2015-23093 3 - Statsforvaltningen

Sta tsf orv a ltni nge ns brev ti l
e n borge r
2 0 1 5
-
2 3 0 9 3
Dato :09-06-2015
H envendelse vedrørende O dense K om munes delvi se a fsla g
på a kti ndsi gt
Du h a r i e - ma il a f 1 4. ok tobe r 201 4 kla ge t ove r O de nse
Kommu ne s a fgøre lse a f 7. ok tobe r 201 4 om de lv ist a fsl a g på
a k tindsigt i O de nse Kom mu ne s borgme ste rs te le fonre gninge r
for 201 4.
Tilsynet
Stats for valtni ngen
Storet or v 10
6200
Aabenraa
Sagsnummer.: 2015 - 23093
Afgøre lse n e r ønsk e t på k la ge t, og k ommu ne n h a r h e re fte r
indbra gt sa ge n for Sta tsf orv a l tni nge n, som i me dfø r
k ommu ne styre lse slov e ns
§
47
fører
til syne t
me d
k ommu ne rne .
SAGSBEHAN D LER : Li ne M ussegaard
Chri stensen
T ele fon :
E AN -N r.
Resum é
7256 7000
5798000362222
s k ri v ti l os vi a borger .dk
ww w .s tats for valtn i n gen . dk
De t e r S ta ts forv a ltninge ns opfa tte lse , a t O de nse Kommu ne
h a r ha ndle t i ov e re nsste mme lse me d o f f e ntl ighe dslov e ns §
33, nr. 5 , v e d a t giv e a fsla g på a kti ndsig t i te k s te n
v e drøre nde de u nde rli gge nde poste ringe r på borgme ste re ns
te le fonre gninge r for 201 4.
E K SP E DI T I ON S- OG T EL EF ON T I DER
fi n des på
ww w .s tats for valtn i n gen . dk/ ti der
De t e r e ndv ide re Sta tsforv a l tni nge ns opfa tte lse , a t O de nse
Kommu ne
har
h a ndle t
i
ov e re nsste mme l se
me d
offe ntligh e dsl ov e ns § 34, nr. 3, v e d a t giv e a fsl a g på de l v i s
a k tindsigt i te k ste n v e drøre nde de u nde rli gge nde poste ringe r
på borgme ste re ns te l e fonre gni nge r for 201 4.
Ende lig e r de t Sta ts forv a l tni nge ns opfa tte lse , a t O de nse
Kommu ne
har
h a ndl e t
i
ov e re nsste mme lse
me d
offe ntligh e dslov e ns § 1 4, stk . 1 , v e d a t giv e a fsla g på
me ra k tindsigt i de ov e nnæv nte oplysninge r i borgme ste re ns
te le fonre gninge r for 201 4.
Sta tsf orv a ltni nge n be mærk e r dog, a t O dense Kommu ne ik ke
se s a t h av e ta ge t sti ll ing ti l re tte n ti l a kti ndsi g t i a k tl i ste r
v e drøre nde
de
ov e nnæv nte
te le fonre gninge r,
jf .
offe ntligh e dsl ov e ns § 7, s tk . 2, nr . 2.
Sta tsf orv a ltni nge n fore ta ge r i k k e yde rlige re i sa ge n.
1
He r følge r e n ge nne mga ng a f sa ge ns ba ggru nd og e n nærme re be gru nde lse for
Sta tsf orv a ltni nge ns opfa tte lse .
S a gens ba ggrund
Din a nmodning om a k tindsi g t a ngå r føl ge nde forh ol d:
Ve d e - ma il a f 20. se pte mbe r 201 4 a nmode r du om a k tindsi gt i O de nse Ko mmu nes
borgme ste rs
u dgifte r,
h e ru nde r
te l e fonforbru g,
k ørse l su dgifte r,
broa fgifte r,
h ote loph old m.v . for pe ri ode n 1 . ja nu a r til 1 . se pte mbe r 201 4. Du opl yse r i de n
forbinde lse , a t du ønsk e r a k ti ndsi g t i bi l a ge ne for u dgi fte rne .
Ve d e - ma il a f 30. se pte mbe r 201 4 me dde le r k ommu ne n dig a k tindsi g t i
borgme ste re ns u dgi fte r til k ørse l, bro, re jse r og h ote l oph old m.v . Angå e nde
borgme ste re ns te l e fonre gninge r oplyse r k ommu ne n, a t de r på gå r ju ridisk e
ov e rv e je lse r h e rom, hv orfor di n a nmo dning fort sa t e r u nde r be h a ndli ng. Kommu ne n
oplyse r, a t du k a n forv e nte e t sv a r v e drøre nde te le fonre gninge rne i løbe t a f de n
næste u ge .
Od e n se Ko mm un es af gø re ls e a f 7. o k to be r 2014
Ve d e - ma il a f 7. ok tobe r 201 4 me dde le r O de nse Kommu ne dig de lv ist a f sla g på
a k tindsigt i borg me ste re ns te l e fonre gninge r for 201 4, i de t k om mu ne n h a r u ndta ge t
te le fonre gninge rne s a nde n de l , de r in de h olde r te k st v e drøre nde de u nde rligge nde
poste ringe r på re gni nge n.
Kommu ne n be gru nde r sin a fgøre l se me d fø lge nde :
” Fo r så vi dt an g år de t ilh ø re n de b i l ag ve dr. bo rgm e st e ren s te l e fo n fo rb ru g kan de t
o p l yse s, at de nn e re gn in g st ype e r fæ l l e s fo r al l e t e le fo n e r, som Ode n se Kom mu ne
st i l l e r t il rådi gh e d fo r m e darb ej de re o g p o li t i ke re .
S ådan n e re g ni ng st yp e r in deh o l de r o pl ysn in g er om , h vi l ke n p e rson de r e r t al e om ,
h e ru n de r de t p ågæ l den de te l e fo nnu mm e r sam t ve dko m m en de s fo rb ru g fo rde l t p å
dag e e l le r ko rt e re p e rio de r. De t fre m g år e n del i g af fakt u rae n , så fre m t ve dko m m en de
h ar an ve n dt te le fo n e n i u dl an de t , h e ru n de r i h vi l ke n p e rio de .
