PFA`s anbefalinger 2015

PFA ANBEFALINGER 2015
Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden.
Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund
af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.
18. august 2015
Allan Polack
MÅLSÆTNING
Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at kunderne
får tilstrækkelig indsigt i deres egen pensionsopsparing og vilkårene herfor. Det er afgørende, at PFA’s kunder får
en kvalificeret anbefaling. Rådgivningen er en vigtig og integreret del af den pensionsløsning, som vi leverer.
Kunderne skal have en tryg og konkurrencedygtig pensionsløsning, hvor rådgivningen giver mulighed for at få det
optimale ud af ordningen i forhold til egne individuelle forhold. Rådgivningen baseres på PFA’s lange erfaring som
leverandør af personlig rådgivning og er udtrykt ved konkrete retningslinjer, der tilpasses naturligt til den
individuelle kundes forhold og behov. Vi søger den bedste løsning for kunden.
Rammebetingelser aftalt med virksomheder
Det er en målsætning, at PFA’s Rådgivningsideal bruges i vores samarbejdsaftaler og dermed kan indgå i
virksomhedens pensionspolitik. Enten direkte eller ved at der aftales virksomhedsspecifikke tilpasninger.
Kvalitetssikring
Det er en målsætning, at PFA i forbindelse med en samarbejdsaftale dokumenterer den udførte rådgivning. Det
kan fx ske i form af årlige rapporter om antal rådgivningssamtaler, tilfredshedsmålinger, de ansattes samlede
opsparing og valg af forsikringsdækninger.
GRUNDRÅDGIVNING
PFA præsenterer den enkelte medarbejder for en idealløsning i forhold til forsikringsdækninger og opsparing, som
er i overensstemmelse med disse retningslinjer og samarbejdsaftalen. Herefter modificeres idealløsningen altid
med sund fornuft og ved at afdække den individuelle kundes forhold og behov i overensstemmelse med kundens
egne ønsker og valg.
Dækning ved nedsat erhvervsevne
PFA anbefaler samlet fuld lønkompensation i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Det sker på baggrund af, at evnen til
arbejde for de fleste vil være deres største økonomiske aktiv. I særlig grad for unge, som har et langt arbejdsliv
foran sig og typisk en lav formue. Samtidig er det vigtigt at undgå situationer med overkompensation både for at
spare forsikringsudgiften, og fordi det erfaringsmæssigt nedsætter sandsynligheden for at komme tilbage på
arbejdsmarkedet.
Dækning ved nedsat erhvervsevne
PFA’s Rådgivningsideal
50 pct. af årsløn
En forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne består af en årlig
ydelse frem til pensionstiden på x pct. af årslønnen før skat.
Stram økonomi
60-80 pct. af årsløn
Single med børn under 24 år
60-80 pct. af årsløn
En dækning på 50 pct. af lønnen vil – afhængig af lønniveau - give op
til 100 pct. kompensation ved nedsat erhvervsevne i den periode, hvor
medarbejderen er berettiget til sygedagpenge og revalideringsydelse.
Til gengæld er kompensationen lavere end 100 pct. i tilfælde af en
varig nedsættelse af erhvervsevnen.
Gift uden børn
50-60 pct. af årsløn
Gift med børn under 24 år
50-70 pct. af årsløn
Gift og har børn og hovedforsørger
50-80 pct. af årsløn
Gift uden børn og hovedforsørger
50-70 pct. af årsløn
En dækning på 80 pct. af lønnen vil give cirka 100 pct. kompensation i
tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen, men overkompensation i dele af perioden frem til da.
Den såkaldte ”opfyldningsordning” er standardordningen fremover.
Her er ydelsen begrænset til det konkrete løntab.
PFA anbefaler, at offentlig førtidspension ikke medregnes. Erfaringsmæssigt modtager 2/3 af de kunder, som får
udbetaling fra PFA Erhvervsevne, ikke offentlig førtidspension. Flertallet af vores kunder får desuden fuld
kompensation, når erhvervsevnen er nedsat med 50 pct., og vil i den situation ikke få offentlig førtidspension.
Samtidig sker der løbende justeringer af reglerne for at nedsætte antallet af offentlige tilkendelser.
