20150217_mappe_blok891011-light

IDÉOPLÆG
V A R B E R G P A R K E N / B L O K
8 , 9 , 1 0 & 1 1 ,
A f d .
2 9
R E N O V E R I N G A F E TA G E E J E N D O M
februar 2015
Udearealer:
Blok 8-10 ligger på kanten af den østligste slugt som gennemsk ærer Varbergs udearealer i nord sydgående retning. Her fra
er der udsyn over Haderslev og ned mod fjorden. Med renoveringen af lejlighederne skal der etableres ca. 25 ekstra p-pladser for at imødekomme lokalplanens krav om 1 parkeringsplads
p r. b o l i g.
I dag forløber det offentlige for tov i Varbergparken langs
husfacaden, hvilket giver et uheldigt indkig til stuelejlighederne, samtidigt med at terrænforskellen optages via stejle ramper (gns. 90-100 ‰) mellem de enkelte indgange. Ved
at flytte fortovet væk fra facaden reduceres indkigs gener og
der kan etableres ramper efter tilgængelighedsreglerne med
max 50 ‰ hældning. Endvidere skabes der et ankomstareal
foran indgangen til ophold, cykler og barnevogne.
Dette gøres ved at udgrave det halve etagespring og fjerne
støttemure i den nordlige ende af hver bygning. Parkeringen
ved blok 9-10 udvides og integreres i terrænet mod nord.
2
BLOK 8-9-10 |Udearealer
Ved blok 8 bevares og udbygges
langs facaden, det eksisterende
tovet er i samråd med de lokale
facaden og ud til adgangsvejen.
for alle til bygningerne.
den eksisterende parkering
for tov og rampe fjernes. Formyndigheder flyttet væk fra
Der er skabt tilgængelighed
På havesiden etableres interne stier på eksisterende bundopb yg n i n g e r o g d e r e t a b l e re s o p h o l d s o m r å d e r o g l e g e p l a d s e r.
For at minimere anlægsudgifter og hermed sikre en god
økonomi i projektet er det hensigten at bevare den eksistere n d e a d g a n g s ve j o g u d b yg g e d e e k s i s t e re n d e p - p l a d s e r.
Arkitektfirmaet
BLOK 8-9-10-11 | Landsk absbearbejdning
C. F. Møller
Oversigtsplan over Varbergparken.
Denne mappe vedrører renovering af
de markerede røde blokke 8. 9 og10afd. 29
10
9
8
4
BLOK 8-9-10 |Helhedsplan
HAderslev Andelboligforening
RENOVERING AF UDEAREALER
VISIONSPLAN_FORSLAG A
Arkitektfirmaet C. f. Møller i lAndsKAb
06.04.2011
juni 2014
5
BLOK 8-9-10 |Udearealer
Luftfoto af blok8,9 og 10
Eksisterende Plan
6
BLOK 8-9-10 | Eksisterende forhold
juni 2014
Blok 8-9 10 Eksisterende forhold
Blokken 8-9-10 er placeret i Varbergparkens syd- østlige hjørne.
Disse tre blokke er karakteriseret ved at ligge på tværs af koterne. Landskabet udgør et stort terrænspring på dette sted.
I dag rummer blokkene 69 lejligheder med 2-4 værelser i størrelserne 63 - 113 m2.
Blokkene har en dybde på 11,4 m plus 2,4 m altan, hvilket gør
d e m t i l n o g l e a f Va r b e r g p a r k e n s m i n d s t d y b e l e j l i g h e d e r.
Lejlighederne har udmærkede lys og udsigtsforhold mod vest,
m e n f a c a d e n b e s t å r a f i n d d æ k k e d e a l t a n e r, d e r b r u g e s t i l o p b e varing etc. Dette gør at der ikke er noget “liv” i facaden og bygningen får et lukket udtryk.
Østfacaden er præget af trist monotoni og anonymitet.