De n t e le fo n , Ode n se Kom m u ne st i l le r t i l rådi g h e d fo r an sat t e o g p o l it i ke re , an ve n de s
fo r de fl e st e s t i l fæ l de såve l arb e j dsm æ ssig t som p ri vat , h vo r fo r de t i kke e r m u l ig t at
u dski l le , h vi l ke o p kal d m v. de r h enh ø re r u n de r p ri vat fo rb ru g , o g h vi l ke o p kal d m v.,
de r e r arb e j dsre l at e re t . De p åg æl den de be skat t e s de r fo r o g så e ft e r de g æ l den de
re g l e r.
Ode n se Kom m u ne h ar m o dt ag e t anm o dni ng om akt in dsi g t i di sse re g n in g st yp e r fo r
så ve l p ol i t i ke re som m e darb ej de re .
I fo rb i n de l se m e d b eh an dli n ge n af e n sådan anm o dni n g h ar Oden se Komm u ne
g e ne re l t t i l ken deg i ve t , at de o pl ysn i ng e r, de r frem g år af re g n i n ge rne om den e n ke lt e s
fo rb ru g , h e ru n de r om den en ke l te h ar an ve n dt t e l e fo ne n i u dl an de t , m å kara kt e ri se re s
som op l ysni n ge r om p ri vat e fo rh o l d, som e r u n dt age t fra adg an g e n t i l akt i n dsi g t , j f.
o ffe n t l i gh e dsl o ve n s § 3 0 , n r. 1 , h vo re ft e r re t t en t il akt i n dsi gt i kke om fat t e r
o p l ysni ng e r om en ke lt pe rso ne rs p ri vat e , h e ru nde r ø ko n om i ske fo rh o l d.
2
Ode n se Komm u ne h ar e n dvi de re t il ke n de g i ve t , at i det de r e r t ale om op l ysn in ge r, de r
l i g ge r in de n fo r p ri vat s fæ re n , vu rde re s de t , at de r h e l le r i kke kan g i ve s akt i n dsi g t i
o p l ysni ng e rne e ft e r re g le rne om m e ro ffe n t l i ghe d, j f. o ffe n t l i gh e dsl o ve n s § 1 4 , st k. 1 .
På b ag g ru n d a f o ve n st åe n de m å Ode n se Kom m u ne de rfo r o g så i fo rh ol d t i l di n
anm o dn i ng om akt in dsi g t i de t i lh ø ren de b i l ag p å bo rgm e st e ren s te l e fo n ,
an o n ym i se re de p e rso nl i ge op l ysni n ge r, j f. o ffe n tl i gh e dsl o ve n s § 3 0 , n r. 1 .”
Kommu ne n vu rde re r de su de n, a t de n k a n u ndta ge de u nde rligge nde poste ri nge r til
te le fonre gninge rne e fte r of fe ntl igh e dslov e ns § 34, nr . 3, og h e nvise r i de n
forbinde lse ti l føl ge nde :
” De t e r im i dl e rt i d Oden se Kom m u ne s op fat t e l se , at de u n de rl ig g en de po st e rin ge r t il
de n p åg æl den de re gn in g st ype vi l ku n ne u n dtag e s fr a a kt i n dsi g t som sådan , i de t en
u n dt age l se af o pl ysn in g e r om , h vo r o g h vo rn år t e l e fo n en e r an ve n dt og ti l h vad, vi l
m e dfø re , at de t re st e re n de i n dh o l d i do ku m en te t i kke h ar e t fo r st åe l i g t e l le r
sam m enh æn ge n de m e ni ng si n dh o l d, j f. o ffe n t l i gh e dslo ve n s § 34 , n r. 3 . Du få r de r fo r
al e ne akt i n dsi g t i re gn in ge n s fø rst e de l .”
Ve d e - ma il a f 1 4. ok tobe r 201 4 kla ge r du til O de nse Kommu ne ove r a fgøre lse n a f 7.
ok tobe r 201 4 om de l vi st a fsl a g på ak ti ndsi gt . Du opl yse r i de n forbi nde l se , a t du
som borge r me ne r dig be re tti ge t til a t f å a lle oplysninge r ve drøre nde politik e re s
u dgifte r og dok u me nta tion he rfor.
Ve d e - ma il a f 1 5. ok tobe r 201 4 k v i tte re r kommu ne n for modta ge lse n a f din k la ge .
De n 22. ok tobe r 201 4 v i de re se nde r k ommu ne n din k la ge sa mt k ommu ne ns
k orre sponda nce me d di g ti l Sta ts for v a l tni nge n. Kommu ne n opl yse r i sin
fre mse n de lse sma i l , a t de n fa s th ol de r si n a fgøre l se a f 7 . ok tobe r 201 4 om de lv ist
a fsla g på a k ti ndsi gt i borgme ste re ns te l e fo nu dgi fte r.
Od e n se Ko mm un es s upple re nd e be m ærkn in ge r t il a f gø re ls en s be grun d e ls e
I forbinde lse me d O de nse Ko mmu ne s a fgøre lse a f 1 2. ma j 201 5 i e n a nde n sag
v e drøre nde a k ti ndsigt i borgme ste r An k e r B oye s spe cifik k e te le fonre gning for
pe riode n 1 . a u gu st 201 1 til 31 . ok tobe r 201 1 , se nde r O de nse Kommu ne de n 22 . ma j
201 5 su pple re nde be mærk ninge r til Sta tsf orv a ltninge n til bla ndt a nde t si n a fgøre lse
a f 7. ok tobe r 201 4 om de lvi st a fsla g på ak ti ndsigt i borgme ste re ns te le fonre gninge r
for 201 4.
Kommu ne n
h e nv i se r
bla ndt
a nde t
t il ,
at
spørgsmå l e t
om
a k ti ndsigt
i
opk a ldsspe cifi k a tione r e r beh a ndle t i O ffe ntlighe dslov e n me d k omme nta re r af
Moh a mma d Ah sa n, s. 51 4, hv or de t bla ndt a nde t fre mgå r, a t de t må a nta ge s, a t
opk a ldsspe cifi k a tione r, de r i n de h olde r oplysninge r om a rbe j dsopk a ld og priv a te
opk a ld, som ik k e k a n u dspe cifice re s, må ku nne u ndta ge s i sin h e lh e d e fte r
offe ntligh e dslov e ns § 33, nr. 5.
