SKOVSBØL - Nørvang Herred

Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 1
SKOVSBØL
Vester sogn
Ejnar Bjerre, ca. 1995 Thyregod
{Index, enkelte fejl rettet og andre oplysninger, Villy M. Sorensen 2015}
INDEX (klik på sidetallet)
Ejnar Bjerres methode
1612 Thomas Jensen
1663 Jens Sørensen
(s. 2)
(s. 3)
(s. 3)
Senere matr. 1.
1705 Jens Thomsen, søn
1720 Jens Jensen fra Rønslunde
1741 Gertrud Jensdatter, enke
1745 Jens Jensen fra Katballe
1757 Niels Martinussen, gift med enken
1798 Jens Nielsen, søn
1841 Christen Christensen Tornvig, svigersøn
1874 Christen Christensen Junior, svigersøn
1912 Marie Kristine Christensen, enken
1916c Kristen Steffen Kristensen, svigersøn
1942c Kristian Kristensen, søn
1986 Steen Jensen
(s. 6)
(s. 4)
(s. 5)
(s. 5)
(s. 5)
(s. 5)
(s. 6)
(s. 7)
(s. 7)
(s. 7)
(s. 7)
(s. 8)
(s. 8)
Senere matr. 2
1681 Mads Pedersen
1714 Niels Sørensen Skovsbøl
1719 Niels Jensen
1763 Maren Andersdatter, enken
1766 Peder Christensen, svigersøn
1798 Christen Pedersen, søn
1819 Birgitte Marie Christensdatter (Thorlund, Ejstrup)
1823 Jens Peder Nissen, søn
1866 Peder Hansen Schmidt (Vindelev)
1866 Peder Jensen
1886 Marie Mogensine Poulsen, enken
1889 Niels Peder Pedersen, gift med enken
1912 Madsine Bertenmine Madsen, enke
1912 Jens Christian Nielsen Skovsbøl
1918 Christian Adolf Jensen
(s. 15)
(s. 3)
(s. 4)
(s. 5)
(s. 6)
(s. 6)
(s. 15)
(s. 15)
(s. 15)
(s. 16)
(s. 16)
(s. 16)
(s. 16)
(s. 17)
(s. 17)
(s. 17)
Matr. 3
1818 Jørgen Jørgensen (Bril)
1856 Mathias Rahbek Jørgensen, søn
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enke
1902 Jørgen Jørgensen, søn
1930 Mathias Rahbek Jørgensen, søn
1941 Jørgen Jørgensen, søn
(s. 20)
(s. 20)
(s. 21)
(s. 21)
(s. 21)
(s. 22)
(s. 22)
Udskrevne dokumenter, se næste side:
{herefter Ejnar Bjerres originale tekst:}
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 2
Udskrevne dokumenter (klik på sidetallet):
(mange andre skøder nævnt med dato og hartkorn, herefter fuldt udskrevne)
1841 Jens Nielsen til Christen Christensen Tornvig, ingen købekontrakt, hartkorn 3 2 0 ½.
1859 Jens Peter Nissen til Christen Christensen, skøde 2d, hartkorn 0 0 1 0.
1874 Skifte efter Sidsel Kirstine Jensen.
1874 Enorm aftægtskontrakt til Christen Christensen fra søn Christen Christensen, 920 rigsdaler.
1911 Marie Kristensen til Mag. Kristian Løfting to parceller 1e (0 3 0 2¾) og 2d (0 0 0 2½), skøde.
1866 Jens Peter Nissen til Peder Hansen Schmidt 2a, 2b og 2c, 2.100 rigsdaler.
s. 8
s. 8
s. 9
s. 11
s. 13
s. 19
Om teksten:
Ejnar Bjerres metode er at følge hver gård for sig, men da de gamle gårde specielt op omkring 1700 blev delt
i halvgårde (fælles jord og markarbjede, hver deres bygninger) følger han hele gården med så to familier i
tidslig rækkefølge. Derved behandles dels den ene familie dels den anden i samme tekststykke. Ejnar Bjerre
vil have fortællingen til at komme i den rigtige tidslige rækkefølge, så en person optræder ofte tre steder
nemlig født i den forrige familie, gift og med børn i sin egen, og tyve eller tredive år efter i den følgende
generation noteres vedkommende død. Når Ejnar Bjerre anstiller formodninger om hvor en person kom fra,
går han oftest ud fra faddere i dåbene.
Teksten er indtastet ud fra Ejnar Bjerres maskinskrevne sider og der er læst korrektur.
{herefter Ejnar Bjerres originale tekst:}
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 3
Skovsbøl
Skovsbøl omtales første gang i 1456, men der er ellers ingen oplysninger om gården fra den tid.
Den første fæster, der kendes navn på i Skovsbøl, er Thomas Jensen. Han var der i 1612, da Else
Lindenow var ejer af Rørbæk, som Skovsbøl hørte under på den tid. Da Else Lindenow døde, blev
Skovsbøl sammen med Rørbæk overtaget af hendes arvinger, og Erik Bille til Kjærsgård blev ny
herremand på Rørbæk. I 1623 opstod der strid imellem Erik Bille og Thomas Jensen om en restance
på landgilde, nemlig 1 gås og 1 skp. havre, som Erik Bille krævede af Thomas Jensen, men som
denne påstod ikke var nævnt i Rørbæks gamle jordebog, som Erik Bille ikke ville fremlægge i
herredstinget. D. 13. Juli 1624 blev Thomas Jensen fradømt fæstet ved Nørvang herredsting. D. 2.
juli 1625 omstødte landstinget dommen, da restancen ikke var specificeret og godtgjort for fogden.
D. 24 marts 1625 lod Erik Bille foretage syn på Skovsbøl, som han mente, at Thomas Jensen havde
været for længe om at istandsætte. D. 22. juni samme år fik han igen Thomas Jensen fradømt fæstet,
denne gang på grund af bygfæld. Forinden havde Thomas Jensen ladet foretage nyt syn på gården,
som han havde forbedret for 90 rigsdaler, og den blev fundet forsvarlig. D. 2. juli dømte landstinget,
at dette syn ikke kunne omstødes.
Den sidste dom havde Erik Bille ikke afventet, han lod folkene fra Rørbæk harve en mark på
Skovsbøl og tilså den med boghvede, selvom Thomas Jensen allerede havde sået byg i den. Nogle
af Erik Billes folk blev dømt for hærværk, og til gengæld prøvede Erik Bille at få Thomas Jensen
dømt for hærværk, fordi han havde dyrket i jorden, efter at han vår blevet fradømt gården.
Der gik så en hlav snes år, hvor Erik Bille og Thomas Jensen måske har fået andet at tænke på, men
d. 21. oktober 1635 fik Bille igen Thomas Jensen fradømt fæstet af Skovsbøl, denne gang på grund
af en landgilderestance for årene 1625 og 26. Efter flere retssager stadfæstede rettertinget dommen i
1638. Med hensyn til hærværkssagen, så henviste Thomas Jensen til, at han havde indgået forlig
med Erik Billes søn Lave Bille. Udgangen på sagen kendes ikke, men i den ældste jordebog står
Thomas Jensen som fæster før 1660, så muligvis er forliget blevet afslutningen. Erik Bille, der var
født i 1561, døde i 1641. Både han og hans kone Magdalene Emmicksen var kendt som stridbare
bondeplagere. En grundig beskrivelse af sagen findes i Fussings: Herremand og Fæstebonde.
Fussing mener, at Billes håndtering af sagen var retslig uangribelig, den var ialtfald mærkelig. I den
ældste jordebog er der iøvrigt nok nævnt en gås, men ingen havre.
Erik Bille havde 2 Sønner med sin 2. kone Mette Beck, det var Lave og Steen, men ingen af dem
beholdt Skovsbøl. Næste gang man hører om gården, var den kommet under Else Wind til Engholm
i Vendsyssel. Det er ikke muligt at finde, om det er ved arv eller køb, men godset under Rørbæk
synes at være spredt på mange hænder. Valdemar Skram og Otto Krafse, der begge havde part i
Rørbæk, har ikke evnet at samle det igen.
Else Wind afleverede ingen jordebog til den først matrikel i 1662, men Skovsbøls hartkorn opgives
til 5 tr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb. Som fæster er Thomas Jensen opført, men det er tvivlsomt, at han har
levet så sent, når han var fæster i 1612.
Landgilden for Skovsbøl var 2 ørte rug, 1 ørte malt, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 traver
tag, 1 rigsdaler gæsteri. Udsæden opgives til 1 ½ td. rug og 7 skp. byg. Der kunne avles 8 læs hø. I
matriklen er der indføjet et navn på en ny fæster, der hed Mads Pedersen, men da han var født i
1655, kan han sikkert ikke have overtaget fæstet før omkring 1680, så der må mangle en fæster
imellem ham og Thomas Jensen. Fra Nørvang herreds tingprotokol vides det, at der d. 23. juni 1663
boede en mand ved navn Jens Sørensen på Skovsbøl, så det må være ham. Der er ingen oplysninger
om Skovsbøl i hans tid.
I 1688 fik Skovsbøl sit hartkorn sat op til 6 tdr. 4 skp. 1 alb. De fleste gårde fik ellers deres hartkorn
nedsat. Skovskylden blev ansat særskilt til 3 fkr. Som ejer er Andreas Rode i København opført, han
var også ejer af Rørbæk. Mads Pedersen var fæster.
Andreas Rode var blevet ejer af Skovsbøl ved skøde fra Sivert Urne til Billeshave dateret d. 30. maj
1681. I skødet står, at Mads Pedersen var fæster, og landgilden opgives nøjagtigt som i matriklen.
Der står også, at Skovsbøl havde skov til 100 svins olden, og det er helt uforståeligt. Nok var der
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 4
stadig store egetræer i Skovsbøl, men det er umuligt, at det begrænsede areal kunne føde 100 svin.
Sivert Urne nævner ikke, hvordan han var kommet i besiddelse af Skovsbøl, men antagelig har han
arvet gården.
Andreas Rode var død i 1684, selvom han står som ejer af Skovsbøl i matriklen 1688. Igen var
gården gået i arv til slægtninge, Margrethe Pletz og Christine Pletz, der var søsterdøtre af Andreas
Rode, havde fået gården. Margrethe var gift med Albert Sejer, der boede på Rørbæk, og Christine
var gift med Marcus Glede i København.
D. 14. maj 1688 skødede Albert Sejer og Marcus Glede Skovsbøl til en bror til Andreas Rode,
nemlig Frans Rode i København. Købesum er ikke nævnt.
