Skolevent - Systemair

Ventilatorer | Brand- og røgprodukter | Ventilationsaggregater | Luftfordeling | Tilbehør | Systemløsninger
Skolevent
Skoleventilation
2
|
Skolevent
Dårligt indeklima
Uddrag af lovkrav og normer
Systemair skoleventilationssystem
er sammensat af produkter (ventilationsaggregat, automatik, reguleringsspjæld, lyddæmpere, armaturer samt brandkomponenter), som tilsammen overholder gældende
lovkrav og normer inden for dansk byggeri.
Der sker en løbende udvikling, således at produkterne er optimerede til den mest driftøkonomiske løsning. Alle Systemairs aggregater
er Eurovent-certificerede.
niveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhøjes energi­rammen med et tillæg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil.
Procesenergi som f.eks. ventilation af stinkskabe indgår ikke i energirammen.
Gældende lovkrav og normer:
Bygningsreglement BR 10 • Norm for ventila­
tionsanlæg DS 447 • Norm for brandtekniske
foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS
428.4 • Norm for termisk isolering af tekniske
installationer DS 452 • Folkeskolen, Den nye
folkeskolelov.
Ventilationssystemer: BR 10 8.3
Stk. 6: Ventilationsanlæg skal udføres med
varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 70%.
Stk. 9: For ventilationsanlæg med konstant
luft­ydelse må elforbruget til lufttransport
ikke overstige 1800 J/m3 udeluft. For anlæg
med variabel luftydelse må elforbruget til
lufttransport ikke overstige 2100 J/m3 udeluft ved maksimal ydelse og tryktab.
Indretning af klasseværelser:
BR 10 stiller krav om, at et arbejdsrum indrettes således: Rumhøjden skal være mindst
2,5 m. Rumhøjden maks. 4 m ved beregning
af rumindholdet. Rumindhold på 6 m3 pr.
person i undervisningsrum.
Undervisningsrum i skoler skal placeres
under anvendelseskategori 2, hvilket betyder
dagophold med få personer pr. rum, personerne har ikke nødvendigvis kendskab til
flugtvejene, men er i stand til ved egen
hjælp at bringe sig i sikkerhed.
Ventilationskrav: BR 10 6.3.1.3 stk. 2:
Undervisningsrum i skoler og lignende skal
ventileres med et ventilationsanlæg, der
omfatter såvel indblæsning som udsugning
og varmegenvinding. Indblæsningen med
udeluft og udsugningen i normalklasserum
skal være mindst 5 l/s pr. person samt 0,35
l/s pr. m2 etageareal, samtidig skal det sikres
at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere
perioder overstiger 0,1% CO2. Hvis der
benyttes ventilationsanlæg med behovs­
styret ventilation, kan der afviges fra de
angivne luftmængder, når der er reduceret
behov. Dog må ventilationen i brugstiden
ikke være mindre end 0,35 l/s pr. m2 etageareal. Ved benyttelse af særlige byggetekniske tiltag, som f.eks. større rumvoluminer pr.
person, brug af flere udluftningsmuligheder,
herunder muligheder for tværventilation, kan
kravet om mekanisk ventilation fraviges
under forudsætning af, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende
indeklima.
Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af
et konkret ventilationsprojekt til skolen tages
hensyn til selve byggeriets udformning samt
tegningsmateriale, som fastlægger samtlige
brandmæssige enheder. Der skal på baggrund af dette udarbejdes en fuld brandteknisk dokumentation.
Energirammer: BR 10 7.2.3
Stk.1: Energirammer for kontorer, skoler,
institutioner m.m.; bygningers samlede
behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning
pr. m2 opvarmet etageareal må højst være
71,3 kWh/m2 pr. år tillagt 1650 kWh pr. år
divideret med det opvarmede etageareal.
Stk. 3: For bygninger eller bygningsafsnit
med behov for f.eks. et højt belysnings­
Spjældsikret system
4. Systemopbygning og styring
(1)P Kanalsystemet skal udføres således, at
risikoen for røgspredning og brandspredning
til andre brandceller, brandsektioner eller tilsvarende enheder ikke forøges.