På ba ggru nd a f de tte oply se r k ommu ne n nu følge nde :
” … e r de t sål e de s Ode n se Kom m u ne s vu rde ri n g , at fakt u rae rn e s o pl ysn in g op gj o rt
i n den fo r ko rt e re p e rio de r p å é n ti l fl e re dag e om :
•
H vo r m an ge op kal d de r e r fo re t ag e t fra t e l e fo n e n , h e ru n de r om de r e r
fo re t ag e t o p kal d t i l e ll e r fra u dl an de t o g i g i vet fal d fra h vi l ke l an d
3
•
•
H vo r m an ge SM S ’ e r de r e r se n dt fra t e l e fo n en , h e ru n de r om de r e r se n dt
SM S ’ e r fra u dl an de t og i gi ve t fal d fra h vi l ke t lan d
H vo r m eg e t dat a de r e r b ru g t fra t e l e fo n e n , h eru n de r om de r e r b ru gt dat a i
u dl an de t o g i g i ve t fal d fra h vi l ke t l an d
u dg ø r op l ysni ng e r om en ke l tpe rso n e rs p ri vat e fo rh o l d, j f. o ffe n t l i gh e dsl o ve n s § 3 0 ,
n r. 1 . De t t e i h ve rt fal d i fo rh o l d t i l de o pl ysn i n ge r, de r m åt te re l ate re sig ti l den
p ri vat e b ru g af t e l e fo ne n .
De t e r i kke m u li g t fo r Ode n se Kom m u ne at u dski l le , h vi l ke n b ru g af t e l e fo n e n de r
h enh ø re r u n de r p ri vat fo rb ru g , o g h vi l ken b ru g de r e r arb ej dsre l at e re t , o g da det
fø l g e r a f de n kom m en t e re de o ffe n t l i gh e dsl o vs s. 1 5 4 , at ” de r ik k e a f o ffe ntlig he ds lo v e n
i a lminde lig he d k a n a nta g e s a t fø lg e e n p lig t fo r my ndig he de n t il a t p å læ g g e de n a ns a tte
a t u ds p e c ific e r e a r be j dso p ka ld o g p r iva te o p ka ld til b r u g fo r b e ha ndling e n a f
a k tinds ig ts a nmo dning e n” , e r de t Ode n se Kom m u ne s vu rde rin g , at de o p l ysn in g e r, de r
frem g år af fa kt u rae rn e , j f. o ve n fo r, vi l ku n ne u n dt age s i sin h e lh e d e ft e r
o ffe n t l i gh e dsl o ve n s § 3 3 , n r. 5 .”
Kommu ne n opl yse r e ndv i de re , a t i de t de r e r ta le om oplysninge r, de r ligge r inde n fo r
priva tsfære n, e r de t k ommu ne ns vu rde ring, a t de r h e lle r ik k e k a n giv es
me ra k tindsigt i fa k tu ra e rne e fte r offe ntligh e dslov e ns § 1 4. Kommu ne n fore ta ge r i
de n forbinde lse e n a fv e jni ng a f på de n e ne side he nsyne t til be sk ytte lse n af
priva tsfære n ov e rfor h e nsyne t til de inte re sse r, de r ligge r ba g a nmodninge n om
a k tindsigt. Kom mu ne n h e nv ise r endv i de re til, a t inte re sse n i a k tindsigte n v u rde re s
a t v ære tilgode se t v i a a k ti ndsi gt i de sa ml e de u dgi fte r ti l te l e foni m.v . Afsl u tni ngsv is
h e nv ise r k ommu nen ti l , a t de t v i l v ære i stri d me d forv a l tni ngsl ov e ns § 27, stk . 1 ,
nr. 1 , om ta v sh e dspli gt, hv i s de r giv e s me ra k tindsigt i de på gælde n de oplysninge r,
de r må a nse s som fortroli ge og u nde r priv a tl iv e ts be sk ytte lse .
De t be mærk e s, a t O de nse Kommu ne i sin a fgøre lse a f 1 2. ma j 201 5 i de n
ov e nnæv nte sa g ve drøre nde a k tindsigt i borgme ste r Ank e r B oye s spe cifik k e
te le fonre gning for pe riode n 1 . a u gu st 201 1 til 31 . ok tobe r 2011 , de r giv e r a nl e dning
til, a t k ommu nen de n 22. ma j 2015 se nde r de ov e nnæv nte su pple re nde
be mærk ninge r ti l Sta tsforv a ltninge n v e drøre nde bla ndt a nde t sin a fgøre lse a f 7.
ok tobe r
201 4,
også
beh a ndle r
spørgsmå l e t
om
de lv is
a k ti ndsigt
e fte r
offe ntligh e dslov e ns § 34. Ko mmu ne n h env ise r så le de s til, a t de r ik k e k a n giv es
de lv is a k tindsi gt i de øv ri ge spe ci fik k e o plysninge r i borgme s te re ns te le fon fa k tu ra,
ide t de r re e lt ik k e e r noge t i n dh ol d tilba ge a t giv e a k ti ndsi gt i , nå r de opl ysni nge r,
de r h e nh øre r unde r pri v a tsfære n, e r u ndta ge t. De t te sk yl de s i følge k ommu ne n, a t
de t ik k e e r mu li gt a t u dsk i ll e h e nholdsv is de t priv a te og de t of fe ntlige
te le fonforbru g, hv orfor te l e fonfa k tu ra e rne e r u ndta ge t i de re s h e lh e d fra a k ti ndsig t
e fte r of fe ntligh e dsl ov e ns § 33, nr. 5 .
Sta tsf orv a ltni nge n ha r forstå e t O de nse Kommu ne s h e nv e nde lse a f 22. ma j 2015
så le de s, a t k o mmu ne ns a rgu me nta ti on i forbinde l se me d § 34- v u rde ring i de n
ov e nnæv nte sa g om borgme ste r Ank e r B oye s spe cifik k e te le fonre gning for pe riode n
1 . au gu st 201 1 til 31 . ok tobe r 201 1 , også gælde r for k ommu ne ns v u rde ri ng a f de re s
a fgøre lse a f 7. ok tobe r 201 4 om a k tindsigt i borgme ste re ns te le fonre gninge r fo r
201 4.
