Hent - Sct. Michaelis Kirke

MENIGHEDSRÅDET
Sct. Michaelis Kirke
Den 26. august 2015
Til
Menighedsrådet medlemmer m.fl.
Emne:
Referat fra menighedsrådsmødet den 26. august 2015.
Deltagere:
Asbjørn Asmussen, Johannes Lund Nielsen, Christen Madsen, Niels Hother Jakobsen, Jens Simonsen, Anette Ingemansen, Peter Østergaard
Jacobsen, Bjarne Hvid.
Fra personalet deltog:
Malene Thams Steffensen
Endvidere deltog fra Fredericia Kirkegårde: Jens Olesen og Ole Hougaard under behandlingen af pkt. 3.
Afbud fra:
Pkt.
1
2
3
Jill D. Andersen (budgetsamråd i provstiudvalg), Morten Randrup, Henrik Schiøler og Bent Engelbrecht Jakobsen (syg)
Dagsorden
Kl. 1800 Indledning ved Malene
DRØFTELSER
Kl. 1810 Godkendelse af dagsorden
Kl. 1815 Kirkegården
a. Kirkegårdssyn
b. Planerne for renovering af kirkegården
Referat
Indledningen blev af praktiske grunde flyttet til efter behandlingen af pkt. 3.
Den reviderede og ny udsendte dagsordenen blev godkendt
Under kirkegårdssynet blev den følgende renovering gennemgået.
Jens Olesen indledte med en overordnet orientering om den ønskede renovering af kirkegården.
Sct. Michaelis kirkegård trænger til en renovering, dels til forskønnelse af kirkegården, men også for
at lette vedligeholdelsen, særligt hvad angår klipning af hække. D.v.s. en både æstetisk men også en
praktisk renovering. Renoveringen skal også ses i lyset af forventelige økonomiske besparelser på
driften af kirkegårdene som helhed.
Ole Hougaard gav herefter en orientering om det praktiske arbejde på kirkegården.
Der er efterhånden en del tomme gravesteder, hvor arealerne ønskes bedre udnyttet, hvilket bedst
kan ske ved en gennemgribende renovering.
Renoveringen vil bestå i at alle hække bliver fjernet. Side- og baghække bliver i stedet beplantet
med Taks planter, der dels er meget nemmere at vedligeholde men også pænere i farven hen over
tiden. Hækkene foran gravstederne bliver erstattet af brosten, så gravstederne, herved bliver mere
åbne.
MENIGHEDSRÅDET
Sct. Michaelis Kirke
4
c. Tanker om kirkegården som en
refleksionspark.
Kl. 1840 Gennemgang af referat fra sidste møde.
Endvidere vil gangene blive bredere, så det letter trafikken på kirkegården både ved det daglige
arbejde, men også ved begravelser med transport af kister. Ud over disse tiltag vil sunkne gravsteder
blive rettet op.
En del af de gamle træer ønskes ligeledes fjernet. Herunder det store birketræ ved mindesmærket for
krigen i 1864. Alt vil ske i samråd med ”gravejerne”.
Hele renoveringen er betinget af at MR siger ja og at provstiet bevilger de økonomiske midler.
Der vil under arbejdet blive behov for oplagsplads til materialer m.m., hvilket nok ikke kan undgå,
at gribe ind i dagligdagen på kirkegården.
Menighedsrådet godkendte, at Fredericia Kirkegårde iværksætter renoveringen.
MR godkendte endvidere at ”den udhulede bænk” på sydsiden af kirkegården fjernes, idet den
æstetisk ikke falder ind i kirkegården på en fornuftig måde.
Fredericia Kirkegårde vil ved arbejdets start sørge for god omtale i dagspressen, så byens borgere er
klar over, hvad der foregår på kirkegården når maskinerne rykker ind.
Der vil blive forsøgt indarbejdet områder på kirkegården, som vil være velegnede til refleksion.
Referatet godkendt uden bemærkninger
Asbjørn samlede op på beslutningerne fra mødet:
 Pk. 4-c. MobilPay, der er endnu ingen der har taget aktion på området, men Jens tager over
og har et oplæg klar til næste møde.
 Pkt. 7. datoen 18. september fastholdes, Malene, Bjarne og Asbjørn laver en plan for dagen.
 Pkt. 8-c. Ingen har taget kontakt til nogen vedr. udlån af kirken. Asbjørn tager kontakt.
