Organdonation 190315 Lisa Lykke Jensen

r-DAS, Regional Donations Ansvarlig Sygeplejerske
Dansk Center for Organdonation
Intensiv sygeplejerske
Neurointensiv afd. 2093
Rigshospitalet
Lisa Lykke Jensen
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
30.05.2013
- 80 donorer i 2014 , 63 i 2013
- Knapt 500 står på ventelisten
- 357 patienter fik et nyt organ, 32 et hjerte, 47
en lever, 29 dobbelt lunge, 249 nyre (heraf
110 fra LD, levende donorer
- 34 permanent trukket fra ventelisten
- 25 døde på ventelisten
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
Eks. på situationer hvor patienten kan udvikle hjernedød.
Intrakranielle rumopfyldende processer.
Hjerneblødninger.
Subarachnoidalblødning
Parencymatøs blødning
Subduralt hæmatom
Epiduralt hæmatom
Kontusions ødem.
Anoxisk ødem.
Kredsløbsstop
Cerebralt infarkt
Infektion.
Meningitis
Absces
Tumorer
Visse benigne hjernetumorer
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Patienten skal være bevidsthedssvækket i en sådan grad, at
respiratorbehandling er påkrævet.
Glasgow Coma Score ≤ 8
Have en hjerneskade der er betinget af: Hjerneblødning,
hovedtraume, infektion i centralnervesystemet, hjernesvulst,
hjertestop, hængning, drukning, kvælning, hjernestammelæsion,
lungeembolier, forgiftning.
Ligge i respirator.
Alle behandlings muligheder skal være udtømte.
Patienten er tæt på inkarceration, samt progression af coma og
aftagende reaktionen, på trods af fuld behandlings niveau.
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Hvornår rykker hjernedøden nærmere.
Progression af coma og aftagende reaktioner trods fuldt
behandlingsniveau.
Hjernestamme reflekserne forsvinder.
Pupilrefleks og størrelse
Cilie- og corneareflekser
Hosterefleks
Smertereaktion
Respirator trigning forsvinder.
Være opmærksom på respiratorens følsomhedsindstilling
Sederingsbehov aftager.
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Hvornår overvejer vi om hjernedøden er indtrådt.
Sedering er ophørt og patienten er normoventileret.
Ingen reversible farmakologiske, medicinske eller termiske
årsager til coma
Alle hjernestamme reaktioner er ophørt.
Pupiller dilateret og lysstive
Ingen reaktioner ved sugning eller stimulation
Eventuelt hæmodynamisk blodtryksprofil
Eventuelt diabetes incipidus
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Hvad gør vi derefter:
Kontakter donorregisteret, via
transplantationscentret.
Bringer spørgsmålet op hos de pårørende.
Kontakter transplantationscentret.
Laver hjernedødsundersøgelserne
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
-
Diagnosen hjernedød kan med sikkerhed stilles af alene på basis af en
klinisk undersøgelse, når følgende betingelser er opfyldt :
-
1. hjernelidelsen skal være kendt, være af strukturel natur, utilgængelig for
behandling og fastslået som dødelig OG
-
Andre, evt. blot medvirkende årsager til bevidstløshed og reaktionsløshed,
skal være helt udelukket.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
-
CT/MR scanning, skal påvise en strukturel skade i store hjernen.
-
Normoterm, dvs. tp over 35 grader (centralt målt).
-
Normoventilation (pCO2 > 5 kPa)
-
Ingen tegn til diabetes – normalt BS.
-
Systolisk BT over 90.
-
Ingen sedation, relaxtion, alkohol eller narkotika påvirkning.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
-
Konstatering af en persons død ved uoprettelig ophør af al hjernefunktion,
skal foretages under medvirken af 2 læger.
-
Den ene skal være den læge som har behandlet patienten i den sidste fase
af sygdommen.
-
Den anden læge skal være speciallæge i neurokirurgi, neuromedicin eller
klinisk neurofysiologi.
-
Ved anoxiske skader suppleres der med 2 gange 4-kars opløbs
angiografier, fortaget med 15 min mellemrum.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
- Pleje og behandling ifølge den
nationale rekommendation
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
Ring til Tx-koordinator
Udrykningshold, bestående af neurointensiv
sygeplejersker fra afd. 2093 Rigshospitalet.
Dansk Center for Organdonations hjemmeside
med diverse vejledninger, lovtekster o. lign.
National vejledning: Rekommandation –
behandling af voksne organdonorer
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Vurdering af optimering af organer.