Problemstillingen i blokkene er primært:
-
Dårlig tilgængelighed
Gamle installationer
Byggeskader
Facader trænger til renover ing/isoler ing
Indkigsproblemer i parterre plan
Østfacaden idag
Eksisterende vestfacade
7
BLOK 8-9-10 | Eksisterende forhold
Forslag til renovering og nyindretning.
Ankomst:
De 3 blokke beholder deres eksisterende opgange og indgange,
da de allerede ligger godt placeret mod øst direkte i facaden.
Der vil ske en bearbejdning af landskabet på østsiden af bygn i n g e n , m e d a l t a n e r, b e d e, b æ n k e o g o ve rd æ k k e d e a re a l e r d e r
indbyder tii ophold, cykelparkering og mødesteder for stedets
beboere. Derudover arbejdes der med, at skabe større tryghed
ved gennemsigtighed omkring indgangsforløbene.
For at understøtte den antropologiske tilgang for menneskene
i området, arbejdes der med at etablerer flere uformelle møder
omkring indgangene til de enkelte opgange. Der arbejdes med
et bevægeligt ”bånd”/forløb langs østfacaden og indgangene,
som både indeholder bænke, cykelparkering og grønne bede
samt terrasser og altaner til 1. sals lejlighederne.
Lejlighederne:
Lejlighedsfordelingen forbliver næsten som idag, bortset fra
de meget små 1 værelses lejligheder som bliver nedlagt og ind d r a g e t i d e t o n a b o l e j l i g h e d e r. I t re o p g a n g e - e n i hve r b l o k
etableres elevatoradgang og lejlighederne her indrettes så de
opfylder tilgeængelighedskravene (større bad og ændring af
køkken). Lejemål der ikke får elevatoradgang renoveres alene
ved en ombygning af køkken.
Værelserne samles mod øst, udsigten og morgensolen. Der etab l e re s f r a n s k e a l t a n e r i a l l e d e s t o re v æ re l s e r.
Mod vest fjernes de eksisterende inddækninger på altanerne
o g d e r e t a b l e re s i s t e d e t a l t a n e r m e d v a r i e re d e å b n i n g e r, hvo r fra man kan nyde den smukke udsigt over byen og fjorden. Alle
lejligheder får sammenhængende køkken og opholdsrum mod
vest med store glasarealer ud til altanerne. De ny åbne facader
vil sikre at den vestlige udsigt, fremover vil være en vest- og
sydlige udsigt!
Lejligheder i parterreplan får adgang til egen have på vestsiden. På østsiden anlægges et bed for at mindske indkigsgenerne til boligerne.
Lejligheder på 1. sal får udover altan mod vest også adgang til
a l t a n p å ø s t s i d e n . D e l e j l i g h e d e r, d e r l i g g e r m e d d i re k t e u d g a n g
til deres private haver og det store fælles grønne område, giver
de grønne arealer foran boligerne ekstra mulighed for liv og
bevægelser for foden af bygningerne 8, 9 og 10.
8
BLOK 8-9-10 |Forslag til renovering og nyindretning.
have
N iv. 00
have
juni 2014
På nordsiden anlægges bede for at mindske indkigsgener i stueplan.
Enkelte lejligheder på 1. sal får adgang til altan på østsiden.
vendediameter 1500 mm
elevator
vendediameter 1500 mm
N iv. 01- 03
9
BLOK 8-9-10 |Udeophold
Brutto arealer
21 stk
76.4 m2 + 9.2 m2 opgang = 85.6 m2
18 stk
91.5 m2 + 9.2 m2 opgang = 100.7 m2
12 stk
86.8 m2 + 9.2 m2 opgang=
96.0 m2
105.3 m2 + 9.2 m2 opgang=
114.5 m2
9 stk
Ankomstplan Niv 0
Niveau 1
Samlede arealer:
niv 0 - kælderareal.....................1260.1 m2
niv 0 - boligareal....................... 489.6 m2
niv1-3 - boligareal......................5249.4 m2 Boligareal Ialt.......................5913
Niveau 2
m2
Antal lejligheder før: 69
Antal lejligheder efter:60
Niveau 3
10
BLOK 8-9-10 | Typer og Arealer 1:500
Konstruktioner
Ventilation
Ved hultagning i etagedæk og vægge, forstærkes konstruktionerne med bjælker og søjler - primært af stål – for
a t b e v a re d e n ø d ve n d i g e b æ re e v n e r.