I skødet nævnes igen olden til 100 svin, men selvom det er formuleret sådan, at gården er berettiget
til skov til 100 svins olden, så gør det ikke tallet mere sandsynligt. Kornlandgilden er opgivet i
tønder og ikke i ørte. Mads Pedersen var fæster som før. Frands Rode var goså blevet ejer af
Rørbæk efter broderen. Andreas Pletz, der havde en del i Skovsbøl, må være bror til de 2 Pletzsøstre.
I en skatteliste fra Koldinghus i 1705 kan det ses, at der var komme en fæster mere på Skovsbøl
foruden Mads Pedersen. Han hed Jens Thomsen, men da hans alder ikke kendes, er det umuligt at
sige, om han kunne være søn af Thomas Jensen. Skovsbøl var rigelig stor til, at der kunne være 2
fæstere.
{Jens Thomsen er søn af Thomas Jensen og Maren Pedersdatter, ses i Vrads Herreds
Tingbog 1661 (Brejl):
”29. maj 1661
138 - fol.115 - lovbud
Peder Jensen i Leret lovbød sin halve selvejergård i Leret med det halve hus på dets grund til fædrene og
mødrene frænder:
Mads Jørgensen og Jens Jørgensen i Leret
Maren Pedersdatter, Jens Thomsen og Johanne Thomasdatter i Skovsbøl [i Vester sogn]
Sidsel Pedersdatter, Jens Hansen og Barbara Hansdatter i Uhre. ”
også i 1661:
”30. oktober 1661
186 - fol.149 - afkald
Afkald til Peder Jensen in Leret fra
1) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Skovsbøl
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Uhre
3) Barbara Pedersdatter g.m. Jens Vistisen i Leret
for arv efter mor Johanne Madsdatter i Leret. ”
og i 1671:
”4. oktober 1671
444 - fol.90B - lovbud
Peder Jensen i Leret og hustru Karen Pedersdatter lovbyder deres fjerdedels gård i Leret til frænder:
1) Barbara Pedersdatter i Leret
2) Maren Pedersdatter i Skovsbøl
.... ”}
I 1714 var det endnu Mads Pedersen, der var fæster sammen med Jens Thomsen. Men samme år
blev Mads Pedersen afløst af Niels Sørensen fra Knob ved Bryrup. Der var hans kone også fra, men
hendes navn kendes ikke. Mads Pedersen døde i 1715 og blev begravet d. 1. dec., 60 år gl. Jens
Thomsen hører man heller ikke mere til fra 1715, men han må være flyttet fra sognet, han døde ikke
i Vester.
Niels Sørensen fik datteren Cathrine i 1714, hun blev døbt d. 10. juni. Kirsten blev født i 1717 og
døbt d. 8. aug. Cathrine blev født i 1719 og døbt d. 11. april. En tvilling til Kirsten døde d. 8. aug.,
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 5
inden den blev døbt. Den første Cathrine og Kristen døde i 1718 og de blev begravet samme dag d.
6. juni.
Niels Sørensen og hans kone flyttede til Katballe i 1719, dengang hed Katballe Lille Lindet. I stedet
for ham blev Niels Jensen fæster på Skovsbøl. Han var født i 1696 og måske søn af Jens Thomsen. I
1718 blev han gift med Anne Thomasdatter fra Lindet, hun var født i 1700 og datter af Thomas
Nielsen.
Fæsteren i Katballe bm. Jens Jensen kom også til Skovsbøl omkring 1720. Han var gift med
Gertrud Jensdatter, der synes at være fra Damgård i Tinnet. Jens Jensen var fra Rønslunde, søn af
Zidsel og Jens Christensen, han var født i 1690. De fik ingen børn i Skovsbøl, men de havde 3 med
fra Katballe.
Jens Jensen og Niels Jensen var fæstere sammen, indtil Jens Jensen døde i 1740, han blev begravet
d. 2. jan. 1741. Gården havde været delt ligeligt imellem dem, så de hver havde 3 tdr. 2 skp. ½ alb.
hartkorn og skovskyld 1 ½ fkr. De betalte hver 7 rigsd. 2 mark i landgilde.
NB. ved gennemgang af Nørvang herreds tingprotokol for 1663 har det vist sig, at fæsteren Thomas
Jensen levede og var fæster endnu i 1663. Det er utrolig lang tid for en fæster dengang, men det gør
det meget sandsynligt, at Jens Thomsen er hans søn.
Jens Jensens enke beholdt fæstet, indtil den ældste søn, der også hed Jens Jensen, blev gammel nok
til at blive fæster. Han var født i Katballe i 1717, døbt d. 17. marts. Han var gift med Bodild
Villadsdatter, der var født i 1727, antagelig i Hjøllund, hvor faderen først boede. Han flyttede senere
til Kærshoved og derfra til Thorlund, hvorfor han gik under navnet Villads Thorlund.
De fik 8 børn: 1. Jens, født i 1745, døbt d. 4. april. 2. Giertrud, født i 1746, døbt d. 30. okt. 3. Niels,
født i 1747, døbt d. 15. okt. 4. Giertrud, født i 1750, døbt d. 15. marts. 5. Niels, født i 1751, døbt d.
2. maj. 6. Jens, født i 1752, døbt den 12. nov. 7. Anne, født i 1754, døbt d. 11. aug. 8. Villads, født i
1755, døbt d. 30. november. Den første Jens døde 9 uger gl. Den første Gierturd død 7 uger gl. Den
første Niels døde 1 år gl. Anne døde 18 uger gl. Jens Jensens mor Gertrud Jensdatter døde i 1743 og
blev begravet d. 1. dec. Efter kirkebogen blev hun 77 år gl.
Den anden fæster Niels Jensen og hans kone Anne Thomasdatter fik også 8 børn: 1. Thomas, født i
1719, døbt d. 27. aug. 2. Zidsel, født i 1722, døbt d. 18. okt. 3. Jens, født i 1725, døbt d. 22. april. 4.
Anne, født i 1728, døbt d. 28. febr. 5. Maren, født i 1731, døbt d. 8. april. 6. Else, født i 1734, døbt
d. 5. sept. 7. Johanne, født i 1737, døbt d. 16. juni. 8. Peder, født i 1740, døbt d. 25. april.
Anne Thomasdatter døde i 1743 og blev begravet d. 20. okt. 42 år gl. De fik forøvrigt samtidig en
datter Marie, der døde som lille.
Niels Jensen blev gift igen, hans 2. kone var fra Nr. Snede, men hendes navn nævnes aldrig, og efter
Niels Jensens død, er hun flyttet fra Vester.
{Hendes navn nævnes i begravelsen Vester sogn mellem juli og dec. 1789: ”No. 11. Vester.
Sal. Niels Jensens Enke Maren Andersdatter af Schousbøll begravet, æt. 77 aar.”}
De fik 4 børn: 1. Anders, født i 1745, døbt d. 17. jan. 2. Anne Marie, født i 1746, døbt d. 21. aug. 3.
Anders, født i 1751, døbt d. 12. dec. 4. Jens, født i 1755, døbt d. 9. marts.
Niels Jensen døde i 1762, og han blev begravet d. 6. jan. 1763, 66 år og 3 mdr. gl.
I Rørbæks jordebøger optræder Skovsbøl igen som en samlet gård med 2 fæstere, der hver betalte
halvdelen af landgilden 14 rd. 4 mark. Den anden fæster Jens Jensen jun. døde i 1756 og blev
begravet d. 17. okt., kun 39 år og 7 mdr. gl. Hans enke Bodild Villadsdatter beholdt fæstet i 1757,
og samme år blev hun d. 22. jan. trolovet med Niels Martinussen fra Risager. D. 24. juni blev de
gift, og han overtog fæstet af den halve gård. Han var født i 1736, døbt d. 22. jan. og fremstillet i
kirken d. 29. jan. Han var søn af Martinus Nielsen og Ane Christensdatter.
Anne {Bodild Villadsdatter!} og Niels Martinisen fik 6 børn: 1. Jens Nielsen, født i 1759, døbt d.
25. febr. 2. Martinus, født i 1761, døbt d. 11. okt. 3. Anne Kirstine, født i 1764, døbt d. 6. maj. 4.
Martinus, født i 1767, døbt d. 22. marts. 5. Jens, født i 1770, døbt d. 25. febr. 6. Inger, født i 1774,
døbt d. 11. sept. i kirken, men forinden hjemmedøbt.
Den første Jens og den første Martinus døde begge 5 år gamle. Fra 1770 betragtedes gården som
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 6
delt, de 2 fæstere var opført med halvdelen af hartkornet hver, og de betalte hver 7 risgsdaler 32
skilling årligt i landgilde og gjorde desuden hoveri på Rørbæk.
På den anden halvdel af gården var fæsteren Niels Jensen død i 1762, han blev begravet d. 6. jan.
1763. Hans enke beholdt fæstet, indtil hendes datter Anne Marie d. 25. juni 1766 blev trolovet med
Peder Christensen fra Lindet. De blev gift d. 30. okt. efter at de havde fået kongebrev. Peder
Christensen var født i 1740 i Lindet og døbt d. 31. juli. Han var søn af Christen Jensen og Karen
Nielsdatter.
De fik 5 børn: 1. Niels, født i 1767, døbt d. 6. dec. 2. Sidsel Maria, født i 1771, døbt d. 27. jan. 3.
Maren, født i 1773, døbt d. 12. dec. 4. Christen, født i 1776, døbt d. 21. maj. 5. Else Marie, født i
1779, døbt d. 4. febr.
Anne Marie Nielsdatter døde efter fødslen, og hun blev begravet samtidig med datterens dåb. D. 24.
okt. 1779 blev Peder Christensen gift med Maren Jensdatter i Brande kirke. Hun var datter af
afdøde Jens Troelsen (den yngre) i Borup {uklart, hvor Ejnar Bjerre har denne oplysning eller
formodning fra}. De fik en søn Jens i 1780, han blev døbt d. 1. maj. Kort efter døde Maren
Jensdatter, 38 år gl., hun blev begravet d. 15. maj.
D. 29. okt. 1780 blev Peder Christensen gift med Anna Barbara Andersdatter i Brande kirke. Hun
var fra Brande sogn, og hendes mor hed Maren Andersdatter.
{Dette er en misforståelse. Hendes mors navn er ikke kendt, Maren Andersdatter var Peder
Christensens 1. svigermor, mor til 1. kone Anne Marie Nielsdatter. Dokumentation:
a. Begravelse Vester sogn mellem juli og dec. 1789: ”No. 11. Vester. Sal. Niels Jensens Enke
Maren Andersdatter af Schousbøll begravet, æt. 77 aar.”
b. Anne Barbaras barn Jens døbes juli 1785:”… Bmte. Peder Christensens gl. Svigermoder
Maren Andersdatter bar ham ...”.