(2)P Sikring af et ventilationsanlæg mod røgspredning skal baseres på, at der enten skabes rimelig sikkerhed mod, at røg og forbrændingsprodukter trænger ind i kanalsystemet, eller at der skabes rimelig sikkerhed for,
at røg og forbrændingsprodukter, der er
trængt ind i kanalsystemet, ikke spredes via
kanalsystemet til øvrige brandceller, brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige
enheder.
(4) Kanalgennemføringer mellem betjente
brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder anses normalt for at være tilstrækkelig sikret i tilfælde, hvor:
A) Gennembrydningen er sikret med et
brand- og røgspjæld.
(5) Kanalgennemføringer mellem betjente
brandceller eller tilsvarende enheder anses
normalt for at være tilstrækkelig sikret i tilfælde, hvor:
kan forårsage:
• Træthed
• Hovedpine
• Luftvejssygdomme
• Hudirritationer
• Manglende koncentrationsevne
• Allergi
• Faldende produktivitet
• For høje driftsomkostninger
A) gennembrydningen er sikret med et røgspjæld, der lukker ved brand, anlægsstop og
forsyningssvigt.
4.3.2 Spjældsikret system
(1)P Aktivering af samtlige brand-, flamme-,
røg- og røgevakueringsspjæld i kanalsystemet
skal i en brandsituation ske på basis af en
detektering af røg på et funktionsbestemt
egnet sted i kanalsystemet.
(2)P I et spjældsikret system skal detektering
ske for hver af de brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder, som anlægget
betjener.
(3) Normalt anses en røgdetektor i den fælles
udsugningkanal for tilstrækkelig for hver
brandsektion e.l. brandmæssige enheder. Ved
installationer, som kun omfatter en brandsektion med brand- eller røgspjæld, etableres en
røgdetektor i den fælles udsugningskanal.
(4) Såfremt der i de betjente rum er installeret et fuldt dækkende automatisk brandalarmanlæg (ABA), kan dette anlæg benyttes
til detektering, og der stilles herved ikke krav
om røgdetektor i udsugningskanal.
Signaloverførsel fra brandalarmanlæg (ABA)
til ventilationsanlæggets brandsikringsautomatik skal udføres iht. DBI retningslinie 006
for sammenkoblede brandsikringsanlæg.
(5) Såfremt det vælges at lade indblæsningsog udsugningsventilatorer køre videre efter
en branddetektering, skal brand-, flamme- og
røgspjæld, der betjener den brandramte
brandsektion med tilhørende brandceller lukke, hvorimod øvrige spjæld fortsat kan være
åbne. Såfremt det vælges at stoppe indblæsnings- og udsugningsventilatorer efter en
branddetektering, skal alle brand-, flammeog røgsjpæld i anlægget lukke.
Effektiv ventilation
betyder godt indeklima og
dermed:
• Bedre arbejdsklima
• Øget energi
• Bedre motivation
• Bedre koncentrationsevne
• Bedre indlæringsevne
• Bedre velvære
• Fremtidssikring
• Energibesparelser på
driftomkostningerne
Skolevent |
Bedre indeklima
Bedre indeklima med Systemair skoleventilation
Både skoleelever og lærere har brug for et godt indeklima
for at præstere optimalt. Det er veldokumenteret, at et
godt indeklima forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen ganske betydeligt, samtidig med at det reducerer
problemer med træthed, hovedpine, allergi, slimhinde­
irritation og utilpashed. En effektiv ventilationsløsning
betyder også store energibesparelser på driftsomkostningerne.
Systemair Skoleventilation er en serie veldokumenterede
ventilationsløsninger, som tager udgangspunkt i at forbedre indeklimaet i henhold til gældende lovgivning.
Systemerne anvender miljøvenlige produkter med en høj
grad af energieffektivitet, og der anvendes en avanceret,
men brugervenlig automatik til kontrol og styring.
TIME ec
AHU No 07.02.339
DANVENT DV 10-240, TIME 10-40
Ventilationsløsningerne kan skaleres alt efter behov. De
består af følgende komponenter: Ventilationsaggregat,
automatik, volumenstrømsregulatorer, lyddæmpere, armaturer og brandsikringsautomatik, brand- og røgspjæld
samt røgdetektorer for fuld sikring af, at anlægget overholder gældende lovkrav.