Hvor efterisoleringens forøgede tykkelse kræver det,
påstøbes fundamenterne under disse vægge.
Nyetablerede altaner mv. understøttes af bærende søjler
o g f u n d a m e n t e r.
Der installeres nye ventilationsanlæg i teknikrum på tag
med balanceret indblæsning og udsugning.
Varmen fra udsugningsluften bruges til at for varme den
friske luft, som blæses ind i lejlighederne.
I lejlighedernes køkkener og badeværelser suges luften
ud, og den friske luft blæses ind i øvrige opholdsrum.
E m h æ t t e r b e ny t t e s t i l k o n s t a n t u d s u g n i n g i k ø k k e n e r, o g
de k an indstilles til forceret drif t ef ter behov.
Til ventilation benyttes indblæsningsarmaturer som er
udviklet til at sprede luften, således at eventuelle trækgener minimeres. Tilmed tilstræbes det at dimensionere
a n l æ g g e t m e d l a ve l u f t h a s t i g h e d e r, d e r m i n i m e re r e ve n t u e l l e l yd g e n e r.
Indtag til ventilationsanlægget placeres og udformes
således at eventuelle luftgener minimeres.
Installationer – afmåling
Forbrug af brugsvand, varme og EL, måles separat for hver
boligenhed.
Brugsvand
Der genanvendes som udgangspunkt de eksisterende
føringsveje fra teknikrum og frem til alle lejligheder –
disse er fremført primært via lodrette installationsskakte.
Hvor det er muligt genanvendes også installationer i lejl i g h e d e r, hvo r ny s a n i t e t e k s e m p e l v i s p l a c e re s s a m m e s t e d
s o m fø r.
Badeværelser udføres med ny sanitet i hvid, og mulighed
for stort og lille skyl på toilettet.
Varmeinstallationer
Der genanvendes som udgangspunkt de eksisterende
føringsveje fra teknikrum og frem til alle lejligheder –
disse er fremført primært via lodrette installationsskakte. Hvor det er muligt genanvendes også rørføring i lejl i g h e d e r, hvo r r a d i a t o re r k a n b e h o l d e d e re s e k s i s t e re n d e
placering.
I badeværelser etableres gulvvarme, og øvrige rum opv a r m e s v e d h j æ l p a f r a d i a t o r e r. Te m p e r a t u r s t y r i n g s k e r
ved hjælp af almindelige radiatortermostater på hver rad i a t o r.
Formålet er at levere et effektivt og hur tigt reagerende
anlæg med et højt komfortniveau.
juni 2014
EL/belysning
Der etableres nye installationer for EL og antenne i alle
l e j l i g h e d e r. D e r m o n t e re s l a m p e u d t a g o g s t i k k o n t a k t e r
iht. gældende regler for nybyggeri.
Der fastholdes muligheden for at alle kan modtage signal e t f r a H A B ’s e g e n T V - k a n a l .
I b a d e v æ re l s e r m o n t e re s nye b e l y s n i n g s a r m a t u re r.
I opgange etableres nyt anlæg for belysning inkl. belysningsarmaturer og bevægelsesfølere, samt system for
dørtelefon.
Belysning i kælder udføres ligeledes med belysningsarmaturer og bevægelsesfølere.