 Pkt. 8-d. Ansøgningen er for nylig sendt til provstiudvalget.
 Pkt. 8-f. Julius har fået nøgle til pullerterne på P-pladsen
 Pkt. 9. Der er lavet aftale med turistkontoret om, at kirken bliver orienteret om, hvilke datoer
der kommer krydstogtskibe til byen, samt om, at hvis flaget er på halv på nogen af disse
dage, så må der kun guides på kirkegården.
 Automatisk dørbetjening Julius har fået et tilbud på kr. 12.500 + moms + montering +
flytning af installationer, han er opfordret til at indhente et alternativt tilbud.
 Pkt. 13. Engelske foldere Der er sørget for genoptrykning af folderne.
 Pkt. 12 Byggeudvalget - orglet, hvad der skal ske, er meget uvist. Vi er rådet til at afsætte
mindst kr. 200.000 – der afsat kr. 110.000 og det fastholdes indtil videre.
 Gavepolitik – Bent er blevet bedt om at udfærdige et forslag.
 Tyverisikring af klokken på hjørnet af. Der er endnu ikke sket noget.
MENIGHEDSRÅDET
Sct. Michaelis Kirke
5
6
7
8
9
Kl. 1850 Renoveringsprojektet
a. Præsentation af fondsprojektet (bilag) Fondsprospektet blev præsenteret. Der er trykt 15 eksemplarer, som er uddelt internt. Der er en
nykorrigeret udgave på vej.
b. Mødet med stift, bygningsinspektør og Mødet blev afholdt den 20. august 2015. Beskrivelsen af projektet skal være mere detaljeret for at
arkitekt (referat udsendes senere)
provsti og stift kan tage stilling til godkendelse af projektet. Arkitekten fik opgaven med hjem og vil
foretage sig det fornødne m.h.t. et dispositionsforslag m.m. Opgaven haster, idet projektet gerne skal
godkendes i indeværende år. Referatet fra mødet udsendes med dette referat. Af dette fremgår en
stærk opfordring til ikke at friholde døbefonten og glasmosaikkerne.
c. Beslutning om den videre proces. Menighedsrådet godkendte, at arkitekten arbejder videre med projektet, hvor både døbefont
og mosaikruderne i øst gavlen er i spil, og hvor døbefont, alter og prædikestolen indgår i en
samlet enhed.
Hvis dette indebærer, at døbefonten erstattes af en ny blev der foreslået, at den eksisterende evt.
omdannes til en ”lysglobe”. Forslaget taget til efterretning.
d. Lokal indsamling
Byggeudvalget foreslår at vi får en lokal tovholder på til denne opgave. Vi afventer endelig
tilbagemelding.
Som indsamlingsobjekter har været nævnt ”salg af stole”, støttekoncerter m.m., her sætter kun
fantasien grænser, blot det er foreneligt med kirkens virke.
e. Kommunikation om projektet.
Asbjørn har oprettet en side på hjemmesiden, hvor der er link til de forskellige skrivelser og planer.
Det er aftalt i byggeudvalget, at kun Asbjørn og Peter udtaler sig til pressen om sagen indtil videre.
Kl. 1955 KAFFEPAUSE
BESLUTNINGER
Kl. 2005 Godkende halvårsrapport (bilag)
Jens gennemgik rapporten. Rapporten viste i det store og hele, at budgettallene er overholdt.
Formål 51 udviser et for stort forbrug, det skyldes en uforudset renovering af kloak m.m.
Halvårsrapporten for 1. januar til 30. juni blev enstemmigt godkendt.
Kl. 2015 Tilføje juni møde til årshjulet (bilag)
Grunden til det ekstra møde er af hensyn til budgettet, idet vi ikke kan nå at godkende indsendelsen
på mødet i maj. Forslaget godkendt
Kl. 2020 MR´s tilskud til præsternes kurser.
Forslaget er tænkt som en rettesnor for MR m.h.t. bevilling af tilskud til præsternes kurser i de
tilfælde hvor provsti og stift ikke vil betale.
Det blev godkendt, at der i budgettet fremadrettet afsættes kr. 5.000,00 årligt til hver præst i de
situationer hvor tilskuddet ikke ydes fra provsti eller stift.
