Dansk A - 13t - SC

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni, 2015
Institution
Herning HF og VUC
Uddannelse
Hf
Fag og niveau
Dansk A
Lærer(e)
Signe Luisa Hjorth (SN) og Anette Schulz Petersen (SC)
Hold
2t
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Mundtlighedsforløb
Titel 2
Skriftlighedsforløb
Titel 3
Danskopgave
Titel 4
Folkeviser og folkeeventyr
Titel 5
Naiv.Super
Titel 6
Fiktions- og faktakoder i tekster og på film
Titel 7
Holberg og oplysningstiden
Titel 8
Avis- og argumentationsanalyse
Titel 9
Romantik og romantisme
Titel 10
Det moderne gennembrud
Titel 11
Modernisme og realisme i det 20. århundredes litteratur
Titel 12
Sproglig variation.
Side 1 af 10
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Mundtlighedsforløb
Indhold
Filmen Olsenbandens store kup 11:40ff.: Yvonnes tale
Brian Mikkelsen om de autonome på
http://www.youtube.com/watch?v=y2n4SkWQiNc
Lars Løkke redegør for regeringens skattepolitik på
http://www.youtube.com/watch?v=9ar0TF7J5f0
”Nøgle til analyse af mundtlige tekster” i Dansk i grundforløbet s. 115.
”Tale er guld – et kursus i retorik”, artikel af Martin Krasnik og Aske Munck.
Begreb om dansk kap. 8.
Statsministerens nytårstale 2013, set på www.youtube.com og læst på
www.dansketaler.dk
Dronningens nytårstale fra år 2011, set på www.youtube.com og læst på
www.dansketaler.dk
”Jeg har en drøm” af Martin Luther King i Taler der forandrede verden, forlagt Sohn
Omfang
Anvendt uddannelsestid
Særlige fokuspunkter
Forløbet har omhandlet mundtlighed og har været et primært sprogligt forløb. I
forløbet er kursisterne blevet trænet i analyse af mundtlige tekster ud fra retorikteori. Kursisterne har desuden selv skrevet taler og holdt dem for klassen.
Der har i forløbet været stort fokus på tekstforståelse, tekstanalyse og herunder at
kunne udtrykke sig præcist. Der har desuden været stort fokus på formidlingsbevidsthed.
Kursisterne er bekendt med begreber såsom: Det retoriske pentagram, den intenderede modtager, appelformer, komposition, argumentation (og argumentationsanalyse i form af Toulmins påstand, belæg og underbelæg) samt div. argumenttyper.
Væsentligste
arbejdsformer
Undervisningsformen har bestået af såvel læreroplæg, gruppe- og pararbejde samt
div. CL-øvelser. Der er indgået skriftlige øvelser og afleveringer i forløbet.
Side 2 af 10
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Skriftlighedsforløb
Indhold
”Bekæmp malplacerede ordmellemrum”, side på Facebook
Steen Steensen Blicher: Præludium
Læsescreening: Leif Davidsen: 10 minutter i vor tid
Anvendt uddannelsestid
Omfang
Særlige fokuspunkter
Forløbet har omhandlet skriftlighed og har været et sprogligt forløb. Formålet med
forløbet har været at præsentere forskellige skriveøvelser for kursisterne, at træne
generel sprogrigtighed samt at træne kursisterne i genkendelse af ordklasser.
Kursisterne er bekendt med forskellen på tænke- og formidlingsskrivning og herunder med skriveøvelser såsom hurtigskrivning, mindmaps, registreringsskrivning
samt del og stjæl. Desuden er kursisterne bekendt med konstruktiv responsgivning.
Der er blevet trænet nutids-r, tegnsætning, retstavning og forskellen på sammensatte og usammensatte ord. Endvidere er kursisterne blevet bekendt med ordklassernes latinske navne.
Væsentligste
arbejdsformer
Der er indgået mange forskellige skriveøvelser i forløbet samt korrekturlæsninger
af egne og andres skriftlige øvelser og opgaver.
Kursisterne er desuden blevet introduceret for de tre skriftlige genrer på HF og har
trænet delelementer såsom redegørelse, retorisk analyse og diskussion.
I forløbet er kursisterne desuden blevet læsescreenet.
Titel 3
Danskopgave
Indhold
Omfang
Selvvalgt værk (værk 1)
Anvendt uddannelsestid
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 At strukturere en større opgave
