Hvor skal du bo? - Boligkontoret Fredericia

Gem denne
information!
Hvor skal du bo?
Praktiske oplysninger om flytning og genhusning
1
Indholdsfortegnelse
Hvor skal du bo, når din bolig skal . . . . . . 3
Boligstøtte og boligsikring . . . . . . . . . . . . 6
Tryghedspakken og spørgeskemaet 3
Kan du hjælpe os – så betaler vi . . . . . . . 6
Forbrugsaflæsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hvis din bolig skal renoveres og
du vil undgå genhusning . . . . . . . . . 4
Vilkår gælder først ved
forkortet opsigelsesvarsel . . . . . . . . . . . . . 4
Vil du blive i dit boligområde? . . . . . . . . . . 4
Venteliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hvad sker der med dit indskud? . . . . . . . . 4
Vil du flytte fra dit boligområde? . . . . . . . . 4
Du får betalt din flytning . . . . . . . . . . . . . . 4
Hvis din bolig skal renoveres og
du vil flytte tilbage . . . . . . . . . . . . . . . 5
Genhusningsboligen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hvor lang tid skal du genhuses? . . . . . . . . 5
Hvor skal du flytte hen og hvornår? . . . . . 5
Din lejlighed skal synes . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Tv, internet og telefon . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Flytteudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Materialevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Boliger i Korskærparken udlejes
efter følgende prioritering . . . . . . . 7
Hvor skal du bo,
når din lejlighed
skal renoveres?
Hvis du vil genhuses ...
I din boligafdeling har du og dine naboer
besluttet at renovere boligerne.
Renoveringen betyder, at du ikke kan bo i
din lejlighed i en periode. Du har naturligvis
ret til at vende tilbage til din egen lejlighed,
når renoveringsarbejdet er afsluttet. Det
betyder, at vi genhuser dig midlertidigt.
Hvis du vil flytte fra dit boligområde?
Du kan også vælge at opsige din lejlighed
og selv finde en ny bolig. I så fald genhus­
er vi dig ikke, og det er vigtigt, at du er op­
mærksom på opsigelsesvarsel og reglerne
omkring istandsættelse af din lejlighed.
Tryghedspakken og spørgeskemaet
Hos Boligkontoret tilbyder vi en trygheds­
pakke til dig i forbindelse med renoveringen
af dit boligområde.
Vores genhusningskonsulent Bianca står
for tryghedspakken. Bianca vil hjælpe og
vejlede dig i forbindelse med flytning og
genhusning.
Når vi kender den detajlerede tidsplan for
for renoveringen af din afdeling, vil du mod­
tage et spørgeskema. For at Bianca kan
hjælpe dig bedst muligt, er det meget vig­
tigt, at du besvarer spørgeskemaet.
Hvis du efterfølgende gerne vil ændre dine
ønsker, kan du kontakte Bianca.
Hvis du har spørgsmål, er du også meget
velkommen til at kontakte Bianca på
tlf. 76 22 12 15 eller mail: [email protected]
Bianca Lassen
genhusningskonsulent
Tlf. 76 22 12 15
Det udfyldte spørgeskema skal
afleveres i postkassen ved pavillonen i
Korskærparken, Ullerupdalvej 129.
Du kan også sende det til:
Boligkontoret Fredericia
Vesterbrogade 4
7000 Fredericia
Bianca træffes også personligt i følgende
tidsrum:
- Mandag kl. 12.30 - 15.30
Ullerupdalvej 129,
(ved pavillonen)
- Onsdag kl. 09.00 - 12.00
Ullerupdalvej 129
(ved pavillonen)
3
Hvis din bolig skal renoveres - og du vil undgå genhusning
Vilkår gælder først ved forkortet
opsigelsesvarsel
6 uger op til din opgang skal renoveres ,
træder et forkortet opsigelses-varsel på 6
uger i kraft.
Nedenstående vilkår gælder først herefter.
Vil du blive i dit boligområde?
Det kan blive muligt for dig at flytte direkte
over i en renoveret lejlighed tilsvarende
den du bor i, men i en anden blok.
Det vil sige, hvis du bor på 2 etage kan du
blive tilbudt en tilsvarende lejlighed i en
anden blok på 2. etage.
Det er ikke muligt at omgå ventelisten og
eksempelvis få en stue-lejlighed.
Venteliste
Der vil blive udbudt lejligheder fra
den almindelige venteliste, når der er
renoverede lejligheder til rådighed.
4
Hvad sker der med dit indskud?
Hvis du flytter fra en lejlighed, der skal
renoveres, bliver den synet på normale
vilkår, og du får en flytteopgørelse.
Du skal dog ikke betale for skader/slid på
bygningsinventar, der skal udskiftes eller
ændres helt. Vi vurderer, om skader/slid
falder i denne kategori.
Vil du flytte fra dit boligområde?
Hvis du ikke ønsker genhusning, men i
stedet vil opsige din lejlighed og selv finde
en ny bolig, foregår det efter de almindeligt
gældende regler.
Du får betalt din flytning
Boligkontoret betaler for din flytning indtil
bygrænsen.
Hvis din bolig skal renoveres - OG DU VIL FLYTTE TILBAGE
Genhusningsboligen
Genhusningslejligheden er en genbrugslejlighed. Det betyder, at andre beboere
måske skal genhuses i lejligheden før dig,
og andre beboere kommer til at bo i den,
når du flytter ud af den og tilbage til din
egen lejlighed.
Genhusningslejligheden bliver gjort ren,
men den bliver ikke komplet istandsat. Det
betyder, at du må acceptere at lejligheden
ikke er nyistandsat, og kan bære præg af
dette. De fleste af de lejligheder, der brug­
es som genhusnings­lejligheder, skal også
med tiden renoveres.