11
BLOK 8-9-10 | Typer og Arealer 1:500
Franske altaner
Værelse
Værelse
Værelse
Entré
Værelse
Ny altan
Værelse
Bad/toilet Bad/toilet
Værelse
Værelse
Værelse
Entré
Entré
Værelse
Bad/toilet
Elevator Bad/toilet
Stue/køkken/alrum
Stue/køkken/alrum
Stue/køkken/alrum
Ny altan
Ny altanvæg
Stue/køkken/alrum
Ny altan
Ny altanvæg
Ny altanvæg
Ny altan
vendediameter 1500 mm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
elevator
12
BLOK 8-9-10 | Indretningseksempler 1:100
juni 2014
Ankomst:
Østsiden ved ankomsten bliver fors y n e t m e d a l t a n e r, b e d e, b æ n k e
og overdækkede arealer der indbyder tii ophold, cykelparkering og
mødesteder for stedets beboere.
Lejlighederne får franske altaner i
de større soverum, hvorfra der er
udsigt ud langs fjorden
Haveside:
Vestfacadenbliver præget af store
v i n d u e s p a r t i e r, o g s t o re å b n e a l taner med udsigt over Haderslev
fjord og by.
Der er forsøgt skabt mest mulig lys
til boligen og mest mulig udsigt
fra boligen.
13
BLOK 8-9-10 | Forarealer - øst og vest side
Åbning til køkken
Franske altaner ved de store værelser
Vendediameter 1500 mm
Elevator
Ny køkkener
Eks. køkkener
Eks. skakte
Ny toiletter
Eks. toiletter
Ny altaner
14
BLOK 8-9-10 | Bevaring og fornyelse
Altan
Altan
juni 2014
Fransk Altan
Fransk Altan
Privat have
Indgang
Indgang
Kælder
Eksisterende bevarede vægge
Nye vægge
Nye højt isolerede facader
Nyt større bad, nyt køkken
Altanfremspring
Elevator
15
BLOK 8-9-10 | Bevaring og fornyelse
Principsnit 1:200
Oversigtsplan over Varbergparken.
Denne mappe vedrører renovering
af den markerede røde blok 11 afd. 29
16
BLOK 11 |Helhedsplan
HAderslev Andelboligforening
RENOVERING AF UDEAREALER
VISIONSPLAN_FORSLAG A
Arkitektfirmaet C. f. Møller i lAndsKAb
06.04.2011
juni 2014
17
BLOK 11 | sydfacade_ sk itse
Luftfoto af blok 11
Eksisterende Plan
18
BLOK 11 | Eksisterende forhold
juni 2014
Blok 11 - Eksisterende forhold
Med sin placering på langs af koterne i landsk abet i Varbergparken, skuer
blok 11 ud over både byen, fjorden og det grønne landskab i parken.
I dag rummer blok 11 ialt 40 lejligheder med 2-4 værelser i størrelserne 63 102 m2.
B l o k k e n h a r, l i g e s o m b l o k 8 - 9 - 1 0 e n d y b d e p å 1 1 , 4 m p l u s 2 , 4 m a l t a n .
Lejlighederne har udmærkede lys og udsigtsforhold mod syd, men facaden
b e s t å r a f i n d d æ k k e d e a l t a n e r, d e r b r u g e s t i l o p b e v a r i n g e t c. D e t t e g ø r a t d e r
ikke er noget “liv” i facaden og bygningen får et lukket udtryk. Der er et terr æ n f a l d p å e n e t a g e f r a n o rd t i l s yd s i d e n , hv i l k e t g ø r, a t s t u e l e j l i g h e d e r n e p å
nordsiden lider under ingkigsgener og gener fra billygter fra p-pladsen.
Nordfacaden er præget af trist monotoni og anonymitet.
Problemstillingen i blokkene er primært:
-
Dårlig tilgængelighed
Gamle installationer
Byggeskader
Facader trænger til renover ing/isoler ing
Indkigsproblemer i stueplan
Nordfacaden idag
Eksisterende sydfacade
19
BLOK 11 | Eksisterende forhold
Udearealer:
Blok 11 er placeret i den nordlige ende af den østligste slugt, med
have mod syd og parkering mod nord. På grund af brandforhold er fortovet placeret ca. 2.5 meter fra facaden hvilket er er binding for ind re t n i n g e n a f d e nye u d e a re a l e r.
