Referat Fælles ledermøde d. 4. september 2015

Dokumentnr.
Sagsnr.
114809-15
15-464
Referat
fra
fælles ledermøde Børn og Unge
Fredag d. 4. september 2015, kl. 8.00 – 9.00
Kantinen, Borgercenter Varde
Afbud: Anne Mette Kræn Jensen, Berit Østergaard Nielsen, Inge Kristensen, Aase Heiselberg – Inger Marie
Petersen deltager i stedet, Jens Peter Olesen, Inger Marie Kristensen, Aksel Rask
Referent: Lene Pedersen
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden og referat
Referat d. 21.8.2015
Sagsnr15-464_Doknr
114286-15_v2_2015-08-21 - Referat fra fælles ledermøde Børn og Unge(5).DOCX
Godkendt
Pkt. 2
Status på rengøring i dagtilbud og skoler
Kl. 8.00 – 8.20
Under punktet deltager:
Martin Højgaard Jensen
Direktør og indehaver Jørgen Hertz, Kongsvang A/S
Distriktschef Jane Lykke Juhl, Kongsvang A/S
Finn Kirstejn, Servicemægleren A/S
Dok.nr. 121379-15
Sagsnr13-15990_Do
knr121379-15_v1_Powerpoint til møde med skole- og dagtilbudsledere den 4.9.2015 - Status på rengøring..PPTX
Med afsæt i vedhæftet dokument gennemgår Martin Højgaard Jensen status på rengøring i dagtilbud og
skoler.
Kongsvang har én månedlig intern kontrol, hvor der gives bedømmelsen rød, gul eller grøn. Målet er at
min 80 % af bedømmelserne skal være grønne og ingen gule/røde gentagelser. En opgørelse over
bedømmelserne i 2015 viser en forbedring i rengøringsstandarten i juni-august.
Martin gør opmærksom på, at det er vigtigt at indberette til service lederen, hvis der er anmærkninger.
Martin skal sættes på som c.c.
1
Har man svært ved at komme i kontakt med service lederen skal man kontakte Jane Lykke Juhl, Kongsvang,
tlf. 2224 9929, mail. [email protected]
Ledergruppen giver udtryk for, at det kan mærkes, når der kommer nyt rengøringspersonale. Der opleves
en manglende introduktion til nye medarbejdere, som ikke altid ved, hvor der skal gøres rent.
Det kan være svært at kommunikere med de rengøringsassistenter, der ikke taler dansk.
Der henledes en opmærksomhed på institutioner med vuggestuebørn.
Det opleves, at der kan være langt fra service leder til rengøringspersonalet.
Martin og repræsentanterne fra Kongsvang A/S og Servicemægleren A/S skal umiddelbart efter mødet
mødes, hvor input fra fælles ledermødet tages med.
Pkt. 3
”Forskningsstøttet initiativ for at fremme interessen for naturfagsundervisning/læring”
- Et projekt støttet af Lundbeck fonden”
Kl. 8.20 – 8.40
Professor Claus Michelsen – leder af Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)
orienterer om projektet, der er et samarbejde mellem LSUL, UC-Syd, Syddansk Universitet, Fåborg-Midtfyn -,
Haderslev-, Vejen- og Varde Kommune.
I Varde Kommune vil projektet sætte fokus på elementer/metoder, der kan understøtte samarbejde om
naturfagslæring i dagtilbud og skole, og der skulle gerne findes et par dagtilbud og skoler, hvor udvalgte
medarbejdere vil indgå i projektet.
Claus Michelsen orienterer om projektet, som løber over tre år. Målgruppen er de ældste børn i
børnehaven og børn i indskolingen. Opstart kan evt. være det sene efterår 2015 eller foråret 2016.
Der vil være et komplet undervisningsmateriale til projektet, og der er kompetenceudvikling og tilknytning
mellem praksis og forskning med i forløbet, som forslås at tage udgangspunkt i energibegrebet.
Forløbet passer sammen med kommunens visionsstrategi.
Kontaktpersoner i Varde Kommune vil være Ole Holdgaard og Bente Sloth.
Er man interesseret i at være med eller ønsker flere oplysninger kan Ole og Bente kontaktes.
Pkt. 4
Forskellige orienteringer / opfølgninger – v. Louise Raunkjær





Fælles julefrokost - datoen meldes ud v. mødet.
Orientering om ’revision’ af inklusionsstrategien /udarbejdelse af fremadrettet strategi.
Workshop vedr. byrådets visionsstrategi på dagtilbudsområdet.
Flemming Skaarup har fået job i Horsens til oktober. Rekruttering af ny skolechef er i gang, så ny
skolechef kan starte pr. 1. november 2015.
Børn og Unges ledelsesgrundlag - version 3.0
Ad julefrokost
Morten Møller Jensen orienterer om, at der sigtes på en samskabt julefrokost for deltagere i
fællesledermøderne i Børn og Unge: fredag d. 27. november 2015 kl. 12. Nærmere info om ’krav’ til
deltagerne følger.
Ad revision af inklusionsstrategien/udarbejdelse strateginotat
2
Det er fortsat vigtigt at have fokus på inklusion – både i fht den enkelte, gruppen og ressourceanvendelsen.
Nationalt rumles der ligeledes med et eftersyn af området, hvilket vi vil koordinere i forhold til. Udvalget
for Børn og Undervisning vil behandle sag om tilrettelæggelse af en passende proces herfor.
Ad byrådets visionsstrategi for dagtilbudsområdet
For at sikre sammenhæng på 0 -18 årsområdet/Børn og Læring forventer vi at invitere et par skoleledere
med til workshoppen udover repræsentanterne i FællesMED og Porteføljegruppen.
Ad ny skolechef
Flemming Skaarup har fået nyt job i Horsens, der søgte en fagchef (og ikke en forvaltningschef) – de får en
god en af slagsen! Der er i gangsat rekrutteringsforløb af ny skolechef:
https://varde.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=1002
Ad Børn og Unges ledelsesgrundlag – version 3.0
På baggrund af forårets arbejde med ledelsesgrundlaget går chefgruppen i gang med at planlægge proces for
udarbejdelse af version 3.0. Så hermed varsling af, at det vil ledergruppen blive inddraget i.
Pkt. 5
Evt.
Berit Østergaard Nielsen sender mail ud med nyt info til hjemmesider og Intra vedr. kontaktoplysninger på
medarbejdere, jf. den nye organisering i Børn og Unge.
3