Sta tsf orv a ltni nge n ha r e ndv i de re forstå e t O de nse Kommu ne s h enve nde lse a f 22. maj
201 5 så le de s, a t de n i øv ri gt su ppl e re r de n tidlige re be gru nde lse i k ommu ne ns
a fgøre lse a f 7. ok tobe r 201 4.
4
S ta tsforva ltni ngens kom petence
Sta tsf orv a ltni nge n føre r ti lsyn me d, a t k o mmu ne rne ov e rh olde r de n lov giv ning, de r
særligt gælde r for o f fe ntl ige myn di gh e de r, jf. k ommu ne styre l se sl ov e ns § 48, s tk . 1 .
De t tilsyn, som Sta t sfo rv a ltninge n u døv e r ove r for e n k ommu ne , e r e t re tligt tilsyn,
de r k u n omfa tte r spørgsmå l om, h v orv i dt k ommu ne n h a r til si de sa t de t re tsgru ndla g ,
de r særligt gælde r for o ffe ntl ige m yndigh e de r.
Sta tsf orv a ltni nge n k a n i k k e ta ge sti l l i ng ti l spørgsmå l v e drøre nde sk ønsu døv else n,
så længe sk ønne t u døv e s inde n for de ra mme r, de r følge r a f offe ntligre tlig lov giv ning
og de o ffe ntli gre tli ge re t sgru ndsætni nge r.
Sta tsf orv a ltni nge n ka n u dta l e si g om l ovli gh e de n a f k ommu na le di sposi ti one r e lle r
u ndla de lse r, jf. k ommu ne styre l se sl ov e ns § 50.
S ta tsforva ltni ngens udta lelse
Sa ge n giv e r a nle dni ng til , a t Sta t sforv a ltninge n be ha ndl e r spørgsmå l e t om a k ti ndsigt
i oplysninge r om borgme ste re ns a rbe jdsr e la te re de og priv a te te le fonforbru g m.v .,
h e ru nde r re tte n ti l de l v i s a k ti ndsi gt og a k ti ndsi gt e fte r me ro f fe ntl i gh e dspri nci ppe t.
Hje mme lsgru ndl a ge t:
Følge nde fre mgå r a f offe ntli gh e dslov e ns §§ 7, stk . 1 og 2, 30, nr. 1 , 33, nr. 5, 34,
og 1 4, stk . 1 (lov nr. 606 a f 1 2. ju ni 201 3):
” § 7
S t k. 1 . E nh ve r k an fo rl an g e at b l i ve g j o rt b e ken dt m e d do ku m en t e r, de r e r i n dg åe t t i l
e l le r op re t te t af e n m yn digh e d m .v. so m l e d i adm in i st rat i v sag sb eh an dl in g i
fo rb i n de l se m e d de n s vi rkso m h e d.
S t k. 2 . Re t t e n t i l akt in dsi g t om fat t e r m e d de i § § 19 - 3 5 næ vn t e u n dt age l se r
1 ) al le do ku m en t e r, de r ve drø re r de n p ågæ l den de sag , o g
2 ) in dfø re l se r i j ou rn al e r, re g i st re o g an dre fo rt e gn e l se r ve drø re n de de n p ågæ l de n de
sag s do ku m en t e r.
§ 30
Re t t e n t i l akt in dsi g t om fat t e r i kke op l ysni ng er om
1 ) en ke l tp e rson e rs p ri vat e , h e ru n de r ø ko nom i ske , fo rh o l d
§ 3 3 . Re t t en t il akt i n dsi g t kan be g ræn se s, i det om fan g de t e r n ø dve n dig t t il
b e skyt t e l se af væ se n t li g e h en syn ti l :
[ …]
5 ) Pri vat e o g o ffe n t l i ge in t e re sse r, h vo r h em me l i gh ol de l se e ft e r fo rh o l det s sæ rl ig e
kara kt e r e r p åkræ ve t .
§ 34
H vi s de h e n syn , de r e r næ vn t i § § 3 0 - 33 , ku n g ø r si g g æl den de fo r e n del af e t
do ku m en t , skal de r m e ddel e s akt in dsi g t i do ku m en te t s ø vri g e i n dh o l d. De t gæ l der
do g i kke , h vi s
1 ) de t vi l m e dfø re e n p ri sg i ve l se af de t e ll e r de h e n syn , de r e r næ vn t i § § 30 - 33 ,
5
2 ) de t vi l in debæ re , at de r g i ve s e n kl art vi l dl e de n de i n fo rm ati o n , el l e r
3 ) de t re st e ren de in dh o l d i do ku m en te t i kke h ar e t fo rst åe l i g t e l le r sam m enh æn g en de
m en in g sin dh o l d.
§ 14
S t k. 1 . De t s kal i fo rb i n de l se m e d beh an dli n ge n af e n anm o dn i ng om akt i n dsig t
o ve r ve j e s, o m de r kan g i ve s akt i n dsi g t i do ku m en t e r o g opl ysn i ng e r i vi de re om fan g ,
e n d h vad de r fø l g e r af § § 2 3 -3 5 . De r kan gi ve s akt i n dsi g t i vi de re om fan g , m e dm in dre
de t vi l væ re i st ri d m e d an de n lo vg i vn i n g , h e ru n de r re g le r om t avsh e dsp li g t o g re gl e r
i l o v om b eh an dli ng af p e rso n op l ysn in ge r.”
En k e lt pe rs o ne rs priv at e f o rh o ld
De t e r u dga ngspu nk te t, a t re tte n til ak tindsigt ik k e omfa tte r oplysninge r om
e nk e ltpe rsone rs priv a te , h e ru nde r øk onomisk e forh old, jf. o ffe ntligh e dslov e ns § 30,
nr. 1 .
Undta ge lse sbe ste mme l se n e r be gru nde t i h e nsyne t til priv a tliv e ts
be tænk ning nr. 1 51 0/ 2009 om of fe ntli gh edslov e n, side 6 43 og 700 f.
fre d,
j f.
