Hent oplægget her

Fra sidevogn til kerneopgave
Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø
BAR SOSU på Nyborg Strand
Onsdag d. 25. marts 2015
Eva Thoft
[email protected]
0045 2091 7417
25-03-2015
KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ
To pointer:
• En fælles forståelse af kerneopgaven er i sig selv befordrende for det
psykiske arbejdsmiljø
• Hvis arbejdsmiljøarbejdet integreres i arbejdet med kerneopgaven vil
det blive mere meningsfuldt
2
25-03-2015
HVAD KAN KERNEOPGAVEN BIDRAGE MED PÅ ARBEJDSPLADSEN?
• Giver et fælles pejlemærke:
• hvem gør vi noget for, hvorfor?
• rammer og faglighed: hvad skal til for at kunne løse kerneopgaven?
• fokus og prioritering af det vigtigste
• Synliggør nødvendigheden af forskellige faggruppers og funktioners bidrag
• Giver rum for forskellighed – bare det fører til løsning af kerneopgaven
HVAD KAN KERNEOPGAVEN BIDRAGE MED I F.T. ARBEJDSMILJØ
(PSYKISK ARBEJDSMILJØ)?
•
•
•
•
Fra offerrolle til producentrolle
Forebyggelse og håndtering af konflikter: Fælles mål – fælles referenceramme
Respekt for forskellige gruppers bidrag
Et pejlemærke for retfærdighed, tillid og samarbejdsevne
Kobling af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med kerneopgaven
Indsats på to fronter: skolens resultater og medarbejdernes arbejdsmiljø
3
25-03-2015
HVAD KERNEOPGAVEN ER OG IKKE ER
Kerneopgaven er
• den opgave som virksomheden er sat i verden for at løse
• den overordnede opgave en given organisatorisk enhed har for at skabe
langsigtede effekter og værdi
• den opgave der ikke bliver løst, hvis virksomheden brændte ned til grunden
Kerneopgaven er ikke
• specifikke faglige kompetencer, fx undervise, behandle, gøre rent, lave mad
Kerneopgaven er bestemt af den organisation vi kigger på:
• XX Hospital
Kommune
• Afdeling/funktion
Forvaltning
• Afsnit
Institution
Jo længere ned i organisationen vi kommer, jo mere specifik bliver
kerneopgaven, men opgave løsningen skal stadig bidrage til den overordnede
opgave.
4
25-03-2015
KERNEOPGAVENS KENDETEGN
• Der er i princippet kun en kerneopgave
• Alle faggrupper/funktioner skal kunne se sig selv og deres bidrag i
kerneopgaven
• Den skal omfatte de mennesker man gør en forskel for
5
25-03-2015
PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG KERNEOPGAVEN
Individuelle faktorer:
Job-faktorer:
Historie
Kvantitative krav
Personlighed
Følelsesmæssige krav
Situation
Indflydelse
Reaktioner:
Arbejde-familie konflikt
Involvering i arbejdspladsen
Udviklingsmuligheder
Tilfredshed med arbejdet
Arbejdstempo
Personlig udbrændthed
Mening i arbejdet
Stress
Søvnbesvær
Selvvurderet helbred
Relationer og ledelse:
Forudsigelighed
Anerkendelse
Ledelseskvalitet
Retfærdighed
Rolleklarhed
Social og faglig støtte
Socialt fællesskab i arbejdet
Tillid og troværdighed
6
Krænkende adfærd:
Vold
Trusler om vold
Mobning
Sexchikane
Produktivitet
Effektivitet
Kvalitet
25-03-2015
ERFARINGER FRA TO ARBEJDSPLADSER
Fra projektet: Psykisk APV+, BAR SOSU 2014
Hvordan kan man integrere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhedens aktiviteter?
•
•
•
•
•
Knyt indsatsen tæt til kerneopgaven
Styrk faglighed og kompetencer
Gå foran som leder
Involver medarbejderne rigtigt
Søg hjælp og inspiration
• Rigshospitalet
• Centralkøkkenet på Vejle Sygehus
7
25-03-2015
EN HISTORIE FRA RIGSHOSPITALET (PLASTIK-, BRYST-KIRURGI OG BRANDSÅRSBEHANDLING )
Fra oplevelser af mobning til respekt
• Undersøgelser: mobning og mistrivsel blandt yngre læger
• Overlæger læger oplevede manglende faglighed
• Ledelsen: Fokus på at skabe bedre morgenkonference
• Møde om hvilke forventninger der er til morgenkonferencen og til rollerne på den
•
•
•
•
Fast dagsorden
Aften/nattevagt har hver dag forberedt en case
Hver fredag er det en speciallæge som fremlægger en case
Afvisning af emner der ikke hører til på morgenkonferencen
• MUS-samtaler viser at der er et godt psykisk arbejdsmiljø
• Tidligere medarbejdere, der vender tilbage, kan mærke en positiv forskel
Vi er fagfolk, og i vores verden er det faglige perspektiv altid det styrende. Når ændringer