Fordele ved en central ventilationsløsning:
• Kun et eller få ventilationsaggregater at vedligeholde
og servicere
• Færre vedligeholdelses- og serviceomkostninger
• Nemmere for den tekniske serviceleder at overvåge
• Nemmere at tilpasse driftstider/ugeplanen
• Typisk mere effektiv varmegenvinding
• Mindre investering ved større anlæg/bygninger.
Topvex TR
AHU No 07.02.339
DANVENT DV 10-240, TIME 10-40
3
4
|
Skolevent
Dimensionering
Valg af aggregat og lyddæmper
Antal
klasser
Dim.
luftmængde
m3/h
Dim.
tryktab
Pa
TIME
1
650
200
-
2
1300
200
10
3
1950
200
10
4
2600
250
10
5
3250
250
15
6
3900
250
15
7
4550
300
20
SLRS 200/75 1100 600 1500 SLRS 200/75 1100 600 1500
Fraluft
Lyddæmpere*
Topvex
TR
Tilluft
-
Lyddæmpere*
Fraluft
Tilluft
-
03
Ingen nødvendig
SLBU 315 1200
SLBU 315 1200
04
SLGU10 200 1200
SLU 200 1200
SLRS 200/67 800 300 1500
SLRS 200/67 800 300 1500
06
LRCA 250 1000
LRCA 250 1000
SLRS 200/67 800 300 1500
SLRS 200/67 800 300 1500
09
SLRS 200/100 600 300 500 SLRS 200/100 600 300 1000
SLRS 200/67 800 600 1500
SLRS 200/67 800 600 1500
09
SLRS 200/100 600 300 500 SLRS 200/100 600 300 1000
SLRS 200/67 800 600 1500
SLRS 200/67 800 600 1500
12
SLRS 200/100 1000 600 500 SLRS 200/50 1000 600 1000
8
5200
300
25
SLRS 200/75 1100 600 1500 SLRS 200/75 1100 600 1500
-
9
5850
300
25
SLRS 200/60 1300 600 1500 SLRS 200/60 1300 600 1500
-
10
6500
300
25
SLRS 200/60 1300 600 1500 SLRS 200/60 1300 600 1500
-
11
7150
300
30
SLRS 200/67 1600 600 1500 SLRS 200/67 1600 600 1500
-
12
7800
300
40
SLRS 200/67 1600 600 1500 SLRS 200/67 1600 600 1500
-
13
8450
300
40
SLRS 200/67 1600 600 1500 SLRS 200/67 1600 600 1500
-
14
9100
300
40
SLRS 200/60 1500 700 1500 SLRS 200/60 1500 700 1500
-
LDC 200 900
Forudsætninger: 28 elever i hver klasse samt 2 lærere, 30 personer i klasselokalet. Lovkrav: 5 l/sek. pr. person samt 0,35 l/sek. pr. m2. Max 0,1% CO2.
Rumvolumen pr. person 6 m3. *Lyddæmper: Hovedlyddæmper placeres tæt ved aggregatet på henholdsvis fraluft- og tilluftsiden. Derudover skal der ved
hvert klasseværelse placeres en lyddæmper type LDC 250-900. Ovennævnte skema er vejledende, og der bør i hvert enkelt tilfælde udføres en detail­
projektering under hensyntagen til de gældende forhold.
Minimum/maksimum luftmængder for TIME og Topvex TR
400
700
2000
1000
10000
5000
3000
15000 m3/h
TIME ec 40
TIME ec 30
TIME ec 25
TIME ec 20
TIME ec 15
TIME ec 10
Topvex TR 15
Topvex TR 12
Topvex TR 09
Topvex TR 06
Topvex TR 04
Topvex TR 03
0,1
0,15
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
Forudsætninger: Roterende varmeveksler, kammerventilator, bagudkrummet hjul, filter: F7/F5, vandvarmebatteri, SFP max. 2.100 J/m3,
tryktab 200 Pa < 2000 m3/h, 250 Pa 2000 – 4000 m3/h, 300 Pa > 4000 m3/h.
3,0
4,0 m3/s
Skolevent |
Målskema
10
15
20
25
30
40
Længde C
2090
Tilslutning E**
2090
2090
900 x 350 1050 x 450
Vægt, kg
Justerbare fødder
2090
2090
2090
Højde B
TIME
Bredde x højde* (AxB) 970 x 970 1120 x 1120 1270 x 1270 1420 x 1420 1570 x 1570 1720 x 1720
453
523
592
692
756
984
130-155
130-155
130-155
130-155
130-155
130-155
Længde C
* Uden justerbare fødder, ** 2 x tilslutning E.