Din genhusningslejlighed har persienner,
lamper og badeforhæng som skal blive i
lejligheden, når du flytter igen. Du skal selv
sørge for resten.
Da du skal bo i en genhusningslejlighed i
en kortere periode, er det muligvis be­
grænset, hvilke krav vi kan imødekomme i
forhold til boligens art, beliggenhed og in­
dretning.
Ifølge loven har du krav på, at genhusningslejligheden har mindst ét værelse for
hver to personer i husstanden, og at
lejligheden ligger i kommunen.
Vi bestræber os på at finde genhusnings­
lejligheder, som er placeret i dit boligom­
råde.
Du har ret til én gang at afvise en tilbudt
genhusningslejlighed – uanset hvad din
begrundelse er. Vi tilbyder dig i så fald en
anden genhusningslejlighed.
Hvor lang tid skal du genhuses?
Hvis din bolig skal renoveres, forventer vi,
at genhusningsperioden bliver mellem 10
og 12 uger.
I særlige tilfælde kan det blive nødvendigt
at forlænge en midlertidig genhusning.
Hvis det bliver nødvendigt at forlænge din
genhusning, informerer vi dig så hurtigt
som muligt om dette.
Hvor skal du flytte hen og
hvornår?
Vi genhuser dig kort før, vi går i gang med
at renovere din bolig indvendigt.
Vi arbejder udvendigt og i kælderen, inden
du genhuses. Du skal forvente en længere
periode med støj og besværlige ad­
gangsveje, inden din genhusning.
3½ måned før du skal genhuses, modtager
du en genhusningskontrakt med den præ­
cise dato for, hvornår du skal flytte ud fra
din lejlighed, og tidspunkt for din tilbageflyt­
ning. I kontrakten er også angivet hvilken
adresse, vi kan tilbyde dig genhusning.
Din lejlighed skal synes
Der bliver foretaget syn af din lejlighed i
forbindelse med genhusningen. Vi syner
for, at du ikke skal hæfte for skader udført
af håndværkerne i forbindelse med reno­
veringen, eller hvis du vælger at opsige dit
lejemål under genhusningen.
5
Hvis din bolig skal renoveres - OG DU VIL FLYTTE TILBAGE
(fortsat)
Hvis din bolig skal renoveres - OG DU VIL FLYTTE TILBAGE (fortsat)
Boligstøtte og boligsikring
Under genhusningen fortsætter du med at
betale din normale husleje.
Du bevarer hermed din boligstøtte. Huslejen
for genhusningslejligheden­betales af Bolig­
kontoret (byggesagen).
Inden du genhuses modtager du varsel om
huslejestigning. Din boligstøtte reguleres au­
tomatisk, når du flytter tilbage.
Kan du hjælpe os – så betaler vi
Har du en mulighed for at sørge for din egen
genhusning i eksempelvis sommerhus, en
campingvogn, hos familie eller lignende, kan
Boligkontoret kompensere din udgift med et
beløb, der svarer til din nuværende husleje for
den berørte periode. Beløbet er skattefrit, og
modregnes din husleje hver den 1. i måneden
i genhusningsperioden.
Forbrugsaflæsning
Vi sørger for aflæsning af el i din lejlighed og
genhusningslejligheden. Du vil modtage en
afregning for el-forbrug i genhusningslejligheden efter fraflytning direkte fra Bolig­
kontoret.
Vi opkræver ikke betaling for varme i genhus­
ningslejligheden. Vi aflæser varme, inden du
flytter fra din egen lejlighed, og forbruget bliv­
er opgjort med din næste årsopgørelse.
6
Tv, internet og telefon
Boligkontoret sørger for, at der er tv
grundpakke og bredbåndsforbindelse i
genhusnings­lejligheden.
Alle dine møbler, ting og nagelfast inventar
som tæpper, lamper, gardiner med videre
skal flyttes, så din lejlighed står helt tom ved
fraflytning.
Såfremt du ønsker dit egen tv-pakke under
genhusningen skal du selv lave en aftale med
din leverandør.
Boligkontoret (byggesagen) dækker følgende
udgifter ved midlertidig genhusning:
Hvis du har en fastnettelefon, skal du selv
sørge for at flytte denne til genhusnings­
lejligheden, hvis du har brug for det.
Flytteudgifter
Når du flytter fra din lejlighed til genhusningslejligheden og tilbage igen, foregår det
med hjælp fra Universel Flytteforretning.
Du skal selv sørge for at pakke ned i de
flyttekasser, som vi leverer til dig 4 uger før
din genhusning.
Ældre, svagelige eller handicappede beboere,
som ikke selv kan pakke ned i samarbejde
med familie og venner, kan søge om hjælp til
flytning hos Bianca Lassen.
- Flytning til genhusningslejlighed og tilbage
til din egen lejlighed igen
- Tv-signal og standardpakke
- Internet
- Opmagasinering - hvis du genhuses i en
mindre lejlighed.
Materialevalg
Inden vi genhuser dig, får du information
om dine muligheder for materialevalg i din
renoverede bolig. Du kan vælge mellem de
farver og overflader, som byggeudvalget i din
afdeling har besluttet. På den måde får du
indflydelse på din egen lejlighed.
Universal Flytteforretning
Boliger i korskærparken udlejes efter følgende prioritering:
1. prioritet:
Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til
at komme tilbage til egen lejlighed.
2. prioritet:
Beboere hvis lejlighed helt ombygges, har
ret til en tilsvarende renoveret lejlighed i
samme område, såvidt det er muligt.
3. prioritet:
Øvrige beboere fra Boligkontorets interne
venteliste.
4. prioritet:
Almindeligt gældende udlejningsregler.
7
Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia · Telefon 76 22 12 00
Mail: [email protected] · Hjemmeside: www.boligfa.dk
8