Gl. svigermoder betyder her ikke gammel men forhenværende.
c. Anna Barbaras familie i Økær, Borup Brande kendes, men hendes mor er ikke set, men
formodes død før 1774, hvor kirkebogen begynder.}
Anna Barbara og Peder Christensen fik 2 børn: Anne Maria, født i 1783, døbt d. 26. marts og Jens,
født i 1785, døbt d. 14. juli. Anne Barbara Andersdatter døde i 1788 og blev begravet d. 28. marts,
39 år gl.
Igen blev Peder Christensen hurtigt gift, men datoen og stedet kendes ikke. Hans 4. kone hed Marie
Andersdatter, og antagelig var hun fra Myllerup i Hammer sogn. De fik datteren Anne Marie i 1790,
hun blev døbt d. 26. dec. De 2 sønner Jens af 2. og 3. ægteskab døde begge som små.
Det var de 2 sidstnævnte fæstere, Niels Martinisen og Peder Christensen var de sidste fæstere i
Skovsbøl. Niels Martinisen købte sin halvgård og Peder Christensens søn Christen købte den anden.
De 2 gårde behandles hver for sig i det følgende.
Matr. nr. 1 Skovsbøl
D. 13 juni 1792, skøde fra Christen Christensen, Rørbæk, til fæster Niels Martinussen på hans
iboende fæstegård i Skovsbøl med hartkorn 3 tdr. 2 skp. ½ alb. + skovskyld 1 fkr. 1 ½ alb. Købesum
420 rigsdaler. Niels Martinussen udstedte samme dag en obligation på 200 rigsdaler til justitsråd de
Thygeson på Matrup.
I 1797 døde Niels Martinussens kone Bodild Villadsdatter, 69 år og nogle måneder gl. Hun blev
begravet d. 12. nov. D. 21. maj 1799 blev Niels Martinussen trolovet med Ane Marie Madsdatter,
der var enke efter Christen Nielsen, Overgård i Vesterlund. D. 5. juli samme år blev de gift, og Niels
Martinussen flyttede til Overgård.
D. 13. juni 1798, skøde fra Niels Martinussen til søn Jens Nielsen på gården i Skovsbøl, hartkorn
som før, købesum 420 rigsdaler. Skødet blev først tinglæst d. 23. aug. 1811. Jens Nielsen var gift
med Sidsel Kirstine Jensdatter fra Ejstrup sogn, antagelig Rønslunde. De fik en stor børneflok. 1.
Bodil Maria, født i 1798, døbt d. 26. dec. 2. Niels, født d. 15. dec. 1800. 3. Maren, født i 1803, døbt
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 7
d. 30. maj. 4. Jens, født i 1805, døbt d. 6. okt. 5. Martinus, født i 1808, døbt d. 1. maj. 6. Ane, født i
1811, døbt d. 10. marts. 7. Jens Peter, f. i 1813, døbt d. 16. maj. 8. Sidsel Kirstine, født d. 3. sept.
1815. 9. Niels Peter, født d. 31. marts 1818. 10. Lars, født d. 27 april 1821. Lars står der i
kirkebogen, Laurits blev han kaldt. Han blev d. 21. nov. 1862 gift med Ane Kirstine Eriksdatter fra
Toftløs og overtog svigerfaderens fæstekontrakt på matr. nr. 1ab Hastrup.
D. 1. juni 1841, skøde fra Jens Nielsen til ungkarl Christen Christensen Thornvig fra Arnborg på
gården med hartkorn som før. Købesum 500 risgsbankdaler rede sølv. Der blev samtidig oprettet
aftægtskontrakt for Jens Nielsen og hustru.
Christen Christensen var født i 1813. D. 31. juli 1841 blev han gift Sidsel Kirstine Jensdatter fra
Skovsbøl, Jens Nielsens datter. Jens Nielsen døde d. 13. febr. 1854, 74 år gl. Sidsel Kirstine
Jensdatter døde d. 18. jan. 1865, 90 år gl.
D. 12 dec. 1841 udstedte Christen Christensen en obligation på 300 rigsbankdaler sølv til gårdmand
Peder Lassen i Bjerlev og satte gården i Skovsbøl i pant.
D. 29. okt. 1859 købte Christen Christensen parcellen matr. nr. 2d af Skovsbøl af Jens Peter Nissen.
Hartkorn 1 fkr. Købesum 25 rigsdaler. Sidsel Kirstine Jensdatter døde d. 28. april 1874, og der var
skifte efter hende d. 20. juli 1874. Boet blev opgjort til 595 rigsd., hvoraf enkemanden fik det halve,
og resten blev igen delt i 8 lige store dele til enkemanden og de 7 børn i ægteskabet.
De 7 børn var.
1. Jens Christensen, født d. 18. juli 1842. Han blev d. 12. nov. 1869 gift med Ane Pedersen, datter af
Peder Nielsen i Kjærgård.
2. Christen Christensen, født d. 26. okt. 1844. Han overtog gården i Skovsbøl.
3. Ane Kirstine Christensen, født d. 29. juli 1847. Hun blev d. 30. nov. 1867 gift med husmand Jens
Christensen i Thyregodlund. Efter at han var død, blev hun gift med Iver Hansen fra Hesselballe d.
15. dec. 1871. De boede på matr. nr. 7a Thyregodlund.
4. Ane Marie Christensen, født d. 10. juni 1850. Hun blev d. 19. nov. 1873 gift med Jens Nielsen
Jensen i Rønslunde, født d. 23. febr. 1844, søn af gmd. Jens Peter Jensen. Det var hendes fætter.
5. Niels Christensen, født d. 9. febr. 1853. Han blev d. 31. maj 1878 gift med Ane Judithe Sørensen,
datter af Søren Larsen Yde i Vesterdam.
6. Anders Christensen, født d. 13. juli 1855. Han blev d. 19. maj 1882 gift med Maren Sørensen i
Lille Moesgård, der var enke efter Christen Clausen Laursen.
7. Bodil Marie Christensen, født d. 17. juni 1858. Hun blev d. 15. juli 1886 gift med gårdmd. Søren
Jensen (Kokborg) i Ny Hastrup.
Enkemanden Christen Christensen, der var døbt i Arnborg kirke d. 20. juni 1813, blev d. 10. sept.
1874 gift med Abelone Marie Laursdatter, der var enke efter Søren Andersen i Katballe, tidligere
Hindskov. Hun var født i Vesterlund i 1802, datter af Laurs Hansen og Maren Pedersdatter,
Vestergård.
D. 15. maj 1874, skøde fra Christen Christensen til søn Christen Christensen på gården matr. nr. 1a
og 2d Skovsbøl med nyt hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fkr. 1 ½ alb. Der blev samtidig oprettet en
aftægtskontrakt for Christen Christensen og hans tilkommende kone. Til beboelse skulle de have 4
fag i den østre ende af stuehuset. Kontraktens kapitalværdi blev ansat til 920 risgsdaler.
D. 13. dec. 1889 blev Christen Christensen jun. gift med sin kusine Marie Kristine Christensen i
Skovsbøl. Hun var født i Thyregodlund d. 21. april 1868 og datter af Jens Christensen og Ane
Kirstine Christensen. Abelone Marie Laursdatter døde d. 1. juli 1888 i Vesterlund, 86 år gl. Christen
Christensen sen. døde i Skovsbøl d. 5. juli 1884, 71 år gl.
Christen Christensen jun. døde d. 3. maj 1912, 67 år gl. D. 29. juni samme år gik enke Marie
Kirstine Christensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Der var 3 børn i ægteskabet: 1. Cecilie
Kirstine Kristensen, født d. 29. aug. 1890. 2. Niels Kristian, født d. 29. jan. 1892. 3. Ane Jensine,
født d. 30. marts 1895.
Marie Kirstine Christensen drev selv gården i nogle år. Kristen Steffen Kristensen, der var født i
Hammer sogn d. 27. april 1885 var bestyrer. Han blev gift med førnævnte Cecilie Kirstine
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 8
Kristensen, og skal have overtaget gården i 1916. Skødet fra Marie Kirstine Christensen blev først
tinglæst d. 26. aug. 1927.
I 1916 var besætningen på 4 heste, 10 køber, 8 Stk. ungkvæg og 10 svin. I 1940 var besætningen på
4 heste, 17 køer, 10 kvier og 40 svin. Efter udstykninger var der ca. 50 tønderland tilbage til gården,
ejendomsskyld 26.500 og grundskyld 10.200 kr.
Efter Kristen Steffen Kristensen ejedes gården i nogle år af hans søn Kristian Kristensen, der var
gift med Else Lang fra Thyregod.
1986, ejer: Steen Jensen, Skovsbølvej 6, Skovsbøl
1995: ejer: Henrik Jacobsen, Skovsbølvej 6
1491.
N. G. C VIII R. Tredie Klasse.
For Sum af over 400 til ikke over 500 Rigsbankskilling Sølv.
30 Rigsbankskilling Sølv.
Bentzen. 1841 Falkenskiold.
Attest.
At det ved Handelen, hvorved Jens Nielsen i Skousbøl ved Skjøde af Dags Datto har solgt sin Gård
og Besætning til Christen Christensen Thorenvig, der staaer for Age og Engs Hartkorn 3 Tdr. 2 Skp.
½ Alb. og Skovskyld 1 Fkr. 1 ½ Alb. ikke har været oprettet nogen Kjøbekontract eller anden
skriftlig Document, bliver herved attesteret med herunder min Haand.
Skousbøl d. 1ste Juni 1841,
Christen Christensen
1–5–1
1–33–2–1
Papiret til Forskjødet var kjøbt, man han foregav, at det gl. Skjøde ikke var ved Hånden.
Vidner:
Laurs Sørensen Borup ved Thyregod Kirke
Mads Sørensen Dørslund i Brande Sogn.
No. 1. 2. Klasse. 1859.
Skjøde.
Underskrevne Jens Peter Nissen tilstaaer at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger,
skjøder og aldeles afhænder til Christen Christensen til Forening med hans øvrige Jorder Matr. No.
1, Parcellen Matr. 2d af den mig ifølge Skjøde af 17de September 1823, tinglæst d. 19de September
1823, tilhørende Gaard Matr. No. 2 i Skovsbøl, Vester Sogn, og hvilen Parcel ifølge
Indennrigsministeriets Udstykningsapprobation af 8. Marts d. A. {1859} skylder af hartkorn Ager
og Eng 1 Fkr. og Gammelskat 28 Sk.