 Analyse af en roman, herunder personkarakteristik, miljøkarakteristik, analyse af fortælleteknik og komposition. Fortolkning.
 Taksonomi
 Sprogrigtighed og rød tråd.
Selvstændigt arbejde
Side 3 af 10
Titel 4
Middelalder - folkeviser og folkeeventyr
Indhold
Litteraturens veje s. 38 – 47
Sekundær litteratur:
Litteraturhistorien på langs og på tværs
Om middelalderen
o
o
o
o
Middelalderens samfund
Middelalderens litteratur
Folkeviser
Folkeeventyr
Folkeviser:
Germand Gladensvend
Jeg lagde mit hoved til elverhøj
Torbens datter
Ebbe Skammelsen
Folkeeventyr:
Kong Lindorm
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Anvendt uddannelsestid ca. 8 x 90 minutter
 gøre rede for de væsentligste træk ved perioden
 gøre rede for, hvad der kendetegner folkevisen og folkeeventyret som genre,
herunder beskrive undergenrerne, tryllevise, riddervise, trylleeventyr og
skæmteeventyr.
 analysere en folkevise (personkarakteristik, miljøkarakteristik, centrale temaer, komposition og visens faser, sproglige kendetegn, finde symboler)
 analysere et folkeeventyr med samme fokus som ved folkevisen.
 lave en samlet konklusion, herunder pege på visens/eventyrets budskab
Pararbejde, gruppearbejde, skriftlig aflevering
Side 4 af 10
Titel 5
Naiv.Super
Indhold
Naiv. Super værk 2
Peter Seeberg: Braget
Anvendt uddannelsestid 6 x 90 minutter
Omfang
Særlige fokuspunkter
 romananalyse
 om eksistentialisme
 at skrive en opgave med fokus
Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde, skriftlig aflevering
Titel 6
Fiktions- og faktakoder i film og tekster
Indhold
Om selviscenesættelse fra Litteraturens veje (i-bog)
Lærerens oversigt over fiktions- og faktakoder.
Når fakta blandes med fiktion af Bent Blüdnikow, [email protected], Lørdag
den 6. maj 2006
Om nyhedsreportagen og oplevelsesjournalistik i Ryd forsiden
Den iscenesatte virkelighed: s. 12 – 22
Og hele månen blev som blod af Poul Høi, Berlingske Tidende 12.9.2001
Verdensudstillingens ofre, Johannes V Jensen (1900)
Blodig nat på stenbroen, Claes Kastholm (1993)
Lundin tilstår drab på familie, Rikke Egelund (2000)
Ved Højer sluse, Peter Adolphsen (2000)
Den iscenesatte virkelighed s. 12 – 22 og s. 60 - 61
Klip fra Dvd’en til Den iscenesatte virkelighed
Film: Ambassadøren, Mads Brøgger (2011) (medieværk)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Anvendt uddannelsestid 16 x 90 minutter
 redegøre for tekstens eller filmens overordnede tema
 redegøre for tekstens eller filmens hensigt (At informere, underholde eller
argumentere)
 analysere brugen af fiktions- og faktakoder (herunder bl.a. brugen af
filmiske eller sproglige virkemidler)
 diskutere forfatterens/journalistens eller instruktørens rolle
 kunne skelne mellem observerende og dybdeborende dokumentar
 vurdere tekstens eller filmens objektivitet og troværdighed
Pararbejde, gruppearbejde, skriftlig aflevering
Side 5 af 10
Titel 7
Oplysningstiden og Holberg
Indhold
Holberg: Jeppe paa Bjerget (1723) (værk 3)
Om oplysningstiden i Litteraturens veje s. 96 - 100
Omfang
Anvendt uddannelsestid 6 x 90 minutter
Særlige fokuspunkter
At gøre rede for de vigtigste kendetegn i perioden
At kende til Holbergs komedier og disses vigtigste kendetegn
Væsentligste arbejdsformer Pararbejde, gruppearbejde, skriftlig aflevering
Titel 8
Avis- og argumentationsanalyse
Indhold
Om nyhedsstoffet:
Om nyhedstrekanten, nyhedskriterier, forsideanalyse og nyhedsgenrer i det udleverede kompendium.
Om holdningsstoffet:
Om påstand og belæg, appelformer og argumentationsmåder
(Se www.skriveportalen.dk)
Avisartikler fra udvalgte aviser i avisugen
Ti stille kvinde (1:3) fra dr.dk
Interview med Suspekt og Henrik Marstal: Det er derfor der bliver bollet, Politiken d.
6. september 2014
Læserbreve, som eleverne selv har fundet.
Omfang
Særlige fokuspunkter
Anvendt uddannelsestid 10 x 90 minutter

