Status på partnerskabsprojekter under Borgernes Sundhedsvæsen

Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015
Indsats
Partnerskabsprojekter der er i
gang 2015
1.1 Beslutningsstøtteværktøjer
1.2 Patientens oplevede kvalitet
(PROM)
Status
Forankring
Der har været afholdt et afklarende møde med alle partnere, der har vist interesse for projektet. På
baggrund af mødet har Danske Regioner udarbejdet et forslag til en overordnet projektbeskrivelse,
der skitserer relevante perspektiver og temaer for udvikling og afprøvning af konkrete redskaber til
beslutningsstøtte i en klinisk dagligdag. Konkret vil projektet udmønte sig som delprojekter – et eller
flere i hver region. Pt. er der en udpegningsproces i gang.
Indsatsen udmøntes som et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse. Konkret udmøntes indsatsen
gennem delprojekter på et sygehus i hver region, hvor forskellige vinker på brug af PROM til
kvalitetsudvikling afprøves i klinisk praksis.
Danske Regioner
Danske Regioner
Målene er, inden for de tre år indsatsen er planlagt til:
1. at implementere PROM i opfølgningsforløb for kræft på baggrund af foreliggende viden
2. at generere ny viden om PROM som støtteredskab i relation til specifikke fokusområder
3. at løse nogle af de metodologiske udfordringer, der knytter sig til at anvende og måle PROM
til brug for kvalitetsforbedringer på kræftområdet
Projektet er blevet endeligt godkendt af Kræftens Bekæmpelses Forretningsudvalg. Første møde i den
nedsatte styregruppe afholdes den 26. november.
3.2 /6.3 Sundhedsjournalen som
fælles værktøj/patientens journal
skal være forståelig
Der er afsat 7 mio. kr. til indsatsen fra Knæk Cancer.
Indsatsen planlægges til at bestå af en analyse af, hvordan skriveadgang vil styrke den
patientcentrerede behandling, samt hvilke faglige, juridiske og tekniske muligheder og barrierer der
kan imødeses i etableringen af skriveadgang for patienter.
Regionernes
Sundheds-it (RSI)
Der planlægges desuden med et pilotprojekt på Kræftafdelingen på Aalborg Universitetshospital, hvor
patienter vil kunne skrive i egen journal.
De interesserede partnere har holdt et afklarende møde.
4.1 Behandlingsansvarlig læge
Der planlægges med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med, hvordan journalen
kan gøres forståelig.
Der er nedsat en tværregional gruppe med to repræsentanter fra hver region, som mødes løbende
under projektforløbet. Parterne i partnerskabsprojektet Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter,
Overlægeforeningen og Yngre Læger udgør den nationale følgegruppe. Regionerne er i gang med at
Danske Regioner
4.3 Modelprojekt –
spiseforstyrrelser
beskrive deres pilotprojekter og etablere den lokale projektorganisering. Formålet med
pilotprojekterne er at tydeliggøre figuren i forhold til mange benævnelser og forståelser, som
eksisterer på området. Den nationale følgegruppe har mødtes en gang, hvor de har modtaget en
status på, hvor langt regionerne er i processen og drøftet, hvordan den videre proces kan
tilrettelægges.
Indsatsen handler om at opnå en bedre indsats over for børn og unge, som lider af en
spiseforstyrrelse, i det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner. Kommuner såvel
som regioner er bevidste om, at samarbejde i overgangen (særligt efter endt behandling) er
altafgørende for en god indsats overfor borgeren. Problemerne opstår i praksis, hvor der er tvivl om
den konkrete opgavefordeling. Der mangler relevante tilbud til målgruppen og viden om, hvilken
indsats der er nødvendig fra hvilken instans.
Danske Regioners
Psykiatri- og
Socialudvalg
Formålet med projektet er at indhente viden om, hvilke konkrete indsatser der skal til for, at
borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. En indsats som påbegyndes under
behandlingsforløbet og fortsætter efter endt behandling – således at indsatsen opleves som ét forløb
for patienten.
