KIRKEBLADET - Tødsø Alsted Sdr. Dråby Pastorat

KIRKEBLADET
Januar - Februar - Marts - April 2015
TØDSØ – ALSTED – SDR. DRAABY
Inde i bladet:
Præstens side
2
Glimt fra sognene
3
Indsamling i kirkerne
4
Menighedsrådsmøder5
Adresser7
Foto: Alsted Kirke
Præstens side
Tak for 24 gode år på
Mors!
Som I allerede ved har jeg pr. 15. december, 2015 fået nyt embede i Himmerland;
i Sønderup-Suldrup sogne, som ligger
ud til motorvejen, 30 km fra Aalborg.
Jeg er ked af, at jeg skulle tiltræde det
nye embede så hurtigt, men tiltrædelsesdatoen blev bestemt fra højeste
sted.
Det er med stor glæde og forventning
jeg begiver mig mod nye horisonter og
udfordringer. Samtidig er jeg fyldt af vemod over at skulle forlade jer. Det er
absolut ikke et fravalg af Mors og de tre
sogne, som altid vil have en dyb plads
i mit hjerte; det er derimod et tilvalg af
nye muligheder og udfordringer. Det er
et dybt næret ønske for både Svend og
jeg at få nye udfordringer og at komme
tættere på Aalborg.
24 år har jeg været jeres præst i Tødsø,
Alsted og Sdr. Dråby sogne, så man kan
vist ikke just sige, at jeg render af pladsen.
Når jeg skuer tilbage på de mange år,
som jeg har fået lov at dele med jer, fyldes mit hjerte af dyb taknemmelighed.
Tak fordi I betroede mig at blive jeres
præst og komme i lære som præst. Noget, som man aldrig bliver færdig udlært i.
Tak fordi jeg har fået lov at dele sorg og
glæde, hverdag og højtid med jer.
Tankerne vandrer tilbage til de mange
dåbsbesøg i hjemmene rundt omkring
i sognene, hvor jeg har fået lov at dele
forældres glæde og siden dåbsdagen
i kirken. Der er en egen højtid ved at
forrette dåbens enkle og underfulde
forkyndelseshandling. På samme måde
har det været en glæde at møde par,
som skulle vies i kirken og få lov at dele
2
jeres glæde.
Jeg mindes med
glæde de mange
dejlige unge mennesker, som jeg
gennem
årene
har mødt i konfirmandundervisningen; tak fordi
I har fyldt præstegården med liv.
Ligeledes søger tankerne tilbage til de
mange møder med mennesker i sorg.
Lige så stort har det været at få lov
at være her sammen med jer i livets
grænseland og få lov at række evangeliets håbs ord videre.
En særlig plads i mit hjerte har de mange husbesøg. Tak for den store gæstfrihed og imødekommenhed, jeg er blevet
mødt med overalt i sognene.
Også tak for de mange gudstjenester
jeg gennem alle årene har fået lov at
fejre sammen med jer.
En stor tak skal der lyde til ansatte og
menighedsråd ved kirkerne gennem alle
årene for samarbejdet og vores fælles
virke for kirkens liv.
Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby har ikke
blot været mit arbejdsliv gennem de
sidste 24 år, men også været der, hvor
min familie og jeg har haft base. Tødsø
præstegård har været min søns barndomshjem, hvor vi alle tre har holdt
af at bo og det er vemodigt at forlade
dette prægtige sted.
Når disse linjer læses står vi på tærsklen
til at flytte ind i Sønderup præstegård.
Skulle I komme forbi Hjedsbækvej 478
skal I være meget velkomne til at kikke
ind.
Guds velsignelse være med Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby sogne og jer alle!
De hjerteligste hilsner
Bodil Nørager
Glimt fra sognene
Sogneeftermiddag i november med ”Salonorkestret”
3
Indsamling i kirkerne
Ved høstgudstjenesterne i vore kirker
indkom i høstoffer:
Tødsø kirke:
282,00 kr.
Sdr. Dråby kirke: 40,00 kr.
Høstofferet gik i år til `Perlen´ - kirkelig
café og værested, Nykøbing.
Sognearrangementer
Sogneeftermiddage
Tirsdag den 6. januar, kl. 14.30,
i konfirmandstuen:
Niels V. Larsen: Lokalhistorie
Tirsdag d. 3. februar kl. 14.30,
i konfirmandstuen:
Underholdning v. Ulla Andersen
Tirsdag d. 3. marts kl. 18.00,
i konfirmandstuen: Afslutningssammenkomst: ”Torsdagspigerne” underholder.
Vi starter med smørrebrød.
Og slutter med kaffe og lagkage.
Syng våren ind
Søndag d. 15. marts, kl. 19.00 synger vi våren ind i Alsted kirke.
Efterflg. kirkekaffe i våbenhuset.
Alle kirker synger
Nykøbing Mors sogn har taget initiativ
til at søsætte projektet:
”Alle kirker synger.” Tanken bag
er at opbygge et fællesskab på tværs
af sogne- og pastorats grænser, hvor
man på skift kommer rundt i øens kirker og synger sammen. Man vil benytte
den unikke mulighed, at der inden for
et geografisk lille område er så mange
smukke og forskellige kirker.