ORIENTERING
Kl. 2025 Fra formanden
a. Budgetmøde med provstiet
MENIGHEDSRÅDET
Sct. Michaelis Kirke
b. Tilskud til sommerlejr for flygtninge
c. Indkøb af oversættelsesudstyr
d. Ansættelse af Mattias Skærved (bilag)
e. Menighedsdagen 6. september (bilag)
f. Studiedag 18. september – oplæg fra
visionsudvalget (se referat)
10
11
12
g. Usikkerhed om nyt børnekor
Kl. 2045 Fra kontaktpersonen
Kl. 2050 Fra Kirkeværge
Kl. 2055 Fra præsterne og øvrige ansatte
 Peter

12
Bjarne
 Malene
Kl. 2105 Fra udvalgene
Mødet er afholdt i dag. Provstiet var her særligt interesseret i de ekstraordinære ønsker, vi har med
hensyn til kalkning af kirken og udskiftning af lamperne i kirken til LED lys. Der var også ansøgt
om tilskud til rådgivning i forbindelse med renoveringen, hertil blev der opfordret til at vi benytter
de allerede hensatte midler. Alt i alt et positivt møde, hvor vi kan forvente at få tildelt de ansøgte
midler.
MR godkendte at yde et tilskud på kr. 5.000,00 jfr. ansøgningen. Jens sørger for overførsel af
beløbet til den anførte konto.
Oversættelsesudstyret er allerede indkøbt til 6 personer. Det er flittigt i brug hver søndag.
Oversættelsen bliver gennemført af frivillige kræfter. En eventuelt udvidelse af anlægget afventer
tidens udvikling, men der er formentlig behov for at vi udvider anlægget.
Julius havde givet udtryk for over for Bjarne, at anlægget ikke var godt nok, idet der var en konstant
susende lyd i øresneglen, ligesom der forekom momentvis udfald af lyden. Asbjørn sørger for at
disse forhold undersøges nærmere inden vi foretager os videre.
Biskoppens henvendelse blev nævnt. Det vil blive oplæst for menigheden den 6. september, der er
Mattias´s første gudstjeneste.
Indbydelsen er lagt frem. Asbjørn leder mødet. Johannes sørger for indkøb af frokost.
Der er ikke modtaget noget referat fra visionsudvalget, men der blev på mødet vedtaget at udvalget
på studiedagen arbejder med kirkens vision. Udvalget forstiller sig emnet behandlet i en form for
rollespil. Malene, Bjarne og Asbjørn har ansvaret for dagen.
Arbejdet med oprettelse af koret er midlertidigt skrinlagt, idet de ansvarlige har måttet melde fra.
Ikke noget
Den udvendige renovering af Jyllandsgade 8 er næsten færdigt, der mangler lidt malerarbejde.
Gulvet i kælderen smuldrer og bulner op. Christian Thrane undersøger hvad der er galt.
Mine Nielsens Mindelegat er blevet indløst og provenuet på kr. 50.000 er hensat som frie midler,
der kan søges og udbetales i portioner á kr. 1.000,00.
Peter er i dag begyndt på kurset Team og Netværksledelse.
Peter ønskes en god studieperiode, idet vi dog håber at se ham i kirken ind imellem.
Bjarne ønsker Peter alt godt i sin studieperiode. Glæder sig til samarbejdet med Mattias.
Konfirmandundervisningen startede i dag med to hold á 21 deltagere, det tegner rigtig godt.
Mattias overtager Peters konfirmander og Peters øvrige tjenester.
Der er udvist stor interesse for Gospel og Gris.
Der god gang i alle efterårets aktiviteter, hvor der over hele linjen er god søgning.
MENIGHEDSRÅDET
Sct. Michaelis Kirke
a. Musikudvalget
b. Kommunikationsudvalget
c. Diakoniudvalget
d. Visionsudvalget
e. Byggeudvalget
13
Kl. 2125 Eventuelt
Således passeret den 26. august 2015
Johannes Lund Nielsen
Næstformand/sekretær
Har ikke holdt møde.
Har holdt indtil flere møder. Der er udsendt referat fra hvert møde. Møderne er bl.a. brugt til at
analysere kommunikations behovet m.m. Hvad vil vi, og hvor vil vi hen, hvor alt gerne skal
udmøntes i en samlet kommunikationsplan.
Holdt møde i går. Der blev taget godt hul på besøgstjenesten både m.h.t. besøgsven og
besøgsmodtager.
Har holdt møde, referatet udsendes sammen med dette referat.
Der har været holdt flere møder, referater er udsendt fra alle møder, og ligger også på hjemmesiden.
Intet.