Hele tiden på forkant ift.
inkarcerationsfysiologien.
Selv i situationer, hvor organerne kan virke
mindre brugbare, kan specielt hjerte og lunger
ofte gøres så meget bedre, at organerne kan
implanteres og blive fuldt funktionsdygtige.
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Ustabil, dynamisk klinik
Uvant patofysiologi
Ringe rutine
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Aggressiv organbevarende behandling
med primært fokus på
kredsløb
iltning
væske-elektrolytstatus.
Behandlingen starter ofte i meget tæt relation til
inkarcerationen.
Trods intensiv behandling og pleje vil der efter en
kortere periode, hyppigst 1-3 døgn, ske en
nedbrydning af organerne som følge af hjernedøden,
og hjertet vil standse.
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
56 årig kvinde indlægges akut på intensiv afd. da hun kort forinden pludselig
er faldet om hjemme i haven i forbindelse med havearbejde.
Intuberes i skadestuen mhb. på diagnose, GCS 5 usederet.
Pup. ses maks dilateret, CT af cerebrum, viser kæmpe stor ICH med
gennembrud til ventrikelsystemet og massiv midtlinieforskydning.
Køres på intensiv. afd. mhb. på videre plan.
Konf. med neurokirurg på RH – Ingen behandlingstilbud og afdelingen gøres
opmærksom på evt. organdonation.
Kontakt til TX-koordinator mhb. på registrering i donorregisteret.
Samtale med pårørende og information om status indtil nu.
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
Begyndende stigende MAP op til 150 (esmolol, labetalol, nitroprussid og
remifentanyl).
Stigende diureser 800 ml/t over de sidste 2 timer (TD > 4 ml/kg/t og stigende
S-natrium 145-150 -> desmopressin/minirin (1-2 mikrog)
Tjek af syrebase balance, samt normoventilation på ABG hver time.
Lunge ”pleje” hv. 2. time.
Løbende information til familien, samt forhører om tidligere sygdomme mm.
TX kontaktes igen mhb. på forværring og kort info om forløb indtil nu. TX
tjekker op i forhold til actioncard for donordetektion og finder udryknings
spl. når disse er opfyldt.
Ny samtale med pårørende om forværring af situationen og stillingtagende til
organdonation.
Accept fra pårørende.
Donorprøver (donorkassen) tages nu.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
BT og plus falder pludseligt og der er nu behov for inotropi for at opretholde
map > 65, gerne højere hvis kendt hypertention.
Diureser nu op til knap 1200 ml/t – Behandling med minirin (kan gentages hv.
6. time), samt IV væske, OBS elektrolytter.
Nu ingen trigning af respiratoren, behov for kontrolleret ventilation.
Kontrol af central Tp, > 35 grader.
1. og 2. hjernedødsundersøgelse udføres af behandlende anæstesilæge og
neurokirurg fra neurokirurgisk afdeling RH.
Morstidspunkt er tidspunktet på afslutning af 2. hjernedøds undersøgelse.
Efter 2. hjernedøds undersøgelse gives straks 15 mg/kg methylprednisolon.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
Alle potentielle organdonorer overvåges/monitoreres med følgende:
Scopopvervågning, hjerterytmen.
CVP, anlæggelse af 3 lumet CVK. Helst i højre v. jugularis interna (eksisterende beholdes)
Minimum 2 gode venflons.
SAT, perifer oxygensaturationsmåler.
Invasivt BT, ateriekanyle.
Timedureser, KAD.
Central tp.
Løbende tjek af væskebalance, normovolæmi tilstræbes.
Kontrol af ABG, syre-base status mhb. på normoventilation hver time.
Kontrol af elektrolytter og BS hver time.
Kontrol af koag.tal og nyretal hver. 4. time.
Urinstiks kontrolleres også løbende.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
Information om nuværende status og gennemgang af div. svar.
Tidsperspektiv.
Aftale med familien hvordan de ønsker at tage afsked med donor.
Tilbagemelding fra TX om hvilke organer de forventer at bruge.
Lunge ”pleje” fortsat hver 2. time samt antibiotika ved lunge donation.
Ernæring.
Vanlig medicin.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015
Der er intet ”rigtigt” tidspunkt at sige farvel på.
Alt er op til familierne og deres ønsker.
Oftest tager familierne afsked før og efter donoroperationen.
Vigtigt at være åben for alle ønsker og opridse muligheder.
Tiden er ikke så afgørende.
Ritualer er vigtige.
Regionsmøde 2013
DANSK CENTER FOR ORGANDONATION
24-03-2015