Maj 2015 - Danske Science Gymnasier

Årsrapport 2014-2015
Maj 2015
Styregruppen
Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand
Fhv. kontorchef Torben Christoffersen
Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske skole
Fhv. rektor Steen Hoffmann
Lektor Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet
Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium
Rektor Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium
Projektgruppen
Fhv. rektor Carl P. Knudsen, projektleder
Lektor Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium
Lektor Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole
Lektor Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium
Lektor Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium
Forord
Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan
og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag.
Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer
til rådighed herfor.
DASG blev etableret i foråret 2006 med økonomisk støtte fra Lundbeckfonden. Interessen for at
deltage var overvældende, men af såvel økonomiske som organisatoriske grunde så projektledelsen
sig nødsaget til at begrænse antallet af deltagere det første år til 25 skoler. Bevillingen fra
Lundbeckfonden ophørte med udgangen af 2009, og på det tidspunkt var antallet af deltagende
skoler udvidet til 39. Styregruppen besluttede i foråret 2010 at indbyde alle almene og tekniske
gymnasieskoler til at være med i Danske Science Gymnasier fra og med skoleåret 2010-2011.
Denne rapport beskriver aktiviteterne i skoleåret 2014-2015, som er netværkets niende år.
Carl P. Knudsen
Projektledelsens rapport for 2014-2015
Danske Science Gymnasier har i dag 89 almene og tekniske gymnasier fra hele landet som medlemmer1.
Netværkets hovedaktivitet i skoleåret 2014-2015 har været udviklingsprojekterne:
 Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 Matematik, it og fagdidaktik
 Innovation i naturvidenskab
 Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
Desuden er der gennemført to pilotprojekter:
 Computerbaseret matematikundervisning – i samarbejde med Center for Computerbaseret
Matematikundervisning, Københavns Universitet
 Det eksperimentelle arbejde – hvordan øger vi elevernes læring? - i samarbejde med en
række gymnasier i Aarhusområdet
Endelig har DASG arrangeret to skolebaserede kurser i brugen af Moodle:
 Moodle/JiTT for alle – på Nyborg Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium
Det samlede deltagerantal har været ca. 155.
Lundbeckfonden har støttet projekt Grøn teknologi med et betydeligt beløb til projektledelse og
undervisningsmaterialer.
Styregruppen har holdt 3 møder i løbet af året. Hovedopgaverne har været:
 Samarbejde med andre aktører og projekter
 Nye udviklingsprojekter
 Netværkets fremtid
Styregruppen har taget initiativ til at kortlægge mulighederne for et fremtidigt samarbejde med de
fagligt pædagogiske miljøer på landets universiteter.
Projektgruppen har holdt 5 møder i løbet af året. En væsentlig del af aktiviteten er foregået inden
for de enkelte udviklingsprojekter. Hovedopgaverne har været:
 Gennemførelse af kursusprogram
 Opsamling, bearbejdning og formidling af resultater
 Evaluering
 Planlægning af næste års kursusprogram
Der er gennemført et omfattende kursus- og mødeprogram for deltagerne i løbet af året 2.
1
2
Se listen i Bilag 1
Se projektets hjemmeside www.dasg.dk
3
DASG har i samarbejde med Matematiklærerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som har
gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse om brug af it i matematik i gymnasiet.
Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, som blev præsenteret på konferencen Fremtidens
Matematik, der blev afholdt den 12. marts 2015 i Pompeji-salen på Carlsberg Akademi.
Konferencen, der havde samlet 100 deltagere fra den gymnasiale sektor, indeholdt derudover en
række oplæg om it's rolle og muligheder i matematikundervisningen. Programmet var tilrettelagt i
samarbejde med fagkonsulenterne i matematik.
I skoleåret 2015-2016 udbydes udviklingsprojekterne:
 Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.