Det er besluttet at et pilotprojekt skal afprøve konkrete indsatser og tiltag samt deres effekt.
Projektet skal indeholde nogle konkrete værktøjer eller samarbejdsmodeller, som definerer og
organiserer samarbejdet mellem region og psykiatri på den ene side og kommunen og den
socialfaglige indsats på den anden.
Næste skridt i en proces mod et konkret pilotprojekt er at inddrage praktikere (behandlere i
psykiatrien og socialrådgivere i kommunen) i arbejdet med at definere problemstillinger samt komme
med bud på løsningsorienterede samarbejdsmodeller. I det arbejde inddrages endvidere LMS med
pårørende og patienter/borgere, som ligeledes skal bidrage med bud på samarbejdsmodeller, som
kan være virksomme.
4.4 Modelprojekt – det palliative
område
Der afholdes dialogmøder samt laves aftaler med relevante kommuner og regioner inden udgangen
af 2015. I forlængelse heraf udarbejdes en konkret projektbeskrivelse, som skal godkendes af
projektets partnere (KL, DR og LMS).
Formålet med indsatsen er at styrke samarbejdet om den basale palliative indsats i Danmark. Den
basale palliative indsats indgår i den del af sundhedsvæsenet, der ikke har palliation som
hovedopgave, og ydes på de fleste sygehusafdelinger, i kommunerne samt i almen praksis og den
øvrige praksissektor.
Projektet fokuserer på følgende samarbejdsakser i den palliative indsats:
• Samarbejdet mellem sundhedsvæsenet, borgeren og de(n) pårørende
• Det tværsektorielle samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis
Danske Regioners
Sundhedsudvalg
•
Samarbejdet mellem specialiseret og basalt niveau i den palliative indsats
Succeskriterierne for projektet skal defineres og konkretiseres af projektets partnere. Overordnet
forestiller Danske Regioner sig, at formålet anses for at være opfyldt, når:
1) patienterne oplever, at deres ønsker og behov i den sidste levetid i højere grad imødekommes, og
2) der kan dokumenteres et forbedret samarbejde om den basale palliative indsats, enten mellem
sektorer, mellem basalt og specialiseret niveau eller mellem sundhedsvæsen, borger og pårørende
7.1 Værdibaseret styring
7.2 Brugerinddragelse som
kerneelement i de
sundhedsfaglige uddannelser
Der har været holdt et møde med de interesserede partnere ultimo oktober. Det blev besluttet at
holde en inspirationsworkshop med konkrete eksempler fra fagfolk på gode samarbejdsmodeller
mellem kommune, region og almen praksis. Desuden skal workshoppen fokusere på brug af
teknologier i den palliative indsats samt forholdet mellem sundhedsprofessionel og
patienter/pårørende. Workshoppen planlægges til at blive afholdt primo 2016. Danske Regioner vil
snarest sende en invitation ud til deltagerne.
Danske Regioners bestyrelse vedtog den 21. maj 2015 at iværksætte et projekt om at monitorere og
synliggøre patientnære behandlingsresultater ensartet på tværs af landet, til en start for 5-10
forskellige patientgrupper. Desuden blev det besluttet, at regionerne tester mere værdibaserede
betalingsmodeller. I økonomiaftalen for 2016 indgår en kvalitetspulje, som kan finansiere regionale
forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller herunder
et tværregionalt projekt i forlængelse af bestyrelsens beslutning. Forsøgene følges af en styregruppe
med deltagelse af Danske Regioner (formand), Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og
Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
Næste skridt vil være afklaring af projektdesign, samt hvilke patientgrupper og forsøg, der ønskes
prioriteret afhængig af potentialer, behov og muligheder. Afklaringen skal finde sted såvel i Danske
Regioner som i den enkelte region. Danske Regioner iværksætter en proces om at afklare rammerne
for et tværregionalt projekt med bistand fra konsulenter og forskere, som kan sikre systematisk
erfaringsopsamling og fælles vidensdeling. Projektet ventes igangsat i 2016.