er fagligt begrundede og systematiske, vil folk gerne være med.
Klinikchef Helle Klyver
8
25-03-2015
EN HISTORIE FRA CENTRALKØKKENET/VEJLE SYGEHUS
Fra mistrivsel til arbejdsmiljøpris
• Stresssygemeldinger
• Omfattende overarbejde
• Dårlige trivselsmålinger
• Ny ledelse: Hvad vil I med dette køkken?
• Vi skal være et stjernekøkken, hvor vi laver mad fra bunden
• Bedre arbejdsmiljø – Regionens arbejdsmiljøpris
• Bedre kvalitet
Det vigtigste resultat er arbejdsglæde. Den kommer især, fordi vi får lov at arbejde
med det, vi brænder for, og som vi er stolte af at sende ud.
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/psykisk_apv
https://www.youtube.com/watch?v=MJoeuyNgppc&feature=youtu.be
9
25-03-2015
SPØRGSMÅL TIL SALEN
• Har I en fælles forståelse af jeres kerneopgave på jeres arbejdsplads?
• Hvad betyder det for jeres psykiske arbejdsmiljø?
10
KERNEOPGAVEN – DET ER DEN DET HANDLER OM
Fælles
opgaveløsning
styrker relationer
Kerneopgaven
Tillid, retfærdighed og
samarbejdsevne befordrer processen
–
…. og er et resultat af den
Relationer skaber
bedre opgaveløsning
25-03-2015
HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED KERNEOPGAVEN
Klarere forståelse af kerneopgaven
• Forskellige faggruppers/funktioners bidrag til kerneopgaven
• Møde med drøftelse frem mod fælles forståelse af kerneopgaven: runde, set fra
forskellige perspektiver: borger/patient, medarbejder, ledere, politiker
• Inddrage borgere/patienter, pårørende
Skab relationel koordinering
• Fokus på kommunikation: hyppighed, timing, præcis, problemløsende
• Perspektivbytte
• På diamantjagt hos de andre
Eftersyn
• Kan beslutninger forklares i forhold til kerneopgaven?
• Giver kontrol mening i forhold til kerneopgaven?
• Inddrage borgere/patienter, pårørende
12
25-03-2015
MANGE FORHOLD KAN
SKYGGE FOR KERNEOPGAVEN
Relationer
Samarbejde
Organisation
Struktur
Ledelse
Medindflydelse
13
Kerneopgave
Teknologi
Bygninger
Redskaber
Økonomi
Omverdens
krav
Individ
25-03-2015
UDFORDRINGER
• To systemer
• APV:
• Hvert 3. år,
• Ofte centrale, standardiserede målemetoder
• Tager udgangspunkt i en arbejdsmiljøfaglig forståelse
• Arbejdet med kerneopgaven:
• Foregår hver dag
• Er arbejdspladsfunderet
• Tager udgangspunkt i kerneopgaven og faglighed
14
25-03-2015
APV INTEGRERET I KERNEOPGAVELØSNINGEN
• Fokus på hvordan APV kan bidrage til kerneopgaven
• Fokus på hvordan APV skal se ud, hvis man tager udgangspunkt i kerneopgaven
(dialog, måling)
• APV som en del af de opgaver, der er relevant for kerneopgavens løsning
(Blåkærgård)
• Afstemme forventninger til fælles faglig vidensdeling og samarbejde
• APV der sætter fokus på indflydelse på hvordan og hvilke opgaver man løser
• Indarbejde vurdering af forandringer og projekter i APV
• Vurdere om APV har nogle hindrende elementer for løsning af kerneopgaven
15
25-03-2015
AFRUNDING
• Hvad tager vi med hjem?
• Hvad er vi blevet inspireret til at gøre?
• Hvad vil vi gerne spørge oplægsholdere og arrangører om?
16
25-03-2015
FOR DE SÆRLIGT NØRDEDE, DER VIL VIDE MERE…
• Psykisk APV+, BAR SOSU
• Ledelse med Social kapital
Peter Hasle, Eva Thoft, Kristian Gylling
Olesen, L & R Business 2010
• Hvidbog om virksomhedens sociale
kapital
Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft, Peter
Hasle, Tage Søndergård Kristensen
Arbejdsmiljørådet 2008
• Trivsel og produktivitet – to sider af
samme sag
Tage Søndergård Kristensen
HK Danmark 2010
• Effektivt i sundhedsvæsenet
Jody Hoffer Gittel, Munksgaard 2012
• Kend din kerneopgave, Anders Seneca
og Morten Christensen, Gyldendal, 2012
• Social kapital i organisationer, Hanne V.
Moltke og Heidi Graff, Dansk
Psykologisk Forlag, 2014
17

Materialer fra
Branchearbejdsmiljørådene:
Undervisning & forskning
Social & Sundhed
Finans/Offentlig Kontor &
Administration
www.arbejdsmiljoweb.dk

De skjulte velfærdsreserver
Downloades fra www.lederweb.dk
Andre HJEMMESIDER:
Styrksamarbejdet.dk
Socialkapitalpaaspil.slagelse.dk
www.socialkapital.org
www.jodyhoffergittell.info