 Matematik, it og fagdidaktik
 Innovation i naturvidenskab
 Autentisk bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
Der startes tre skolebaserede pilotprojekter:
 Det eksperimentelle arbejde – hvordan øger vi elevernes læring? – et skolebaseret
udviklingsforløb i samarbejde med VIA UC og en række science gymnasier i Midtjylland.
 Biologi og matematik i studieretningsforløbet – et skolebaseret udviklingsforløb i
samarbejde med LSUL/SDU og en række science gymnasier på Fyn og i Trekantsområdet
 Computerstøttet matematikundervisning – et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde
med CMU/KU og en række science gymnasier i Hovedstadsområdet
Desuden tilbyder DASG at arrangere skolebaserede kurser i brugen af Moodle:
 Moodle/JiTT for alle
Sammenfattende har DASG en betydelig synlighed i undervisningsverdenen, interessen for at
deltage i netværket er stor, og udviklingsprojekterne forløber tilfredsstillende.
Projektledelsen har således grund til at se tilbage på aktiviteten i det forløbne år med tilfredshed.
Carl P. Knudsen
4
Grøn teknologi
– undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Ud over at projektet skulle styrke kendskabet til den nyeste forskning inden for grøn teknologi var
et vigtigt formål at styrke IBSE, dvs. Inquiry Based Science Education, i de naturvidenskabelige
fag. Der er blevet lagt vægt på at benytte den undersøgelsesbaserede tilgang som en vigtig del af
de forløb, der udvikles til eleverne. De naturvidenskabelige fag har en lang tradition for at arbejde
undersøgelsesbaseret, men i de undervisningsforløb, der lægges op til her, vil der være en mere
åben tilgang til de undersøgelser, der skal udvikles.
Til hjælp til afklaringen af IBSE-tilgangen var der etableret et samarbejde med IND (Institut for
Naturvidenskabelig Didaktik) på Københavns Universitet. Claus Jessen, tilknyttet IND, har således
været inde over udviklingsprojektet – dels med oplæg om IBSE og dels som supervisor for på de
forskellige gruppers projekter.
Der har i år deltaget 18 lærere fra i 8 forskellige stx skoler.
Deltagerne fordelte sig på 6 nogenlunde lige store grupper, der hver valgte et bestemt område inden
for grøn teknologi, som der skulle udvikles undervisningsforløb og materialer til. Derudover har to
af grupperne valgt at arbejde målrettet videre med udviklingen af hæfter omkring emnerne
Vindenergi og Geotermi.
I skrivende stund er de forskellige grupper i gang med at udarbejde materialer. Materialerne vil
blive tilgængelige på DASG’s Skolekom-portal og efterfølgende på DASG’s hjemmeside.
Der er blevet afholdt to arbejdsdøgn - et i efteråret og et i foråret 2015. I løbet af de to første
arbejdsdage blev didaktikken omkring IBSE afklaret og de forskellige undergrupper påbegyndte
arbejdet med deres valgte energikilde. Forskere gav den samlede deltagergruppe indblik i geotermi
og solenergi.
De sidste to arbejdsdage startede med en heldagstur til det geotermiske anlæg på Amager, samt til
Svebølle Fjernvarmecentral, der bl.a. har etableret og netop udvidet deres solfangeranlæg. Den
sidste arbejdsdag blev benyttet til at komme et godt stykke videre i processen med at udvikle
undervisningsmaterialer
Evalueringen viser, at det har været et givende projekt med meget kompetente oplægsholdere og en
meget givende ekskursion. På den baggrund vil der også i det kommende skoleår blive udbudt et
udviklingsprojekt omkring Grøn Teknologi.
Birgit Sandermann Justesen
5
Matematik, it og fagdidaktik
Skoleåret 14/15 blev udviklingsprojektet ”Matematik, it og fagdidaktik” gentaget og igen evalueret
rigtig positivt. De fysiske rammer for de 22 deltagere var igen Brogården, og arbejdsseminarerne
var to dage i november og to dage i april.
