folder - Hovedpineforeningen

TRIGEMINUS NEURALGI Trigeminusneuralgi er en lidelse som giver anledning til særdeles kraftige smertejag i den ene side af ansig-­‐
tet, ofte suppleret med en vedvarende smerte. ”Lad hatten vandre” Vi u dbreder k endskabet til h ovedpinelidelser o ver hele landet. D u k an d eltage o g lære m ere. for Migræne, Hovedpine og Ansigtssmerter Arrangementer: Smerterne varer oftest blot i nogle sekunder med en efterklang på et minut eller mere, men smertejagene kan gentage sig igen og igen med få minutters mel-­‐
lemrum, og smerterne kan være invaliderende. 12. september 2015 – kl. 9 -­ 11 Happening på Axeltorv (Kbh.) – kom og hør om ho-­‐
vedpinelidelser på den europæiske migrænedag, hvor kampagnen skydes i gang over hele Europa. Der er som regel meget følsomme ”triggerpunkter” hvor selv en meget let påvirkning kan udløse anfalde-­‐
ne. Disse punkter er normalt lokaliseret i mundregio-­‐
nen, så tale, spisning og tandbørstning bliver situatio-­‐
ner, som man søger at undgå. 21. november 2015 – kl. 10 – 13 Åbent H us p å D ansk H ovedpinecenter i G lostrup, hvor e ksperter fortæller o m h ovedpinelidelser o g den n yeste v iden. Smerterne tilskrives normalt, at der er et tryk på trigeminus nervens rod, tæt på hjernestammen, så der sker en ”kort-­‐
slutning” mellem de nervetråde, der opfatter berøring, og dem der opfattet smerte. De europæiske hoved-­‐
pineforeninger udbre-­‐
der kendskab til og vi-­‐
den om hovedpinelidel-­‐
ser med kampagnen ”Under the Hat”. I Danmark lader vi ”hatten vandre” med mange oplysende og sjove tiltag arrangeret af Hovedpinesagen. 3. marts 2016 – kl. 18:30 Foredrag i O dense v ed H ovedpineklinikken o g Smertecenteret p å O UH h vor læger, s ygeplejersker og s ocialrådgivere v il fortælle. 21. maj 2016 Vi v andrer p å H ærvejen for h ovedpine, m igræne o g ansigtssmerter. K om o g g å m ed. Trigeminusneuralgi forsøges først behandlet med medicin, der nedsætter aktiviteten i nerver (epilepsi-­‐
medicin). Det er nødvendigt med en høj dosis, og ved utilfredsstillende effekt eller for mange bivirkninger er der ofte mulighed for en operation, der letter tryk-­‐
ket på trigeminusnerven. Følg og deltag i kampagnen på Facebook, Twitter eller YouTube under adresserne: #underthehat / #ladhattenvandre Hvis du vil have råd og vejledning og henvisning til de behandlingssteder, der har speciel erfaring med tri-­‐
geminusneuralgi, så kontakt: Få flere o plysninger p å www.hovedpinesagen.dk. Trigeminus Foreningen: www.trigeminus.dk Støt H ovedpinesagens a rbejde v ia Mobile P ay til 9 3 9 5 7 3 2 3 Email: [email protected] / Tel.: 61 72 21 11.
