Bekæmper ukrudt hurtigt og effektivt. Kan uden risiko for varige

Bekæmper ukrudt hurtigt og effektivt.
Kan uden risiko for varige skader anvendes i bede med vedplanter.
Ingen afstandskrav til brandbare emner.
Ingen transport af aktivstoffer til rodsystemet.
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Top Gun Finalsan (Pelargonsyre)
nedbryder cellevægge og cellemembraner
og bladene udtørrer.
Der er INGEN transport af
aktivstoffer fra blade til
rodsystemet efter sprøjtning.
Effektiv ukrudtsbekæmpelse
TopGun er et flydende, effektivt og meget hurtigt virkende
ukrudtsmiddel mod et bredt spektrum af en- og tokimbladede ukrudtsarter. Produktet er et såkaldt kontaktmiddel
og virker/svider kun ukrudtets grønne plantedele, der hvor
det rammer. TopGun er specialudviklet til brug på fortorve,
parkeringsarealer, havegange, veje, indkørsler samt under
frugttræer, buske og hække.
Brugsanvisning
Ukrudtsspektrum og optimal bekæmpelse:
TopGun er et kontaktmiddel, der kræver at alle ukrudtets
grønne dele rammes og dækkes af sprøjtevæsken. Midlet er
effektivt mod de fleste enårige ukrudtsarter. De overjordiske
dele på flerårige ukrudtsarter nedvisnes, men afhængig af
ukrudtets art og størrelse, kan der forekomme genvækst
fra rodsystemet og der kan ikke forventes langtidseffekt på
større ukrudtsplanter med mindre genvæksten nedvisnes
af flere omgange, hvorved ukrudtet udsultes. Genvæksten
behandles når højden er 5-10 cm.
Bedst effekt opnås ved sprøjtning på tidlige udviklingstrin
(ukrudt i størrelsen 5-10 cm) og ved temperaturer over 10oC.
Ukrudtsplanten skal være tør, men ikke tørkeramt eller på
anden måde stresset. Effekten ses allerede efter få timer.
Ukrudt som bekæmpes ved 1-2. behandlinger
Mælkebøtte
Vejbred
Brændenælde
blot blive forbigående svedet. Modertræet eller -busken
går ikke ud og nye blade vil gro frem og erstatte de svedne.
Topgun giver ingen skader når det alene er ved på stammer
og grene som ved uheld rammes.
Canadisk bakkestjerne
Almindelig brandbæger
Ukrudt som kræver mindst 2 behandlinger
Skvalderkål
på parkeringsarealer,
veje, indkørsler,
fortove, havegange,
terrasser, udyrkede
arealer og på arealer
med beplantning af
vedagtige kulturer.
Aktivstof og virkning
ses effekten i løbet af få timer (se billeder på bagsiden).
Det aktive stof i TopGun Finalsan er pelargonsyre, som
ødelægger cellevægge og cellemembraner
på
ukrudtets
Ultima ProFF (Maleinhydrazid)TopGun har ikke jordeffekt, og derfor bliver ny nyfremspiret
ukrudt efter sprøjtning ikke bekæmpet.
forhindrer
dannelse af nye udløbere.
grønne dele og blade. I lunt vejr med gode
vækstbetingelser
Tidsel
Erhvervsmæssig
ukrudtsbekæmpelse
Behandlingen gentages ved genvækst
fra rødder, når ukrudtet igen er ca. 5-10 cm højt.
Agerpadderokke
Græsser
Undgå at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 5 timer og
sprøjt ikke i blæsevejr. TopGun kan udbringes med rygsprøjte
og motoriserede sprøjter. Vælg dyser der minimerer mulighederne for vindafdrift mest mulig.
Selektiv anvendelse under hække og i busketter.
TopGun kan også benyttes til ukrudtsbekæmpelse under
frugttræer, hække og busketter med vedagtige kulturer.
Undgå såvidt muligt at ramme beplantningernes blade. Hvis
hækken eller buskene bliver ramt ved et uheld, vil bladene
Dosering og rækkeevne
TopGun opblandes med vand i forholdet 1:5. (16%).
1 ltr. TopGun opblandet med vand rækker til ca. 8000
ukrudtsplanter.
20 ltr. TopGun opblandet med vand rækker til
1200 – 1800 m2 ukrudtsbekæmpelse.
Husk at det er meget vigtigt, at alle ukrudtets dele rammes
og dækkes af sprøjtevæsken.
Nedbrydningstid
TopGun nedbrydes primært af bakterier, som findes i jorden.
Bakterierne nedbryder hurtigt det aktive stof direkte til vand
og CO2 uden andre restprodukter. Ved temperaturer over
10oC er halveringstiden 3 ½ dag. Halveringstiden er et udtryk
for, hvor lang tid der går inden halvdelen af den udsprøjtede
TopGun er nedbrudt. Efter en uge er 75 % nedbrudt og så
fremdeles. Der kan genplantes på behandlede arealer efter
2 dage.
Godkendelse og produktdata:
Miljøstyrelsens godkendelse:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser samt
under frugttræer, hække og buske. Må ikke anvendes i højere
doseringer end de brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøer (søer og vandløb
m.m.)
Deklaration:
187 g/l (18,7%) pelargonsyre (mættede fedtsyrer).
Indhold:
20 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.
Rensning af sprøjteudstyr:
Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes
på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal
man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje.
Undgå ligeledes rensning nær overfladevand.
Opbevaring:
Topgun skal opbevares frostfrit.
Tom emballage:
Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.
• Hurtig virkende bekæmpelse af bredbladet ukrudt og græsukrudt
• 4 behandlinger pr. år
• Ingen afstandskrav til træer, hække og beplantning med vedplanter
• Ingen transport til rodsystemer
• Hurtig nedbrydning – genplantning på behandlede arealer efter 2 dage
TopGun Finalsan kan udbringes med alle typer af rygsprøjte, kærsprøjte og
motoriserede sprøjter, herunder Weed-IT og WeedSeeker.
Vi anbefaler at anvende LD (low drift) dyser ved sprøjtning med TopGun Finalsan.
Kl. 13.00
Kl. 17.00
Kl. 20.00
mezzoforte.dk
Kl. 11.00
ECOstyle A/S l Hvidkærvej 17 l 5250 Odense SV l Tlf: 70 22 70 67 l [email protected]
ecostyle-erhverv.dk