November 2015 - Svenstrup Kirke

Mødereferat for menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Mandag den 16. november 2015 kl. 19.00
Deltagere: Martha Thomsen, John Svane Christensen, Mai-Britt Knudsen, Leo Vindahl
Olsen, Karin Stavski, Torben Nielsen, Mona Boysen.
Fraværende: Kurt Christensen
Ordstyrer:
Referent:
Mona Boysen
Menighedsrådsmøder 2016: 19. januar , 24. februar, 17. marts, 18. april, 17. maj, 14. juni, 15.
august, 22. september, 10. oktober, 15. november
Samarbejdsudvalg:
Forretningsudvalg 2016: 6. januar, 2. februar, 1. marts, 12. april, 3. maj, 1. juni, 8. august, 6.
september, 4. oktober, 1. november 2016.
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a) Valg for det kommende år. Alle er på valg. Formand og næstformand skal vælges ved hemmelig
afstemning. Valg til de øvrige poster må ikke foregå ved hemmelig afstemning .
Formand: Leo Vindahl Olsen er enstemmigt valgt.
Næstformand: Mona Boysen er enstemmigt valgt.
Kirkeværge: Karin Stavski er enstemmigt valgt.
Kasserer: John Svane Christensen er enstemmigt valg.
Sekretær: Mona Boysen er enstemmigt valgt.
Kontaktperson: Martha Thomsen er enstemmigt valgt.
Bygningskyndig: John Kronborg Christensen er enstemmigt valgt.
Underskriftsberettiget: John Svane Christensen er enstemmigt valgt.
Referatet sendes til provstiet til orientering.
b) Onsdags-gruppen har hidtil haft rådighed over konfirmandstuen onsdag aften. Der bør overvejes
ændring når der ansættes ny organist.
Opsigelse pr. 1.1.2016 sendes til gruppen.
Side 1 af 3
2. Næstformand, Mona
a) Ansættelse af ny organist. Evt. beslutning i forbindelse af stillingsannonce og jobbeskrivelse. Vi
afholder prøvespil og samtaler i uge 50.
b) Sognenetværk. Aftalt møde for menighedsrådets medlemmer 5. april 2015 kl. 19.00, hvor vi
arbejder videre med materialet fra de 2 gruppemøder, der er afholdt.
c) Mere kirke. dk.
arbejde.
Se DAP d. 7. okt. som inspiration. Vist hvordan, vi i MR kan inspireres i videre
3. Økonomiudvalg, John, Mona.
a) Indkøb af nyt klaver. Endelig beslutning. Enstemmigt besluttet indkøb af HP508-CB matsort med
hjul til kirken. Klaveret fra kirken flyttes til konfirmandladen. Klaveret fra konfirmandladen skænkes
til Svenstrup Forsamlingshus , mod at de selv afhenter det.
4. Præstegårdsudvalg, Mona, John, Karin
- Intet til beslutning.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Leo, Kurt
a) Måling af temperatur og luftfugtighed i kirken. Evt. beslutning. Tilbud fra Dreyers el-service på
etablering af netværks stik i kirken. Vær opmærksom på indføring i kirken, der må IKKE bores. Dette
undersøges først.
6. Præsten, Mai-Britt
Venskabsmenighed i Wittenberg? Drøftelse og beslutning .
samarbejdsudvalget for de 5 Nordalsiske kirker.
7. Kontaktperson, Martha
a) Arbejdsbeskrivelse for graver.
underskrives herefter.
.
Udsættes. Også oppe i
Sendes rundt til alle i MR pr.mail til godkendelse, og
8. Orientering
Formand, Leo.
a) Kirketællingen skal forlænges 2 måneder, indtil udgangen af januar 2016.
b) Der er varslet opstillingsmøder d. 13. sept. 2016 forud for valg til MR .
c) Copydan- Nye digitale muligheder. Se DAP d.9. nov.
Præsten, Mai-Britt
a) Sommerfest i præstegårdshaven d. 21. august .Kort evaluering .
drejebog.
Martha og Mai-Britt laver
b) Messefald. Der har nogle gange været messefald i denne sommer, alle gange når gudstjenesten
afholdes tidligt ( kl. 9 ) med udenbys præst.
Det skal overvejes om det vil være bedre at aflyse,- og samtidig henvise til nabokirkerne.
Har liturgiudvalget drøftet forholdet? Til beslutning på næste møde.
c) Kirkeindsamling i 2016 – mail fra FKOF, via DAP d. 30. sept. Til næste møde laves liste med 3-5
indsamlingsformål + ad hoc.
Økonomiudvalg, John, Mona.
a) DFR- mødet d. 22. oktober
Forslag om indkøb ved kontor IT på Jyllandsgade i Sønderborg
i stedet for Kontor Syd. Mai-Britt prøvehandler.
b) Holdningsprotokoller .
c) Honorarer til udbetaling her i nov. John kontakter DFR.
Side 2 af 3
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Leo, Kurt
Møde 18.11.2015 – punkt: stibelægning.
Præstegårdsudvalg, Mona, John, Karin
a) Kalendersystem vedr. konfirmandstuen . På DAP eller noget andet ??? Gode ideer modtages.
Kirkeværge, Karin – Gamle gravstedsprotokoller – udgået – skal underskrives af provsten.
Maskiner skal fotograferes.
Liturgi- og undervisningsudvalg, Mai-Britt, Martha,
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Gaveudvalg, Mona .
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo, Martha
Kort orientering om mødet den 11. november i Havnbjerg..
.
Kontaktperson, Martha.
John kontakter DFR om Maja´s ferie – afholdelse og udbetaling.
.
Skovene, Leo
9. Evt.
Punkt til næste møde: Kirkeblad
Side 3 af 3