”Lad hatten vandre” Oplag 1 -­‐ 2015 Støt Hovedpinesagen med bidrag på konto 2291 0728 780 967 eller på Mobile Pay til 93 95 73 23. Få flere oplysninger på: www.hovedpinesagen.dk ”Lad hatten vandre” for Migræne, Hovedpine og Ansigtssmerter Omkring ¾ million danskere lider af en hovedpine-­‐
lidelse. Sygdommene har store konsekvenser både for den enkelte, men også for familien og arbejdsevnen. Da sygdommene er ”usynlige” kan det være svært for omgivelserne helt at forstå, hvad der foregår. Derfor er det vigtigt at udbrede viden om disse syg-­‐
domme. De europæiske hovedpineforeninger udbreder kend-­‐
skab til og viden om hovedpinelidelser med kampag-­‐
nen ”Under the Hat”. I Hovedpinesagen (den danske paraplyorganisaition for hovedpine-­‐foreninger) planlægger vi flere arran-­‐
gementer som en del af kampagnen Vi har brug for din hjælp uanset om du selv er ramt eller kender en eller flere der er. Du kan læse mere om de enkelte sygdomme i denne folder, måske lærer du noget nyt. Tilmeld dig vores foredrag, gå på vores vandretur, skriv din historie på #ladhattenvandre eller støt foreningens arbejde med et bidrag. Med venlig hilsen Laila Bendix Formand for Hovedpinesagen
Migræne og Hovedpineforeningen SPÆNDINGSHOVEDPINE Er en landsdækkende uafhængig patientforening for alle der lider af migræne og svære hovedpinelidelser. Ca. 80% af befolkningen rammes undertiden af spændingshovedpine, mens op mod 15% har det hyppigt. Spændingshovedpine er dobbeltsidig, og be-­‐
skrives ofte som en trykkende/strammende fornem-­‐
melse. Anfaldene varer fra 30 minutter til 7 dage. Modsat migræne er der som regel ingen forværring ved fysisk aktivitet eller lys-­‐ og lydfølsomhed. Vi formidler viden og erfaringer mellem læger og ho-­‐
vedpineramte, samt patienter imellem. Der afholdes løbende foredrag om emnet, og vi af-­‐
holder også et endags kursus rundt i landet. Her kan du hente ny viden om hovedpine og få ideer til, hvor-­‐
dan man kan håndtere at leve med sin sygdom. Du kan se nyt på hjemmesiden, deltage i debatten på vores facebook side, eller henvende dig til en af vores kontaktpersoner, som du kan få en snak med. Herud-­‐
over står vores faste socialrådgiver og vores psykolo-­‐
giske hotline til rådighed, hvis du har spørgsmål. MIGRÆNE Omkring 10-­‐15 % af befolkningen lider af migræne, som kendes ved moderate, oftest ensidige hoved-­‐
pineanfald med en varighed på 4 -­‐72 timer. Hovedpi-­‐
nen ledsages af lys-­‐ og lydfølsomhed og ofte også af kvalme eller opkastninger. Migræneanfaldet kan for nogen indledes med synsforstyrrelser, såkaldt aura. Med den rigtige medicin (f.eks. triptaner), kan flertal-­‐
let hjælpes til at komme relativt hurtigt igennem det enkelte anfald. Nogle kan ud over medicinen til det enkelte anfald have brug for forebyggende medicin. Da der er flere præparater at afprøve, er det vigtigt, at man får et samarbejde med sin læge om at finde den medicin, som hjælper en bedst. For mange kan migræneanfald udløses af visse typer kost eller stress, og personen kan have glæde af at få identificeret de relevante ”triggere”. Enkeltstående anfald af spændingshovedpine kan al-­‐
mindeligvis afhjælpes med almindelige hovedpinepil-­‐
ler, men hvis man har hyppig spændingshovedpine skal der andre forebyggende tiltag til. Her vil der ofte sættes ind med livsstilsændringer og træning. HORTONS HOVEDPINE Hortons eller klyngehovedpine er en sjælden og yderst smertefuld hovedpine. Smerterne er ensidige, typisk lokaliseret omkring øjet, og ledsages af tilstop-­‐
pet næse, tåreflod, samt hævelse og rødme af øjet. Hortons patienter skal henvises til behandling ved et af de få specialiserede steder i Danmark. MOH Hvis man ofte har migræne eller hovedpine, kan man komme ind i en ond cirkel, hvor det er et hyppigt ind-­‐
tag af hovedpinetabletter, der fremkalder hovedpi-­‐
nen, såkaldt MOH (medicin overforbrugs hovedpine). For at undgå MOH anbefaler man max. at tage mi-­‐
grænetabletter 9 dage eller almindelig smertestillen-­‐
de medicin 14 dage om måneden (i alt max 14 dage om måneden med anfaldsmedicin). Ved MOH er be-­‐
handlingen et tilbud om medicinsanering. Følg os på www.hovedpineforeningen.dk. Email: [email protected] / Tel.: 70 22 00 52