vurdere, om en tekst vil informere, altså forholder sig objektivt og neutralt til et emne (nyhedsstoffet) eller vil påvirke, altså forholder sig subjektivt med en holdning til et emne (holdningsstoffet)
Om nyhedsstoffet:
 kende til de 5 nyhedskriterier, til de vigtigste nyhedsgenrer, til nyhedstrekanten og berettermodellen. Du skal kunne bruge denne viden i en analyse af en eller flere artikler.
 analysere artiklens sprog og brug af fiktions- og faktakoder.
 ud fra analysen vurdere, hvilken målgruppe, artiklen henvender sig til og
diskutere, om artiklen er troværdig eller ej.
Om holdningsstoffet:
 finde påstand, belæg, underbelæg, evt. rygdækning, forbehold og styrkemarkør i en tekst.
 vurdere, hvilke appelformer, der er gjort brug af.
 analysere, hvilke sproglige eller retoriske virkemidler, der er gjort brug af.
Side 6 af 10


Væsentligste arbejdsformer
finde eventuelle argumentationsfejl.
ud fra analysen vurdere, om argumentationen virker. Hvem er målgruppen? Er argumentationen nuanceret og overbevisende, eller er den fyldt
med overdrivelser og generaliseringer?
Pararbejde, gruppearbejde, skriftlig aflevering
Titel 9
Romantik og romantisme
Indhold
Om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs (i-bog)
Om fantastisk litteratur og Das Unheimliche i udleveret kompendium.
Romantik:
Schack Staffeldt: Indvielsen (1804)
Adam Oehlenschläger: Morgenvandring (1805), Der er et yndigt Land (1819)
HC Andersen, I Danmark er jeg født (1859)
Peter Faber, Dengang jeg drog afsted (1848)
Grundtvig: Danmarks Trøst (1820)
Romantisme:
E A Poe: Den sorte kat
Ingemann: Glasskabet
Omfang
Særlige fokuspunkter
Film: Fight club (medieværk)
Anvendt uddannelsestid 9 x 90 minutter








Væsentligste arbejdsformer
analysere billedsprog, herunder metafor, symbol og sammenligning.
Særlig fokus på besjæling.
gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der
kaldes romantikken (se vores i-bog)
kende forskel på universalromantik, nyplatonisme og nationalromantik.
kende de vigtigste forfattere i perioden.
gøre rede for de vigtigste kendetegn for den litterære periode, der
kaldes romantisme
kende das unheimliche.
vide hvad der kendetegner den fantastiske genre.
analysere en novelle med en utroværdig jeg-fortæller.
Pararbejde, gruppearbejde, skriftlig aflevering, elevoplæg, begrebsspil
Side 7 af 10
Titel 10
Det moderne gennembrud
Indhold
Om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs (i-bog)
Henrik Pontoppidan: Knokkelmanden (1887), En stor dag (1887)
Herman Bang: Foran Alteret (1880) samt uddrag af Impressionisme - en lille Replik
(1890)
Amalie Skram: Karens Jul (1885)
Selvvalgt værk 2
Omfang
Anvendt uddannelsestid ca. 12 x 90 minutter
Særlige fokuspunkter
•Kende periodens vigtigste kendetegn
•Lave en novelleanalyse
•Gøre rede for realismens og impressionismens skrivestil.
•Gøre rede for George Brandes hovedsynspunkter i "Indledningen til hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur."
•Kende til periodens vigtigste forfattere.
Undervisningsformen har bestået af såvel læreroplæg, gruppe- og pararbejde
samt div. CL-øvelser. Der er indgået skriftlige øvelser og afleveringer i forløbet.
Væsentligste arbejdsformer
Side 8 af 10
Titel 11
Modernisme og realisme i det 20. århundredes litteratur
Indhold
Om perioden i Litteraturhistorien på langs og på tværs (i-bog)
Johannes V Jensen: Interferens
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, Angst
Per Lägerkvist: Angest
Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER UFØDT, STRIDSMÆND FOR
DET VI ELSKER
Bønnelycke: Aarhundredet
Film om perioden:
Digtere, divaer og dogmebrødre (2)
http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/DiDiDo.htm
Martin Andersen Nexø: Ulven og fårerne (1915), klip fra filmen, Pelle Erobreren
Martin A Hansen: Paradisæblerne (1953)
Michael Strunge: Natmaskinen
19. juni 1983, 25 år. København (Berlin, mit hoved)
Nikolaj Nørlunds version af Michael Strunges Den støjende tid
Program om forskellene på 70’ernes og 80’ernes lyrik:
https://vimeo.com/18998203
Simon Fruelund: Hår (1997)
Helle Helle: Biler og dyr (2000) (Værk 5)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Anvendt uddannelsestid ca. 16 x 90 minutter



Kende periodens vigtigste kendetegn
Gøre rede for forskellene på realisme og modernisme
Novelle- og lyrikanalyse
Skriftlige afleveringer, individuelle opgaver, gruppearbejde, læreroplæg.
Side 9 af 10
Titel 12
Sproglig variation
Indhold
Om ordklasser i Håndbog til dansk (i-bog)
Om tekstens stil og tone i Faglige forbindelser i dansk s. 59 – 62
Om sætningsopbygning i Krydsfelt s. 200 – 215
Klaus Rifbjerg: Uddrag af Den kroniske uskyld (1958)
Karen Blixen: Uddrag af Den afrikanske farm (1937)
Jan Sonnergaard: Sex (1997)
Novelle af Helle Helle fra Biler og dyr
Omfang
Anvendt uddannelsestid ca. 5 x 90 minutter
 Ordklasser
 Tekstens stil og tone
 Hoved- og ledsætninger
 Forvægt og bagvægt
Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde og læreroplæg.
Særlige fokuspunkter
Side 10 af 10