På arbejdsseminarerne var et af hovedemnerne eksperimentel matematik med it. I denne forbindelse
holdt Rune Johansen fra KU to inspirerende oplæg, hvor vi bla. udforskede nye muligheder for
eksperimentelle undersøgelser af funktioner i Maple. I forlængelse af dette viste Steen Markvorsen
fra DTU muligheder for eksperimenter med geometri i Maple, og en del af matematikken ved 3D
printning. For at komplementere rækkefølgen af it værktøjer og de forskellige muligheder, som de
giver, viste Gert Schomacker eksperimenter med TI-Nspire, og Frede Dybkjær viste eksperimenter
med Geogebra.
Claus Jessen holdt oplæg om IBSE i relation til matematik og it, hvilket også gav fine muligheder
for at eksperimentere i matematikundervisningen.
Da vi i gymnasiet bygger på undervisningen i grundskolen, så gav Klaus Fink eksempler på
erfaringer med eksperimenter, som elever kan komme med fra grundskolen.
Kursisterne udarbejdede i stor grad materiale, hvor den eksperimentelle metode anvendes fx
Explore faciliteten i Maple eller i TI-Nspire til at støtte elevernes begrebsindlæring. Desuden har en
del parallelt med dette udviklet selvrettende opgaver, så eleverne kan få evalueret deres
begrebsindlæring fra eksperimenterne.
Olav Lyndrup
Innovation i naturvidenskab
Innovation er blevet en del af AT-eksamen og skal dermed have en plads i alle fag. Det er vigtigt, at
vi i de naturvidenskabelige fag er med til at vise eleverne, hvordan innovation kan inddrages og
udfoldes i en naturvidenskabelig sammenhæng.
Udviklingsprojektet omfattede to internatkurser af hver to dages varighed. Det første på Birkerød
Gymnasium i slutningen af oktober 2014 og det andet på DTU sidst i februar 2015. Der deltog 40
lærere fra 20 forskellige gymnasier.
Projektet ønsker at ruste gymnasielærere i naturvidenskab til at arbejde med innovation både i deres
eget fag og i samarbejde med lærerkolleger i andre fag. Det er udviklet i samarbejde med professor
Per Boelskifte og lektor Claus Thorp Hansen, Institut for Mekanisk Teknologi, DTU, der begge er
undervisere på DTU’s uddannelse ”Design & Innovation”.
6
Det overordnede mål er at sætte deltagerne i stand til at igangsætte og styre innovationsprocesser, at
sikre det faglige indhold i elevernes innovationsforløb og at sørge for, at eleverne lærer at
dokumentere såvel opnåede resultater som selve innovationsprocessen.
Indhold:
 Innovationsbegrebet og innovative kompetencer.
 Kreative metoder, bl.a. brainstorm og de Bono’s tænkehatte.
 Systematiske idemetoder, bl.a. morfologi og variationsmetoder.
 Vurdering af opnåede innovationsresultater og proces: vurderingsskemaer.
Udviklingsprojektet bestod af to kursusdele hver på to sammenhængende dage samt – i den
mellemliggende periode – et projekt med udvikling af innovationsforløb i egen undervisning. I hver
kursusdel var der korte oplæg, øvelser i idegenerering, øvelser i enkeltfaglig innovation og
flerfaglig innovation.
Kursusdeltagerne gav meget positive tilbagemeldinger. I evalueringen blev deltagerne bl.a. bedt om
at nævne de tre vigtigste ting de havde fået ud af kurset.
En deltager skriver:
 At innovation er en proces, der kan systematiseres (og læres).
 At innovation også kan være de små inkrementelle forandringer ‐ det behøver ikke at være
en revolution.
 At gymnasieskolen skal i gang med at udvikle elevernes innovative kompetencer.
En anden lærer nævner som de tre vigtigste ting:
 Begrebsapparat om innovation.
 Konkrete værktøjer/aktiviteter om innovation.
 Fokus på styring og faglighed i den innovative proces ‐ det kommer ikke af sig selv.
DTU og DASG har indgået et partnerskab, hvor det er aftalt, at kurset gentages i alt tre gange.