De t fre mgå r a f de spe ci e ll e be mærk ninge r til § 30 i l ov forsl a g nr. L 1 44 a f 7 . fe bru a r
201 3 om of fe ntl igh e d i forv a l tninge n, og ti l be tænk ni ng nr. 1 51 0/ 2009 om
offe ntligh e dslov e n, k a pi te l 1 7, pk t. 2 og 5., a t v e d vu rde ringe n a f, hv ilk e oplysninge r
de r k a n a nse s for a t ve drøre ” priv a te forh old” , må de r ta ge s u dga ngspu nk t i, om
oplysninge rne e r a f e n så da n k a ra k te r, a t de e fte r de n a lminde lige opfa tte lse i
sa mfu nde t bør k u nne forla nge s u nddra ge t offe ntligh e de ns k e ndsk a b. De t a fgøre n de
e r så le de s, om opl ysni nge n u d fra e n ge ne re l be tra gtning e fte r sin k a ra k te r v e drøre r
oplysninge r om e nk e l tpe rsone rs priv a te , h e runde r øk onomisk e , forh old. De t e r
de rimo d ik k e e n be ti nge l se , a t h e mme ligh olde lse i de t k onk re te til fælde e r a f
be tydning for de n pe rson, oply sninge rne a ngå r.
De t fre mgå r v ide re a f de ov e nnæv nte fora rbe jde r ti l of fe ntl i gh e dsl ov e n, a t særligt
følsomme opl ysni nge r, så som oplysninge r om ra ce , re l igion, stra fba re forh old og
h e lbre dsforh old e r i følge fora rbe j de rne omfa tte t a f u ndta ge lse sbe ste m me lse n i
offe ntligh e dslov e ns § 30, nr. 1 .
O gså mindre føl somme opl ysni nge r, så so m f.e k s. CP R- nu mme r, be sk ytte de a dre s se r
i folk e re gistre t, be sk yt te de te le fonnu mre og oplysninge r om e k sa me nsk a ra k te re r, er
ifølge lov e ns fora rbe jde r om fa tte t a f u ndta ge lse sbe ste mme lse n.
Ude n for of fe ntli gh e dsl ov e ns § 30, nr. 1 , fa lde r oplysninge r a f re nt obje k tiv ka ra k te r,
så som oplysninge r om u dste de lse a f pa s og ja gtte gn og oply sninge r om civ il sta nd.
De r h e nv ise s i de n forbinde l se ti l FO B 2005.465 , de r dre je de sig om a k tindsigt i
momsre fu sione r ti l k onge hu se t, og hv or Folk e tinge ts O mbu dsma nd u dta l te , a t
re fu sionsa nmodninge r, de r re l a te re de sig til bl.a . Dronninge ns tje ne ste e lle r
re præse nta tiv e opga ve r, i k k e ku nne be tra gte s som oplysninge r om priv a te forh ol d.
Øv rige h e n sy n t il priv a t e o g o ff e nt lige in t e res s e r
Efte r o f fe ntligh e dsl ov e ns § 33, nr. 5, k a n a k tindsigt be grænse s i de t om fa ng de t e r
nødv e ndigt ti l be sk ytte l se a f v æse ntlige h e nsyn til priva te og offe ntlige inte re sse r,
hv or h e mme li gh ol de lse e fte r forh ol de ts sæ rlige k a ra k te r e r på k ræv e t.
6
De t fre mgå r a f de spe cie l le be mærk ninge r til § 33, nr. 5, i l ov forsla g nr. L 1 44 a f 7.
fe bru a r 201 3 om offe ntli gh e d i forv a ltninge n, a t be ste mme lse n h a r e t snæv e rt
a nve nde lse sområ de og a l e ne foru dsæt te s a nve ndt, h v or h e mme ligh olde lse a f he nsyn
til of fe ntlige e l l e r priva te i nte re sse r e r k lart på k ræv e t.
I følge O ffe ntli ghe d i forv a l tninge n a f Jon Ande r se n, 1 . u dga ve , 201 3, s. 323, e r de t
e n be tinge lse , a t de r e fte r e n k onk re t vu rde ring påv ise s e t beh ov for a t
h e mme ligh olde opl ysni nge r, og i de nne vu rde ring må i ndgå , om opl ysni nge rne i
forv e je n nyde r be sk y tte lse mo d a k tindsigt.
I følge of fe ntli gh e dslov e n me d k omme nta re r a f Moh a mma d Ah sa n, 1 . u dga ve , 201 4,
s. 59 8, må de r v e d be dømme l se n a f, om oply sninge r om e nk e ltpe rsone r k a n
u ndta ge s fra a k tindsi g t e f te r opsa ml i ngsbe ste mme lse n, ta ge s h e nsyn ti l, a t
lov giv ningsma gte n i § 30, nr. 1 , ha r fa stsa t, a t a le ne opl ysninge r om
e nk e ltpe rsone rs priv a t e forh old ka n u ndta ge s fra a k ti ndsigt. De t må a nta ge s at
inde bære , a t de r sk a l fore l i gge (he l t) særl i ge h e nsyn, hv i s opl ysni nge r om
e nk e ltpe rsone rs forh ol d, de r i k k e k a n k a ra k te rise re s som priv a te , sk a l ku nne
u ndta ge s e fte r opsa ml ingsbe ste m me l se n.
I FO B1 996.1 07, de r omh a ndl e r u dle ve ring a f e t nota t inde h olde nde e n liste me d
pe rsone r, som v a r bra gt på ta l e som mu li ge be styre l se sme dle mme r i e n
fina nsie ringsfon d, u dta l te Fol k e ti nge ts O mbu dsma nd, a t de t e r foru dsa t i
fora rbe jde rne , a t of fe ntl i gh e dslov e ns (da gælde nde ) § 1 3, stk . 1 , nr. 6, k u n fi nde r
a nve nde lse i til fæl de h v or h e nsyne t til e nk e ltpe rsone rs e lle r de t offe ntlige s
inte re sse r gør de t k la rt på k ræv e t. I de t fore l i gge nde til fælde h av de myn di gh e de n
e fte r h a ns opfa tte lse ik k e godtgjor t, a t h e nsyne t til de pe rsone r, de r v a r a nført p å
liste n, ta lte så tu ngtv e je nde i mod offe ntliggøre lse , a t de t k u nne be gru nde
a nve nde lse a f of fe ntl igh e dsl ov e ns § 1 3, stk . 1 , nr. 6.
