3. Viborg Basket

Viborg Kommune
Kultur Service & Events
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Att: Lene Grønbæk
Viborg 28/1 2015
Vedrørende Viborg Basket.
Som opfølgning på vores telefonsamtale vedrørende mulighederne for at få yderligere tilskud til leje af
Viborg Stadion Hal 6, fremsender jeg hermed beskrivelse af baggrunden for min henvendelse.
Baggrund
I sommeren 2014 var der i Viborg Stifts folkeblad og Viborg Nyt flere artikler om, at Viborg Basketball efter
mange års aktivitet måtte se sig nødsaget til at lukke, hvis der ikke kom nye kræfter til bestyrelsen. Den
gamle bestyrelse var kørt trætte, og motivationen var der ikke mere. Vi var nogle forældre, som synes, at
sporten gav vores børn mulighed for at dyrke en alternativ sportsgren, som er i fremgang på landsplan.
Basketball er også en sportsgren, som typisk giver mulighed for fritidsaktiviteter til de børn, der ikke lige er
faldet for fodbold og håndbold.
Vores præmis for arbejdet er, at klubben skal kunne tilbyde de unge at spille Basketball, og deltage i
turneringer for at fremme motivationen. Der er behov for en periode hvor klubben finder tilbage til sine
rødder og vokser derfra. Bestyrelsens arbejde er derfor primært administrativt og støtte til de unge hvor
dette giver mening. Bestyrelsen har interesse i at holde vores unge aktive. For at holde udgifterne nede,
træner klubbens senior spillere derfor frivilligt de unge.
Beskrivelse
Vi er cirka 30 personer i alderen 12-33 år som spiller Basketball. Vi træner 2 gange om ugen. På grund af
den store aldersfordeling er vi tilmeldt 2 turneringer U16 (unge under 17) hvor vi pt. er placeret i midten af
rækken. Herreholdet spiller i 3 division og fører rækken. De har evner til at spille i serie 1, men grundet den
større betaling for deltagelse i denne gruppe er dette sparet væk og de har frivilligt måtte rykke nogle
rækker ned.
Vi har nu fungeret som bestyrelse og daglig ledelse af Basketball klubben i 7 mdr.. En del af aftalen med den
gamle bestyrelse og Dansk Basketball forbund var, at de tidligere medlemmer af bestyrelsen ville yde
sparring og støtte i dagligdagen. Dette har været en uvurderlig hjælp. I praksis, har vi ikke belastet dem
væsentligt. Det blev dog hurtigt klart, at en forudsætning for at drive klubben er, at der betales kontingent
af klubbens medlemmer, og at der blev fundet sponsorer som ville støtte klubben. Klubbens tidligere
bestyrelsesmedlem Mikkel Åris har via sit erhvervsnetværk bidraget til at finde sponsorer til klubben. Dette
har været med til at sikre denne indtægt så første halve år har haft balance mellem indtægter og udgifter.
Da vi som klub ikke kan basere os på et eksistensgrundlag der skabes af et tidligere bestyrelsesmedlem med
et stort hjerte der brænder for Basketball i Viborg, er dette klubbens største udfordring - at skabe balance
mellem indtægter og udgifter.
Vi lejer i dag Hal 6 i Viborg Stadion hal. Dette er den eneste hal i Viborg der er godkendt til turneringsspil i
serie 3. Vores udfordring er, at det er pladskrævende at spille Basketball og vi derfor ikke alle kan træne på
samme tidspunkt. Dette betyder at vi er tvunget til at leje hallen 7,5 timer fordelt på tirsdag og torsdag. Vi
lejer desuden hallen til alle hjemmekampe i weekenden.
Vores budget for 2015 vil kunne se ud dom følger. Det er ikke endeligt besluttet, idet generalforsamling
forventes afholdt ultimo februar hvor dette fastlægges endeligt:
Indtægter
Kontingent
Tilskud
Sponsorater
Kroner
26.000
4.000
0
Udgifter
Turneringsgebyr
Dommerhonorarer
Hal leje
Kontingent DanskBasketballForbund
Trænerkursus/dommerkursus
Balance
6.500
8.000
27.000
2.400
10.000
-23.900
Ovenstående viser tydeligt, at klubbens medlemmer ikke alene via kontingent kan betale alle klubbens
omkostninger. Der er i budgettet ikke afsat beløb til sociale arrangementer, som skal styrke sammenholdet
i klubben. Hjemmeside lignende. Alt er sparet væk for at kunne overleve.
Der er i budgettet afsat 10.000 til træner- og dommerkursus. Denne post kunne fjernes, men bestyrelsen
vurderer at aktiviteten er nødvendig for at kunne højne trænerindsatsen og i øvrigt selv stille med
godkendte dommere i de lavere rækker og dermed spare udgiften til dette.
Den nuværende bestyrelse har ikke forudsætning og netværk til at fastholde og udbygge sponsoraterne.
Det nuværende kontingentniveau afspejler det niveau der generelt betales for fritidsaktiviteter blandt
Viborgs unge sportsudøvere.
Klubbens eksistens er derfor afhængig af, at der etableres en permanent løsning hvor omkostningerne
nedbringes eller indtægterne øges. Bestyrelsen vurderer ikke, at en opskrivning af kontingentet til et beløb
der dækker de faktuelle udgifter er en mulighed.
Indstilling
Viborg Basketball’s bestyrelse ønsker med denne skrivelse, at Viborg Kommune Kultur Service & Events
undersøger mulighederne for, at etablere en permanent tilskudsordning til eksempelvis halleje, som kan
være med til at sikre, at Viborgs ungdom også i fremtiden for mulighed for at spille Basketball i Viborg.
Er der ikke umiddelbart mulighed for at etablere en permanent tilskudsordning, håber bestyrelsen, at
Viborg Kommune vil støtte klubben for resten af denne sæson jf. ovenstående budget. Derefter må
Bestyrelsen på kommende generalforsamling i februar måned revurdere mulighederne for klubbens
videreførelse i næste sæson.
Basketball klub i Viborg er også med til at sætte Viborg på landkortet.
Venlig hilsen
Kim Larsen
På vegne af bestyrelsen for Viborg Basket