Udviklingsprojektet er således også udbudt i skoleåret 2015-16.
Jakob Schiødt og Niels Erik Wegge
Autentisk bioteknologi
- bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen
En vigtig del af undervisningen i bioteknologi og de fleste andre fag i stx og htx er at vise fagets
brug uden for undervisningsverdenen ved eksempelvis at skabe kontakter til virksomheder og give
lærere og elever bedre indsigt i den forskning og forsøg, der udføres på en virksomhed.
Fra indbydelsen:
Målet med projektet er at afprøve og færdiggøre undervisningsmateriale til eksperimentel
bioteknologi og ruste lærerne, så de kan give eleverne et indtryk af, hvad der foregår i en
7
forskningsbaseret bioteknologi-virksomhed. Undervisningsmaterialet skal dække ca. 10 -15
timers undervisning. Samarbejde med Chr. Hansen er en integreret del af projektet.
Der blev i september afholdt to én-dages lærerkurser hos Chr. Hansen i Hørsholm. Der deltog i alt
19 lærere på kurset.
På kurserne blev der fremstillet yoghurt med forskellige bakteriestammer og ved hjælp af
dataopsamling blev processerne fulgt. Desuden blev der afprøvet forskellige sterilteknikker som
agarstøbning, udpladning mm.
Ansatte fra Chr. Hansen orienterede om firmaets forskningsområde og produktudviklingen.
Efterfølgende har Chr Hansens været villige til at levere kulturer til de undervisere, der benytter
forsøgene i undervisningen. Desuden har Kim Sørensen fra Chr. Hansen været i kontakt med flere
deltagere.
Materialet, som består af materiale fra foredragene, forsøgsvejledningen og andet relevant, er
uploadet på Skolekom-konferencen og vil senere blive overført til DASG’s hjemmeside for
derigennem at videndele mest muligt.
Evalueringen viser, at man er meget glad for at få den direkte kontakt med så vigtig en
bioteknologisk virksomhed, og på den baggrund vil der også i det kommende skoleår blive to
kursusdage på Chr. Hansens Laboratorier med et program tilsvarende dette års.
Birgit Sandermann Justesen
Computerbaseret matematikundervisning
- et pilotprojekt
I skoleåret 14/15 startede udviklingssamarbejdet mellem CMU og DASG om it baseret
matematikundervisning. Starten var spæd i forhold til antal af deltagere, men i forhold til udvikling
af materialer og forløb så viste samarbejdet sin styrke, da CMU bla. via dette samarbejde fik opfyldt
sin portefølje.
5 personer udviklede materialer og forløb sammen med coaches fra CMU, og den organisatoriske
ramme var blandt andet 5 dage i efteråret og foråret. De faglige rammer var meget frie, da det var
den enkelte kursusdeltager, der definerede projektet. Den tilknyttede coach gav derefter it-mæssige
og fagdidaktiske indspark i forhold til valget af projekt.
Materialerne og forløbene var derfor af meget forskellig karakter, og materialerne kan både findes
på hjemmesiden for DASG og hjemmesiden for CMU.
Olav Lyndrup
8
Det eksperimentelle arbejde
– hvordan øger vi elevernes læring?
- et skolebaseret pilotprojekt
SUN-projektet (Skolebaseret Udvikling af Naturfagsundervisning) startede i september 2014 og
afsluttedes medio maj.
Seks faglige grupper (24 deltagere) fra fire gymnasier har alle gennemført udviklingsforløb, hvor de
har udviklet konkrete aspekter af eksperimentelt arbejde i overensstemmelse med lokale behov.
Dette er sket gennem fælles workshops og arbejde i ”undersøgende fagteams” på de enkelte skoler.
Det har været et væsentligt mål for projektet at introducere en model for undersøgende fagteams og
etablere den som en måde at bedrive professionel skolebaseret udvikling på.