For at skabe et privat rum for stuelejlighederne etableres der hække
l a n g s fo r t o ve t , s o m d e s u d e n v i l o g s å a fs k æ r m e fo r l y s f r a b i l l yg t e r.
Mod syd skabes der skærmede forarealer til ophold og en legeplads i
forbindelse med områdets stisystem.
Alle belægninger udføres i videst muligt omfang på eksisterende bundopbygninger for at til veje bringe en god anlægøkonomi.
20
BLOK 11 | Udearealer
juni 2014
21
BLOK 11 | Udearealer
Forslag til renovering og nyindretning.
Ankomst:
Kælder_ Niveau 0
I denne blok styrkes de eksisterende opgangsforhold på samme måde som i blok 8, 9 og 10,
og der installeres elevatorer og forbedrede
dagslysforhold.
Indgang
Indgang
Nordfacaden bliver som arkitektonisk greb behandlet som blok 4, da de to bygninger ligg e r s k u l d e r ve d s k u l d e r, d o g e r fo r a re a l e t a n derledes pga parkeringsareal tæt på bygningen.
På sydfacaden fjernes de eksisterende inddække d e a l t a n e r, o g d e r e t a b l e re s i s t e d e t a l t a n e r,
med varierede åbninger alt efter typen af bolig
inde bagved.
Indgang
Indgang
Indgang
Indgang
Indgang
Indgang
Niveau 1
Lejlighederne:
Lejlighederne opdateres som blok 8, 9 og 10,
dvs. de små 1-værelses lejligheder nedlægges. Fra to af opgangene etableres elevatoradgang og de tilhørende lejligheder indrettes ift.
tilgængelighedskravene.
Alle lejligheder får sammenhængende køkken
og opholdsrum mod syd med store glasarealer
ud til altanerne.
Der vil blive designet yderligere på åbninger i
gavlene, da der også her er muligheder for at
give både dagslys og udsigter fra boligerne.
Samtidig beholdes og accentueres gennemgangene fra indgangssiden mod nord til havesiden
i syd.
Niveau 2
Niveau 3
I blok 11 styrkes mødet mellem mennesker både
foran boligerne, på terræn og på etagerne ved
d e e n k e l t e b o l i g e r.
Niveau 4
22
Blok 11
l
Forslag til renovering og nyindretning.
Indgang
Indgang
Indgang
Indgang
juni 2014
Ankomstplan Niv 1
Niveau 2
23
BLOK 11 | Typer og Arealer 1:200
Brutto arealer
8 stk
91.5m2 + 7.6 m2 opgang =
99.1 m2
2
62.4 m2 + 7.6 m2 opgang =
70.0 m2
stk
Aealer:
6 stk
105.3 m2 + 7.6 m2 opgang =
112.9m2
K æ l d e r a r e a l n i v 0 : B o l i g a r e a l n i v 1 - 4 : 6 stk
76.4 m2 + 7.6 m2 opgang =
789.5
m2
3066.2 m2
84.0 m2
Antal lejligheder før : 40 stk
2
stk
8 stk
90.8 m2 + 7.6 m2 opgang =
98.4 m2
86.8 m2 + 7.6 m2 opgang =
94.4 m2
Antal lejligheder efter: 32
stk
24
BLOK 11 | Typer og Arealer
juni 2014
104.8 m2 lejlighed
86.8 m2 lejlighed
76.4 m2
91.5 m2
25
BLOK 11 | Indretningseksempler 1:100
Franske altaner ved de store værelser
Åbning til køkken
26
BLOK 11 | Bevaring og fornyelse
juni 2014
Eksisterende bevarede vægge
Nye vægge
Nye højt isolerede facader
Nyt større bad, nyt køkken
Altan
Fransk Altan
Te r r æ n r e g u l e r i n g
27
BLOK 11 | Bevaring og fornyelse
BLOK 11 |Principsnit 1:200