MINDER - DIS

MINDER
OM
GAMLE HJEM OG SLÆGTER
I ODS HERRED
UDGIVET AF
LARS ANDERSEN
IV. B IN D
KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI KOLDING
1935
MI NDER
OM
GAMLE HJEM OG SLÆGTER
I ODS HERRED
UDGIVET AF
LARS ANDERSEN
— IV. B I N D —
KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING
19 3 5
UDGIVET MED UNDERSTØTTELSE AF
DEN GREVELIGE HJELMSTJERNE-ROSENCRONESKE STIFTELSE
OG CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE
TINGSKRIVER NIELS MADSEN I HØVE
OG HANS SLÆGT
Ved
Lars Andersen.
N
iels Madsen var Gaardmand i Høve. 1670 udnævn­
tes han til Birkefoged for Dragsholms Birk. 1673
har han antagelig fratraadt denne Stilling. Det er tem­
melig sikkert den samme Niels Madsen, der fra 1674
anføres i Kirkebogen som Sognefoged. Han har søgt
og faaet Konfirmation paa sin Bestalling af 26. Juli
1676 som Birkeskriver over den nordlige Del af Drags­
holms Gods ved Kongebrev af 26. Maj 1683. Samme
Aar 10. November faar han kgl. Bestalling som Birke­
skriver for de to nu sammenlagte Birketing.
Niels Madsen døde 1726 og blev begravet 13. Marts.
Hans Hustru hed Sophie Christensdatter.
Børn:
I. Dødfødt Søn, begravet 2. Juni 1672.
II.
Ane Nielsdatter, døbt 3. Søndag efter Paaske
(20. April) 1673. »Barnet bar Bergitte H. Hanses. Faddere
vaar: Morten Boesøn, Niels Carlsøn, Christen Jensøn af
Weddinge og Espen Rjdter ochsaa fra Weddinge, Madtz
Madtzsøn, Kirsten Willadtzes, Ludtze Hans Ibsøns fra
Lille Egebierg, Ellene Madtz Støbers.« — Hun blev be­
gravet 11. Søndag efter Trinitatis (10. August) samme Aar.
III.
Morten Nielsen, døbt 3. Pinsedag (9. Juni) 1674.
»Barnett bar Maren Christen Pedersøns af Windekilde.
Faddere vaar: H. Madtz Pratt aff Butterup1), Jep Lade*) Mads Jacobsen Pradt, Præst i Butterup og Tudse 1665—91.
4
fogett af Draxholm, Hans Rasmussøn af Windekilde,
Bergitte H. Hanses, Ane Peder Brydes aff Wiig, Karen
Jens Jensøns af Kajemoese.«
IV. Ane Nielsdatter, døbt 17. Søndag efter Trinitatis
(17. September) 1676. »Barnett bar Ludtze Hans Laursøns af Lille Egebierg. Faddere vaar: Madtz Madtzsøn,
Peder Pedersøn, Peder Nielsøn, Lauritz Simonsøn, Jep
Hansøn, Ane Jens Pedersøns, Maren Niels Skredders,
Kirsten Mogens Oelsøn, Kirsten Mogens Rasmussøns,
Inger Oelsdaatter, Ane Jens Daatter.« — Hun blev 6. Søn­
dag efter Paaske (8. Maj) 1701 gift med Peder Lauridsen
(Larsen) i Skaverup. I Asmindrup Kirkebog staar:
»1737. Dom. 23. p. Trin. [23. Søndag efter Trinitatis,
24. November] [begravet] Per Larsens Hustrue af Schaverop, æt[atis] 63 Aar.«
V. Christen Nielsen, døbt 12. Søndag efter Trinitatis
(18. August) 1678. »Barnett bar Bergitte H. Hanses. Fad­
dere vaar: Jens Pedersøn, Niels Skredder, Peder Nielsøn,
Dorethe Degns, Margrete Madtz Støbers aff Hønsinge,
Bergitte Hansdaatter, Karen Nielsdaatter.« (Omtales
senere.).
VI. Niels Nielsen, fremstillet i Kirken 31. Marts 1680,
begravet 5. Søndag efter Paaske (16. Maj) samme Aar.
VII. Sidsel Nielsdatter, døbt 3. Søndag efter Trinitatis
(19. Juni) 1681. »Barnett bar Ane Holgersdaatter, Lauridtz Christensøns Hustru i Holbeck. Faddere vaar:
Hans Christian fra Ellingegaard og Jens Madtzsøn ibidem,
Peder Bryde i Wig, Anders Ladefogett fra Draxholm,
Waldborg H. Michels af Wallekilde1), Lisbeth Sophi
H. Pouls i Greffuinge*23), Bergitte H. Hanses i Asnes, Ane
H. Hanses i Højbye8), Lene Willadtzdatter.« — Hun
blev begravet 30. November 1687.
*) Mikkel Madsen, Præst i Vallekilde og Hørve 1650 - 85.
*) Poul Poulsen Bhie, Præst i Grevinge 1668—1712.
3) Hans Riber, Præst i Højby 1680—1700.
5
VIII. Svend Nielsen, døbt 4. Søndag i Faste (18. Marts)
1683. »Barnett bar Birgitte H. Hanses. Faddere vaar:
Christen Find, Studiosus, Madtz Madtzsøn, Jens Christensøn, Barnets Morbroder, Madtz Støber, Christen Jensøn
(Børgesøn), Ludtze Hans Ibsøns, Boeld Smeds, Inger Krabens, Karen Sørens, Ane Hansdaatter, Margrete Rasmus
Daatter.« — Han blev begravet 26. Marts 1685.
IX. Lennert Nielsen, døbt 6. Søndag efter Trinitatis
(26. Juli) 1685. »Ingeborre Loszis bar det. Faddere: Borge
Mester Laureds Christensøn1), Jens Rasmuszøn, Raadmand i Holbæck, Forvalteren Jacob Bortthig, Ane Hr.
Andræszis och Alhed Hansdatter.«
X. Drude Nielsdatter, døbt 11. Søndag efter Trinitatis
(7. August) 1687. Hun blev gift 3. Søndag efter Paaske
(29. April) 1708 med Thomas Danielsen i Rørvig.
XI. Sidsel Nielsdatter, fremstillet i Kirken 19. Søndag
efter Trinitatis (22. Oktober) 1693.
Christen Nielsen (se V) boede i Gaarden gi. Matr. Nr. 4
i Lille Egebjerg, og den hørte under Kronens Gods.
C. N. blev begravet 1. Januar 1729. Gift i Asnæs 3. Pinse­
dag (1. Juni) 1700 med Johanne Jensdatter. Anden Gang
giftede han sig med Dorthe, begravet 2. Marts 1740,
63 Aar gi.
Børn:
1.
Sidsel Christensdatter, døbt 3. Søndag efter Hellig
tre Kongers Dag (22. Januar) 1708. »Sophia Niels Mat­
zens i Høve bar det. Faddere: Christen Larsen i Viig,
Povel Hansen i L. Eegebierg, Peder Larsen i Skaurup,
Drude Niels Datter i Høve, Karen Jensis i Høve.« — Hun
blev begravet 3. Søndag i Faste (18. Marts) 1759. Gift
2. Søndag efter Trinitatis (25. Juni) 1724 med Lars Han­
sen, Gaardmand i Hønsinge, født ca. 1699, begravet
2. Pinsedag (3. Juni) 1759, 60 Aar gi.
*) Borgmester i Holbæk 1(584—1708.
6
Børn:
a. Rasmus Larsen, døbt 13. Søndag efter Trinitatis
(26. August) 1725.
b. Anne Larsdatter, døbt 10. Søndag efter Trinitatis
(25. August) 1726.
c. Ellen Larsdatter, døbt 26. Søndag efter Trinitatis
(21. November) 1728. »Baaren af Christen Nielsens Hfustru]
i L. Egeb[jerg]. Fadd[ere]: Jens Christensen] ib., Rasmus
Pers[en] i Hønsinge, Anne 01esd[atter] i Hønsinge, Anne
Nilsd[atter] ib.« — Hun blev begravet 17. Søndag efter
Trinitatis (22. September) 1782. Gift 5. Søndag efter Tri­
nitatis (14. Juli) 1754 med Niels Rasmussen, Gaardmand
i Hønsinge, døbt 6. Søndag efter Trinitatis (4. Juli) 1728,
begravet 3. Søndag efter Hellig tre Konger (21. Januar) 1787.
d. Maren Larsdatter, døbt 15. Søndag efter Trinitatis
(2. September) 1731. Om hendes Trolovelse og Vielse
meddeler Vig Kirkebog:
»1759. Dom. Trinit. [10. Juni] [trolovedes] Peder Rasmusøn, U. K. fra Nyekiøbing med Pigen Maren Larszd.
fra Høns[inge].
Forløftnings Mændene: Niels |:N. R.:| Rasmusøn fra
Hønsfinge]. Jens |:I. C.:| Christensøn fra L. Egeb[jerg].