Da nu den accorderede Kjøbesum 25 Rdl., skriver Fem og Tyve Rigsdaler Rigsmynt, er berigtiget,
saa erklærer jeg heved for mig og mine Arvinger ingen videre Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have
til eller udi foranbeskrevne Parcel, men samme skal derimod herefter tilhøre Kjøberen og hans
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 9
Arvinger med de Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme i
Forbindelse med min øvrige Ejendom, og forøvrigt er jeg pligtig at hjemle ham det solgte efter
Loven.
Bankhæftelsen er indfriet, men for samme er ingen Qvittering tinglæst.
Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast,
Skovsbøl d. 29. Decbr. 1859,
Jens Peter Nissen.
Til Vitterlighed: Christen Jensen
Peder Hansen.
At der i Anledning af heri afsluttede Handel er givet 8 Sk. Til Sognets Fattigkasse, attesterer herved,
Vesterlund den 29de December 1859,
Christen Jensen.
Maa tinglæses, Lund, Amtsfm.
Skatterne betalte til Juni Maaneds Udgang 1866, Jacobsen.
½% Afgift betalt med 12 Sk., Worsaae.
Fremlagt og læst i Nørvang Tørrild Herreders Ret d. 31. Aug 1866 og indført i Skjøde og
Panteprotocol No. 25, fol. 369.
Glahn.
Worsaae.
Præstetienden er 2/3 Fkr. Rugsæd in natura.
Worsaae.
Skiftet efter Sidsel Kirstine Jensen af Skovsbøl.
Hother Christopher Glahn, Overauditør, Herredsfoged, Skifteforvalter og Skifteskriver i Nørvang
Tørrild Herreder, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, gjør vitterligt:
Aar 1874, den 20de Juli blev Nørvang Tørrild Herreders Skifteret sat paa Herredskontoret i Veile og
betrjent af den ordinære Skifteforvalter Overauditør Glahn med Vidnerne Larsen og Olsen, hvor da
foretages:
No. 1874 Boet efter Sidsel Kirstine Jensen af Skovsbøl, død 28/4 73.
Enkemanden Christen Christensen var mødt, og idet han bejjærede Skifte foretaget og sluttet efter
fornævnte sin afdøde Hustru, angav han Arvingerne at være foruden Komparenten, hans i Ægteskab
med Afdøde avlede Børn, nemlig:
1. Jens Christensen
32 Aar gl.
2. Christen Christensen
29 ” ”
3. Ane Kirstine Christensen
26 ” ”
4. Ane Marie Christensen
24 ” ”
5. Niels Christensen
21 ” ”
6. Anders Christensen
19 ” ”
7. Bodil Marie Christensen
16 ” ”
Af disse Arvinger vare mødte Jens Christensen, Christen Christensen, Ane Kirstine Christensen ved
sin Mand, Husmand Iver Hansen af Thyregod, Ane Marie Christensen ved sin Mand Gaardmand
Jens Nielsen Jensen af Rønslunde, Niels Christensen og Anders Christensen.
Som Værge for den umyndige Bodil Marie Christensen mødte og beskikkedes Aftægtsmand Jens
Peter Jensen af Rønslunde, der tillige beskikkedes som Kurator i nærværende Tilfælde for de tvende
mindreaarige Niels og Anders Christensen.
Enkemanden erklærede, at Gjenstanden for nærværende Skifte kun er en ham hos følgende Personer
indestaaende Kapital, nemlig:
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Hos Husmand Poul Christensen, Ildved Mark, ifølge Obligation
”
”
Christen Laursen, Vesterlund
do.
do.
”
Enken Ane Kirstine Clausdatter i Linnet do.
do.
Ialt
Side 10
300 rd.
150 150 600 rd.
Videre eier Boet ikke, og paa samme hviler ingen Gjæld, hvorfor Enkemanden indestaaer. For sin
Begravelse forlanger han Intet. Rigtigheden af den opgivne Status erkjendte Værge og de Myndige
og Mindreaarige, og da Skifteforvalteren heller intet fandt at bemærke, blev affattet saadan:
Repartition.
Indtægten er
Udgift:
Skifteomkostninger:
Salær
bortfalder tilligemed Gebyr for Beskrivelse og
Bekræftelse og Justitsfond Afgift, da Christen
Christensen den 1ste Mai 1873 har betalt Rekognition
til Skiftelforvalter og Skifteskriver med 40 rd. og til
Justitsfond 8 rd., der bliver alene at beregne:
1/3 % til Statskassen med
20 % deraf med
Vidner
Igjen
Heraf tager Enkemanden ½ Deel som Eiendom
fra den anden Halvdel
gaar til Stempelpapir
2 rd ” - ” 1 % Arveafgift
2 - 5 - 12 Til Deling
Som udloddes saaledes:
1. Enkemanden
2. Jens Christensen
3. Christen Christensen
4. Ane Kirstine Christensen
5. Ane Marie Christensen
6. Niels Christensen
7. Anders Christensen
8. Bodil Marie Christensen
Som udgjør Delingssummen
600 rd.
6 rd.
2 rd.
2 mk. 7 Sk.
2–3–9
5 rd.
595 rd. ” ”
297 – 3 - ”
297 – 3 - ”
4 – 5 – 12
292 – 3 – 4
36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 36 – 3 – 6 ½ 292 rd. 3 Mk. 4 Sk.
De Umyndige og Mindreaarige med Kurator erklærede selv at ville træffe Overenskomst med
Enkemanden om deres Arvelodders Udbetaling, hvorimod det blev paalagt Værgen at drage
Omsorg for, at den Umyndiges Arv paa lovlig Maade sikkres og anvendes til hans (hendes) sande
Tarv. Boet blev derpaa extraderet Enkemand til Eiendom og fri Raadighed, og Boet Sluttet. Skifteretten hævet!
Glahn.
Christen Christensen
Jens Peter Jensen.
Jens Christensen
Christen Christensen
Iver Hansen. Jens Nielsen Jensen. Niels Christensen.
Anders Christensen.
Vidner: Olsen. Larsen.
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 11
Dette til Bekræftelse under min Haand og mit Embedssegl.
Nørvang Tørrild Herredsfogderi.
Vejle den 25de Juli 1874
Glahn.
Aftægtskontrakt.
Oprettet imellem Kristen Kristensen og tilkommende Hustru Abelone Marie Laursdatter som
Aftægtsnydere og hans Søn Kristen Kristensen som Aftægtsyder i Skovsbøl By, Vester Sogn,
saaledes:
Jeg Kristen Kristensen som ved Skjøde af Dags Dato afhænder min ejende og iboende Gaard Matr.
No. 1a og 2d af Skovsbølgaarde med Bygninger og Jorder af Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 Fkr. 1 ½ Alb.
Glskat. 15 Rdlr. 32 Sk., forbeholder for mig og min tilkommende Hustru af nævnte Gaard at
Kjøberen min Søn Kristen Kristensen eller efterkommende Ejere skal levere og præstere os aarlig,
saalænge vi leve, til vor Ophold efternævnte Aftægt:
1. Til Aftægtsbolig forbeholde vi de 4 Fag fra østre Ende af Gaardens Stuehus med Loftrummet
over, som indrettes, forsaavidt det ikke alt er sket, til en ordentlig og forsvarlig Bolig efter vort
Ønske, og siden vedligeholdes af Aftægtsyderen aarlig, saalænge vi leve, saavel ud- som indvendig
paa Tag og Fag. Saa skal vi og have fri Adgang til og Afbenyttelse af Gaardens Brønd, Bryggers og
Bryggeredskaber i et og alt, samt en Plads ved Boligen at lægge Skarnaffaldet, fri Gang og Færdsel
i og ved Gaarden, ligesom vi og skal have et Stykke Havejord til Kaal og Kjøkkenurter, nemlig den
østlige Halvdel af Gaardens Have sønden for Stuehuset, som Giveren aarlig gjøder og dyrker for os,
om forlanges, og holdes altid indhegnet, alt forsvarlig.
2. Til Underholdning leveres os aarlig, saalænge vi leve, 4 ½ Td. Rug, 1 ½ Td. Byg, 1 ¼ Td.
Bygmalt, 4 Skpr. Byggryn, 2 Skpr. Boghvedegryn, i Mangel Byggryn i Stedet, 3 Tdr. Kartofler, 12
Pd. Smør, 300 Hønseæg, 1 ½ Lpd. tør, sød Ost, 4 Pd. Grøn Sæbe, 2 Skpr. Salt, 16 Rdlr. (Sexten
Rigsdaler) i Haandpenge, som betales og leveres i gode, sunde og velrensede Varer, Kornet
mølletør, i tvende Terminer aarlig 1ste Maj og 1ste November, hver Gang med Halvdelen i god
Betalingstid og halvaarlig forud. Endvidere leveres os aarlig 4 Lpd. saltet og tør Flæsk forfra af den
ene Side af Svinet, naar Hovedet først er fraskaaret, leveres til hvert Aars 2den Februar, 4 Pd.
Svinefedt til hvert Aars Jul, 6 Pd. Faaretalg, 2 Pd. Humle, 8 Pd. renskaget Hør, til hvert Aars 1ste
Novbr., 3 Kalvefjerdinger aarlig, leveres efterhaanden, 24 Pd. Tobak, 50 Potter 8 % Brændevin,
leveres aarlig med 1/12 hver Maaneds første Dag, 8 Pd. Kaffebønner, 8 Pd. Kandis, 8 Pd. Sikorie, 4
Pd. Puddersukker, 1 Pd. The, leveres aarlig kvartaliter med ¼ til hver af Aarets 3 store Højtider og
¼ til hver Mikkelsdag. De anførte Kartofler leveres med 2 Skp hver 1ste Septbr. 2 Tdr. hver 1ste
November og 6 Skpr. hver 1ste April, og endelig leveres 2 fede Gæs til Slagtning til hvert Aars 1ste
Novbr., hvis Gaarden har Gæs. 2 Pd. Soda.
3. Vi reservere og Ret til at malke en Ko daglig af Gaardens Køer ligesaa ofte, de ellers malkes, og
vexler saaledes rundt over alle Gaardens Køer, som give Mælk, men naar en Ko ikke giver ½ Pot
Mælk ad Gangen, saa overspringe vi den i Omgangen og malker næste Ko, som giver Mælk. Er der
kun een ko i Gaarden, som giver tilstrækkelig Mælk, saa malke vi kun hver anden Dag. Skulde vi
endda finde os misfornøjede med den Malken rundt, saa skal Aftægtsyderen i Stedet derfor levere
os daglig 5 Potter nymalket og ublandet Komælk fra 1ste Maj til 1ste November og 3 Potter
liegeledes daglig den øvrige Tid af Aaret, som salledes leveres os aarlig og daglig hver Morgen i vor
Aftægtsstue.