Begrænset dækning, når det samlede pensionsbidrag er lavt
PFA anbefaler, at kunder med lønniveauer op til 300.000 kr. om året vælger en begrænset dækning ved nedsat
erhvervsevne. Fordi dækning ved nedsat erhvervsevne op til 73.300 årligt (2015/enlige/nye regler) ikke vil give
modregning i eventuel offentlig førtidspension (hvor modregningssatsen er 30 pct.) Dermed opnås en fornuftig
samlet lønkompensation, og samtidig kan en højere andel af pensionsbidraget gå til opsparing.
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-2-
Kritisk sygdom og Helbredssikring
PFA anbefaler dækning ved såvel visse kritiske sygdomme som Helbredssikring. Begge dækninger har til formål at
give en økonomisk dækning i en svær tid med øgede udgifter og behov, således at kunden kan fokusere på at
blive rask og komme tilbage på arbejdsmarkedet. PFA anbefaler, at behovet ved løntab dækkes med PFA
Erhvervsevne, således at der hverken er behov for en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne eller for en
ulykkesforsikring (mén-dækning).
Kritisk sygdom og Helbredssikring
PFA’s Rådgivningsideal
150.000 kr. Kritisk sygdom
Helbredssikring
Ingen engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne
Højtlønnet (topskat)
Op til 300.000 kr. Kritisk sygdom
Gift
Ægtefælle tilbydes Helbredssikring
Børn
Børnedækning knyttet til Helbredssikringen
PFA Liv
PFA anbefaler en dækning ved dødsfald, som sikrer, at pensionskundens familie ikke får økonomiske problemer i
en periode på 3 til 5 år. Dermed har efterladte en passende periode til at indrette livet på ny.
PFA Liv
PFA’s Rådgivningsideal
300 pct. af årsløn
Gift og hovedforsørger
400 til 800 pct. af årsløn, afhængig af bidrag til husstandsøkonomien
Børn / stedbørn
Årlig børnepension på 32.600 kr. (2015 / frikortsgrænsen)
Gæld
Forhøj med gæld, der ønskes indfriet
Formue / Pensionsformue
Nedsæt med den øvrige formue
Single
Ingen mindreårige børn
0 til 300 pct. af årsløn
Ægtefællen / samleveren bidrager
hovedsaligt til husstandsøkonomien
Ved udbetaling betales først en fast afgift på 40 pct. Dernæst betales arveafgift (boafgift) på henholdsvis 0 / 15 /
36,25 pct. for ægtefæller / børn / øvrige. Af børnepension betales normal indkomstskat for barnet, hvor
frikortsgrænsen er på 32.600 kr. (2015).
PFA anbefaler, at livsforsikringens dækning sættes højt tidligt i livet, hvor behovet erfaringsmæssigt er størst, og
hvor dækningen kan etableres til normal pris ved godt helbred. Samtidigt er det naturligt, at dækningen aftrappes
med alderen i takt med, at behovet erfaringsmæssigt falder.
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-3-
Behov for opsparing
PFA anbefaler en samlet opsparing til den tredje alder, som giver en passende fleksibilitet i forhold til selv at vælge
pensionstidspunktet samt et uændret forbrugsniveau i en periode på op til ti år, fulgt af et livsvarigt forbrugsniveau på 70 pct. resten af tiden.
Opsparing
PFA’s Rådgivningsideal
10 x årsløn som svarer til
80 pct. i Pensionstal
Offentlige ydelser, som medregnes
Folkepensionens grundbeløb
Folkepensionens tillægsbeløb, når der er mindre end 10 år til forventet pension
ATP
Pension tidligere/senere end
folkepensionsalderen
+/- ½ årsløn pr. år
For at skabe det bedste overblik over indtægtsgrundlaget i pensionstiden anbefaler PFA at medregne
folkepensionens grundbeløb (71.964 i 2015) og ATP (24.800 i 2015), men ikke folkepensionens tillægsbeløb
(36.516 / 75.132 for gifte/enlige i 2015) eller øvrige offentlige ydelser, medmindre der er mindre end ti år til
forventet pension.
Den anbefalede samlede opsparing svarer til et Pensionstal på 80, eller en samlet opsparing på 10 gange
årslønnen ved folkepensionsalderen (plus/minus en halv årsløn for hvert år, der ønskes at gå tidligere/senere på
pension). Hvis kundens indtjening systematisk overstiger forbruget, vil behovet for opsparing dog være tilsvarende
mindre.