Dom. 16. p. Trinit. [30. September] [viedes] Peder
Rasmusøn, U. Karl fra Nyekøbing med Pigen Maren
Larsd. fra Hønsinge.«
e. Christen Larsen, døbt 19. Søndag efter Trinitatis
(11. Oktober) 1733.
f. Dorthe Larsdatter, døbt 2. Søndag i Faste (26. Fe­
bruar) 1736.
g. Sophie Larsdatter, døbt Alle Helgens Dag (1. No­
vember) 1738.
2.
Jens Christensen, døbt 17. Søndag efter Trinitatis
(18. September) 1712. »Ane Peders i Staurup [Skaverup]
bar det. Faddere: Povel Pedersen, Peder Rasmusen i
Wiig, Drude Niels Datter, Birthe Jens Nielsens, Citzel
7
Niels Datter.« — Jens Christensen fik i Fæste Gaarden
gi. Matr. Nr. 1 i Lille Egebjerg, og den hørte under Kron­
godset. Han giftede sig 3. Søndag efter Trinitatis (17. Juni)
1736 med Ellen Jensdatter, begravet 4. Søndag efter Tri­
nitatis (17. Juli) 1791 86 Aar gi. Jens Christensen blev
begravet Søndag Septuagesima (5. Februar) 1792.
Børn:
a. Berthe Jensdatter, døbt Søndag Septuagesima (17. Fe­
bruar) 1737, »baaren af Lars Hansens Hfustru] i Høns[inge]. Fadd[ere]: Jens Jensfen] i L. Egebfjerg], Nils Persfen]
hos Søren Poulsfen] ib., Per Erichsens Hfustru] ib.«.
b. Christen Jensen, døbt Midfaste Søndag (8. Marts)
1739. Ved Folketælling 1787 opholdt han sig i Hjemmet,
og der anføres, at han var »ugivt, vanføer og Skrædder«.
c. Dorthe Jensdatter, døbt 14. November 1742.
d. Jens Jensen, døbt Mikkelsdag (29. September) 1746.
e. Sophie Jensdatter, døbt 3. Søndag efter Paaske
(5. Maj) 1748.
SKOLEHOLDER GREGERS NIELSEN AMBECH
OG HANS SLÆGT
Ved
Lars Andersen.
regers Nielsen Ambech var Skoleholder i Stenstrup
og senere i Nakke. Han døde 20. December 1782
og blev begravet i Rørvig 2. Juledag, 60 Aar gi. Gift i
Højby 15. Søndag efter Trinitatis (19. September) 1751
med Kirsten Villumsdatter, begravet i Højby 4. Søndag
efter Paaske (28. April) 1771, 46 Aar gi. Anden Gang
giftede han sig med Kirsten Jensdatter.
Børn af første Ægteskab:
I.
Maren Ambech, døbt Søndag Sexagésima (6. Februar)
1752, begravet 11. Februar samme Aar.
II. Maren Ambech, døbt 21. Januar 1753.
III.
Niels Ambech, født 28. Januar 1755, Husmand
og Skrædder i Nakke. Han giftede sig med Anna Pedersdatter, født ca. 1754.
Børn:
1. Dødfødt Datter, begravet 3. Søndag efter Nytaar
(21. Januar) 1781.
2. Anna Kirstina Ambech, døbt 15. Søndag efter Tri­
nitatis (8. September) 1782, begravet 6. Søndag efter Nyt­
aar (9. Februar) 1783.
3. Anna Kirstina Ambech døbt 9. Søndag efter Trini­
tatis (13. August) 1786, begravet 3. Søndag i Advent
(17. December) samme Aar.
4. Sidse Ambech, døbt 2. Søndag efter Nytaar (13. Ja­
nuar) 1788, begravet 4. Søndag i Advent (21. December)
samme Aar.
G
9
5.
Niels Nielsen Ambech, døbt 1. Søndag i Advent
(28. November) 1790, død 30. Juni 1838, Husmand i
Højby. Han giftede sig med Marie Madsdatter.
IV. Hans Ambech, født 20 Juni 1757, død 4. Decem­
ber 1822, Smed i Grevinge. Gift 10. Søndag efter Trini­
tatis (15. August) 1784 med Enken Sidsel Sørensdatter i
Grevinge. Han giftede sig anden Gang med Anne Nielsdatter.
Børn af andet Ægteskab:
1. Sidsel Kirstine Ambech, født 28. August 1800, kon­
firmeret 1814.
2. Christen Ambech, født 14. November 1803, død
16. December samme Aar.
3. Christen Ambech, født 18. August 1805, begravet
8. December samme Aar.
4. Karen Hansdatter Ambech, døbt 27. September 1807,
konfirmeret 1822.
5. Niels Hansen Ambech, født 19. November 1811,
konfirmeret 1826.
V. Karen Ambech, født 13. August 1759.
VI. Kirstine Ambech, født 6. Oktober 1761, begravet
12. December 1762.
VII. Kirstine Ambech, født 30. Januar 1764, begravet
5. Januar 1766.
VIII. Vilhelm Ambech, døbt 2. Juli 1766, Husmand i
Nakke.
Børn:
1. Kirsten Ambech (Tvilling), døbt Palmesøndag
(20. Marts) 1796.
2. Dødfødt Søn (Tvilling), begravet 20. Marts 1796.
IX. Peder Svane Ambech, døbt 14. Søndag efter Tri­
nitatis (4. September) 1768, død 17. Maj 1848, Gaardmand i Nygaard. Gift 5. Søndag efter Trinitatis (30. Juni)
1793 med Maren Nielsdatter fra Asmindrup, død 17. Fe­
bruar 1830, 62 Aar gi.
10
Naar Egnens Folk skulle have læst en Skrivelse eller
have skrevet noget for sig, saa maatte de hen til Peder
Svane. Men skulde der piøjes en For, det duede han
ikke til. Hans Børn havde nok ikke gaaet i Skole, men
han lærte dem selv at skrive.
Børn :
1. Niels Pedersen, døbt Søndag Sexagésima (23. Fe­
bruar) 1794, begravet 9. Oktober 1796.
2. Kirsten Pedersdatter, døbt 14. Søndag efter Trini­
tatis (6. September) 1795, begravet 19. August 1796.
3. Niels Pedersen, døbt 14. April 1797.
4. Anders Pedersen Svane, døbt 23. December 1798,
død 20. December 1841, Lærer i Vejenbrød, Karlebo
Sogn. Gift 15. Marts 1832 med Henriette Wever, død
27. September 1835, 31 Aar gi., Datter af Sognepræst
Christian Wever i Karlebo og Hustru Anna Cleophine
Magdalene Margrethe Lønborg.
5. Christian Pedersen, døbt 9. November 1800.
6. Kirsten Pedersdatter, døbt 27. September 1801.
7. Sidse Pedersdatter, døbt 9. Januar 1803.
8. Peter Pedersen, døbt 14. September 1804, begravet
11. November samme Aar.
9. Ane Pedersdatter, døbt 6. Oktober 1805. Gift 26. Ja­
nuar 1831 med Jens Hansen, Gaardmand i Svinninge.
10. Peder Pedersen, døbt 14. December 1806, begravet
20. December samme Aar.
11. Karen Pedersdatter, døbt 27. December 1807. Gift
25. Februar 1831 med Anders Larsen fra Gudmindrup,
som overtog sin Hustrus Fødegaard i Nygaard.
12. Kirsten Pedersdatter, døbt 11. Juni 1809. Hun
blev gift med Søren Nielsen, Opsynsmand paa Trundholm, død 18. December 1835, 42 Aar gi. Anden Gang
giftede hun sig 28. Oktober 1836 med Peder Nielsen fra
Højby, der ogsaa blev Opsynsmand paa Trundholm.
13. Andreas Peder Pedersen, født 2. Juli 1812.
11
14. Grethe Pedersdatter, født 10. December 1813. Gift
6. Oktober 1848 med Enkemand Lars Madsen, Gaardmand i Højby.
15. Hans Pedersen, født 3. Marts 1815, død 1. April
samme Aar.
16. Hans Pedersen, født 27. November 1816, Hus­
mand i Gudmindrup.
SLÆGTEN HØRBOE
Ved
J
Lars Andersen.
ens Nielsen Hørboe var Gaardmand i Asnæs. Ved
Udskiftningen blev den Gaard flyttet ud øst for Byen,
og den ejes nu af E. Mahler. Paa en Skorstenshammer,
som var der, stod: I. N. S. A. I. D. 1718.
Jens Nielsen Hørboe blev 3. Søndag i Advent (12. De­
cember) 1717 gift med Ane Ibsdatter.
Børn:
I. Niels Jensen, døbt Fastelavns Søndag (19. Februar)
1719. »Karen Søren Olsøns ibidem bar Barnet. Faddere:
GI. Jens Nielsfen], u[nge] Niels Niels[en], Peder Hørboe,
Karen Hansis og Kirsten Niels D[atter], alle af Asnes«.
(Omtales senere.)