4. Til Ildebrændsel leveres os aarlig 30 Læs a 500 pr. Læs, hvoraf 6 Læs maa være sorte Bagtørv,
Resten Klyne og Sumper med hverandet af Mosen, men iøvrigt af forsvarlig Størrelse, Bonitet og
tørre, leveres inden hvert Aars 1ste August og sættes i Hus i den sydlige Ende af Gaardens østre Hus
til vor bekvemme Afbenyttelse.
5. 5 Faar, hvoraf 1 a 2 maa være Beder, fodres for os om Vinteren og græsses tilligmed deres Lam
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 12
om Sommeren forsvarlig og live ved Gaardens øvrige Faar, hvoraf vi erholde Ulden og Ynglen.
Skulde 1 eller nogle af disse Faar dø eller bortkomme ved Vanheld, da skal Aftægtsyderen give os
anden eller andre gode Faar i Stedet igjen, som holdes paa samme Maade som før nævnt og saa
fremdeles.
6. Skulde vi eller en af os faa til Sinds at flytte Boet fra vor Aftægtsbolig og tage Ophold andet Sted,
da skal Aftægten tilbringes os indtil 2 Mil herfra, men i Stedet for Bolig, Brændsel, Mælken,
Faareholdet (Faarene medtages), Opvartning, Kjørsel etc. betales os aarlig 40 Rdlr. (Fyrgetyve
Rigsdaler), som betales tilligemed Kornet og de øvrige Haandpenge 1ste Maj og 1ste Novbr aarlig,
hver Gang med Halvdelen, men vi reservere os Ret til efter ½ Aars Varsel at flytte tilbage igjen i vor
Aftægtsbolig og da nyde alt igjen in natura og saa fremdeles.
7. I Sygdoms, Alderdoms og Svagheds Tilfælde hos os, er Aftægtsyderen pligtig at yde os al
behøvende Pleje og Opvartning, besørge vor Bryggen, Bagen og Opvartning, Renlighed og
Madlavning, saafremt vi bo i Aftægtsboligen, og skulde vi være misfornøjede med denne
Opvartning, er han pligtig at holde en Pige til vor Opvartning, desuden skal han besørge vort Korn
til Mølle, formalet og til os igjen, befordre os til Alters eller Præsten til os og hjem igjen, befordre
os 4 Gange aarlig til Kjøbstad, Marked eller til vor Slægt og Venner, hver Tur ikke over 4 Mil, og
efter passende Ophold hjem igjen, besørge Læge og Medicin til os i Sygdoms Tilfælde, alt efter
Forlangende og uden Vederlag, og naar vi ved Døden afgaa, da give os efter Døden en hæderlig og
anstændig Jordefærd efter Egnens Skik og Brug. Vore Efterladenskaber tilfalder efter den sidstes
Død Aftægtsgiveren, undtagen Konens Senge- og Gangklæder samt nogle andre Dele Husgeraad
tilhøre hendes Arvinger, og Mandens Gangklæder, Sengeklæder og om muligt Penge deler hans
Sønner eller 6 Børn foruden Aftægtsgiveren.
8. Naar den ene af os er afgaaet ved Døden, saa bortfalder af denne Aftægt 4 Skpr. Byg og et af
Faarene, samt dersom Manden døer først, da tillige al Tobakken og Halvdelen af Brændevinen, alt
det øvrige præsteres til den sidstes Død.
Jeg, Kristen Kristensen tilstaaer at have indgaaet paa ovenstaaende og forpligter mig eller Gaardens
efterkommende Ejer i Tilfælde til at udrede og præstere denne Aftægt i alle sine Ord og Meninger,
saaledes, at det i enhver Henseende kan bestaa for uvillige {uvildige} Mænds Syn og Skjøn. Til
Sikkerhed herfor meddeles denne Aftægt herved første Prioritets Panterettighed i den mig Dags
Dato tilskjødede Gaard Matr. No. 1A med underlagte Matr. No. 2d under Skovsbølgaarde i Vester
Sogn med Bygninger og Jorder af Hartkorn i alt 1 Td. 6 Skpr. 3 Fkr. 1 ½ Alb. Gl. skat. 15 Rdlr. 32
Sk.
Med Hensyn til det stemplede Papir ansættes denne Aftægt efter Kapitelstaxt og gangbare Priser paa
Tro og Love saaledes:
Bolig, Brændesel, Mælken, Hørren, Faareholdet,
Opvartning, Pigens Løn
4 ½ Tdr. Rug a 8 Rd 2 Mk. 14 Sk.
1 ½ Td. Byg a 6 - 5 3 1 ¼ Td. Malt, 6 Skp. Gryn, 3 Td. Kartofl.
4 Lpd. Flæsk, 4 Pd. Svinefedt, 12 Pd. Smør, 6 Pd. Talg, 300 Hønseæg
1 ½ Lpd. Ost, 4 Pd Sæbe, 4 Pd Soda, 2 Pd Humle, 2 Skpr. Salt, 8 Pd. Hør
3 Kalvefjerdinger, 24 Pd. Tobak, 50 Pot Brdv. 8 Pd. Kaffe, Sukker og Sikorie,
4 Pd. Puddersukker, 1 Pd. The, 2 Gjæs
Haandpenge
40 Rdlr
Mk. Sk.
38 - ” - ” 10 -1 -13 22 -” - ” 18 -2 -3 7 -2 - ” 24 - ” -” 16 -
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 13
Ialt
176 Rdlr.
-
-
Udgjør i 5 Aar
880 Rdlr.
Dertil deres Begravelse a 20 Rdlr. Hver
Summa
40 920 Rdlr.
Aftægten præsteres stedse in natura.
Side 82
Hvilket i et og alt bekræftes med begges Underskrifter, vidnesfast,
Skovsbøl d. 15de Maj 1874,
Til Vitterlighed
Christen Christensen
J. Christensen
Aftægtsnyder
Jens Lausen
m. f. P.
Kristen Kristensen
Aftægtsyder.
At denne Afkrift er overensstemmende med Originalen, bevidnes herved.
Vesterlund Skole d. 2den Novbr. 1885
H. K. Pedersen
Kjøbekontrakt.
{Dec. 1911}
Imellem os undertegnede: Marie Kristensen af Skousbøl som Sælger og Medundertegende Magister
Kristian Løfting som Kjøber, er indgaaet følgende:
Jeg Marie Kristensen sælger til Magister Løfting 2 Parceller af den min afdøde Mand Kristen
Kristensen ifølge Skjøde tinglæst 5. Februar 1875, og mig ifølge Adkomst, der vil blive tinglæst
senere, tilhørende Gaard matr. No. 1a og 2d af Skousbølgaarde, Vester Sogn, Nørvang Herred,
hvilke ifølge Landbrugsminitsteriets Skrivelse af 14. November 1913 er skyldsatte saaledes: under
Matr. No. 1e for Hartkorn 3 Skp. 0 Fkr. 2 ¾ Alb. - 2f. 0-0-0-2 ½. De 2 Parcellers Areal iberegnet
Byveje af Areal, henholdsvis 7720 og 1010 Kvadratmeter, udgjør henholdsvis 446.070 og 24.120, i
alt 470.170 kvadratmeter og bestaar af et Egekrat og nogle øst for Gaarden liggende Marker.
Handelen er sket paa følgende Vilkaar:
1. Det afhændede sælges i den Stand, hvori det er og forefindes, og som det er Kjøberen paavist, og
henligger fra Dato for hans Regning og Risiko med de nedenfor anførte Undtagelser. Det sælges
med de sammes almindelige Rettigheder og Byrder, hvormed de har tilhørt min afdøde Mand og
mig. Jeg Marie Kristensen forbeholder mig følgende Rettigheder over det afhændede:
Jeg har Ret til Græsning i 3 Aar paa de solgte Marker, men derimod ikke i Krattet, indtil Udgangen
af Aaret 1914, forsaavidt det ikke er til Skade for Nybeplantning, navnlig maa der ikke tøjres,
saaledes, at Nedtrampning af udplantede Træer kan ske.
Køberen sætter paa egen Bekostning Hegn imod sin Grund efter Hedeselskabets Anvisning.
Jeg og efterfølgende Ejere af min ovennævnte Gaard forbeholdes der Ret til at tage Mergel til
Gaardens Brug fra den nordligste Mergelgrav, der nu findes paa det afhændede øst for Gaarden, og
til den dertil fornødne Kørsel til og fra Graven mod Syd ud til Vejen, der gaar imod Øst. Denne Ret
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 14
udelukker dog ikke Køberen fra ogsaa at tage Mergel fra den ovennævnte Grav, være sig til Salg
eller eget Brug. Endvidere forbeholder jeg mig og efterfølgende Ejere af ovennævnte Gaard Ret til
indtil Udgangen af Aaret 1946 at plukke modne Tyttebær i Krattet, imod herfor at svare Køberen
eller hans Efterfølger en aarlig Afgift af en halv Skæppe Tyttebær, der leveres paa Nørre Risager.
Afgiften leveres i rene, gode, modne og friske Bær.
Denne Ret for mig og eventuelle Efterfølgere afskærer ikke Køberen eller Efterfølgere fra selv at
plukke eller lade plukke Tyttebær til eget Brug.
2. Endvidere forpligter Køberen sig til at levere mig eller efterfølgende Ejere af min ovennævnte
Gaard indtil Udgangen af Aaret 1936 aarlig 15 almindelige Læs Brændsel, og i Aarene 1937 til
1946, begge medregnede, aarlig 10 almindelige Læs Brændsel, alt uden særlig Vederlag.
Brændslet skal bestaa af Egeris eller Fyrreudhug, der anvises paa Køberens Ejendom i Vester Sogn.
Berettigede maa dog selv paa egen Bekostning afhente Brændslet. En Stenbunke, der findes paa det
afhændede, forbeholdes Sælgerinden, der dog maa fjerne den inden Udgangen af Aaret 1914.
3. Vederlaget for denne Overdragelse udgør iøvrigt 3500, Tre Tusinde Fem Hundrede Kroner.
Heraf er i December Termin 1912 betalt 1200 Kr., hvorfor min Underskrift herpaa tjener som
Kvittering.
I December Termin d. A. er betalt 1200 Kroner, hvorfor min Underskrift herpaa tjener som
Kvittering.
I December Termin 1914 betales Resten 1100 Kroner, der erlægges paa Sælgerindens Bopæl her i
Kongeriget, dog under Forbehold af samtidig hermed oprettet Erklæring angaaende det Jørgen Brill
tilhørende Areal.
4. Jeg er forpligtet til paa Forlangende at give rent og ubehæftet Skøde paa det afhændede, navnlig
ogsaa fri for enhver Prioritetsgæld.
5. Omkostningerne ved Udstykningen betales af Køberen alene, medens de andre Omkostninger
ved Handelen og den Berigtigelse betales af begge Parter med Halvdelen af hver.