DASG har med dette projekt villet undersøge, hvorledes der kan tilrettelægges regional
kompetenceudvikling i et samarbejde med det regionale universitets fagdidaktikere og gymnasier i
området, som tilgodeser ønsker fra gymnasier såvel som lærere i de relevante faggrupper.
Grundlæggende adskiller SUN sig fra traditionel efteruddannelse
SUN-projektet kombinerer en række elementer, som iflg. international forskning i
professionsudvikling er essentielle, hvis læreres efteruddannelse skal føre til varige ændringer i
deres undervisning.
 Aktiv inddragelse af deltagerne i en gruppe, der selv formulerer arbejdstemaer og spørgsmål og selv (i samarbejde med den tilknyttede fagdidaktiker) sætter mål for deres del
af projektet.
 En lang tidshorisont med tid til at prøve ting af i praksis og reflektere i fællesskab over
resultater og aftale korrektioner.
 Systematisk input fra nyere didaktisk forskning, dels som indlæg på fællesmøder, dels som
spørgsmål og dialog i de enkelte lærergrupper.
 Meget tæt relation mellem teoretiske input og deltagernes hverdag: praksis informeres af
teori – teori forbliver ikke blot teori.
 En cyklisk model for hvordan en lærergruppe kan arbejde med egen udvikling. Målsætning
på elevniveau – planlægning – implementering – evaluering-refleksion – ny målsætning …
 En stram struktur på forløbet hvor selvstændigt arbejde i lærergruppen veksler med møder
med Lars Brian Krogh og (tre) fælles eftermiddage, hvor alle deltagere samles.
Hvordan mener kursisterne (uddrag)
(De følgende citater stammer dels fra to online spørgeskemaer (i SurveyXact), dels fra referat af en
fælles diskussion på deltagermødet i SUN den 16. april).
Hvad er godt ved det nuværende forløb?
 At man får tid til at udvikle et nyt projekt sammen - de ting vi ikke har tid til daglig. Og vi
får mere ud af hinanden som kolleger i kraft af det øgede samarbejde.
9


Systematisk input fra nyere didaktisk forskning, dels som indlæg på fællesmøder, dels som
spørgsmål og dialog i de enkelte lærergrupper.
Meget tæt relation mellem teoretiske input og deltagernes hverdag: praksis informeres af
teori – teori forbliver ikke blot teori.
Vil du selv gerne deltage i et lignende DASG forløb?
 Det kan være at videreudvikle på vores projekt fra i år fx ved at lave en progressionsplan og
flere mulige evalueringsformer.
Kan du anbefale denne form for efteruddannelsesaktivitet til dine fagkolleger?
 Det kan jeg. Det er en god måde at kvalificere det eksperimentelle arbejde.
 Ja. Det øger faggruppesamarbejdet. Og jeg synes vi har haft et højt udbytte.
 JA! Her er endeligt et forum, hvor man får et kvalificeret didaktisk modspil.
SUN-projektet videreføres i 2015-16 og får indflydelse på udviklingen af tilsvarende regionale
projekter. SUN-projektet er tilrettelagt af Lars Brian Krogh, VIA, Keld Nielsen, CSE, AU og Steen
Hoffmann
Steen Hoffmann
Moodle/JiTT for alle
Der har i skoleåret 2014-2015 været gennemført to skolebaserede Moodle-kurser på hhv. Nyborg
Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium. Kurserne var af tre dages varighed med i alt 27 deltagere,
der underviser i matematik eller naturvidenskab. På den ene skole var der både begyndere og
fortsættere fra tidligere afholdte Moodle-kurser, mens den anden skole var begyndere.
Kurserne blev gennemført som en blanding af workshop og refleksion over anvendelsen af
platformen i egen undervisning. I kurset var hovedvægten lagt på arbejdet med de forskellige
quiztyper i Moodle, mens de øvrige faciliteter blev introduceret for at vise platformens andre
muligheder for elevaktiverende undervisning og samarbejde.
Begge skoler har hostet deres Moodle-server hos itc-Fyn og er meget tilfredse med samarbejdet.