Frie midler og friværdi
Frie midler og friværdi i bolig, som kunden ønsker at forbruge ved populært sagt at ”spise mursten”, medregnes til
den samlede opsparing. Frie midler medregnes med faktor 1,5. Friværdi medregnes med samme værdi som
pensionsopsparing, som følge af de med nedsparingen forbundne renteudgifter. PFA anbefaler, at mindst 50 pct.
af opsparingen består af pension eller frie midler, fordi der er usikkerhed forbundet med muligheder og vilkår for
at nedspare i boligen. Samt at der højst planlægges med en nedsparing på 50 pct. af friværdien (indtil boligen
sælges), således at ingen bringer sig en tvangssalgssituation som følge af overbelåning.
Eksempel en samlet opsparing på 4,5 mio. kr. opnås med en pensionsopsparing på 2 mio. kr. plus en friværdi på 1
mio. kr. og frie midler på 1 mio. kr.: 2 + 1 + 1*1,5 = 4,5 mio. kr.
Livsvarige pensionsydelser
Livsvarige pensionsydelser, hvor værdien af opsparingen er ukendt, som tilfældet fx er for tjenestemandspension,
medregnes med en værdi lig den årlige ydelse gange 15.
Pensionsmiljø for fremtidig opsparing
PFA anbefaler, at fremtidig opsparing sker i PFA Plus (markedsrente), hvor hver kunde har sin egen opsparing og
modtager sit fulde afkast i henhold til den valgte investeringsprofil. Tidligere anvendtes det såkaldte traditionelle
miljø også kaldet gennemsnitsrentemiljøet, som imidlertid er mindre hensigtsmæssigt, når renteniveauet er lavt.
Samtidig risikerer kunder i det traditionelle miljø at miste en del af deres opsparing ved skift i job eller pensionsleverandør.
Alle kunder rådgives om valg af investeringsprofilerne A til D, hvor A har den laveste grad af risiko. Rådgivningen
tager udgangspunkt i en middelrisiko som passende for langsigtet pensionsopsparing, udtrykt ved profilerne C
eller B. Investeringsprofilen skal matche kundens egen præference og passe til kundens øvrige økonomiske
situation: jo større risikovillighed, jo større mulighed for at tåle tab og jo mindre pensionsopsparingen er i forhold
til den øvrige formue, jo højere investeringsprofil.
Kunder som, når pensionsalderen nærmer sig, udtrykker ønske om yderligere sikkerhed rådgives om muligheden
for enten at skifte til en investeringsprofil med en lavere risiko og/eller at tilknytte en såkaldt udbetalingssikring.
PFA anbefaler, at kunder fastholder samme investeringsprofil over et livsforløb, fordi PFA Plus automatisk
nedsætter risikoen over tid, og fordi udbetalingssikring er forbundet med yderligere - om end små - omkostninger.
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-4-
Pensionsmiljø for eksisterende opsparing
PFA anbefaler, at kunder som udgangspunkt samler deres opsparing. Det giver overblik og nedsætter de samlede
omkostninger. PFA gør en særlig indsats for at samle små pensionsordninger på under 100.000 kr.
Opsparing, som flyttes til markedsrente vil modtage et overførselstillæg, som sammen med depotet svarer til
ordningens økonomiske værdi. Derfor træffes beslutningen om at bevare eksisterede opsparing i gennemsnitsrente eller at flytte opsparingen til markedsrente individuelt af hver kunde, hvor en række forhold skal tages i
betragtning, med særlig fokus på ønsker til og behov for afkastpotentiale og sikkerhed.
Flytning af eksisterende opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente
Fordele ved at flytte
Ulemper ved at flytte
Lavere omkostninger, op til 0,5 pct. lavere ÅOP
Garanterede ydelser bortfalder
Større gennemsigtighed og overblik
Sikkerheden for at modtage en bestemt kendt ydelse
bortfalder.
Bedre risikospredning
Realværdien (købekraft) bevares bedre
Højere forventet afkast
Højere risiko er ingen sikkerhed for højere afkast, det
kan blive et tab
Bemærkninger
Rådgivningen skal vise
kunden forskellen på at
have sikre kendte
ydelser i gennemsnitsrente i forhold til at
bevare købekraften i
opsparingen i markedsrente.