I O ffe ntligh e dsl ov e n me d k omme nta re r a f Moh a mma d Ah sa n, 1 . u dga ve , 201 4, side
51 4, e r bla ndt a nde t a nført føl ge n de om fortolk ni nge n a f of fe ntl igh e dsl ov e ns § 33,
nr. 5, i forbi nde l se me d a fsni t te t om ” m i ndre føl som me opl ysni nge r” i re la ti on til
offe ntligh e dsl ov e ns § 30, nr. 1 :
” S om et sæ rl ig t e ksem pe l kan næ vn e s de t t i l fæ l de , at de r anm o de s om akt i n dsi g t i en
o p kal dssp e c i fi kat i o n ve drø re n de en an sat s arb e j dsm o bi l te le fo n . I de t om fan g
m yn di gh e de n e r i b e si ddel se af e n sådan sp e c i fi k at i o n , vi l o p l ysn i ng e rne om p ri vat e
o p kal d ku nn e u n dt ag e s fra akt i n dsi g t e ft e r § 3 0 , n r. 1 . Da m yn di gh e den t yp i sk i kke
vi l ku nn e u dspe c i fi c e re arb ej dso p kal d o g p ri vat e o p kal d – o g da de r i kke af
o ffe n t l i gh e dsl o ve n i alm in del i gh e d kan an t ages at fø l g e e n p l ig t fo r m yn digh e den ti l
at p ålæ g ge den an sat te at u dsp e ci fi c e re arb ejdso p kal d o g p ri vat e o p kal d t il b ru g fo r
b eh an dl in ge n af akt i n dsi g t sanm o dn in g en – m å de t an t ag e s, at op kal dssp e c i fi kat i o nen
vi l ku nn e u n dt age s i si n h elh e d e ft e r § 3 3 , n r. 5 . I de t om fan g op kal dssp e c i fi kat i o n en
al e ne in deh o l de r o pl ysn in g e r om arb ej dso p kal d, vi l de r i e t vi st om fan g ku n ne væ re
h jem m el t i l at u n dt ag e o pl ysn i ng e rn e e ft e r § 3 3 , n r. 5 , m e d h e nb li k p å at b e skyt te
væ se n t l ig e h en syn t il den in t e rne og p o li t i ske b e slu tn i ng sp ro ce s” .
D e lv is a d ga n g t il a k t ind s igt
O ffe ntlighe dsl ov e ns § 33 gi ve r re t ti l a t undta ge v i sse opl ysni nge r, i de t om fa ng de t
e r nødv e ndigt ti l be sk ytte l se a f de opre gne de h e nsyn, h e ru nde r priv a te og offe ntlige
inte re sse r.
7
B e ste mme lse n sk a l se s i sa mme nh æng me d o ffe ntl igh e dslov e ns § 34, h v ore fte r de r
e r pligt til a t giv e a k ti ndsigt i de re ste re nde oplysninge r i e t dok u me nt, de r ik k e e r
omfa tte t a f be sk ytte l se sh e nsyne ne i §§ 30- 33, me dmin dre de t te v il me dføre e n
prisgiv e lse a f de h e nsyn, de r e r næv nt i §§ 30- 33, de t re s te re nde indh old giv e r e n
k la rt v ildle de nde informa tion, e l le r de t re ste re nde indh old i dok u me nte t ik k e h a r e t
fors tå e ligt e ll e r sa mme nh ænge nde me ni ngsi ndh ol d.
En forv a ltningsmyn digh e d, de r e fte r e n k o nk re t vu rde ring ha r undta ge t e t e lle r fle re
dok u me nte r e l le r de l e h e ra f fra a k tindsigt i me dfør a f for e k se mpe l § 33 , nr. 5, sk a l
u dtryk k e ligt u nde rre tte de n a k ti ndsigt ssø ge nde h e rom. De tte gælde r do g ik k e , hv is
u nde rre tninge n i sig se lv v i l a fsl øre forhold, som e r u ndta ge t fra a k tindsigt e fte r
be ste mme lse n. Sta t sforv a l tni nge n h e nv i ser i øv ri gt ti l de spe ci e l l e be mærk ni nge r til
§ 34 i lov forsl a g nr. L 1 44 a f 7. fe bru a r 201 3 om offe ntli gh e d i forv a l tni nge n, og til
be tænk ning nr. 1 51 0/ 2009 k a pite l 1 7, a fs ni t 5.8.
Me ro f f en t ligh e d s prin cippe t
O ffe ntlighe dslov e n ta ge r som u dga ngspunk t k u n sti l l i ng ti l , om myndi gh e de rne e r
forpligte t til a t gi v e a k ti ndsi gt. Me n of f e ntl i ghe dsl ov e n e r e n mi ni mu msl ov . De t
be tyde r, a t myn di gh e de rne k a n u dlev e re oplysninge rne , se lv om de ikk e sk a l,
me dmin dre de t v i l v ære i stri d me d a nde n l ov giv ni ng, heru nde r re gle rne om
ta v sh e dspligt og re gle rne i pe rsonda ta lov en, jf . of fe ntli gh e dsl ov e ns § 1 4.
I følge be ste mme l se ns or dl y d sk a l m yndigh e de rne ov e rv e je spørgsmå le t om
me ra k tindsigt. M yndi gh e de rne e r så l e de s forpl i gte de ti l a f e ge n dri f t a t ta ge stilling
til , om de r i de t e nk e lte ti lfæl de k a n me dde le s a k tindsigt i de u ndta gne dok u me nte r
e l le r oplysninge r e fte r me ro f fe ntl igh e dspri nci ppe t. Sta ts forv a l tni nge n he nv i se r til
lov forsla g nr. L 1 44 a f 7. fe bru a r 201 3 om of fe ntli gh e d i forv a l tni nge n, pk t. 4.6 i
lov forsla ge ts a l mi nde l i ge be mærk ni nge r, sa mt ti l de spe ci e l l e be mærk ni nge r til §
1 4.
I forbinde lse me d v u rde ringe n a f, om de r k a n me dde le s a k tindsigt e f te r
me roffe ntligh e dspri nci ppe t, sk a l de r f ore ta ge s e n a fv e jning a f modstå e nde
inte re sse r. De r sk a l på de n e ne si de t a ge s h e nsyn til st yrk e n, sv a ghe de n e ller
fra v ære t a f de n a k ti ndsi gts søge nde s inte re sse i a t få a k tin dsigt i de på gælde n de
dok u me nte r
e l le r
opl ysni nge r,
og
på
de n
a nde n
side
s tyrk e n
af
de n
be sk ytte lse sinte re s se , de r l igge r ba g de n på gælde nde u ndta ge lse sbe ste mme l se og
a ndre lov lige h e nsyn.