II. Peder Jensen, døbt 13. Søndag efter Trinitatis
(7. September) 1721. »Søren Olsøns Kone Karen ibid. bar
det. Faddere var: gi. Jens Nielsfen], Peder Hørbo, Anders
Jensfen], Karen Hans Madsøns, Ane Hans Datter og
Maren Jens Datter, alle af Asnes.«
III.
Else Jensdatter, døbt 26. Søndag efter Trinitatis
(21. November) 1723. Det er mulig om hende, at Kirke­
bogen meddeler:
»1725. Dom. 9. p. Trinit. [9. Søndag efter Trinitatis,
29. Juli] blef begrfavet] Jens Nielsøn Hørboes Barn af
Asnes. Udlovfet] til Kirchen 8 /3, til de fattfige] 8 /3.«
IV.
Else Jensdatter, døbt Søndag Sexagésima (16. Fe­
bruar) 1727.
V.
Karen Jensdatter, døbt 1. Søndag i Advent (28. No­
vember) 1728. »Sophie Møllers bar det. Fadfdere]: Niels
13
Hørboe1), Jens Ibsen, Gaarmd, Sold[at] Mons Svendsen,
Karen Jensdfatter], Kirsten Peder Hørbois.«
Niels Jensen (se I.), der var Gaardmand i Tolsager,
har temmelig sikkert været Søn af Jens Nielsen Hørboe
i Asnæs. Han giftede sig 30. Juli 1741 med Bodil Jens­
datter, begravet 4. Søndag efter Paaske (16. Maj) 1745.
Anden Gang blev han gift i Faarevejle 1. Søndag i Ad­
vent (28. November) 1745 med Kirsten Mortensdatter, be­
gravet 1. Søndag efter Hellig tre Konger (12. Januar) 1783,
63 Aar gi.
Niels Jensen blev begravet 2. Søndag efter Hellig tre
Konger (17. Januar) 1790. Pastor Olivarius skriver i
Kirkebogen om ham, at han »var en retsindig og god
Mand, som styrede alting til det beste i sin Bye«.
Søn af første Ægteskab:
1. Jens Nielsen, døbt 2. Søndag i Advent (9. Decem­
ber) 1742, »baaren af Karen Peders i Asnes. Faddere:
Jens Stub, Peder Hørboe, Peder Jensen i Asnes og
Christen Andersens Qvinde i Tolsager«. — Han giftede
sig med Lucie Larsdatter, begravet 18. Søndag efter Tri­
nitatis (2. Oktober) 1774, 34 Aar og 8 Maaneder gi.,
Enke efter Gaardmand Christen Andersen i Tolsager.
Jens Nielsen giftede sig igen 1. Søndag efter Hellig tre
Konger (8. Januar) 1775 med Lisbeth Poulsdatter,
døbt 1. Januar 1751, død 20. Oktober 1841, Datter af
Gaardmand Poul Jensen i Høve og Hustru Johanne
Pedersdatter. Jens Nielsen havde i Fæste den Gaard i
Tolsager, som senere hen ejedes af Hans Rasmussen.
Han blev begravet 5. April 1775.
Jens Nielsens Datter af andet Ægteskab:
a. Sidsel Jensdatter, døbt 14. Søndag efter Trinitatis
(17. September) 1775, død 12. Oktober 1846. Hun giftede
sig med Mathias Christensen, som blev Fæster af den
*) I Asnæs Kirkebog anføres om h a m : »1731. Dom. 12. post Trin. [12. Søn­
dag efter Trinitatis, 12. August] si. Niels Hørboe begravet.«
14
Gaard i Asnæs, der, mens den den laa inde i Byen,
havde tilhørt Jens Nielsen Hørboe.
Niels Jensens Børn af andet Ægteskab:
2. Niels Nielsen, døbt 22. Søndag efter Trinitatis (6. No­
vember) 1746.
3. Bodil Nielsdatter, døbt 8. Januar 1749, død 1. April
1829. Gift 24. Søndag efter Trinitatis (10. November) 1771
med Niels Jensen, fremstillet i Kirken 13. August 1747,
død 15. April 1812, Søn af Gaardmand unge Jens Niel­
sen i Aastofte. 1807 fik Niels Jensen Arvefæsteskøde
paa Gaarden Kirkhoff i Tolsager.
Børn:
a. Niels Nielsen, døbt 10. Søndag efter Trinitatis (23. Au­
gust) 1772.
b. Birthe Nielsdatter, døbt 13. Søndag efter Trinitatis
(28. August) 1774. Gift 15. Søndag efter Trinitatis (28. Sep­
tember) 1794 med Enkemand Lars Eriksen, Gaardmand
i Faarevejle.
c. Jens Nielsen født 1776, Husmand i Snertinge.
d. Ane Nielsdatter, født ca. 1779. Hun giftede sig med
Henrik Nielsen, Husmand i Tolsager.
e. Maren Nielsdatter, døbt 22. Søndag efter Trinitatis
(27. Oktober) 1782. Gift med Frederik Johansen, Hus­
mand i Hørve.
f. Kirsten Nielsdatter, døbt 16. Søndag efter Trinitatis
(26. September) 1784, død 19. Maj 1872. Gift 8. Oktober
1809 med Anders Poulsen fra Alleshave, Bregninge Sogn,
og han overtog sin Hustrus Fødegaard. Han døde
10. Marts 1831, 50 Aar gi.
g. Peder Nielsen, døbt 5. Søndag efter Trinitatis (8. Juli)
1787.
h. Lars Nielsen, døbt 17. Søndag efter Trinitatis (16. Ok­
tober) 1791, død 26. Marts 1800.
4. Morten Nielsen, døbt 1. Januar 1753, død 7. April
1820. Han boede i den Gaard i Høve, som nu ejes af
Karl Jensen. Gift 3. Søndag i Advent (14. December) 1777
KIRSTEN NIELSDATTER
16
med Sidse Madsdatter, døbt 2. Pinsedag (31.Maj) 1751,
Datter af Gaardmand Mads Sørensen i Høve og Hustru
Karen Pedersdatter.
Børn:
a. Inger Mortensdatter, døbt 21. Søndag efter Trinita­
tis (8. November) 1778, død 21. Januar 1861. Hun blev
gift med Jørgen Madsen, Søn af Mads Nielsen, Toftegaard i Asnæs, begravet 16. December 1804, 75 Aar gi.,
og Hustru Karen Olsdatter, død 22. Marts 1822. Jørgen
Madsen boede i sin Fødegaard, og han døde 15. Marts
1845, 7572 Aar gi.
b. Jens Mortensen, døbt 2. Søndag i Fasté (19. Fe­
bruar) 1780.
c. Ane Mortensdatter, begravet 4. Søndag efter Trini­
tatis (23. Juni) 1782, 1 Aar gi.
d. Peder Mortensen, døbt 17. Søndag efter Trinitatis
(22. September) 1782.
e. Kirsten Mortensdatter, døbt 11. Søndag efter Trini­
tatis (22. August) 1784.
f. Niels Mortensen (Tvilling), døbt 7. Søndag efter Tri­
nitatis (30. Juli) 1786.
g. Karen Mortensdatter (Tvilling), døbt 30. Juli 1786.
Hun giftede sig med Christen Olsen, der fik sin Sviger­
faders Gaard i Fæste. Senere hen var han Husmand i
samme By.
h. Kirsten Mortensdatter, døbt 4. Søndag i Advent
(21. December) 1787.
5. Lars Nielsen, døbt 1. Søndag efter Trinitatis (20. Juni)
1756.
6. Anne Nielsdatter, døbt Marie Renselsesdag (2. Fe­
bruar) 1761, død 1. Juni 1828. Gift 1. Søndag i Advent
(28. November) 1784 med Villum Nielsen, der først boede i
Tolsager og senere var Møller i Høve. Han døde 3. Juli
1810, 64 Aar gi.
7. Peder Nielsen, døbt 11. November 1764.
GAARDMAND JOHAN ANDERSEN
I KLINT OG HANS SLÆGT
Ved
J
Lars Andersen.
ohan Andersen var født i Aas i Sverrige. Han blev
Gaardmand i Klint. Gift i Højby 20. Søndag efter
Trinitatis (18. Oktober) 1722 med Kirstine Andersdatter,
begravet 6. Søndag efter Trinitatis (5. Juli) 1744, 57 V2
Aar gi. I Højby Kirkebog staar:
»1757, d. 13. Febr. [begravet] Johan Andersen, forhen
Gaardmand i Klint, fød i Aas i Sverrig, gift kun een
gang med afgfangne] Kirstine Andersdaatter i Klint, hende
hånd forud tiente for Karl, haft 4 Sønner og 1 Daatter,
hvoraf kun 2de Sønner Michel og Lars leve, døde nu
hos Sønnen Michel Johansen i Klint, var gi. 72a/s [Aar].«
Børn:
I.
Mikkel Johansen, døbt 5. Søndag efter Trinitatis
(27. Juni) 1723. (Omtales senere.)
II.
Lars Johansen, døbt 21. Søndag efter Trinitatis
(10. November) 1726.