Opsparing, som befinder sig i andre selskaber, får ikke
altid en andel af reserven med ved flytning.
PFA giver et overførselstillæg, når kunder flytter opsparing
til PFA Plus (markedsrente)
KundeKapital fyldes op til 5 pct.
Flytning er især fordelagtigt for:
Flytning kræver særlige overvejelser for:
-
- kunder som har ældre livsvarige garanterede ydelser,
og/eller kunder hvor pension opfattes som et sikkert
forsørgelsesgrundlag
- kunder af hankøn, som har ydelser tegnet på
kønsbestemt grundlag
kunder
kunder
kunder
kunder
kunder
som
som
som
som
som
har
har
har
har
har
lang tid til pension
kapitalpension
flere policer i PFA
høj risikovillighed
en god økonomi
For kunder, som er fyldt 60 år, er det en forudsætning, at de får rådgivning, inden de vælger at flytte deres
eksisterende rate- og livspensioner fra gennemsnitsrente til markedsrente, når depotet er på >= 100.000 kr.
PFA anbefaler i udgangspunktet, at sammenlægning af pensioner sker således, at en eventuel ret til udbetaling
som 60-årig bevares.
Forbrug i pensionstiden (valg af pensionsprodukt)
PFA anbefaler som udgangspunkt, at
opsparing sker med skattefradrag og
tilrettelægges med primært fokus på
forsørgelse i form af en løbende delvis
aftrappende indkomst i pensionstiden. Den
primære pensionstype er ratepension, hvor
der kan indbetales op til 51.700 kr. om året
(2015). Dernæst livspension, hvor der kan
indbetales uden begrænsninger. Kapitalpension og Aldersopsparing kan bruges til en
mindre supplerende opsparing. En
kombination af pensionstyper giver
robusthed og fleksibilitet.
Hvis kundens arbejdsmarkedsbidragsgrundlag
er under 332.919 kr. (2015), er
aldersopsparing skattemæssigt fordelagtigt,
da indbetaling til en rate- eller livspension vil
nedsætte beskæftigelsesfradraget.
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-5-
Ratepension
Livspension
Aldersopsparing /
Kapitalpension
Indbetaling
51.700 kr. årligt
Ubegrænset
28.600 kr. årligt (aldersopsparing)
Fordele
Udbetales over 10 til 25 år og kan
derfor tilpasses behov.
Livsvarig udbetaling. Det giver tryghed i
alderdommen ikke at skulle bekymre
sig om penge at leve for.
Udbetales som et engangsbeløb. Det
giver fleksibilitet og kan tilpasses behov.
Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens
udbetaling typisk vil være på 37 pct. i
bundskat.
Ulemper
Risiko for at ”løbe tør” for penge.
Der kan ske modregning i efterløn og
folkepensionens tillægsbeløb.
Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens
udbetaling typisk vil være på 37 pct. i
bundskat.
Udbetalingen modregnes ikke i
folkepensionens tillægsbeløb.
Med en livspension sker der – efter
pensionstidspunktet – og i en vist
omfang omfordeling til dem, som lever
længst. Nogle kunder oplever dette
som en ulempe.
Risiko for at ”løbe tør” for penge.
Der kan ske modregning i efterløn og
folkepensionens tillægsbeløb.
Der kan ske modregning i efterløn.
Indbetalingerne sker med beskattede
midler (aldersopsparing), og nedsætter
dermed den månedlige løn efter skat.
Det er strafpålagt med mindst 4 procent,
hvis indbetalingsgrænsen overskrides.
Individuelle behov i livet kræver tilpasset rådgivning
PFA har fire rådgivningskoncepter. Baseret på at vores kunder har forskellige behov for rådgivning gennem livet.
Koncept
Alder
Behov
Ungerådgivning
Op til 35 år
Kom godt i gang!
Hvad kan en pensionsordning bruges til?
Hvordan kombinerer man forsikringspakke, opsparing og investeringsprofil?