Merete Johansen
10
Fremtidens matematik
- en konference
CAS-værktøjerne er blevet veletablerede i den daglige undervisning. Langt størstedelen af vore
elever anvender computerbaserede CAS-værktøjer med samme sikkerhed, som de anvender Officepakken, og de integrerer flere programmer i deres daglige arbejde. Det er tid til at overveje, hvilke
udviklingsmuligheder værktøjerne kan give tilrettelæggelsen af undervisningen. Hvordan får vi
udnyttet de mange muligheder for større dybde i elevernes matematikforståelse, som værktøjerne
giver? Er faget i fundamental forandring, eller giver CAS-værktøjerne faget en ny dimension?
For at kortlægge, hvad der reelt foregår i dagens gymnasiale matematikundervisning, har DASG og
Matematiklærerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemført en omfattende
spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, som blev præsenteret
på konferencen Fremtidens Matematik, der blev afholdt den 12. marts 2015 i Pompeji-salen på
Carlsberg Akademi.
Konferencen, der havde samlet 100 deltagere fra den gymnasiale sektor, indeholdt derudover en
række oplæg om it's rolle og muligheder i matematikundervisningen. Programmet var tilrettelagt i
samarbejde med fagkonsulenterne i matematik.
På Matematiklærerforeningens hjemmeside (se www.lmfk.dk ) kan man finde samtlige oplæg.
Carl P. Knudsen
11
BILAG 1
Danske Science Gymnasier 2014-2015
Region Hovedstaden
Allerød Gymnasium
Aurehøj Gymnasium
Ballerup Tekniske Gymnasium
Birkerød Gymnasium
Bornholms Gymnasium
Christianshavns Gymnasium
Espergærde Gymnasium
Falkonergårdens Gymnasium
Frederiksberg Gymnasium
Frederiksberg Tekniske Gymnasium
Frederikssund Gymnasium
Gefion Gymnasium
Gl. Hellerup Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Herlev Gymnasium
Ishøj Tekniske Gymnasium
Københavns VUC
Lyngby Tekniske Gymnasium
Nordsjælland Tekniske Gymnasium
Nærum Gymnasium
Nørre Gymnasium
Ordrup Gymnasium
Rungsted Gymnasium
Rysensteen Gymnasium
Rødovre Gymnasium
Virum Gymnasium
Zahles Gymnasium
Øregård Gymnasium
Region Sjælland
Greve Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Kalundborg Gymnasium
Køge Gymnasium
Midtsjællands Gymnasieskoler
Nykøbing Katedralskole
Næstved Gymnasium
Odsherreds Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Selandia htx
Slagelse Gymnasium
Vordingborg Gymnasium
Region Syddanmark
Alssundgymnasiet Sønderborg
EUC Syd htx
Fåborg Gymnasium
Grindsted Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Munkensdam Gymnasium
Mulernes Legatskole
Nordfyns Gymnasium
Nyborg Gymnasium
Odense Katedralskole
Rosborg Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Svendborg Gymnasium
Syddansk Erhvervsskole
Tornbjerg Gymnasium
Region Midtjylland
Egå Gymnasium
Favrskov Gymnasium
Grenå Gymnasium
Grenå Tekniske Gymnasium
Herning Gymnasium
Holstebro Gymnasium
Horsens Statsskole
Horsens Gymnasium
Langkær Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Randers HF & VUC
Randers Statsskole
Risskov Gymnasium
Silkeborg Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
Skive Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Tørring Gymnasium
Viborg Gymnasium
Viborg Katedralskole
Viby Gymnasium
Aarhus Katedralskole
Aarhus Statsgymnasium
Aarhus Tekniske Gymnasium
Region Nordjylland
Brønderslev Gymnasium
EUC Nord htx
Frederikshavn Gymnasium
Mariagerfjord Gymnasium
Aalborg Katedralskole
Aalborghus Gymnasium
Aars Tekniske Gymnasium
12