III.
Jørgen Johansen, døbt 8. Søndag efter Trinitatis
(18. Juli) 1728.
IV.
Peder Johansen, døbt 3. Søndag efter Paaske (15.
April) 1731.
Mikkel Johansen (se I) var Gaardmand i Klint. Han
blev begravet 8. Maj 1808. Gift 2. Søndag i Advent (6.
December) 1744 med Martha Nielsdatter, begravet 1. Søn­
dag i Advent (27. November) 1746, 183A Aar gi. Anden
Gang giftede han sig Fastelavns Søndag (12. Februar)
1747 med Bodil Sørensdatter fra Stenstrup. Han blev
18
tredje Gang gift 21. Søndag efter Trinitatis (27. Oktober)
1765 med Maren Nielsdatter fra Holmstrup, begravet 29.
September 1799, 54 Aar gi.
Børn af andet Ægteskab:
1. Anders Mikkelsen, døbt 4. Søndag i Advent (24.
December) 1747, begravet Søndag efter Jul (31. Decem­
ber) samme Aar.
2. Mads Mikkelsen, hjemmedøbt 14. December, frem­
stillet i Kirken 15. December 1748, begravet 29. Decem­
ber samme Aar.
3. Sidse Mikkelsdatter, døbt 9. Søndag efter Trinitatis
(26. Juli) 1750. »M[ands]f[addere]: Mads Sørensen i Klint,
Lars Johansen i Høybye, Anna Mortens ibid., Sidse
Sørens i Steenstrup bar hende.«
4. Johan Mikkelsen, døbt 23. Søndag efter Trinitatis
(14. November) 1751, død straks efter.
5. Johan Mikkelsen, døbt 24. Søndag efter Trinitatis
(12. November) 1752. (Omtales senere.)
6. Kirstine Mikkelsdatter, født 28. Februar 1754, be­
gravet 19. Oktober 1755.
7. Karen Mikkelsdatter, født 5. Juni 1756.
8. Kirstine Mikkelsdatter, født 25. August 1757.
9. Søren Mikkelsen, begravet 1. Juli 1759.
10. Sidse Mikkelsdatter, født 12. Februar 1761.
Børn af tredje Ægteskab:
11. Niels Mikkelsen, døbt Søndagen før Hellig tre Kon­
ger (4. Januar) 1767.
12. Anders Mikkelsen, døbt i Marts 1769.
13. Peder Mikkelsen, døbt Midfaste Søndag (21. Marts)
1773, begravet 5. Søndag i Faste (28. Marts) samme Aar.
14. Bodil Mikkelsdatter, fremstillet i Kirken Fastelavns
Søndag (13. Februar) 1774.
15. Jørgen Mikkelsen, døbt 6. Søndag efter Trinitatis
(6. Juli) 1777, begravet 22. Marts 1809, Gaardmand i
Klint. Gift 28. Januar 1805 med Karen Nielsdatter. Hun
19
giftede sig anden Gang med Lars Larsen fra Lumbsaas,
som overtog Gaarden.
16. Anne Kirstine Mikkelsdatter, døbt 22. Søndag efter
Trinitatis (11. November) 1781.
17. Mads Mikkelsen, døbt 2. Pinsedag (1. Juni) 1789.
Johan Mikkelsen (se 5) boede i den Gaard i Stenstrup,
som senere hen ejedes af Niels Hansen. Han døde 15. Fe­
bruar 1834. Gift 20. Oktober 1782 med Kirsten Hans­
datter, født 1. December 1760, død 26. Februar 1828,
Datter af Gaardmand Hans Pedersen i Stenstrup og
Hustru Karen Larsdatter.
Børn:
a. Peder Johansen, født ca. 1783.
b. Bodil Johansdatter, født ca. 1785.
c. Karen Johansdatter, født ca. 1788.
d. Lars Johansen, født ca. 1790.
e. Hans Johansen, født ca. 1792, Gaardmand i Stenstrup.
f. Maren Johansdatter, født ca. 1795.
g. Søren Johansen, døbt 30. Maj 1799, død 13. Maj
1874, Husmand i Ulkerup. Gift 21. Marts 1834 med Kir­
sten Hansdatter, døbt 6. September 1807, død 19. Juni
1880, Datter af Gaardmand Hans Ejlertsen i Rode.
Børn:
1) Johan Sørensen, født 16. Februar 1835, død 14.
Juni samme Aar.
2) Johan Sørensen, født 29. Juni 1836, død 24. Maj
1920, Husmand i Bøsserup. Han blev gift med Maren
Kirstine Hansdatter, født 8. November 1833, død 15.
April 1921.
3) Hans Sørensen, født 12. April 1839.
4) Mads Peter Sørensen, født 22. Juni 1843, død 26.
Februar 1916, Husmand i Veddinge. Han giftede sig med
Karen Nielsdatter, født 6. September 1842, død 21. Fe­
bruar 1921.
5) Kirstine Sørensdatter, født 3. Marts 1847.
2
*
JENS BØRGESEN I HØVE
OG HANS SLÆGT
Ved
J
Lars Andersen.
ens Børgesen (Børresen), født ca. 1616, boede i Høve.
Han døde 1705 og blev begravet 11. Søndag efter
Trinitatis (23. August), 89 Aar gi.
Børn:
I. Else Jensdatter, døbt Palmesøndag (11. April) 1647.
II. Niels Jensen, født 1648, begravet 15. November
samme Aar.
III.
Inger Jensdatter, døbt 27. Januar 1650, begravet
Fastelavns Søndag (19. Februar) 1651.
IV.
Niels Jensen Børgesen, døbt 3. Pinsedag (31. Maj)
1653. (Omtales senere.)
V.
Christen Jensen Børgesen, døbt 4. Søndag efter
Paaske (26. April) 1657. Han boede i Høve. Gift 10. Søn­
dag efter Trinitatis (23. August) 1685 med Else Olsdatter.
VI. Dødfødt Datter, begravet 18. Juli 1660.
Niels Jensen Børgesen (se IV) var Gaardmand i Høve,
og han blev begravet 1. Søndag i Faste (26. Februar)
1730. Gift i Asnæs 22. Søndag efter Trinitatis (7. Novem­
ber) 1680 med Ane Jensdatter, begravet Søndag Sexagé­
sima (21. Februar) 1740.
Børn:
1. Else Nielsdatter, fremstillet i Kirken 11. Søndag
efter Trinitatis (17. August) 1681.
2. Laurs Nielsen, døbt 24. Søndag efter Trinitatis
(26. November) 1682, begravet 7. Marts 1683.
21
3. Laurs Nielsen, døbt Søndag Septuagesima (26. Ja­
nuar) 1684. »Barnet bar Sophie Niels Madtzøns. Faddere
vaar: Mogens Oelsøn, Søren Nielsøn, Peder Krabbe,
Cidtze Madtz Madtzøns, Margrethe Niels Jensøns, Ane
Willadtzdaatter.« — Han var Gaardmand i Høve.
4. Ane Nielsdatter, døbt 2. Søndag i Faste (28. Fe­
bruar) 1686.
5. Peder Nielsen, døbt 5. Søndag i Faste (1. April) 1688,
Gaardmand i Høve.
6. Inger Nielsdatter, døbt 1. Søndag efter Trinitatis
(22. Juni) 1690.
7. Poul Børgesen, døbt 2. Søndag efter Trinitatis (5. Juni)
1692, begravet 14. Juni 1758, Gaardmand i Høve.
8. Niels Børgesen, døbt 5. Søndag efter Paaske (13. Maj)
1694. (Omtales senere.)
9. Jens Nielsen Børgesen døbt 16. Søndag efter Trini­
tatis (9. Oktober) 1698, begravet Trinitatis Søndag
(26. Maj) 1771, Gaardmand i Høve. Gift Marie Besøgelsesdag (2. Juli) 1729 med Anne Olsdatter, født ca. 1702.
Niels Børgesen (se 8), der var Gaardmand i Høve,
blev begravet 6. Søndag efter Trinitatis (6. Juli) 1777.
Børn:
*
a. Niels Nielsen, døbt 3. Søndag efter Trinitatis
(29. Juni) 1732. »Lars Christensens Kone bar det. Fad­
dere: Jens Ibsen i Asnes, Peder Børgesen, Peder Jensen,
Ingeborre Povels, Barbara Larses, Bodil Hansd[atter],
alle af Høye.« (Omtales senere.)
b. Jens Nielsen, døbt 13. Søndag efter Trinitatis
(19. September) 1734.
c. Søren Nielsen, døbt 23. Søndag efter Trinitatis (4.
November) 1736.
d. En Søn, døbt 2. Juledag (26. December) 1738.
e. Lars Nielsen, døbt 3. Søndag i Advent (11. Decem­
ber) 1740, begravet 30. April 1786, Gaardmand i Høve.
Pastor Olivarius anfører om ham i Kirkebogen, at han
22
var »en fornuftig og duelig Mand«. Gift 2. Søndag efter
Paaske (30. April) 1775 med Anne Pedersdatter, døbt 19.