De t fre mgå r a f de spe ci e l l e be mærk ni nge r ti l § 1 4 i l ov forsl a g nr. L 1 44 a f 7 . fe bru a r
201 3 om o ffe ntl i gh e d i forv a l tni nge n, a t de t må a nta ge s, a t a fv e jni nge n i de ti l fæl de ,
hv or de r e r ta l e om a t u ndta ge oplysni nge r fra re tte n til a k ti ndsigt e fte r
u ndta ge lse sbe ste mme l se rne i §§ 30- 33, i a l mi nde l i ghe d v i l føre ti l , a t de r i k k e k a n
me dde le s
a k ti ndsi gt
e fte r
me ro ffe ntli gh e dsprincippe t.
De t
sk ylde s,
at
de
oplysninge r, de r k a n u ndta ge s me d h jemme l i §§ 30- 33, i a l mi nde l i g v il v ære
u nde rla gt ta v sh e dspl i gt e fte r f orv a l tni ngsl ov e ns § 27.
I følge be tænk ni ng om offe ntl igh e dslov e n s. 760- 761 v il myndi gh e de n dog, u a nse t om
e n oplysning e r om fa tte t a f e n ta v sh e dspl igtsbe ste mme l se i f orv a l tni ngsl ov ens § 27
e l le r e n særl i g tav sh e dspl igtsbe ste mme l se , k u nne giv e me roffe ntligh e d, hv is den
på gælde nde ta v she dspl igtsbe ste m me lse v a re ta ge r h e nsyne t til e n inte re sse , so m
myndigh e de n se l v k a n rå de ov e r, for e k se mpe l h e nsyne t til de t of fe ntlige s
øk onomisk e inte re sse r, j f. § 3 3, nr. 3.
8
I de t omfa ng de n næv nte a fv e jni ng føre r til, a t de r ik ke ka n me dde le s a k tindsigt
e fte r me roffe n tl igh e dspri nci ppe t sk a l forv a ltningsmyndigh e de n be gru nde a fsla ge t
nærme re . B e gru nde lse sk rav e t k an opfylde s v e d, a t forv a ltningsmyndigh e de n oplyse r,
a t myndigh e de n ha r ov e rv e je t a t giv e a ktindsig t e fte r me rof fe ntligh e dsprincippe t,
me n a t a fv e jni nge n a f på de n e ne si de h e nsyne t til de be sk y tte lse sinte re s se r, de r
ligge r ba g de n på gæl de nde u ndta ge lse sbeste mme lse , e lle r a ndre lov lige h e nsyn, og
på de n a nde n side h e nsyne t til de inte re sse r, de r ligge r ba g a nmo dninge n om
a k tindsigt, h a r ført ti l , a t myndi gh e de n ik k e fi nde r gru ndl a g for a t giv e a k ti ndsigt
e fte r me ro ffe ntli gh e dspri ncippe t. S ta ts f orv a ltninge n h e nv ise r til de spe cie lle
be mærk ninge r ti l § 1 4 i l ov forsla g nr. L 1 44 a f 7. fe bru a r 201 3 om offe ntli gh e d i
forv a ltninge n.
R e t t il a k t ind s igt i a kt lis t e r
Re t te n til a k ti ndsi gt fre mgå r a f o f fe ntl i gh edsl ov e ns § 7.
I lov forsla g nr. L 1 44 a f 7. fe brua r 201 3 om offe ntli gh e d i forv a l tni nge n e r følge nde
bla ndt a nde t a nfø rt u nde r de spe ci e l l e bemærk ni nge r ti l § 7, stk . 2:
” B e st emm el se n i s tk . 2 , nr . 2 , g i ve r so m h i dti l adg an g t i l akt in dsi g t i i n dfø rsl e r i
j ou rn al e r, re g i st re og an dre fo rt e g ne l se r ve drø re n de den p ågæ l den de sag s
do ku m en te r ( j ou rn ali n dfø rsl e n / akt l i st e n) . De t g æl de r u an se t , om j ou rn al en m .v. fø re s
m anu e l t e ll e r el e kt ro ni sk.
B e st emm e l se n i n debæ re r, at de n p ågæ l den de m yn di gh e d m .v. p å e g e t i ni t i at i v – o g
sam ti di g m e d sag en s ø vri g e do ku m en te r – skal m e ddel e akt in dsi g t i j ou rn al in dfø rsl e n
( akt l i st e n ) . De n akt i n dsi gt ssø g en de h ar sål e des e t se l vst æ n dig t krav p å akt i n dsi g t i
j ou rn al in dfø rsl e n , o g afsl ag h e rp å kan ale ne m e dde l e s, h vi s de n p ågæ l den de in dfø rse l
i n deh o l de r o pl ysn in g e r, de r i si g sel v e r om fat t e t af de b e stem m el se r i lo ve n , de r
u n dt age r o pl ysn in g e r fra re t t e n t il akt i n dsi g t , j f. l o v fo rsl ag e t s § § 3 0 - 35 , e l le r h vi s
o p l ysni ng e rne e r om fat t e t af sæ rl o vg i vn i n ge n s u n dt age l se sb e stem m el se r. De r g æ l de r
do g i kke en re t ti l akt i n dsi g t i j ou rn al in dfø rsl e n , h vi s akt i n dsi g t sanm o dn in ge n an g år
e n sag , f.e ks . e n st ra ffe sag , de r so m sådan e r u n dt age t fra l o ve n , j f. l o v fo r sl ag e t s
§ 1 9 , st k. 1 .”
I følge O ffe ntli gh e dsl ov e n me d Komme nta r e r a f Moh a mma d Ah sa n, 1 . u dga v e , 201 4,
si de 201 , k a n de r dog e fte r o mstæn digh e de rne i særlige tilfælde me dde le s a fsla g på
indsigt i h e le ak tli ste n e fte r o ffe ntl igh e dsl ov e ns § 33, nr. 5.
