cykelprojekt - Flygtningevenner Fredensborg

Flygtningevenner Fredensborg
Projektbeskrivelse
PROJEKT
Cykler til flygtninge i Fredensborg Kommune
FORMÅL
Øge flygtninges mobilitet som hjælp til integrationsprocessen.
Formålet kan konkretiseres i følgende punkter:
1. Reducere transportomkostninger
2. Mindske transporttiden mellem bopæl og tog- eller busstation
3. Lære lokalområdet at kende
4. Blive en del af "Cykel Danmark"
MÅLGRUPPE
Flygtninge i Fredensborg, og specielt flygtninge med stor afstand til offentlig
transport, eller som føler sig isoleret fra bekendte, fælles arrangementer og
lignende.
Fredensborg kommune modtager et stigende antal flygtninge (primært syriske
flygtninge), som skal skal integreres i lokalmiljøet. Flygtninge får tildelt en bolig
i en af byerne: Fredensborg, Humlebæk, Nivå eller Kokkedal, og indtil da et
midlertidigt ophold på hotel (eller lignende), eventuelt udenfor kommunen. P.t.
har flere af kommunens flygtninge ophold på hotel Sleep2Night i Helsingør. Det
er ikke klart, om der fremadrettet skal tages flere midlertidige hoteller i brug i
ventetiden frem til egen bolig er klar.
BESKRIVELSE
Cykelgruppens arbejde kan opdeles i faserne:
1. Etablering af cykelværksted
2. Indsamling af bruget cykler
3. Klargøring af cyklerne
4. Tildeling af cykler
5. Oplæring/Vedligehold
Vores ansøgning adresserer den første fase og er derfor grundlæggende for det
videre arbejde.
Side 1
Ansøgningsbeløbet fremkommer ved følgende budgetoverslag:
a) Værktøjspakke inklusiv reparationsstativ/ophæng
b) Reservedelsstartpakke (dæk/slanger/reflekser)
c) Sikkerhedspakke (Hjelm/lygter/cykellås)
Kr. 5.000,Kr. 5.000,Kr. 5.000,-
I alt
Kr. 15.000,-
1. Etablering af cykelværksted
Flygtningevenner Fredensborg har allerede fået tildelt et lokale til anvendelse
som værksted på adressen Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A, 3050
Humlebæk. Værkstedet skal udstyres med både værktøj og reservedele for at
kunne klargøre og lovliggøre cyklerne til de danske veje. Værkstedet vil blive
styret af cykelgruppen. Det er planen at supplere gruppen med flygtninge i den
udstrækning, at der er interesse herfor.
I forbindelse med cykelværkstedet er der mulighed for at have enkelte cykler
stående, f.eks. som reservedelslager.
2 Indsamling af brugte cykler
Ved brug af cykelgruppens sædvanlige netværk (venner herunder også facebook
venner/bekendte/kolleger/...) spredes budskabet om indsamling af brugte
cykler. Gruppen har allerede fået tilbudt 3 cykler, som er klar til istandsættelse,
så snart cykelværkstedet er udstyret.
Øvrige kanaler, der tænkes anvendt til spredning af budskabet om at indsamling
af cykler:
a) Henvendelse til politiet
b) Henvendelse til cykelklubber/forretninger
c) Skrive artikler til lokalaviserne
Til alle cykler skal der være en overdragelsesaftale indeholdende stelnummer,
dato og giverens underskrift. Herved kan det godtgøres, at cyklen er anskaffet på
legal vis.
I opstartsfasen indsamles cykler, der ikke har væsentlige mekaniske problemer.
Der kan også blive tale om at have enkelte cykler stående som reservedelslager.
3 Klargøring af cyklerne
Cykelgruppen har ansvaret for klargøring af cyklen og for, at den er lovlig og
udstyret med lås, inden udlevering. Det er planen at tilføje værkstedet ekstra
bemanding fra flygtningegruppen, såfremt der kan findes interesserede (det er
ikke en del af formålet med projektet, men ses som en naturlig sidegevinst i
forhold til integrationsprocessen).
Side 2
4 Tildeling af cykler
Cykelgruppen står for tildeling af cyklerne ud fra en individuel vurdering og
således, at de flygtninge, der skønnes at have størst gavn af cyklen, vil blive
prioriteret først. Det er forventet at størsteparten af flygtningene er interesseret
i modtage en cykel og er i stand til at anvende cyklen efter introduktion til de
danske cykelforhold.
Fredensborg kommune forventer at modtage ca. 60 flygtninge i løbet af 2015,
hvoraf de første ankommer primo marts.
5 Oplæring/vedligehold
For indeværende er behovet for oplæring ikke afdækket og afventer de konkrete
flygtninges cykel- og trafikkendskab. Cykelgruppen er forberedt på, at der kan
blive tale om oplæring, så flygtningene kan færdes sikkert på de
Nordsjællandske veje. Derimod er det velkendt, at alle cykler kræver
vedligehold og smøring. Det er derfor målet at flygtningene hurtigts muligt selv
kan foretage det normale vedligehold, dvs. kunne udbedre en punktering, smøre
kæden, mm.
Side 3