kendskab
til kommunernes vilkår og udfordringer. Han har arbejdet inden for kulturområdet som både teaterinstruktør, fortæller og leder og har her høstet mange erfaringer med den samskabende tilgang
til udvikling. Erfaringer som han i dag bruger til at give kommuner såvel som private virksomheder
inspiration til samskabelse. Senest har han udgivet bogen “Plads til deltagelse - en introduktion til
kommunal samskabelse”, som udleveres til alle deltagere i forløbet.
Centralbibliotekets udviklingskonsulent vil være tovholder på og understøtte forløbet.
Forløbsbeskrivelse
7/3-16 kl. 9.00 – 16.00 på Biblioteket i Herning
Kick off
 Rammesætning af kursus
 Deltagerpræsentation og forventninger
 Sprog
 Facilitering
 Samskabelsesmetoder
 Arbejdsindsats vs. resultat/udbytte – kurven
 Erfaringsudveksling og netværksarbejde
Uge 11 – besøgsrunde på de deltagende biblioteker
Underviseren og CB-konsulent besøger de deltagende biblioteker for i samarbejde med deltageren/-erne og ledelsen af identificere og kvalificere det, der skal være deltagerens prøvehandling/case i forløbet.
10/5-16 kl. 9.00 – 16.00 på Biblioteket i Herning
Midtvejsdag
 Input til og arbejde med faciliteringen af samskabelsesprocesser
 Invitationen – hvordan etablerer man samarbejdet?
 Mod til samskabelse: Selvtillid, risikovillighed og mod til at give samskabelsesprocessen plads og tid
 Erfaringsudveksling og netværksarbejde
Uge 24 – gruppevejledning på biblioteker i regionen
Underviseren og CB-konsulent tilbyder vejledning i mindre grupper med fokus på deltagernes arbejde med prøvehandlingerne. Der vil være vægt på kvalificeret sparring fra underviseren/konsulent og erfaringsudveksling deltagerne imellem.
25/8-16 kl. 9.00 – 16.00 på Biblioteket i Herning
Afslutningsdag
 Udbredelse af samskabelsesmetoder i egen organisation
 Understøtte samskabelsestilgangen til nye såvel som eksisterende udviklingsopgaver i organisationen som deltageren selv eller kollegaer varetager fx arrangementsudvikling, læringstilbud, formidling digitalt/fysisk m.m., nye brugergrupper,
landdistriktsbetjening, udviklingsprojekter, børn og unge m.m.
 Nye prøvehandlinger
 Inspiration fra andre, der arbejder med samskabelsesprocesser både i og uden
for bibliotekssektoren
Yderligere information og tilmelding
Kontakt udviklingskonsulent Lone Engel Westphall, Herning Bibliotekerne på mail: [email protected] eller telefon: 24782393 for yderligere information om forløbet. Faglige spørgsmål rettes til
underviser Nis G. Madsen på mail: [email protected] eller telefon: 30263622.
Tilmelding foregår via centralbibliotek.dk senest mandag den 8. februar.