Sta tsf orv a ltni nge ns vu rde ri ng a f lov li ghe de n
a k tindsigt i borgme ste re ns te le fonre gni nge r
af
k ommu ne ns
de l vi se
a fsl a g
på
De t e r Sta ts forv a l tni nge ns opfa tte lse , a t offe ntligh e dslov e ns § 30, nr. 1 , k u n giv e r
h je mme l til a t u ndta ge opl ysni nge r om pri va te , h e ru nde r øk onomi sk e forh ol d, fr a
a k tindsigt. O p l ysni nge r om borgme stre s priv a te te l e fonforbru g, h e ru nde r oplysninge r
om de n på gæl de nde pe rsons e v e ntu e lle priv a te u dla ndsoph ol d, k a n e fte r e n ge ne re l
be tra gtning a nse s som opl y sninge r om e nk e ltpe rsone rs priv a te forh old, de r e r
u ndta ge t fra re tte n ti l a k ti n dsigt e fte r o f fe ntligh e dslov e ns § 30, nr. 1 .
Sta tsf orv a ltni nge n e r så l e de s e nig i k ommu ne ns vu rde ring a f, a t opl ysni nge r om
borgme ste re ns priv a te te le fonopk ald og e v entu elle priva te u dla ndsoph ol d, e r
omfa tte t a f u ndta ge l se sbe ste mme l se n i § 30, nr. 1 , j f. de t ov e nfor be sk re v ne .
9
Kommu ne n opl yse r v i de re , a t de n te le fon, som k ommu ne n stille r til rå digh e d for
byrå dsme dle mme r, h e ru nde r borgme ste re n, og fo r a nsa tte , for de fle s te s
v e dk omme nde a nve nde s ti l bå de priva te og a rbe jdsre la te re de opk a ld. Vi h a r så le de s
la gt til gru nd, a t borgme ste re ns te le fonr e gninge r bå de inde h olde r oplysninge r om
priva te opk a ld og priv a te u dl a ndsoph old og om a rbe jdsre la te re de te le fonopk a ld m.v .
De t e r Sta ts forv a ltninge ns opfa tte lse , a t of fe ntli gh e dsl ov e ns § 33, nr. 5, giv e r
h je mme l til a t u ndta ge te le fon fa k tu ra e r i de re s h e lh e d, i de t om fa ng de t ik k e e r
mu ligt
at
u dsk i l l e
h enh ol dsv i s
pri va te
og
a rbe jdsre l a te re de
opk a l d,
jf.
O ffe ntlighe dsl ov e n me d k omme nta re r, Moh a mma d Ah sa n, 1 . u dga ve , 201 4, side 51 4.
Sta tsf orv a ltninge n e r så le de s e nig i k ommu ne ns vu rde ring a f, a t de u nde rligge nde
poste ringe r ti l borgme ste re ns te le f onfa k t u rae r ku nne u ndta ge s i de re s h e lh e d e fte r
offe ntligh e dslov e ns § 33, nr. 5, i de t k om mu ne n ha r oplyst, a t de t ik k e v a r mu ligt a t
u dsk ille h e nh ol dsv i s priv a t og a rbe jdsre la te re t forbru g.
De t e r e ndv ide re Sta tsforv a l tninge ns opfa tte lse , a t O de nse Kommu ne h a r h a ndle t i
ov e re nsste mme l se me d offe ntli gh e dslov ens § 34, v e d a t giv e a fsl a g på de lv is
a k tindsigt de ov e nnæv nte oplysni nge r i borgme ste re ns te le fon fa k tu ra e r.
Vi h a r he rv e d l a gt v ægt på , a t k om mu ne n oplyse r, a t de r re e lt ik k e e r noge t in dh old
ti lba ge a t gi v e a k tindsigt i, jf . § 34, st k . 3, h e nse t ti l , a t de oplysninge r, de r
v e drøre r borgme ste re ns pri v a te forbru g, er u ndta ge t fra a k ti ndsi gt, og h e nse t til, a t
de t e f te r de t oplyste i k k e e r mu l i gt a t u ds k ille h e nh oldsv is priv a t og a rbe jdsre la te re t
forbru g, hv orfor oplysninge rne om de unde rli gge nde poste ri nge r i fa k tu ra e rne er
u ndta ge t i de re s h e lh e d e fte r § 33 , nr. 5 , j f. ov e nfor.
Ende lig e r de t Sta ts forv a ltninge ns opfa tte lse , a t O de nse Kommu ne ha r h a ndle t i
ov e re nsste mme l se me d o ffe ntli gh e dslov e ns § 1 4.
Sta tsf orv a ltninge n ha r h e rv e d la gt v ægt på , a t k ommu nen h a r fore ta ge t e n a fv e jning
a f på de n e ne si de de h e nsyn, de r ligge r ba g u ndta ge lse sbe ste mme lse n i
offe ntligh e dslov e ns § 33 , nr. 5, og på de n a nde n si de de n be re ttige t inte re sse , so m
du må a nta ge s a t hav e i , a t anmodninge n om ak tindsi gt i de u nde rligge nde
poste ringe r i k ommu nens te l e fonfa k tu ra e r v e drøre nde borgme ste re ns te l e fonforbru g
imøde k omme s.
Sta tsf orv a ltni nge n h a r e ndvi de re la gt v ægt på , a t k ommu ne n ha r oplyst, a t de t v il
v ære i strid me d re gle rne om ta v sh e dspl igt, j f. forv a l tningsl ov e ns § 27, stk . 1 , nr. 1 ,
i de t de t ik k e e r mu l i gt a t u dsk i l l e opl ysninge r om pri v a tforbru g fra opl ysni nge r om
de t a rbe j dsre l a te re de forbru g.
Sta tsf orv a ltni nge n be mærk e r, a t O de nse Kommu ne ikk e se s a t hav e ta ge t stilling, til
i hv ilk e t omfa ng du ha r re t ti l ak ti ndsigt i a k tliste r for de sa ge r/ dok u me nte r, de r e r
omfa tte t a f a k tindsi gtsa nmo dni nge n, j f. o f fe ntli gh e dsl ov e ns § 7, stk . 2 , nr. 2 .
Sta tsf orv a ltni nge n h a r se ndt e n k opi a f de t te bre v til O de nse Kommu ne .
10
Udta le lse n v i l bl iv e offe ntl i ggjort på w w w .sta tsfo rv a l tni ng.dk i a nonymise re t fo rm.
Me d v e nl i g h i l se n
Ha nne Vil lu mse n
k ontorch e f
Line Mu sse ga a rd
Ch riste nse n
11