Februar 1747, Datter af Gaardmand Peder Sørensen i Høve.
f.
Anne Nielsdatter, døbt 20. Søndag efter Trinitatis
(27. Oktober) 1743.
Niels Nielsen (se a) blev 14. Februar 1762 gift med
Anne Larsdatter, Enke efter Lars Nielsen i Tolsager.
Da Tolsager By i 1792 skulde udskifte, vilde Bøn­
derne ikke ret gerne flytte. De brød sig ikke om at for­
lade Bylivets Behageligheder og Fællesskabets Goder for
at flytte ud paa aaben Mark og hytte sig selv. Niels
Nielsens Gaard laa sydvest for Gadekæret. Syd for den
var Jens Madsens Gaard. En af disse Mænd skulde ud­
flytte, men der var ingen af dem, som vilde det. De
trak da Lod, og Loddet at flytte traf Niels Nielsen. Han
blev helt ulykkelig over det, bad og tiggede Jens Mad­
sen om at bytte med sig, men han vilde ikke. Saa græd
Niels Nielsen for, at han skulde flytte sin Gaard ud.
Han døde 18. Maj 1821.
Søn:
1) Jens Nielsen, døbt 23. Oktober 1774, død 15. Januar
1822. Han overtog efter sin Fader Gaarden Hustofte i
Fæste. Gift 14. Marts 1802 med Birthe Nielsdatter, døbt
29. September 1776, død 9. Januar 1858, Datter af Hus­
mand Niels Nielsen i Asnæs.
1838 overtog Lars Mortensen Gaarden. Men Birthe
blev dog boende der i sit gamle Hjem. Hun havde ikke
faaet skrevet sig ret megen Aftægt til, saa paa de ældre
Dage var det noget smaat for hende. Men hendes Søn,
Lars Jensen, hjalp hende nu meget. Han sendte hende
Penge, og ved Højtiderne kom der fra ham en Sæk med
forskellige Fødevarer. Denne Søn glædede ogsaa sin
Moder, naar han hver Sommer kom hjem og besøgte
hende. Hun kunde da sige: »Saa skal jeg dog endnu
en Gang se dig her i dette Liv«.
23
Jens Nielsens Børn:
a) Ane Jensdatter, døbt 11. Juli 1802, død 6. Januar
1821. Hun giftede sig med Peder Jensen, døbt 21. Marts
1792, død 28. August 1875, Søn af Gaardmand Jens
Nielsen i Asnæs.
b) Karen Jensdatter, døbt 16. September 1804, død 19.
September 1891. Gift 1. November 1822 med Enkemand
Peder Jensen, som havde været gift med hendes Søster.
Han overtog Gaarden Hustofte efter hans Svigerfader.
Senere hen var han Husmand i Hønsinge.
c) Lars Jensen, døbt 9. November 1806. Han havde
ikke megen Lyst til Bondearbejdet, og han skulde saa
rejse til Frederiksværk i Lære. Hans Moder sagde, at
hun vidste ikke, hvordan han skulde faa sagt Farvel
til dem. Det gik dog let nok. Da Hestene var spændt
for Vognen, og de var ved at køre, gik Lars ind i Stuen,
snurrede en Omgang rundt paa Gulvet, slog ud med Ar­
mene og raabte: »Farvel alle sammen!« Saa kørte han
bort fra Hjemmet. Han blev senere hen Gørtler og boede
i København.
d) Niels Jensen, døbt 30. Juli 1809.
e) Maren Jensdatter, døbt 9. September 1811, død
4. April 1888. Hun giftede sig med Jens Rasmussen,
Husmand i Gundestrup, født 7. December 1815, død
17. August 1880, Søn af Rasmus Nielsen, Gyldenholm i
Asnæs, og Hustru Maren Jensdatter.
f) Jens Jensen, født 3. Januar 1814. Han tjente hos
Gaardmand Christen Jørgensen i Grevinge og derefter i
10 Aar hos Pastor Bang i samme By. Efter at han var
bleven kristelig paavirket af sin Broder, Lars Jensen,
begyndte han at gaa med til de Forsamlinger, som
Skrædder Jensen i 1830erne holdt nede i Asnæs.
Jens Jensen fik købt sig en Gaard i Sneglerup. Han
blev gift 16. Juni 1854 med Ellen Pedersdatter, født
13. Juli 1827, død 12. Juni 1907, Datter af Gaardmand
24
Peder Clausen i Grevinge og Hustru Lisbeth Gregersdatter.
Engang, da Jens Jensen traf sammen med Pastor
Hasle henne hos Sognefoged Peder Henriksens i Aastofte, sagde han: »Jeg tror ikke, at der er ret mange,
som har gaaet i Skole og til Præst, der i Grunden kan
Trosbekendelsen. Men jeg mener, at hvis de senere
skulde faa Brug for den, saa naar de nok at faa lært
den«. En Dag, Jens Jensen var hos Niels Jensen i
Høve, begyndte han at tale om, de skulde synge en
Salme. N. J. sagde da, at hans Salmebøger nu var brugt
saa godt, at der snart ikke var ret meget tilbage af
dem. »Ja,« svarede Jens Jensen, »men det er dog dej­
ligt. Naar man ellers mangen Steds taler om at synge
Salmer, saa bliver Bøgerne gerne taget ned fra Hylden,
og de er da fyldt med Støv, fordi de næsten aldrig bli­
ver brugt.« Jens Jensen sagde engang: »Den Onde han
er bunden, men det vi maa passe paa er, at vi ikke
kommer ind i Tøjrslaget paa ham«. Et andet Ord af
ham var saadan: »Vi kan godt staa med Benene paa
Jorden og have Hjertet hos Vorherre.«
Jens Jensen blev syg af Lungebetændelse. Lægen
sagde saa til hans nærmeste, at der var Fare for hans
Liv. Da J. J. senere fik dette at vide, sagde han: »Ja, i
Guds Navn da.« Han døde 8. December 1882.
g)
Kirsten Jensdatter, født 16. April 1816, død 8. Sep­
tember 1819.
FRA EGEBJERGGAARDEN
Ved
I
Manna Petersen.
Sommeren 1882 opholdt Fru Grundtvig sig i Valle­
kilde, hvor hendes Selskabsdame Frøken Larsen var
Lærerinde paa Højskolen. Fru Grundtvig samlede om
Aftenen Eleverne og Omegnens Piger om sig paa Sol­
bakken. Jeg, der tjente i Nærheden, kom der flere Gange.
Fru Grundtvig spurgte mig om, hvor jeg var fra, og da
hun hørte, at jeg var fra Egebjerg Sogn, talte hun om
Egebjerggaarden. Jeg sagde, at den gamle Stuelænge var
ikke ombygget. Fru Grundtvig fortalte da, at hun havde
været med Grundtvig i Ods Herred. Jeg forstod, at det
var kort efter deres Bryllup, for hun sagde med et Smil:
»Det var vor lille Bryllupsrejse«. Grundtvig havde sagt,
at Stuehuset dengang var omtrent ligesom, da han som
Barn kom der med sin Slægt. Der var en stor Stue —
Salen —, den kendte han saa godt. Grundtvig havde
ogsaa vist hende et Gærde med mange Hyldebuske paa.
Man kunde derfra se Kirken. Han havde sagt, at han
havde engang som ung ligget der og haft en af sine Livs­
kampe. Han havde — det forstod jeg paa Fru Grundt­
vig — tvivlet paa en Fremtid for Danmark. Medens
han laa der, hørte han en, som sang: »Vor Gud han er
saa fast en Borg«, og han rejste sig da og var glad. Jeg
har tænkt, om det maaske skulde være det Gærde, som
endnu staar der nord for Præstegaardslodden.
GAARDMAND LAURIDS OLSEN I TOLSAGER
OG HANS SLÆGT
Ved
Lars Andersen.
L
aurids Olsen boede først i Asnæs, men senere hen fik
J han i Fæste Gaarden gi. Matr. Nr. 5 i Tolsager. Han
blev gift i Asnæs 8. Søndag efter Trinitatis (1. August)
1669 med Dorthe Lauritsdatter, begravet 7. November 1710.
Børn:
I.
Ellen Lauridsdatter, døbt 2. Juli 1671. Gift 22. Søn­
dag efter Trinitatis (11. November) 1688 med Niels Jen­
sen i Tolsager.
II.
Karen Lauridsdatter, døbt 3. Paaskedag (21. April)
1674. Hun giftede sig med Niels Pedersen, Gaardmand
i Aastofte.
III.
Ole (Oluf) Lauridsen, døbt Fastelavns Søndag (6.
Februar) 1676. (Omtales senere.)
IV.
Kirsten Lauridsdatter, døbt Fastelavns Søndag
(2. Marts) 1679.
V.
Anne Lauridsdatter, døbt Alle Helgens Dag (1. No­
vember) 1684. »Farmoderen Karen Jensis i Aastoft1)
bar det.«
VI.