Pensionsrådgivning
35 til 55 år
Opsparingsforløb med langsigtet planlægning
Investeringsprofil
Forsikringsbehov afstemmes individuelt
Arv og testamente
Chefrådgivning
Beslutningstagere
med anderledes
karriereforløb og
økonomiske forhold
Accelereret opsparing i en kortere periode, når karrieren tillader det
Optimering af arv og begunstigelse for større formuer
Samspil mellem pension, frie midler og samlet investeringsprofil
§53A ved ind-/udstationering
Formuerådgivning
Fra og med 55 år
Opsparingsmuligheder i den sidste del af opsparingsfasen
Planlægning af udbetalingsfasen
Samspil mellem pension og offentlige ydelser
Arv og testamente
Tidligt i livet
PFA anbefaler, at fokus tidligt i livet er overhovedet at komme i gang med en fast obligatorisk opsparing, som
tillige indeholder forsikringsdækninger på normale vilkår ved godt helbred. PFA anbefaler, at balancere opsparingen i forhold til at undgå gældsætning (udover realkreditlån), og at opsparingen løbende forøges i takt med, at
lønnen stiger, og udgifter falder bort.
Pensionsprocent
9 pct.
12 pct.
15 pct.
20 pct. +
20 år
OK
OK
Fint
Fint
25 år
Bagud
OK
Fint
Fint
30 år
Bagud
Bagud
OK
Fint
35 år
Bagud
Bagud
OK
Fint
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-6-
Selvbetjening (MitPFA, NemID, iPad, PensionsInfo.dk, Borger.dk)
PFA anbefaler, at kunder hjælpes til selvhjælp ved i størst mulig udtrækning at kunne betjene værktøjer som MitPFA
til at træffe beslutninger, som kan bekræftes med NemID, Pensionsinfo.dk til at få overblik over sine pensionsordninger og borger.dk til at søge yderligere information.
Arv, begunstigelse, testamente og ægtepagt
PFA anbefaler, at alle positivt træffer beslutning om, hvem som skal have pengene i tilfælde af dødsfald. Det er
særlig vigtigt at få bragt på plads, når der ikke er indgået ægteskab, og/eller når der både er egne børn og
fællesbørn. Kunder kan vælge, at pengene enten går til ”nærmeste pårørende” eller en konkret person.
”Nærmeste pårørende” i prioriteret rækkefølge:
Pensionsordninger eller
begunstigelser oprettet efter 1.
januar 2008
Ægtefælle / registreret partner (samme køn)
Samlever, hvis man har boet sammen i 2 år eller venter eller har barn sammen
Børn, børnebørn m.v.
Arvinger ifølge testamente
Arvinger ifølge arveloven
Pensionsordninger før 1. januar
2008
Samlever ikke omfattet, ellers samme rækkefølge
For familier med særlig store pensionsopsparinger, og hvor der løbende sker en skævdeling af den
samlede opsparing, nævner PFA muligheden for at oprette en ægtepagt ved en advokat. Særlig store
pensionsopsparinger er en individuel sag, men som udgangspunkt mener vi en formue på mere end
fem mio. kr.
Ægtepar kan i visse situationer med fordel optimere pensionen hos den ene part der betaler topskat.
Forudsætningen for, at det vil være en god løsning er, at der betales bundskat på
udbetalingstidspunktet, og at de har oprettet en ægtepagt, hvor pensionsmidler er fordelt korrekt ved
eventuel skilsmisse, så der ikke er optimeret pension med brug af fællesmidler til fordel for den ene
ægtefælle.
Udligningsskat
PFA anbefaler, at udgiften til den såkaldte særskat minimeres ved, at pensionen strækkes over et
længere forløb, og dermed bruges til at sikre forsørgelse. Udligningsskatten gælder frem til og med
2019, og er i 2015 på 5 pct. af andelen af den årlige udbetaling, som overstiger et bundfradrag på
374.800 kr. (2015). Skattesatsen aftrappes fra 2016 med et procentpoint årligt. En ægtefælles ikkeudnyttede bundfradrag kan overføres med op til 125.000 (2015).
AJOURFØRING
PFA’s Anbefalinger ajourføres årligt i forhold til ny lovgivning og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt.
Seneste ajourføring er fra 18. august 2015.
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-7-
PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 39 17 50 00
[email protected]
www.pfa.dk
Version 2015.2 / Carsten Holdum ([email protected])
-8-