Alle størrelser kan deles i 2 hovedsektioner samt ved varmebatteriet.
Bredde A
03
04
06
09
12
750 x 1230
850 x 1280
1000 x 1279
1120 x 1630
1230 x 1740
Længde C
1180
1480
1700
1790
1930
Tilslutning øL
ø250
ø315
500 x 250
700 x 300
800 x 350
Bredde x højde* (AxB)
Vægt, kg
225
276
350
488
578
Fødder, højde
100
100
100
122
122
øL
øL
Højde B
Topvex TR
Tilslutning E
1200 x 500 1350 x 600 1500 x 650 1650 x 750
øL
øL
* Højde er uden fødder. Topvex TR 09 og 12 kan deles i to sektioner.
Længde C
Bredde A
TIME ec ventilationsaggregat
Topvex TR ventilationsaggregat
5
6
|
Skolevent
Principoversigt
Danvent DV
A modular air handling unit
Skolevent |
Danvent DV
A modular air handling unit
7
8
|
Skolevent
Energiforbrug
Det er en kendt sag, at vi skal spare
på energien og værne om miljøet.
Derfor vil kravene til energieffektive
ventilationsløsninger også fortsat stige over de næste mange år. En ventilationsløsning med et lavt energiforbrug betyder også, at de løbende
driftsomkostninger, efter at anlægget
er installeret, bliver mindre.
sundt indeklima samtidig med, at der
spares på driftsomkostningerne.
Herunder er en oversigt over de tal
som f.eks. rådgivende ingeniører skal
anvende til at beregne et bestemt
projekt (effekt, energi­forbrug, virkningsgrader og andre nøgletal).
Systemairs ventilationsløsninger bliver løbende energioptimeret og har
et relativt lavt energiforbrug sammenlignet med andre systemer. Den
integrerede automatik sørger hele
tiden for at regulere og optimere
energiforbruget i forhold til den
ønskede luftmængde og rummenes
belastning, og derved sikres der et
Strøm- og varmeforbrug ved 6 klasseværelser (TIME ec)
kWh
Kl. 07.00
Kl. 10.00
Kl. 14.00
Forbrug ved belastningsstyret ventilation
Strøm: 2.176 kWh, varme: 3.384 kWh
Forbrug ved ventilation med fast luftmængde
Strøm: 3.627 kWh, varme: 4.828 kWh
Luftmængde
Forceret
m3/h
TIME ec
Dim. tryktab
Pa.
Kl. 16.00
SFP Grund
J/m3
Virkningsgrad *
SFP Forceret
J/m3
Årligt
strømforbrug
kWh
Antal
klasser
Grund
m3/h
1
300
650
200
-
-
-
-
2
600
1300
200
710
1180
90%
3
900
1950
200
820
1400
83%
Topvex TR
Virkningsgrad *
Årligt
strømforbrug
kWh
1770
86%
356
900
1600
81%
613
1120
1590
80%
970
SFP Grund
J/m3
SFP Forceret
J/m3
1200
459
811
4
1200
2600
250
1000
1870
79%
1413
1260
1780
80%
1449
5
1500
3250
250
890
1849
81%
1699
1050
1940
77%
1839
970
1960
78%
2184
6
1800
3900
250
890
1860
78%
2057
7
2100
4550
300
930
1930
80%
2493
8
2400
5200
300
830
1740
82%
2563
9
2700
5850
300
880
1800
80%
2999
10
3000
6500
300
1010
1960
79%
3673
11
3300
7150
300
950
1830
81%
3778
12
3600
7800
300
850
1590
83%
3606
13
3900
8450
300
850
1660
81%
4038
14
4200
9100
300
850
1730
80%
4490
Forudsætninger: Energiforbruget er beregnet ud fra, at anlægget er standset kl. 16.00-07.00, grundventilation fra kl. 07.00-10.00, forceret fra kl. 10.0014.00, grundventilation igen kl. 14.00-16.00. 5 døgn pr. uge, 40 uger pr. år, i alt 200 døgn pr. år.* Virkningsgrad: Temperaturvirkningsgrad ved varmegenvinding med roterende varmeveksler (forceret).