6. I Søgsmaalstilfælde følges Forordningen af 25. Januar 1828 og betales skadesløse Omkostninger.
7. Jeg Magister J. Christian L. L. Løfting erkender at have købt ovennævnte Parceller paa de
ovennævnte Vilkaar. Denne Købekontrakt udfærdiges i 2 Eksemplarer, af hvilke Køberen erholder
det stemplede Eksemplar, medens Sælgerinden beholder Duplitateksemplaret.
Til Bekræftelse med vore Underskrifter, vidnesfast.
Udstykninger fra matr. nr. 1 Skovsbøl.
Matr. nr. 1b Skovsbøl.
D. 7. juli 1870, skøde fra Christen Christensen til Hans Nielsen, der var født d. 6. maj 1827 i Øster
Nykirke {†1917.02.19 Skovsbøl}. Han var gift med Berthe Maria Andersen, født i Ejstrup d. 3.
sept. 1832. De var blevet gift i 1860, der var ingen børn i ægteskabet. Hans Nielsen bebyggede selv
parcellen.
D. 26. juni 1896, skøde fra Hans Nielsen til Hans Peder Sørensen, der var ejer af Raunshus i Lindet.
I 1901 var H. P. Sørensens søn Søren J. Sørensen bestyrer på ejendommen, og H. P. Sørensens
søster Karen Sørensen var husbestyrerinde for ham. Hun var også væver. Søren Jesper Sørensen var
født d. 11. okt. 1879. Hans Nielsen og hustru var på aftægt.
D. 25. nov. 1907, tinglæst skøde fra Hans Peder Sørensen til Iver Christian Iversen, der var født d.
26. april 1881. Han var gift med Mette Marie Sørensen, født d. 22. jan. 1878 i Lindet, datter af Hans
Peder Sørensen og Else Marie Hansen.
Hans Nielsen og hans kone levede stadig som aftægtsfolk, desuden havde de en lille formue.
D. 13. marts 1925 købte Iver Christian Iversen parcellerne matr. nr. 1b og 2e af Risager og forenede
dem med matr. nr. 1b Skovsbøl. Sælgeren var Jens Laursen Jensen.
D. 3. juni 1950, skøde fra Iver Christian Iversen til søn Harry Iversen. Han var søn i I. Chr. Iversens
2. ægteskab. Gårdens hartkorn var oprindelig 7 skp. 2 alb.
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 15
1995: Harry Iversen, Tinnetvej 75, Skovsbøl.
::::
Matr. nr. 1d Skovsbøl.
D. 26. okt. 1927, skøde fra Kristen Steffen Kristensen til Aage Skov Hansen på parcel matr. nr. 1d
Skovsbøl med hartkorn 1 skp. 3 fkr. 1 ½ alb.
D. 16. okt. 1935, skøde fra Aage Skov Hansen til Jens Emil Thomsen.
D. 24. maj 1941, skøde fra Jens Emil Thomasen til Christen Hansen Tromborg.
1995: Karsten G. Nielsen og Martha Rasmussen, Skovsbølvej 5, Skovsbøl.
::::
Matr. nr. 1e Skovsbøl.
D. 14. dec. 1914, tinglæst skøde til Marie Kirstine Christensen til magister scient. Johan Christian
Lund Løfting på matr. nr. 1e Skovskøl til forening med matr. nr. 2g og 2h Skovsbøl.
::::
Den ovennævnte parcels hartkorn var 3 skp. 2 2 ¾ alb. Arealet udgør 446.070 kvadratmeter.
::::
Matr. nr. 2a Skovsbøl.
D. 16. juni 1798, skøde fra Christen Christensen, Rørbæk, til Christen Pedersen på den fæstegård,
som hans far Peder Christensen har haft i fæste og stadig bebor. Hartkorn 3 tdr. 2 skp. ½ alb.
Skovskyld 1 fkr. 1 ½ alb. Købesum 425 rigsdaler.
Christen Pedersen var født i 1776 og døbt hjemme d. 21. maj. Han var søn i Peder Christensens 1.
ægteskab med Anne Marie Nielsdatter. Han var gift med Karen Christensdatter fra Nr. Kollemorten.
D. 20. April 1801 fik de sønnen Peder, der døde få dage efter. I 1802 fik de datteren Ane Maria, der
blev døbt d. 30. maj. Christen blev født i 1807 og døbt d. 8. marts. Ane Marie blev født i 1810 og
døbt d. 18. febr. Ane blev født i 1812 og døbt d. 5. juli. Peder blev født d. 13. feb. 1815. Zidsel
Marie blev født d. 1. jan. 1819.
Peder Christensen døde i 1800, han blev begravet d. 24. juli, 60 år gammel. Sønnen Christen
Pedersen svarede aftægt til hans 4. kone Marie Andersdatter, der var flyttet til Ildved. Hun fik 1 td.
5 skp. rug årligt. Hendes datter, der i kontrakten kaldes Ane Kirstine, men hed Ane Marie, skulle
have frit bryllupsgilde af Christen Pedersen og desuden 20 rigsdaler, når hun skulle giftes.
I 1819 flyttede Christen Pedersen og familie til Hvejsel. Der blev skødet skrevet, da han solgte
gården i Skovsbøl.
D. 3. dec. 1818 tinglyst skøde fra Christen Pedersen til Birgitte Marie Christiansdatter i Thorlund,
der var enke efter møller Nis Jensen Fisker i Smedebæk mølle. Nyt hartkorn efter udstykning 2 tdr.
2 skp. 1 fkr. 1 ½ alb. Og skovskyld 1 frk. 1 ½ alb.
Birgitte Maries søn Jens Peter Nissen, der var født i Smedebæk i 1795, var d. 5. maj 1819 blevet
gift med Ane Christensdatter, der var født i 1800 og døbt d. 15. juni, datter af Christen Christensen
og Ane Kirstine Nielsdatter på Østergård i Vesterlund. Det var dem, der flyttede ind på gården i
Skovsbøl.
D. 17. sept. 1823 skødede Birgitte Marie Christensdatter gården til Jens Peter Nissen. Han lånte 400
rigsbankdaler i overformynderiet og udstedte en obligation på 200 rbd. sedler og tegn til sin mor.
D. 20. dec. 1826 kvitterede Jens Peter Nissen for 100 rbd. sedler og tegn, som hans kone fik i arv
efter forældrene.
Da Jens P. Nissen d. 28. febr. Lånte 400 rigsbankdaler rede sølv i overformynderiet, blev gården
takseret til 750 rigsbankdaler, bygningerne ansattes til 480 rbd.
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 16
D. 14 juli 1837 kvitterede hans svogre og svigerinder for de 200 rbd. Sedler. Det var Christian
Nissen i Ålbæk, Christoffer Nicolaisen Sveistrup, forhen Rørbæk, nu i Baastrup. Kirsten Kirstine
Nisdatter, enke efter Christen Andersen i Odderbæk, med lavværge Iver Iversen, samt Christen
Nicolaisen, forhen Rørbæk, nu i Sønder Tinnet.
D. 17. juni 1844 optog J. P. Nissen et nyt lån på 400 rbd. sølv hos kromand Niels Andreas Madsen i
Nørre Snede. Hartkornet var ved matrikuleringen ændret til 1 td. 5 skp. 1 fkr. 2 ½ alb.
D. 3. dec. 1845 udstedte Jens P. Nissen en obligation på 50 rbd. Sølv til husmand Byrge Rasmussen
på Rørbæk mark.
Ane og Jens Peter Nissen fik 8 børn. 1. Nis Fisker, født d. 9. aug. 1821. 2. Christen, født d. 13. maj
1823. 3. Birgithe Marie, født d. 21. juni 1824. 4. Ane Kirstine, født d. 12. marts 1827. 5. Jens
Christian, født d. 28. jan. 1830. 6. Niels Peter, født d. 4. jan. 1833. 7. Marie Kirstine, født d. 11. dec.
1835. 8. Niels, født d. 15. april 1843. Han døde 5 dage gl.
Ane Christensdatter døde d. 15. aug. 1859, 59 år gl. Jens P. Nissen drev gården endnu i nogle år
med den yngste datter Marie Kirstine og sønnen Niels Peter som medhjælp. Han havde en
plejedatter Karoline Nissen, der var født i Hvejsel i 1857. Det må have været en datter af sønnen
Nis Fisker Jensen, der boede i Hvejsel. Birgithe Marie, den ældste datter, blev gift med Jens P.
Martinussen i Linnerup i 1852.
D. 15. nov. 1866, skøde fra Jens Peter Nissen til skolelærer i Vindelev Peder Hansen Schmidt.
Gården bestod nu af matr. nr. 2a Skovsbøl med hartkorn 5 skp. 2 fkr. ½ alb, matr. nr. 2b do. med
htk. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. Og matr. nr. 2c do. med htk 1 skp. ¼ alb. Købesum 2100 rigsdaler. Der blev
samtidig oprettet en aftægtskontrakt for J. P. Nissen til kapitalværdi 520 rigsdaler. Til beboelse
skulle han have 3 fag fra den østre ende af stuehuset. Jens Peter Nissen havde forinden solgt de 2
parceller matr. nr. 2d og 2e Skovsbøl fra til Christen Christensen og Jørgen Jørgensen.
Jens Peter Nissen døde d. 3. maj 1869 af alderdom, står der i kirkebogen, han blev 74 år.
D. 15. nov. 1866 solgte Peder Hansen Schmidt de 2 parceller matr. nr. 2a og 2b med bygninger på
2a til Peder Jensen fra Ørum. Købesum 1700 rigsdaler. Køberen skulle overtage aftægten til Jens
Peter Nissen.
D. 15. nov. 1866 solgte Peder Hansen Schmidt parcellen matr. nr. 2c til Mads Peter Hansen for 200
rigsdaler. Parcellen var indbefattet under pant for aftægt, men køberen skulle ikke svar noget af
aftægten. Peder Jensen var født i Sindbjerg i 1830, han var gift med Maren Pedersen, der var født i
samme sogn i 1844. De fik sønnen Jens d. 14. marts 1867, han døde 4 dage gl. D. 5. maj 1868 fik de
datteren Johanne. D. 1. juli 1871 fik de sønnen Jens Kristian Theobaldus.
Johanne {Jensen †1942.02.08 Thyregod By (Parkinson)} blev gift med Hans Elias Hansen fra
Vonge kro {*1865.11.20 Vonge †1955.10.03 Thyregod By}, og de overtog købmand Lorentzens
forretning i Thyregod og drev den i mange år.