Margrethe Lauridsdatter, døbt 6. Søndag efter Tri­
nitatis (11. Juli) 1686.
Ole (Oluf) Lauridsen (se III) boede i Tolsager. Gift i
‘) Niels Lauridsens Barn i Aastofte, Ingvord, blev døbt 21. Søndag efter
Trinitatis 1GG3. Blandt Fadderne nævnes: »Karen Jens Jydes«. Om hendes
første Mand kan man ingen Oplysninger finde. Hendes anden Mand har saa
været Jens Sørensen Jyde, der boede i Gaarden gi. Matr. Nr. 2 i Aastofte. Han
blev begravet 10. August 1G93, 82 Aar gi.
27
Asnæs 3. Søndag i Advent (12. December) 1700 med Bodel
Lauridsdatler.
Børn:
1. Laurids Olsen, døbt Midfaste Søndag (26. Marts) 1702.
2. Ane Olsdatter, døbt 5. Søndag efter Trinitatis (8.
Juli) 1703.
3. Karen Olsdatter, døbt Trinitatis Søndag (30. Maj)
1706. (Omtales senere.)
4. Kirsten Olsdatter, døbt 13. Marts 1709.
5. Dorthe Olsdatter, døbt 2. Søndag i Advent (4. De­
cember) 1712.
6. Dorthe Olsdatter, døbt 2. Søndag efter Paaske (15.
April) 1714, begravet 4. Søndag i Advent (23. December)
samme Aar.
7. Et Barn, begravet 21. Søndag efter Trinitatis (10.
November) 1715.
8. Dorthe Olsdatter, døbt 5. Søndag i Faste (14. Marts)
1717. Hun giftede sig med Mads Nielsen, Skrædder i
Asnæs. Om deres Trolovelse og Vielse samt om Dorthes
Død meddeler Kirkebogen:
»1755. Dom. 6. post Trinit. [6. Søndag efter Trinitatis,
6. Juli] blef Mads Nielsen af Tolsagfer] og Dorthe Ols­
datter af Asnæs trolovede. Til Forløftnings Mænd frem­
stillede de Jens Børgesen og Niels Børgesen af Høve. —
Til Bekræftelse har vi dette med vore Hænder underskrefvet.
N. B. S.
I. B. S.
Dom. 14. Trin. [31. August] blefve ovenskrevne Perso­
ner copulerede.«
»1807. Fredag 15. August døde og Søndag 17É_e jordedes med en Tale ved Graven Dorthe Olsdatter, 93 Aar
4 Maaneder. Hun var den ældste i Sognet, var hos Gd.
[Gaardmand] Niels Basmussen af Høwe og nød Almisse.«1)
*) Dorlhe Olsdatter er tem m elig sikkert Ole Lauridsens Datter, selv om
hendes Alder angives i Kirkebogen tre Aar for høj. I Asnæs .Sogns Fattiges
Bog anføres i en Fortegnelse for Aaret 1803, at Dorthe Olsdatter var 87 Aar.
28
9.
Laurids Olsen, døbt 6. Søndag efter Paaske (12. Maj)
1720.
Karen Olsdatter (se 3), begravet 6. Marts 1763. Gift
Marie Besøgelsesdag (2. Juli) 1734 med Christen Ander­
sen, Gaardmand i Tolsager, døbt 2. Paaskedag (24. Marts)
1704, begravet 3. Søndag efter Paaske (20. April) 1766,
Søn af Anders Christensen i Asnæs, begravet 24. Okto­
ber 1725. En Søster til Christen Andersen var Karen
Andersdatter, døbt 5. Søndag efter Paaske (1. Maj) 1701.
Hun blev gift med Laurids (Laurs) Nielsen, Gaardmand
i Ordrup. Christen Andersen giftede sig anden Gang
med Lucie Larsdatter. De blev trolovet 6. Søndag efter
Trinitatis (14. Juli) 1765, men Vielsen er ikke optegnet
i Kirkebogen.
Børn :
a. Anders Christensen, døbt 1. Søndag efter Hellig tre
Konger (9. Januar) 1735. Gift 21. Søndag efter Trinitatis
(4. November) 1759 med Mette Iversdatter, Enke efter
Peder Clausen i Tolsager.
b. Anna Christensdatter, døbt 23. Søndag efter Trini­
tatis (24. November) 1737, død 29. April 1809. Gift Alle
Helgens Dag (1. November) 1758 med Oluf (Ole) Larsen,
Gaardmand i Tolsager, begravet 5. November 1806, 73
Aar gi.
c. Rasmus Christensen, døbt Mikkelsdag (29. Septem­
ber) 1739, »baaren af Lars Nielsøns Qvfinde] i Ordrup.
Fadd[ere] vare: Niels Børges[en], Jens Børgesfen] af Høye,
Barnets Moster Dorthe 01sdatt[er], Frantz Christian og
Ole Ipsfen] af Tolsager«. — Gift 3. Søndag efter Paaske
(24. April) 1768 med Enken Sidsel Olsdatter.
d. Lars Christensen, døbt 20. Søndag efter Trinitatis
(27. Oktober) 1743, Husmand i Asnæs. Han giftede sig
med Enken Bodil Jensdatter. De blev trolovede 2. Paa­
skedag (8. April) 1765, men Vielsen er ikke anført i Kirke­
bogen. Anden Gang giftede han sig 3. Søndag efter Tri­
29
nitatis (16. Juni) 1793 med Abel Andersdatter, Datter af
Husmand Anders Sørensen Ritz i Asnæs og Hustru Sara
Cathrina Frandsdatter.
e.
Et Barn, begravet 3. Søndag i Advent (15. December)
1748.
f Ole Christensen, døbt 22. Søndag efter Trinitatis
(25. Oktober) 1750, død 9. Januar 1821, Gaardmand i
Asnæs. Gift 3. Søndag efter Trinitatis (23. Juni) 1776
med Karen Pedersdatter, døbt 17. Søndag efter Trinitatis
(6. Oktober) 1748, begravet 9. Marts 1785, Datter af
Gaardmand Peder Sørensen i Høve. Ole Christensen
giftede sig anden Gang 22. Maj 1785 med Karen Jens­
datter, født ca. 1764.
Børn af første Ægteskab:
1) Karen Olsdatter, døbt 15. Søndag efter Trinitatis
(15. September) 1776, begravet 4. Søndag i Advent (22. De­
cember) samme Aar.
2) Christen Olsen, døbt 23. Søndag efter Trinitatis
1777, begravet 25. Søndag efter Trinitatis (16. November)
samme Aar.
3) Christen Olsen, født ca. 1779, død 27. Januar 1841,
62 Aar gi. Han boede i den Gaard i Høve, som nu ejes
af Karl Jensen, og senere hen var han Husmand i
samme By. Gift 9. August 1807 med Karen Mortensdat­
ter, død 4. November 1821, 35 Aar gi., Datter af Gaard­
mand Morten Nielsen i Høve og Hustru Sidse Mads­
datter. Christen Olsen giftede sig anden Gang 30. Maj
1823 med Ane Marie Olsdatter, Datter af Smed Ole
Nielsen i Høve.
4) Mads Olsen, døbt 1. Søndag efter Paaske (2. April) 1780.
5) Niels Olsen, døbt 16. Februar 1785, begravet Palme­
søndag (20. Marts) samme Aar.
Børn af andet Ægteskab:
6) Karen Olsdatter, begravet Søndag Septuagesima
(12. Februar) 1786.
30
7) Maren Olsdatter, begravet 4. Søndag i Faste (22. Marts)
1789, 3 Aar gi.
8) Karen Olsdatter, døbt 2. Pinsedag (12. Maj) 1788.
Gift 22. Februar 1818 med Enkemand Erik Jensen,
Gaardmand i Stubberup.
9) Mads Olsen, døbt 1. Januar 1791, Husmand i Jyde­
rup. Gift i Vig 17. Juni 1825 med Bodil Christensdatter.
10) Else Olsdatter, døbt 23. Søndag efter Trinitatis
(23. November) 1794.
11) Jens Olsen, døbt 26. Søndag efter Trinitatis (20. No­
vember) 1796, død 24. December 1849. Han overtog
Gaarden efter sin Fader, og den tilhører nu Hjalmar
Olsen. Gift i Vig 16. Juni 1826 med Dorthe Larsdatter,
døbt 26. Søndag efter Trinitatis (20. November) 1796,
død 8. Juli 1870, Datter af Husmand Lars Pedersen i
Vig og Hustru Johanne Larsdatter.
12) Niels Olsen, døbt 8. Maj 1803.
HUSMAND
CHRISTEN ANDERSEN I HØNSINGE
OG HANS SLÆGT
Ved
C
Lars Andersen.
hristen Andersen, født ca. 1728, var Husmand i Hønsinge. Han blev begravet 18. August 1811, 83 Aar
gi. Gift i Vig 7. Søndag efter Trinitatis (13. Juli) 1766
med Karen Jensdatter, født ca. 1744, død i Hørve 5.
April 1821.