Skolevent |
Oversigt over komponenter
Ventilationsaggregaterne leveres
med færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrik.
Automatikken er et brugervenligt
system, hvor funktion­er og parametre vælges fra det eksterne betje-
ningspanel. Betjeningspanelet kan
frit placeres og anvendes som fjernkontrol. De vigtigste driftsdata vises
kontinuerligt på betjeningspanelets
display, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger.
Ibrugtagningen er forenklet idet
automatikken er præ­instal­leret med
standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser.
Standardindstillingerne kan let
ændres til de ønskede driftsværdier.
SCP betjeningspanel
BR-A3, SF
strømforsyning
KM koblingsmodul
HDH CO2-/temp.transmitter/-regulator
BR-A3, betjeningspanel
BR-A3, SK
sektionskontroller
RDK røgdetektor
BR-A3, SM
spjældmodul
Optima-R-GO
volumenstrømsregulator
BRS PKIR3G
brand- og røgspjæld
RS PK-I-R røgspjæld
THOR fordelerboks
TSK loftarmatur
9
|
Skolevent
Automatik
Eksempel med 12 klasser, brandsikring
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Gang
Komponentoversigt for hele bygningen:
1 stk. TIME 40 aggregat med automatik
for skolevent, 1 stk. SCP betjeningspanel,
1 stk. SLRS 200/67 1600 600 1500 for
fraluft, 1 stk. SLRS 200/67 1600 600
1500 for tilluft.
Pr. brandsektion (3 stk.):
1 stk. BR-A3 brandsikringsautomatik, 2
stk. BRS brand- og røgspjæld type PKIR3G
EI60S, 1 stk. RDK røg­detektor for brand.
Pr. klasse (12 stk.):
2 stk. Optima-GO volumenstrøms­
regulatorer, 2 stk. RS røgspjæld
type PK-I-R E60S (RS),
2 stk. LDC lyddæmper,
4 stk. THOR fordelerboks for TSK,
4 stk. TSK loftarmatur.
RDK
BRS
RS
HDH
M
Optima-GO RS
M
Optima-GO
BRS
BRS
Klasse
Symbolforklaring
BRS
Brandsektionsadskillelse
RDK
Brandcelleadskillelse
P
AKHI
TIME ec ventilationsaggregat
Afkast
ULHI
P
M
Optima-GO volumenstrømsregulator
RS Røgspjæld, PK-I-R
BRS Brand- og røgspjæld, PKIR3G
RDK Røgdetektor til kanal
Indtag
10
Lyddæmper SLRS
Lyddæmper LDC 250-900
Loftarmatur TSK inkl.
trykfordelingsboks type THOR
Placeres i teknikrum
Brandcelle
HDH C02-/temperaturtransmitter/
-regulator
P
Tryktransmitter DPT
Skolevent |
Kabelplan
SCP panel
BR-A3, SF
strømforsyning
230 V AC
TIME ec/Topvex TR aggregat
KM koblingsmodul
Dokumentation
For teknisk dokumentation på alle
komponenter: målskitser, el-­
diagrammer, montagevejledning,
måle­procedure, installationscertifikat for brand- og røgspjæld, se
www.systemair.dk: produktkatalog
eller www.skolevent.dk.
Medleveret kabel 10 m
eller LiYCY 2 x 0,25
(skærmet kabel max 100 m)
PDS AWG23 cat6
3 x 400 V AC / 1 x 230 V AC
3 x 400V + N + PE
BR-A3, SK
sektionskontroller
Optima-R-GO
volumenstrømsregulator
Optima-R-GO
volumenstrømsregulator
HDH CO2-/temp.transmitter/-regulator
DPT
RDK-2
230 V AC
BR-A3, SM spjældmodul, max. 5 stk.
Brand- og røgspjæld eller røgspjæld
BR-A3, SF
strømforsyning
BR-A3, SM spjældmodul, max. 8 stk.
230 V AC
Brand- og røgspjæld eller røgspjæld
11
EC_ventilatorer.dk.06.2011-V2
Avedøreholmen 50
DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 87 38 75 00
[email protected]
www.systemair.dk
Systemair DK • Januar 2015 • V3
Systemair A/S
Ved Milepælen 7
DK-8361 Hasselager