Maren Pedersen døde 29 år gl. d. 31. okt. 1873, og d. 23. okt 1874 blev Peder Jensen gift med
Marie Mogensine Poulsen, der var født i Vonge i 1849, datter af væver og husmand Poul Mogensen
og Kirstine Christensen, der senere flyttede til Vester og derfra til Hindskov. I sit 2. ægteskab fik
Peder Jensen 4 børn: 1. Marius, født d. 30. maj 1875. 2. Poul Kristian Peter, født d. 20. jan. 1877. 3.
Emma Kirstine, født d. 28. febr. 1879. 4. Ane Kirstine, født d. 20. aug. 1881.
D. 18. marts 1886 døde Peder Jensen, 54 år gl. D. 26 juni 1888 blev enke Marie Mogensine Poulsen
gift med ungkarl Niels Peder Pedersen, der var født d. 2. aug. 1864 i Hedegård, Ejstrup sogn. Hans
vielsesattest blev tinglyst d. 23. nov. 1889 som adkomst for ham til gården. Efter kirkebogen skal
vielsen have fundet sted d. 26. juli 1887, og det må være det rigtige. Marie Mogensines fødselsdato
opgives her til d. 10. okt. 1849. Først d. 28. april 1892 blev skifteattest tinglæst som adkomst for
Marie Mogensine Poulsen.
I hendes ægteskab med Niels Peder Pedersen var der en søn Peder Jensen Pedersen, født d. 1 juni
1888.
D. 9. marts 1900 blev der udstedt auktionsskøde til Niels P. Pedersen på parcel matr. nr. 1n af
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 17
Hastrup hovedgård, det var en engparcel. I 1901 må ægteparret være blevet separeret, i
folketællingen er Niels P. Pedersen ganske vist opført som gift, men Mogensine Poulsen boede i
Hindskov med sine 4 børn af første ægteskab og søn af andet ægteskab. Niels P. Pedersen boede i
Skovsbøl med en tjenestekarl og en hyrde.
Niels Peder Pedersen blev gift igen, hans 2. kone hed Madsine Bertemine Johanne Madsen, og hun
var født d. 24. aug. 1875, men det vides ikke hvor. De fik en søn Lars Kristian Sigvald d. 18. juni
1905.
D. 3. dec. 1912, skifteudskrift læst som adkomst for enke Madsine Bertemine Johanne, født
Madsen, efter Niels P. Pedersens død.
D. 16. dec. 1912, skøde fra Madsine Bertemine Johanne Madsen til Jens Christian Nielsen
Skovsbøl, der var født d. 11. juni 1862 i Åle. Han var gift med Nielsine Marie Nielsen, der var født i
Vester d. 18. marts 1869, datter af Niels P. Nielsen og Marie Kirstine Jensen i Katballe. J. Chr.
Skovsbøl havde først boet i Katballe, han var sognefoged i en del år. Nielsine Marie var død, inden
de kom til Skovsbøl. Der var 2 børn i ægteskabet: Kasper, født d. 21. juni 1895 og Alma, født d. 12.
april 1902.
D. 9. juli 1918, skøde fra Jens Christian Skovsbøl til Christian Adolf Jensen. J. Chr. Skovsbøl købte
i stedet møllen i Thyregod.
D. 12. feb. 1934, skøde fra Christian Adolf Jensen til Dagmar Jensen og Kristian Herman Jensen i
lige sameje.
D. 16. sept. 1938, skøde fra Dagmar Jensen ti Kristian Herman Jensen på sin halvpart.
1995: Tove S. Jensen og Villy K. Jensen, Skovsbølvej 4, Skovsbøl.
::::
Noter til matr. nr. 2 Skovsbøl:
Det må være Christen Pedersens kone Karen Christensdatter, der kom tilbage til Vester sogn fra
Hvejsel, efter at hun var blevet enke. Hendes alder opgives noget forskelligt i folketællingen. I 1834
boede hun på Rørbæk mark i et hus sammen med sønnen Christen, der var væver. Karen opgives at
være almisselem.
I 1840 var Christen flyttet fra sognet, men han er ikke i nogen afgangsliste. Karen Christensdatter
boede alene i huset på Rørbæk mark. Fra d. 9. jan. 1843 findes der en opgørelse over hendes bo, da
fattigkassen foretog en registrering.
I 1850 var hendes søn Christen kommet igen og boede i huset Cathrineborg, der ikke var det samme
som det, Karen boede i. Han var d. 18. dec. 1846 blevet gift med Ane Kirstine Pedersdatter, der var
født d. 28. juli 1825 i Lindet, datter af Peder Christensen og Christiane Nielsdatter, der da boede til
leje i Lindet.
Karen Christensdatter døde 91 år gl. d. 14. marts 1869. Efter kirkebogen boede hun da på
Vesterlund mark.
Hendes søn væver Christen Christensen døde d. 28. okt. 1885 på Rørbæk mark, 77 år gl.
::::
Der var skifte efter Peder Jensens første kone Maren Pedersdatter d. 22. jan. 1874. Der var kun de 2
børn, Johanne og Theobaldus.
Udstykninger fra matr. nr. 2 Skovsbøl.
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 18
Matr. nr. 2b Skovsbøl.
Udstykket efter bevilling af 8. marts 1866. hartkorn 6 skp. 2 fkr. 1 alb. Parcellen blev d. 21 juli 1866
solgt sammen med hovedparcellen til Peder Hansen Schmidt og har siden hørt sammen med denne.
::::
Matr. nr. 2c Skovsbøl.
Udstykket efter bevilling af 8. marts 1859.
D. 15. nov. 1866, skøde fra Peder Hansen Schmidt til Mads Peter Hansen. Hartkorn 1 skp. ¼ alb.
Købesum 200 rigsdaler. Køberen skulle selv bebygge parcellen. Mads P. Hansen var født d. 24.
sept. 1841 i Ålbæk og søn af Hans Peter Madsen og Birgithe Marie Christiansdatter, senere i
Thyregodlund. Birgithe Marie var J. P. Nissens broderdatter. Mads Peder Hansen var gift med Ane
Marie Hansen, født i 1840 i Øster Nykirke.
D. 30. dec. 1867, skøde fra Mads Peter Hansen til Peder Jensen på matr. nr. 2c Skovsbøl til forening
med matr. nr. 2a og 2b Skovsbøl. Køresum 300 rigsdaler. Parcellen var dermed vendt tilbage til
hovedparcellen, som den forblev ved siden.
Mads Peter Hansen havde i stedet købt Toftløs i Kokborg, Thyregod sogn.
::::
Magtr. nr. 2d Skovsbøl.
Udstykket efter bevilling af 8. marts 1859.
D. 29. okt. 1859, skøde fra Jens Peter Nissen til Christen Christensen til forening med matr. nr. 1a
Skovsbøl. Hartkorn 1 fkr. Købesum 25 rd.
::::
Matr. nr. 2e Skovsbøl.
Udstykket efter bevilling af 8. marts 1859.
D. 29. dec. 1859, skøde fra jens Peter Nissen til Jørgen Jørgensen til forening med matr. nr. 3
Skovsbøl. Hartkorn ¾ alb. Købesum 10 rigsdaler rigsmønt.
D. 10. dec. 1861 udstedte Jørgen Jørgensen et specielt skøde på matr. nr. 2e Skovsbøl til sin søn
Mathias Rahbek Jørgensen. Købesum 10 rigsdaler. Det forklares i skødet, at parcellen var opstået
ved en skelrettelse imellem matr. nr. 2a og 3a Skovsbøl. Parcellen hørte derefter sammen med matr.
nr. 3a Skovsbøl.
::::
Udstykninger fra matr. nr. 2 Skovsbøl.
Frau matr. nr. 2d Skovsbøl, der hørte under matr. nr. 1a Skovsbøl, er der igen udstykket nogle
parceller.
Matr. nr. 2f Skovsbøl.
D. 14. dec. 1914 tinglæst skøde fra Marie Kirstine Kristensen til mag scient Johan Christian Lund
Levinsen Løfting på matr. nr. 2f Skovsbøl. Hartkorn 2 ½ alb. Areal 24.100 kv. meter. Indbefattet i
skødet var matr. nr. 1e Skovsbøl. Til forening med Nørre Risager plantage.
::::
Matr. nr. 2g Skovsbøl.
D. 13. juli 1914 tinglæst skøde fra Jens Christian Nielsen Skovsbøl til mag. scient. Johan Chr. L. L.
Løfting på matr. nr. 2g Skovsbøl.
::::
Matr. nr. 2h Skovsbøl.
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 19
Samme dato tinglæst skøde fra samme til samme på matr. nr. 2h Skovsbøl. Begge parceller til
forening med Nørre Risager plantage, matr. nr. 2b og 3b af Risager.
::::
Note. På en af de forannævnte parceller, muligvis på matr. nr. 2b, har der i 1860 ligget et lille hus.
Det var i 1860 beboet af en indsidder (lejer) Jens Peter Christensen, der var født i Øster Nykirke i
1825. Han var gift med Sidsel Marie Pedersen, født i Nørup i 1826. Trods sin alder var han da uden
erhverv og levede af sine penge. De var kommet fra Give i 1858, og Jens P. Christensen arbejdede
da i Vester mølle et stykke tid.
::::
Det ovennævnte ægtepar boede senere i Kollemorten, men deres søn Anton Kristian Peter Jensen,
kaldet Anton Kruth, blev født i Vester d. 31. juli 1862. De var da mølleforpagtere i Vester mølle.
D. 29. juni 1883 mageskiftede de sig til den lille ejendom matr. nr. 19L af Fuglsang i Thyregod
sogn.
::::
Skjøde og Panteprotocol No. 25. Fol. 368.
Skjøde.
Underskrevne Jens Peter Nissen tilstaaer og vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og
herved uden foregaaende Kjøbecontract sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og Arvinger til
Skolelærer Peder Hansen Schmidt fra Vindelev den mig efter Skjøde af 17. Sept. 1823, tingl. 19. s.
M. , tilhørende Eiendom i Skousbøl By, Vester Sogn, med paastaaende Bygninger, underhørende
Jorder, som er indskrænket ved Bevilling ad mandatum og Indenrigsministeriets
Udstykningsapprobation under 8. Marts 1866 og bestaaer nu af Matr. No. 2a af Skousbøl. Htk. 5
Skp. 2 Fkr. ½ Alb. Matr. No. 2b, Htk. 6 Skp. 2 Fkr. 1 Alb. Matr. No. 2c, Htk. 1 Skp. ¼ Alb. gl. Sk.
15 Rd 43 Sk. Bygningerne ligger paa 2a. De i mit Skjøde benævnte Moseskifter i Riisager Mark er
bortfaldne.