Børn:
I.
Anders Christensen, født i Hønsinge, døbt 4. De­
cember 1774, død 28. April 1831. Han var Husmand i
Gudmanstrup, Svinninge Sogn. Senere hen blev han
Gaardmand og Sognefoged i Hørve. Gift med Elisabeth
Christensdatter. De blev trolovet 5. Februar 1800, men
deres Vielse er ikke angivet i Svinninge Kirkebog.
Elisabeth Christensdatter, døbt 2. Søndag efter Trinitatis
(25. Juni) 1775, død 23. Maj 1831, var Datter af Hus­
mand Christen Evertsen i Hovgaardene, begravet 15. De­
cember 1799, 66 Aar gi., og Hustru Lucie Jensdatter,
død i Gudmanstrup 1814, begravet 21. Juni, 70 Aar gi.
Børn:
1.
Dorthe Andersdatter, født 27. August 1800, død
13. Juli 1883. Gift 2. November 1817 med Peder Larsen,
Boelsmand i Stokkebjerg, hjemmedøbt 25. Oktober,
fremstillet i Kirken 22. Søndag efter Trinitatis (20. No­
vember) 1791, død 3. September 1870, Søn af Husmand
Lars Sørensen i Stokkebjerg, død 2. Oktober 1830,
84 Aar gi.
32
Børn:
a. Søren Larsen Pedersen, født 16. Januar 1819, død
i Ubby 28. Maj 1908, Boelsmand i Følleslev. Gift med
Ane Marie Olsen, død i Følleslev 8. Marts 1888.
b. Jacob Pedersen, født 29. August 1821, Gaardmand
i Keldstrup. Gift i Vig 14. November 1862 med Enken
Marie Nielsdatter, døbt 27. Marts 1814, Datter af Gaard­
mand Niels Jensen i Kollekolle. Første Gang blev Marie
gift 26. Januar 1844 med Peder Nielsen, Gaardmand i
Keldstrup, død 27. September 1860, 47 Aar gi.
c. Jens Pedersen, født 24. Oktober 1822.
d. Christen Pedersen, født 29. April 1824, Gaardmand
i Aastofte.
e. Ane Lucie Pedersdatter, født 27. Februar 1828, død
28. Marts 1829.
f. Ane Marie Pedersdatter, født 6. Februar 1831, død
9. Juni samme Aar.
g. Anders Christensen Pedersen, født 23. Januar 1833,
død 1. Juni 1917. Han boede i sit Fødehjem i Stokke­
bjerg. Gift i Trinitatis Kirke i København 6. Juni 1878
med Kirsten Sørensen, født 27. Oktober 1850, død 17.
Januar 1919.
h. Karen Marie Lisbeth Pedersdatter, født 25. April 1834.
i. Lars Pedersen, født 20. August 1835, død 16. Okto­
ber 1909, Møller i Hagendrup. Gift i Bregninge 7. Oktober
1863 med Maren Kirstine Andersdatter, født 13. Februar
1839, død 16. Maj 1916, Datter af Gaardmand Anders
Pedersen i Hagendrup.
2.
Christen Andersen, født 1. Juli 1802. Han var først
Gaardmand i Staarup, blev saa Husmand i Højby og
døde som Indsidder i Asnæs 26. April 1866. Gift 29. Juni
1827 med Karen Larsdatter, døbt 20. Søndag efter Trini­
tatis (24. Oktober) 1784, død 6. Marts 1847, Datter af
Gaardmand Lars Mogensen i Staarup, begravet 21. Maj
1788, 53 Aar gi., og Hustru Anne Jacobsdatter, død
8. Februar 1830, 79 Aar gi. Christen Andersen giftede
33
sig anden Gang 5. November 1847 med Maren Mads­
datter, født 24. Marts 1814, Datter af Gaardmand Mads
Pedersen i Højby og Hustru Anne Larsdatter.
3.
Lars Andersen, født 1. August 1806, død 4. Marts
1855. Han boede i Gaarden Matr. Nr. 4 a i Aastofte, som
han fik med sin første Hustru. Gift 2. December 1840
med Enken Ulrikke Jacobine Pedersdatter, døbt i Højby
Marie Bebudelsesdag (25. Marts) 1785, død 19. September
1846, Datter af Møller Peder Rasmussen i Nygaard og
Hustru Sidse Larsdatter. Ulrikke blev første Gang gift
i Højby 14. December 1804 med Jens Sørensen, døbt
2. Søndag efter Hellig tre Konger (18. Januar) 1778, død
23. September 1829, Søn af Gaardmand Søren Christoffer­
sen i Lumbsaas. Jens Sørensen boede i Nygaard, men
senere hen fik han i Fæste en Gaard i Aastofte. Lars
Andersen giftede sig igen 9. Februar 1847 med Karen
Poulsdatter, født 25. April 1824, død 18. September 1847,
Datter af Gaardmand Poul Nielsen i Høve, fremstillet i
Kirken 3. Søndag efter Trinitatis (10. Juli) 1791, død
10. Juli 1879, og Hustru Elisabeth Hansdatter, født i
Engelstrup 6. December 1799, død 14. April 1873. Tredje
Gang blev Lars Andersen gift 15. December 1847 med
Maren Rasmusdatter, født 13. Juli 1828, død 11. Marts
1900, Datter af Gaardmand Rasmus Nielsen i Høve og
Hustru Lisbeth Christensdatter. Maren giftede sig anden
Gang 21. September 1855 med Christen Pedersen, der
overtog Gaarden, og han døde 11. Juli 1900. Han var
Søn af Boelsmand Peder Larsen i Stokkebjerg og Hustru
Dorthe Andersdatter.
Børn af tredje Ægteskab:
a. Anders Larsen, født 1. November 1848, død 27.
Oktober 1854.
b. Lisbeth Larsdatter, født 9. Oktober 1849, død 31.
Juli 1915. Gift 4. Juni 1880 med Hans Larsen, født
8. Januar 1845, død 11. August 1909, Søn af Husmand
Lars Sørensen i Jyderup og Hustru Maren Hansdatter.
34
Hans Larsen var Snedker og boede først i Høve. 1883
blev han Ejer af et Boelssted i Hønsinge Nørremark.
c. Karen Marie Larsdatter, født 8. Februar 1851. Gift
25. April 1877 med Rasmus Madsen, Boelsmand i Høve,
født 5. Februar 1843, død 29. April 1902, Søn af Gaardmand Mads Eriksen i Høve og Hustru Ane Rasmusdatter.
d. Ulrikke Larsdatter, født 25. Oktober 1852, død 27.
Oktober 1854.
4. Karen Andersdatter, født 17. Juli 1809, død 2. Sep­
tember 1882. Gift i Hjembæk 25. August 1838 med Peder
Hieronimussen, Boelsmand i Stokkebjerg, død 8. Februar
1853, 46 Aar gi.
Børn:
a. Sidse Marie Elisabeth Pedersdatter, født 3. Oktober
1839. Hun giftede sig med Victor Holst, der 1868 blev
Lærer i Stokkebjerg og 1873 Lærer og Kirkesanger paa
Sejerø, hvorfra han 1895 søgte sin Afsked. Han var født
i Kallundborg 16. August 1844, Søn af Urmager Peter
Holst og Hustru Christiane Frederikke Dahm1).
b. Ane Kirstine Pedersdatter, født 9. Juni 1842.
c. En Søn, dødfødt 27. Januar 1844.
d. Anders Hieronymus Pedersen, født 6. Februar 1846.
e. En Søn, dødfødt 28. Marts 1847.
5. Jens Christian Andersen, født 27. Marts 1817, Hus­
mand og Møllersvend i Asnæs. Gift i Højby 17. Juni
1848 med Inger Margrethe Andersdatter, født 15. August
1826, Datter af Husmand Anders Jensen i Annebjerghuse og Hustru Maren Pedersdatter.
Børn:
a. Elise Frederikke Jensdatter, født 19. Juni 1848.
b. Jens Peter Jensen, født 2. Juli 1852.
c. Anders Jensen, født 27. December 1854.
d. Laurine Marie Jensen, født 7. Juni 1856. Gift
1) Anders Fetersen: Den jonstrupske Stat, S. 143-44. —
Rasmus Nielsen: Sejerø Sogns Historie, S. 300.
35
27. Januar 1882 med Christen Madsen, Boelsmand i
Asnæs.
II. Peder Christensen, født i Hønsinge, døbt 4. Oktober
1778, død 9. Januar 1854, Husmand i Sandby. Gift i
Kundby 12. Maj 1810 med Enken Johanne Pedersdatter,
døbt 16. Søndag efter Trinitatis (1. Oktober) 1775, død
9. Januar 1836, Datter af Gaardmand Peder Jørgensen i
Sandby. Johanne blev første Gang gift 20. Juli 1804
med Lars Andersen, Husmand i Sandby, begravet 31. Au­
gust 1806, 23 Aar og 5 Maaneder gi.
Peder Christensens Børn:
1. Lars Pedersen, hjemmedøbt 3. Maj, fremstillet i
Kirken 28. Juli 1811.
