Myrhøj Kjeldhøj - Ertebølle Borgerforening

16
j
e
ev
øll
.M
Gl
Ly
ng
tof
ten
19
15
Konge
p
l.
G
13
ej
j
v
le
øl
M
ortsve
14
12
11
10
lev
ej
Eldrupsigevej
Gl
.M
øl
18
6
Er
3
4
te
bø
lle
ve
j
1
2
Kjeldhøj
20
5
Myrhøj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ertebølle Hoved
Molerklint
Stenaldercentret
Landskabsudstillingen (m. toalet)
Sønder Strand (m. fiskerhuse)
Store badebro
Fundsted for køkkenmøddingen (markeret m. skilt)
8. Sti til strandby
9. Udsigtspunkt m. borde og bænke (v. Birkebækken)
10. Ertebølle Strand Camping
11. Den gamle Skole
12. Fællesareal m. borde og bænke (Gl. Møllevej)
13. Smedens Sti
14. Indhegnet hedeareal med kvæg (m. offentlig adgang)
15. Lille badebro
16. Spejderhus i Nørre Ertebølle
17. Myrhøj udgravningen m. gravhøj og stenrække
18. Hjertesti 6 km (gul)
19. Motionssti 3 km (lyseblå)
20. Motionssti 10 km (rød)
21. Cykelrute nr. 12-36 (mørkeblå)
17
7
9
8
Hilsen
Ertebølle Borgerforening
www.ertebølleborgerforening.dk
www.gdgruppen.dk • 98 63 11 33
Pådegræsklædteskræntervoksertidligtforåralligevelstore
grupperaffølfodoganemonerogflottegulekodrivere.Vores
hedeerendnubevoksetmedlyngfleresteder,heriblandtogså
områdermedklokkelyng.Ellerskarakterisereslandskabetafde
mange levende hegn af fyr, seljerøn, piletræer og forskellige
grantræer.Flerestedervokserogsåflottehavtorn,hæg,hyben,
hyldogvildebrombær.
www.oplevvesthimmerland.dk(Kulturkalender)
Planteliv
www.stenaldercenter.dk(Stenaldercentret)
Vegetationenerselvfølgeligprægetafdentættebeliggenhed
vedåbentfjordvand,hvor”blæstengårfriskoverLimfjordens
vande”.
www.vesthimmerland.dk(VesthimmerlandsKommune)
Hvisduenaftensidderpåskræntenvedfjordenmedhavblik
ogrosenskyerisolnedgang,kanduoftesesæler,andefugle,
strandskader,præstekraverm.flere.Itrækperiodersesendnu
flere arter, endog er en lille skrigeørn og lærkefalk set i området. I skovbrynet ses musvåger, falke og skovskader. På en
stillevandreturoverhedenhøresofteforbipasserendeflokkeaf
svanero.s.v.Jo,dyrelivetervarieretogkannydespånærmeste
hold,hvisdutrædervarsomtogstilleinaturen.
Så er Ertebølle noget for dig!
• mulighedformindreselvstændigsmåvirksomhed.
• ”fåblæst”ihåretengangimellemogoplevenaturens
kræfterlangsfjorden.
• etoverskueligt,menaktivtlokalsamfund,hvorvi
kommerhinandenved.
www.visitvesthimmerland.dk(Turistkontor)
• enkulturhistoriskperle,somharlagtnavntilenverdenskendttidsperiodeistenalderen:Ertebøllekulturen.
Find flere informationer på:
Hvis du holder af:
www.escamp.dk(ErtebølleStrandCamping)
• eneneståendenaturmedstrand,åbnevidder,skovog
hede,etvarieretogrigtdyre-,fugle-ogplanteliv.
Somistenalderenerområdetrigtpåmangelevendearter.Der
sesdagligtråvildt,dåvildtogafogtilkronvildtkrydsendesåvel
sommerhusvejesomstieriskovogpåhede.Viharræv,hare,
grævling,rødogsortegern,hugorm,snog,stålorm,agerhøns
ogfasaner.
Dyre- og fugleliv
riseret ved åbne vidder med grønne marker og enge. Områdetnordforbyen,NørreErtebølle,rummergamlehedearealer
medmosehullerogstøderoptilTrendSkovmodnordøst,hvor
kongefamilien har deres jagthytte. Midt imellem ligger sommerhusområderne.PådetkommunalehedearealvedSmedens
Stierderudsatskotskgallowaykvæg.
Ertebølle
Vesthimmerlands naturperle
Hvem er du?
Duermåskekommendefastboer,sommerhusejer/gæst,campist,dagturistellerblotpåvisit,menuansethvadduer,skaldu
værevelkommentilatnydevoreherligheder,sålængedugør
detirespektfornaturensogvortlillesamfundsværdier.Hardu
lysttilatvidemereomos,nutidensertebøller,voresområde
ellerandet,såclickindpåvoreshjemmeside,hvorduogsåkan
findekontaktpersoner.
Fritidsmuligheder
Historie
Fiskeri,sejlsport,paragliding,løb,mountainbike,ridning,stavgangoglignendenaturaktiviteterliggerligeudenfordøren.I
nærhedenerder4-5golfklubber,sportshaller,svømmehaller,
motionscentrem.m.Såderermasseraffritidsmulighederindenforrækkevidde.