Danske Regioner har kontinuerligt arbejdet for, at brugerinddragelse skal være en del af pensum på
de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelserne. Arbejdet foregår i de
etablerede rammer for revidering af sundhedsuddannelserne. Der arbejdes p.t. på at indføre
patientinddragelsen som et centralt begreb i uddannelserne både i den teoretiske og praktiske del.
Der har været holdt et møde på sekretariatsplan med Lægeforeningen om indsatsen med fokus på
lægeuddannelsen. Der planlægges med et fælles initiativ mellem Lægeforeningen og Danske
Regioner.
Partnerskabsprojekter der ikke
er i gang endnu
Danske Regioner
Danske Regioner
1.3 Gode indlæggelsesforløb
Indsatsen igangsættes i 2016.
Patienten skal have indflydelse på de overordnede mål, der opstilles for deres indlæggelsesforløb. På
forsøgsbasis etableres en række pilotprojekter, hvor der arbejdes med forskellige tiltag til at lave
gode indlæggelsesforløb på udvalgte sygehusafdelinger. Målet er at udvikle initiativer, der sikrer
gode indlæggelsesforløb.
Forsøgene kan f.eks. indeholde initiativer inden for følgende områder:
• Strukturerede indlæggelses- og udskrivningssamtaler med særligt fokus på patientens og de
pårørendes forventninger til det samlede indlæggelsesforløb og eventuel overgang til
kommuner og almen praksis.
• Egentlige behandlingsplaner, som kan fungere som et samarbejdsredskab for patienten,
pårørende og personalet. Her kan der være fokus på patientens mål for
indlæggelsesforløbet, eksempelvis ønsket om at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller
undgå at afbryde sin uddannelse. Patientens mål for indlæggelsesforløbet skal have samme
vægt som de konkrete læge- og sygeplejefaglige mål.
• Dag-til-dag oversigt over patientens aktiviteter, så patienten bedre kan disponere over sin
egen tid, når der ikke er planlagte undersøgelser, stuegang mv., og så evt. pårørende får
bedre mulighed for at deltage i de planlagte aktiviteter.
3.3 Støtteredskaber og
patientuddannelse
Der arbejdes allerede lokalt med en række tiltag, der skal sikre gode indlæggelsesforløb. Inden der
udvælges pilotprojekter samles der op på erfaringer i regionerne.
Indsatsen igangsættes i 2016.
Borgere med kronisk sygdom skal have redskaber til at håndtere livet med en eller flere kroniske
sygdomme, så borgerne kan leve et aktivt og uafhængigt liv med større kontrol. Borgere med kronisk
sygdom skal have støtte til at tilegne sig praktiske færdigheder i at håndtere symptomer, behandling
og forebyggelse.
Målet er, at kommunerne og regionerne sammen kortlægger og udvikler tilbud og redskaber til
kroniske patienter. Det er vigtigt at hjælpe borgeren med at skelne mellem de grundvilkår, den
kroniske sygdom skaber, og de muligheder patienten har for at ændre sit liv. Forskellige former for
støtteredskaber, f.eks. apps, telemedicinske løsninger og uddannelse skal hjælpe borgeren med at
udvikle handlekompetence. Viden om sygdom, behandling, forebyggelse og sundhedsfremme samt
mulighed og træning af praktiske færdigheder er centrale elementer i at udvikle en styrket
handlekompetence.
Flere kommuner og regioner arbejder allerede med støtteredskaber og patientuddannelser.
Indsatsen skal sikre, at alle regioner og kommuner i tilstrækkelig grad udvikler og tilbyder
4.2 Helhedsorienterede
patientforløb
støtteværktøjer til kronikere. Indsatsen er forankret i et samarbejde mellem regioner og kommuner,
som har ansvar for at udvikle, koordinere og afprøve støtteredskaberne. Kommuner og regioner
indgår i erfaringsudvikling på tværs, så gode løsninger og redskaber spredes.