Tanken er, at man mødes én gang må4
nedlig (december undtaget) en hverdagsaften i den sidste uge i måneden.
De enkelte aftner vil den arrangerende
kirke ud fra et tema (f.eks. høst/efterår, vinter, påske, pinse, sommer, aften,
skabelse, salmedigtere) udvælge 10-12
gamle og nye salmer. Man vil hver gang
starte med en kendt salme og altid synge mindst én ny salme.
Hver gang vil der blive fortalt lidt om
den kirke, som danner ramme for aftenen.
Undervejs vil der være en pause, hvor
menighedsrådet ved den pågældende
kirke er vært ved en forfriskning.
Forårets datoer: tirsdag den 24. februar: Frøslev Kirke. Tirsdag den
24. marts: Blidstrup Kirke. Onsdag
den 29. april: Tødsø Kirke.
Menighedsrådene
Tødsø sogn
I Tødsø sogn, som efter ansøgning –
ved menighedsrådsvalget i 2012 – fik
lov at vælge menighedsråd for en toårig periode, var der i september 2014
valgforsamlingsmøde. Ved mødet blev
der opstillet en kandidatliste; og da der
ikke ved fristens udløb var indkommet
alternative lister er følgende kandidater
valgt til det nye menighedsråd:
Svend Kristensen,
Britta Kortegaard,
Inga Bækhøj Pedersen,
Troels Bech Kobbernagel,
Ketty Møller Nielsen.
Ud af rådet trådte Jørgen Klausen, som
ikke ønskede at genopstille.
Nyvalgt er Britta Kortegaard.
Ved det konstituerende møde blev
Svend Kristensen genvalgt til formand.
Alsted sogn
Ved det konstituerende møde genvalgtes Poul Møller Hansen som formand.
Sdr. Dråby
Ved det konstituerende møde genvalgtes Anna Marie Jensen som formand.
Menighedsrådsmøder
Fælles menighedsrådsmøde for alle
3 sogne:
Onsdag d. 14. jan. kl. 18.30 i konfirmandstuen
Alsted sogn
Fredag d. 23. januar kl. 18.00:
Menighedsråds-og personalemøde
hos Poul Hansen, Enghaven 4, Skarum.
Sdr. Dråby sogn
Ingen møder aftalt.
Forud for alle menighedsrådsmøder i
sognene vil dagsorden blive fremlagt i
våbenhuset. Efter møderne vil møde referat blive fremlagt i kirkens våbenhus.
Tødsø sogn
Onsdag d. 18. februar, kl. 18.00:
Menighedsråds- og personalemøde.
Tødsø Kirke klædt i sne.
5
Tødsø præstegård klædt i sne.
6
TØDSØ---ALSTED
ALSTED --- SDR.
SDR. DRÅBY
DRÅBY
TØDSØ
ALSTED
SDR.
TØDSØ
Juli---august
august---september
september 2012
2012
Juli
august
september
2012
Juli
Adresser:
Sognepræst: Vakant
Tødsø Præstegård, Gl. Landevej 32,7900 Nykøbing Mors, tlf.: 9772 5520.
Mail: [email protected]
Under ferie og fri-weekends varetages embedet af sognepræst Louise Krogh Raahede,
Kirkehøj 8, Flade, Tlf: 9774 0121, mail: [email protected]
Menighedsråd og kirkebetjening
Tødsø
Alsted
Menighedsrådsformand:
Svend Alstrup Kristensen,
Bjørndrupvej 62, Tødsø,
9772 2689. Mail [email protected]
Menighedsrådsformand:
Poul Møller Hansen, Enghaven 4, Skarum, tlf.:
2095 2780 /9775 1945.
Mail [email protected]
altidboxmail.dk
Sdr. Dråby
Menighedsrådsformand:
Anne Marie Jensen, Bakkevænget 42, Sdr. Dråby, tlf.: 9775 1402. Mail:
[email protected]
Graver: Graver: Tonny
Kirkeværge: Laura
Kærgaard, Nordmorsvej
Poulsen, Bakkevænget
Kirkeværge: Bent Bryld
54,Pigegarden
Solbjerg, Tlf: 9774
Sdr. Dråby,
tlf.: 9775
Gravesen,
Jantevej
12,
spillede efter konfirmationen30,
i Sdr.
Dråby
Pigegarden
spillede
eftertlf:konfirmationen
i Sdr. Dråby
4210;
Tlf. kirken: 3064
2082
Alsted,
97740 553.