Fakta
Voresområdebestårafdengamlelillelandsby,Ertebølle.Den
afgrænsesafbyskiltenepåErtebøllevejogGl.Møllevejogtællerca.20helårsboliger.Såharviialt6sommerhusudstykninger,somliggerøstognordforlandsbyen.INørreErtebølleer
dernoglefåhelårshuse,allesammennedlagtelandbrug.Der
er ét enkelt fungerende landbrug tilbage. Det er en slægtsgård. Uden for ”byzonen” i øst og syd for landsbyen er der
enkeltehelårshuse.
Herudovererderikommunenmangekulturelletilbud,bl.a.3
biografer,Musikcafé,Teaterforeningogfleremuseer.Vesthimmerlander”foreningernesland”.Dererforeningerforenhver
smag.
ViharenvelrenommeretcampingpladsErtebølleStrandCamping(ESC),etparmindreerhvervsvirksomheder,enarkitekttegnestueogenbioovnsproducent,ogendeligharviDanmarks
enesteoplevelsescenteromstenalderen,Stenaldercentet,som
erenafdelingafVesthimmerlandsMuseum.
Befordring
Derergratisskolebustilskolebørnene,ogsamtidigfungerer
skolebussensomlokalbusrute,somvikanbenyttemodbetaling.Ellersbenytterviosafflexkørselellerkoordineretsamkørseltilforskelligearrangementerudenforlokalområdet.
I alt tæller befolkningen knap 100 fastboende. Vi har de senesteårhaftenmarkantstigning,idetfleresommerhusejere,
somergåetpåpension,harfåettilladelsetilathavefastfolkeregisteradresseideressommerhus.Vedr.behovforevt.børnepasning og skoletilbud henvises til Vesthimmerlands Kommuneshjemmeside.
Ertebølle Borgerforening
I 2003 stiftedes Ertebølle Borgerforening, som er områdets
socialeomdrejningspunkt,hvordeflestefastboendeermedlemmer.Hermødesmanmedhinandenomkringmangeartede
aktiviteter samt initiativer, der har til formål at gøre området
bedreatboiogmereattraktivtatbesøge.ErtebølleBorgerforeningsamarbejdermedErtebølleStrandCamping,StenaldercentretsStøtteforeningietnystiftet”ErtebølleSamvirke”,som
ogsåsamarbejdermedsommerhusgrundejerforeningerne.
Afstande
Ca.2kmtilStrandby,10kmtilRanum,12kmtilFarsø,
15kmtilHvalpsund,18kmtilLøgstør,23kmtilAars,
33kmtilmotorvej,48kmtilViborgogca.60kmtilÅlborg.
Campingpladsen og
Stenaldercentrets Støtteforening
Indkøbsmuligheder
Disse to er særlig nære aktører i lokalområdet for beboerne
i nutidens Ertebølle. De lægger bl.a. begge ”hus” til Borgerforeningensarrangementerogspilleraktiverolleriforholdtil
lokalbefolkningen,ligesomlokalbefolkningenertætknyttettil
dissetovirksomheder.
Fra påske til efterårsferien har Campingpladsen en lille butik
meddagligvarer,brød,mælko.lign.Derkanogsålavesaftaler
omfællestransporttilindkøbafdagligvarer.
IErtebølleboedederalleredefor6000–7000årsidenmennesker,somernæredesigvedjagtogfiskeriogvedatsamle
bær,planterogskalddyr.Deefterlodsigvedkystenet140m
langt,20mbredtogca.2metertyktaffaldslagbeståendeaf
skaller,ødelagteredskaberogvåbenogmåltidsrester:køkkenmøddingen.Denblevudgravetførstegangi1893-97ogigen
i 1979 – 84. Ertebølle Køkkenmødding blev navngivende for
densidstedelafjægerstenalderen,Ertebøllekulturenogkendt
langtudoverlandetsgrænser.KøkkenmøddingeniErtebølle
varenafdestørsteiDanmarkblandtflerehundrede,kunfå
ertilbageogfemerfredet,heriblandtvores.Ertebølleharidet
sidste århundrede udviklet sig fra et landbrugssamfund med
24landbrugtilprimærtnuetnatur-ogrekreativtområdemed
stigendebosætningogkunétlandbrugtilbage.
IdagerderiErtebølleetableretDanmarksenesteoplevelsescenterforstenalderen:StenaldercentretErtebølle,hvorenflot
udstillingfortælleruddybendeomperiodenogfundene.
Landskabet i stadig forandring
ErtebølleharenlangstrandliniemodLimfjorden,ogdetmest
iøjenfaldende, hvis man kommer fra vandsiden, er Ertebølle
HovedellerBjerget.Kyststrækningenerunderkonstantforandring,fordistormeogblæstenløbendesætterspor.Bjergeter
enca.500mlangog20mhøjklint.DenerDanmarksøstligste
molerlokalitetogbestårafmolermedaskelagogcementsten,
ogmankanfindeflottegeologiskeprofileriden.Ca.1kmsyd
for klinten finder man stenalderbopladsen med den enorme
køkkenmødding. I dag viser skilte hvor og fortæller kort om
stedet.Pådenlangestrækningharvitobadebroer.PåSønder
Strandejerborgerforeningen3afde5fiskehytter,somligger
næsten i vandkanten. Syd for Bjerget er landskabet karakte-
Traditioner
Grundlovsmøder på Bjerget, Sct. Hans bål på Sønder Strand
(beggeoffentlige).Strandrensning,bukkefest,julefrokost,udflugter,teaterture,m.m.(kunformedlemmer)