Indsatsen igangsættes i 2016.
Et sammenhængende og trygt patientforløb, som tilrettelægges ud fra patientens behov og samlede
livssituation, er afgørende for borgerens tilfredshed og oplevelse af kvalitet. Det forudsætter, at
overgangene i patientforløbet finder sted, uden der sker mærkbare afbrud eller ophold i patientens
forløb. Sygeplejersker har en central rolle i at binde afvikling af behandlingsforløbet sammen,
herunder at koordinere mellem sektorer, inddrage patienter og pårørende i overgangene og bidrage
til, at et helhedssyn på borgeren er inkorporeret i forløbet.
Målet med indsatsen er, at patienter oplever trygge og sammenhængende forløb med fokus på
”sømløse” overgange mellem afdelinger og sektorer. En vigtig forudsætning for at opnå dette er at
inddrage patienternes behov og livssituation i tilrettelæggelse og koordination af deres forløb i
sundhedsvæsenet.
Indsatsen tager udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad borgerne har identificeret som vigtigt
for at skabe sammenhængende og trygge patientforløb – og falder i tre spor:
• Opsamling af erfaringer fra eksisterende tiltag, der har til formål at sikre sammenhængende
patientforløb, f.eks. forløbskoordinatorer m.fl.
• Igangsættelse af pilotprojekter, der afprøver forskellige koncepter for det
helhedsorienterede patientforløb. Pilotprojekterne bygger videre på de relevante erfaringer
fra lignende tiltag.
• Evaluering af pilotprojekter
4.5 Sundhedsindsatsen i
kommuner og almen praksis skal
understøttes af regionale
specialistkompetencer
2.3 Patientinddragelse i
planlægning og udvikling af
sundhedsvæsenet (spor 2)
Der arbejdes løbende på at styrke denne indsats i regionerne. I regionernes økonomiaftale for 2016
er der afsat midler til, at regionerne på kræftområdet skal stille en styrket rådgivning og faglig
sparring til rådighed, så den praktiserende læge lettere kan få fat i sygehuslægen og drøfte de
konkrete patienter med henblik på relevant udredning. Danske Regioner forventer endvidere at spille
det ind i det udvalg, som regeringen vil nedsætte, der skal komme med et forslag til en plan for det
nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Yderligere tiltag igangsættes i 2016.
Spor 2 igangsættes i 2016.
Spor 2 handler om at etablere et program, der klæder brugerrepræsentanter på til at indgå i
forskellige former for organisatorisk udviklingsarbejde og formidler relevante deltagere til regionerne.
Spor 2 er forankret i et partnerskab med Danske Patienter som drivende part.
6.5 Åbenhed om kvalitet og
resultater
Indsatsen igangsættes i 2017.
Borgerne skal have adgang til viden om kvaliteten i sundhedsvæsenet og på landets
behandlingssteder. Borgerne skal kunne danne sig et overblik over, hvordan sundhedsvæsnet og de
enkelte enheder performer på basale kvalitetsparametre samt patienttilfredshed. Når man som
borger skal vælge behandling og behandlingssted, skal man have adgang til sammenligninger af
kvaliteten på de forskellige behandlingssteder. Det skal være lettilgængelige data, som er
præsenteret enkelt og overskueligt. Data skal naturligvis bygge på valide tal, og det skal være tydeligt
for borgeren, hvilke data der kan sammenlignes.
Målet er, at borgere som skal træffe et behandlingsvalg, kan danne sig et nemt og hurtigt overblik
over, hvordan de mulige behandlingssteder performer og hvordan andre patienter oplever effekten
af den pågældende behandling. Samtidig er det et overordnet mål, at borgerne har adgang til viden
om, hvordan vores offentligt betalte sundhedsvæsen performer.