2. Karen Pedersdatter, født 15. September 1815. Gift
10. April 1840 med Christian Andreasen, Hjulmand og
Boelsmand i Sandby, født 18. September 1814, død
21. Januar 1870, Søn af Selvejer Andreas Madsen i
Marke og Hustru Sophie Pedersdatter.
Børn:
a. Johanne Marie Christiansen, født 8. Marts 1841.
b. Karen Christiansen, født 24. September 1842, død
15. November samme Aar.
c. Karen Christiansen, født 20. September 1843.
d. Peder Christiansen, født 26. Januar 1846.
e. Anders Christiansen, født 2. September 1848.
f. Jens Christiansen, født 27. September 1850.
g. Lars Christiansen, født 13. Januar 1853.
h. Niels Christiansen, født 13. November 1856.
3. Dorthe Pedersdatter, født 8. September 1820.
III. Karen Christensdatter, født i Hønsinge, døbt 9. De­
cember 1781, død 12. August 1840. Hun giftede sig med
Frederik Hansen, Husmand i Stokkebjerg, død 20. De­
cember 1826, 85 Aar gi.
Søn:
1. Hans Frederiksen, født 24. Juni 1814, død i Hjem­
bæk 27. Juli 1851.
HUSMAND LARS MADSEN I HØVE
OG HANS SLÆGT
Ved
I
Lars Andersen.
ars Madsen, født ca. 1760, var Husmand i Asnæs og
J senere i Høve. Han døde 16. April 1825, 65 Aar
gi. Gift 24. Søndag efter Trinitatis (5. November) 1780
med Enken Karen Olsdatter, født i Høve, døbt 3. Søn­
dag i Advent (12. December) 1751, død 4. September 1829,
Datter af Ole Jensen, der boede i Høve og senere i As­
næs. Karen blev første Gang gift Søndag Septuagesima
(26. Januar) 1777 med Anders Pedersen, kaldet Odbo.
Han boede i Asnæs, hvor han døde 1777 og blev be­
gravet 6. Søndag efter Paaske (11. Maj), 21 Aar gi.
Lars Madsens Børn:
I. Mads Larsen, døbt 29. August 1781.
II.
Ane Larsdatter, døbt 27. Februar 1785, død 27.
December 1832.
III.
Mogens Larsen, døbt 26. Søndag efter Trinitatis
(16. November) 1788, Husmand i Aastofte. Gift 12. No­
vember 1823 med Ane Katrine Sørensdatter, døbt 13.
April 1794, Datter af Husmand Søren Poulsen i Aastofte.
IV.
Ole Larsen, døbt Kristi Himmelfartsdag (17. Maj)
1792, død 18. September 1851, Husmand i Høve. Gift
25. Januar 1818 med Karen Sørensdatter, død 6. Okto­
ber 1878, 82 Aar gi., Datter af Husmand Søren Poulsen
i Aastofte.
Børn:
1. Jens Olsen, født 10. Juli 1818, Husmand i Høve.
37
2. Peder Olsen, født 26. Januar 1820, død 9. Februar
1821.
3. Peder Olsen, født 14. December 1821. Han overtog
Huset i Høve efter hans Svigerfader, og det ejes nu af
Hans Larsen. 1873 rejste han med sin Familie over til
Hannabad, Markaryd Sogn i Smaaland, og her døde han
24. April 1898. Han blev 20. Marts 1850 gift med Maren
Jensdatter, født 11. November 1820, død 16. November
1912, Datter af Husmand Jens Enevoldsen i Høve og
Hustru Johanne Jensdatter.
4. Ingeborg Olsdatter, født 4. December 1823, død 12.
August 1824.
5. Ingeborg Olsdatter, født 26. Juni 1825.
6. Lars Olsen, født 10. Marts 1828. Det Hussted i As­
næs, som han ejede, havde han faaet efter sin Sviger­
fader. Gift 29. Januar 1858 med Dorthe Marie Poulsdatter, født 20. September 1835, død 12. Marts 1918, Dat­
ter af Husmand Poul Sørensen i Asnæs og Hustru Maren
Jensdatter.
Børn:
a.
Ole Vilhelm Olsen, født 25. Maj 1858. Han boede
i Sømark paa Møen. Derefter flyttede han til Bogø, hvor
han købte Holmgaard. Han døde 15. September 1921.
Gift med Mariane Nielsen.
I 1892 stod der i »Næstved Tidende« følgende Skil­
dring om Vilhelm Olsen:
». . . Som de fleste andre Børn af Smaakaarsfolk fik
han i Barndomstiden en temmelig mangelfuld Undervis­
ning, idet han allerede i syv Aars Alderen maatte ud at
tjene som Vogterdreng. Derfor var Skolegangen saa godt
som indskrænket til Vinteren. Heldigvis var dog hans
Lærer en dygtig og elskværdig Mand, som gerne vilde
tilfredsstille Drengens Læselyst, der navnlig gik i Ret­
ning af Geografi og Naturhistorie. Uopfordret laante Læ­
reren de af sine egne Bøger, der handlede om de nævnte
38
Fag, ud til Drengen, som laa og læste dem, medens han
vogtede. Læreren kaldte ham derfor spøgende »den store
Geografi«.
Det var nærmest en levende Natursans, der drev Vil­
helm Olsen til den Art Læsning. Paa samme Maade
læste han Det gamle Testamente for at drømme sig hen
i fjerne, dejlige Egne. I det hele taget gjorde det skønne
i Naturen saa stærkt et Indtryk paa ham, at han alle­
rede i 10—12 Aars Alderen begyndte paa at beskrive
det; men det blev naturligvis af den Slags Beskrivelser,
som kun var til Stilbogen.
Efter Konfirmationen tjente han hos Bønder i nogle
Aar, kom derefter som Elev paa Vallekilde Højskole i
Vinteren 1877—78 og senere to Vintere 1879—81 og den
mellemliggende Sommer paa den udvidede Højskole i
Askov, var derefter 5 Aar Friskolelærer paa Ovrø, be­
styrede derefter et Aarstid det bergske Aviskontor i
Frederikssund og har siden 1889 boet paa Møen.
Vilhelm Olsens poetiske Aare bærer Vidne om hans
Interesse for Naturen; det første, han fik trykt, var en
Sang, han som Elev paa Askov skrev til Indvielsen af
Frederik d. 7.s Bavtasten i Vejen. Sangen vakte ikke saa
lille en Opmærksomhed, hvad man nok kan slutte af
det skønne Omkvæd:
Sommeren slynger Krans over Krans,
og Dagen den rødmer i Morgenstunden.
Fuglene synger: Kransen er hans,
hver Gang, der er Grundlovsfest udi Lunden.
Nogle Smaadigte og Fortællinger har han skrevet til
forskellige Blade; men desuden har han udgivet i Bog­
handelen: Fortællingen »Skyer og Solskin« (1885), »Val­
nødder«, tre Fortællinger (1887), og nu i Fjor Fortæl­
lingen »Mens Myrterne visne« . . .«
b. Karen Marie Olsen, født 29. Januar 1861.
c. Bodil Sophie Olsen, født 2. Januar 1865.
39
d. Jensine Olsen, født 3. November 1867, død 22.
Marts 1871.
e. Maren Christine Olsen, født 25. September 1870.
f. Jensine Olsen, født 30. April 1872.
7. Karen Olsdatter, født 26. Februar 1830. Gift 5. Juni
1863 med Lars Olsen, Husmand i Asnæs, født ca. 1830.
8. Ane Marie Olsdatter, født 18. Juni 1833. Gift 29.
April 1859 med Mads Peder Andersen, Skrædder i Asnæs,
født 10. August 1834, Søn af Husmand Anders Madsen
i Asnæs og Hustru Dorte Larsdatter.
9. Christen Olsen, født 8. Juni 1837, Husmand i Veddinge. Gift i Faarevejle 22. Januar 1858 med Karen
Marie Hansdatter, født 14. Januar 1831, Datter af Hus­
mand Hans Olsen i Veddinge og Hustru Maren Jensdatter.
INDHOLD
Tingskriver Niels Madsen i Høve og hans Slægt.
Ved Lars Andersen ...................................................
Skoleholder Gregers Nielsen Ambech og hans
Slægt. Ved sam m e...................................................
Slægten Hørboe. Ved samme...................................
Gaardmand Johan Andersen i Klint og hans
Slægt. Ved sam m e...................................................
Jens Børgesen i Høve og hans Slægt. Ved samme.
Fra Egebjerggaarden. Ved Christian Jacobsens
Hustru Manna Petersen, Underød......................
Gaardmand Laurids Olsen i Tolsager og hans
Slægt. Ved Lars A ndersen .....................................
Husmand Christen Andersen i Hønsinge og hans
Slægt. Ved sam m e...................................................
Husmand Lars Madsen i Høve og hans Slægt.
Ved sam m e.................................................................
Side
3
8
12
17
20
25
26
31
36
DIS-Danmark