Og da nu Kjøbesummen 2100 Rigsdaler er mig betalt og fyldestgjort, og da Kjøberen ved Contract
af D. D., som tinglæses samtidig hermed, har sikret mig en Aftægt til Ophold for Livstid, saa
erklærer jeg herved ingen videre Lod, Del eller Ret længere at have til eller i beskrevne Eiendom,
der herefter skal tilhøre Kjøberen Peder Hansen Schmidt eller hans Arvinger med de samme
Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg selv har eiet og besiddet saadant, og
som jeg forøvrigt er pligtig at hjemle efter Loven og min Adkomst.
Det bemærkes, at alle 3 Tiender svares efter gjældende Bestemmelser, - at 1/6 Bankhæftelsen er
indfriet, men ingen Qvittering tinglæst, - hvilket i et og alt bekræftes med min Underskrift,
vidnesfast.
Skousbøl d. 21 Juli 1866,
Jens Peter Nissen, med ført Pen
Til Vitterlighed:
I. Christensen
S. Christensen
Skatterne betalt til Juni Maaneds Udgang 1866,
Jacobsen
::::
Skjøde og Panteprotocol No. 25. Fol. 368.
Erklæring.
I Overensstemmelse med min Udstykningsberegning af 31. April 1858 over Jens Peter Nissens
Gaards Jorder Matr. No. 2 af Skousbølgaarde, hvilken Beregning er approberet af
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 20
Indenrigsministeriets Skrivelse af 8. Marts 1859, er Jordtilliggendet til Parcellen No. 6 Matr. No. 2a
= 62 5920/140000 Tdr. Land virkelig Størrelse eller 6 7180/140000 Tdr. Land boniteret Størrelse
(til Taxt 24), hvilket hermed attesteres med Tilføiende, at den nysnævnte Parcel er, og allerede var
ved Udstykningen, forsynet med Bygninger og Beboere.
Veile d. 7. August 1866,
Kidde,
Landinspecteur.
Med Hensyn til at det i den foran paaberaabte Bevilling ad mandatum og Udstykningsapprobation
er foreskrevet, at der i Stedet for den nedlagte Gaard Matr. No. 2 af Skousbølgaarde i Vester Sogn,
Veile Amt, skal indrettes et Huus, som er tillagt i det mindste 1 ½ Tdr. Land til Taxt 24, samt
forsynes med Beboere og derefter bliver bestandigen at vedligholde saaledes, erklærer jeg, Peder
Hansen Schmidt, som Kjøber hermed, at denne Forpligtelse overtages paa foranstaaende af mig
kjøbte bebyggede Parcel Matr. No. 2a med Hartkorn 5 Skp, 2 Fkr. ½ Alb. Gl. Skat 6 Rd 48 Sk.
Vindelev d. 12. August 1866,
Peder Hansen Schmidt.
Ved denne Handel er givet 2 Mark til Sognets Fattige.
Riisager d. 21. Juli 1866,
Simon Christensen.
½ % Afgift af Skjødets 2100 Rd. Betalt med 10 Rigsdaler 3 Mark, og af Aftægtscontract 520 Rd.
Betalt med 2 Rigsdaler 4 Mark 13 Skilling.
Worsaae.
::::
S. P. No. 25. Fol. 368.
Aftægtscontract.
oprettet imellem Jens Peter Nissen af Skousbøl som Aftægtsnyder og Skolelærer Peder Hansen
Schmidt fra Vindelev som Aftægtsyder.
Til Bosted for mig beholder jeg de 3 Fag fra østre Ende af Gaardens Stuehuus.
Aftægtens Capitalværdi 520 Rigsdaler.
Datum ut supra.
::::
Matr. nr. 3 Skovsbøl.
Gården er udstykket fra den halvgård, som Christen Pedersen købte af Christen Christensen,
Rørbæk, i 1798. Den fik selvstændigt matr. nr., da den blev udstykket, før den ny matrikulering
påbegyndtes ca. 1830.
D. 22 april 1820 tinglæst skøde fra Christen Pedersen i Skovsbøl på parcel nr. 1 af sin gård til
Jørgen Jørgensen Brill. Skødet var dateret d. 5. aug. 1818. Hartkorn 7 skp. 2 fkr. 2 alb. Der
medfulgte 30 læs gødning samt mergel fra sælgerens toft og en gøderugager på Smedefald. Der
nævnes flere gamle marknavne i skødet som Trehøje og Langfald.
D. 10. nov. 1828 udstedte Jørgen Jørgensen en obligation på 80 rigsbankdaler sedler og tegn til
Peder Knudsens enke i Thyregodlund. Han satte sit bolssted i pant. Peder Knudsens enke hed Ane
Pedersdatter.
D. 3. juli 1842 udstedte Jørgen Jørgensen en obligation på 80 rigsbankdaler rede sølv til
landinspektør Niels A. Thyregod på Rørbæk.
Efter kirkebogen var Jørgen Jørgensen født i Nørre Snede i 1788. Om han er den samme som den
Jørgen Brill, der i 1811 boede i Cathrineborg i Vester sogn, kan ikke siges med sikkerhed. Han lånte
d. 16. juni 1811 200 rigsdaler af Niels Jensen i Plommenshauge i Nortvig, og han satte sit indbo og
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 21
sin besætning i pant, da han ikke ejede Cathrineborg. Tilnavnet Brill stammer sikkert fra Stougård
mark i Tørring, hvor der i 1750 eller 51 blev opført et hus, der blev kaldt ”Brillen”. Beboeren
Jørgen Jørgensen svarede 16 rigsdaler årligt af jord, der var overladt ham fra Stougård.
Jørgen Jørgensen i Skovsbøl var gift med Kirsten Enevoldsdatter fra Ullerup. Hun var født i 1790
og datter af Enevold Knudsen, der igen var søn af Knud Mortensen, der i mange år var fæster i
Vesterdam. Kund Mortensens kone Inger var datter af den tidligere ladefoged på Hastrup Enevold
Nielsen.
Med til Skovsbøl var også Jørgen Jørgensens far, der også hed Jørgen Jørgensen, han var gift med
Elisabeth, der var født i 1745. Hun døde før Jørgen Jørgensen, men antagelig er hun blevet begravet
i Hammer, hvor de kom fra {begravet i Viborg 1818}.
{Viborg Byfoged skifteuddrag, Erik Brejl:
1777 Elisabeth Pedersdatter, der døde i Viborg. 2.10.1818, fol.509.
E: Jørgen Brill i Skovsbøl i Vester sogn i Vejle amt.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på besøg hos Hans Møller, avlsmand i Viborg.
Hans Andersen Møller gift med Kirsten Pedersdatter søster til Elisabeth.}
Jørgen Jørgensen var født i 1755, og han døde d. 13. dec. 1834 i Skovsbøl og blev begravet på
Vester kirkegård.
Kirsten og Jørgen Jørgensen fik 4 børn i Skovsbøl: 1. Johanne, født d. 12. nov. 1820. 2. Enevold
Peter, født d. 28. marts 1824. 3. Lisbeth, født d. 18. okt 1827. 4. Mathias Rahbek, født d. 31. okt.
1834. Enevold Peter Jørgensen døde af tyfus d. 24. aug. 1849, da han var indkaldt under krigen.
Han blev begravet i Skovby på Fyn d. 28. aug. Lisbeth Jørgensdatter opkaldte sin første søn med
Jens Jensen fra Hørup efter broderen.
D. 10. dec. 1856, skøde fra Jørgen Jørgensen til søn Mathias Rahbek Jørgensen på matr. nr. 3
Skovsbøl, der ved den ny matrikulering havde fået hartkorn 6 skp. 2 fkr. ¼ alb. Købesum 400
rigsdaler.
Der blev samme dag indgået en aftægtskontrakt imellem dem, så Jørgen Jørgensen og hustru skulle
have de 2 sydligste fag i stuehuset til beboelse. Aftægtens kapitalværdi blev ansat til 394 rigsdaler 3
mark 14 skilling.
Jørgen Jørgensen havde d. 29. dec. 1859 købt parcellen matr. nr. 2e Skovsbøl af Jens Peter Nissen.
Hartkornet var ¾ alb. Købesum 10 rd.
D. 10. dec. 1861, skøde fra Jørgen Jørgensen til Mathias Rahbek Jørgensen på matr. nr. 2e
Skovsbøl. Købesum 10 rd. I skødet står, at det kun var en skelrettelse.
Jørgen Jørgensen døde d. 11. sept. 1862, 74 år gl. Hans enke Kirsten Enevoldsdatter døde d. 28.
dec. 1880, 90 år gl.
Mathias Rahbek Jørgensen blev i 1856 gift med Sidsel Kirstine Christensen, der var født i
Kollemorten d. 11. marts 1839. De fik 4 børn: 1. Jørgen, født d. 5. nov. 1857. 2. Christen, født d. 10.
sept. 1860. 3. Enevold Peter, født d. 5. juli 1863. 4. Anton Kristian, født d. 25. jan. 1866. Anton
Kristian og Enevold Peter døde med få dages mellemrum i 1869 af skarlagensfeber.
Den ældste søn Jørgen Jørgensen blev i 1882 gift med Johanne Hansen, der var født d. 3. feb. 1860 i
Åle sogn. De boede på gården, men Mathias Rahbek Jørgensen beholdt den til sin død i 1902.
D. 6. febr. 1902, tilladelse til at sidde i uskiftet bo for Sidsel Kirstine Christensen, enke efter
Mathias Rahbek Jørgensen.
D. 15. maj 1902, skøde fra Sidsel Kirstine Christensen til søn Jørgen Jørgensen. Sidsel Kirstine fik
Ejnar Bjerre: Skovsbøl
Side 22
aftægt på gården.
Johanne og Jørgen Jørgensen fik 4 børn: 1. Kristen, født d. 27. sept. 1882. 2. Hans, født d. 21. aug.
1886. 3. Mathias Rahbæk, født d. 17. dec 1889. 4. Kirstine, født d. 17. juni 1896. Kristen Jørgensen
blev malermester i Vester.
D. 25. sept. 1930, skøde fra Jørgen Jørgensen til søn Mathias Rahbæk Jørgensen.
D. 19. juli 1941, skøde fra Mathias R. Jørgensen til søn Jørgen Jørgensen
1995: Alma og Jørgen Jørgensen, Skovsbølvej 1, Skovsbøl.
::::
Side 97
Udstykning fra matr. nr. 3 Skovsbøl.
Matr. nr. 3b Skovsbøl.
D. 15. dec. 1914, skøde fra Jørgen Jørgensen til mag. scient. Johan Christian Lund Løfting på matr.
nr. 3b Skovsbøl til forening med matr. nr. 2b og 3b Risager, Nørre Risager plantage.
::::