Pigegarden spillede efter konfirmationen i Sdr. Dråby
4224
Graver: Kirsten SteffenGraver: Kirsten SteffenFeggesundvej 33,
Kirkeværge:
Troels
Bech sen,om:
Læs
iibladet
Læs inde
inde
bladet
om:
Alsted,
tlf: 6154 7398,
Kobbernagel,
Tinghøjvej
Præstens
side:
har
en tid
hverdage:
8-16;
12,
Tødsø, tlf: 2278
2855 Alting
Præstens side: Alting
har
en tid
mail:
[email protected]
Menighedsrådsmøder
Organist:
Inger Marie
Præstens
side: Alting har en tid
Menighedsrådsmøder
Bukh,
Kirkebyen 31, Sol- com
Læs inde i bladet om:
Konfirmation
2012
Menighedsrådsmøder
bjerg,
tlf.: 4055 4925 2012
Organist: Inger Marie
Konfirmation
Sognearrangementer
Konfirmation
2012
Bukh, Kirkebyen 31, SolKirkesanger:
Sognearrangementer
bjerg, tlf.: 4055 4925
Valg
i
2012
Johannes
Evald
Nørgaard,
Sognearrangementer
Valg
i 2012
Kirkesanger: Johannes
Hammerparken
22,
NykøGudstjenesteliste
Valg
i
2012
bing,
Tlf:
9774
4284
Evald Nørgaard, HamGudstjenesteliste
merparken 22, Nykøbing,
Gudstjenesteliste
Tlf: 9774 4284
Man kan også finde sognene på nettet:
http:// sogn.dk/toedsoe
http:// sogn.dk/alsted-morsoe
http:// sogn.dk/soenderdraaby
sen, Feggesundvej 33,
Alsted, tlf: 6154 7398,
side 2
hverdage:
side8-16;
2 mail:
[email protected]
side
side32
side 3
Organist:
side
43
side
Ingerside
Marie 4
Bukh, Kirkeside
64 tlf.:
byen
31, Solbjerg,
side
side
6
4055
49256
side
side 6
side 6
Kirkesanger:
side
86
side
Ragnhild
Nørgaard,
Frostside
8
kæretside
4, Sdr.8Dråby, tlf.:
9775 1484
Indlæg til næste Sogneblad modtages
gerne, senest d. 10. marts, 2015 af en
af de tre formænd.
7
Gudstjenesteliste
4. jan.
Tødsø
Alsted
Sdr. Dråby
H.tr. k. søndag
9.00 Raahede
11. jan. 1.søn. eft. H.tr.k
10.30 Mølgaard
18. jan. 2.søn. eft. H.tr.k
10.30 Mortensen
25. jan. 3.søn. eft. H.tr.k
10.30 Friis
1. febr. Septuagesima sønd.
10.30 Mortensen
8. febr. Seksagesima sønd.
9.00 Raahede
15. febr. Fastelavns søn.
22. febr. 1. søn. i fasten
9.00 Raahede
Gudstjenester
1. marts, 2. søn. i fasten
10.30 Mølgaard
8. marts, 3. søn. i fasten
7. okt.
15. marts, Midfaste
19.00 Mølgaard
Tødsø
18. søn. eft. trin
14. okt. 19. søn. eft. trin
21. okt. 20. søn. eft. trin
22. marts, Mariæ bebudelse
28. okt. 21. søn. eft. trin
1900 syng ¤
efteråret ind
-
19.00 *Syng våren ind
900 RaahedeMølgaard -
-
29. marts, Palmesøndag 4. nov. Alle Helgens Dag
10.30
1030
¤
2. april, Skærtorsdag –
Se dagspressen
11. nov. 23. søn. eft. trin
1030
18. nov. 24. søn. eft. trin
-
25. nov. sidste søndag
-
3. april, Langfredag
Se dagspressen
5. april, Påskedag
6. april, 2. påskedag
2. dec.
900 Raahede
1030
-
-
10.30 Mølgaard
1030
9.00
Raahede
3. søn.
i advent
900 Raahede
19. april, 2. søn. eft. påske
Torsdag d. 20. dec.
26. april, 3. søn. eft. påske
23. dec.
Mortensen
1900 ¤
10.30 Mortensen 1400 ¤
1. søn. i advent
9. dec. 2. søn. i advent
12. april, 1. søn. eft. påske
16. dec.
Alsted
10.30
4. søn. i advent
-
19.00
1900 Syng ¤
Mølgaard
Julen ind
Sdr. Dråby
9.00 Raahede
900 Raahede
-
10.30 Mortensen
1030
1700 ¤
-
9.00 Mortensen
1900 ¤
-
10.30 Mølgaard
-
-
-
24. dec. Juleaften
1400
1515
1630
25. dec. Juledag
1100
-
1000
-
1030
-
26. dec. 2. Juledag
1030
*Se omtale inde i bladet
30. dec. Julesøndag
900 Raahede
Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer bestilles hos:
31. dec. Nytår
1600 ¤
Morsø Taxa & Turistfart, tlf. 97767676, senest dagen før.
¤se nærmere omtale inde i bladet,
Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognear-
rangementer også på tværs af sognene, bestilles
Sognebladet for Tødsø-Alsted-Sdr.Dråby
Redaktion:
Bodil Nørager
Korrektur: hos: Nykøbing Taxa, tlf. 9772 4711, senest
dagen før.
Sognebladet for Tødsø – Alsted - Sdr. Dråby Redaktion
(ansv.). Sognepræst Bodil Nørager (ansv.). Opsætning: Troels Bech
Kobbernagel. Korrektur: Aase Kristensen, Børge Gade.
Aase Kristensen,
Elin Frostholm Knappe,
Ketty Møller Nielsen