Udtalelser fra Hoved-MED til budgetforslaget

Udtalelse til budget 2016 – 2019 fra medarbejdersiden i Hoved-MED
Som altid er det en udfordrende opgave for medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED at udtale
sig til budgettet for det kommende år og overslagsårene, og i år har det absolut ikke været lettere.
Selv om økonomiaftalen mellem den nye regering og kommunerne blev forhandlet på plads relativt
hurtigt i juli måned, har vi endnu ikke kunnet få oplysninger om aftalens fulde konsekvenser for
Viborg Kommune.
Udtalelsen fra medarbejderrepræsentanterne centrerer sig derfor om generelle betragtninger ud fra
en antagelse om, at det økonomiske råderum for kommunen ikke bliver større, men snarere
reduceres i forhold til det nuværende niveau. Vi ser det som vores opgave at perspektivere og
udfordre de overvejelser, I som politikere måtte gøre jer, når I står med ansvaret for at udarbejde et
budget.
Vi er helt bevidste om, at det er jer, der er de valgte politikere, og vi anerkender, at udfordringen
med at få enderne til at nå sammen i budgettet under budgetforhandlingerne er stor. Udtalelsen skal
derfor ikke læses som et forsøg på indblanding i de politiske forhandlinger, selvom visse
synspunkter måske kan tolkes i den retning.
Som nævnt er vi helt på det rene med, at der er udfordringer med at få enderne til at nå sammen i en
stram kommunal økonomi. Det er der ikke så meget nyt i, og som ansat i Viborg Kommune har
man efterhånden i mange år mærket konsekvenserne af den stramme økonomistyring. Rundt
omkring i hele organisationen er der på forskellig måde og med forskellig grad af succes sparet
millioner af kroner, og for en del ansatte har det været ensbetydende med en øget arbejdsbelastning.
Færre medarbejdere har skullet løse flere opgaver, og selv om der generelt må siges at være en
fantastisk loyalitet hos medarbejdere og ledere på kommunens arbejdspladser, har det været – og er
fortsat – en prøvelse at leve med det ene sparekrav efter det andet som led i
effektiviseringsbestræbelserne.
Alle er dog klar over, at man ikke kan bruge flere penge end dem, der er til rådighed, og derfor har
der også fra medarbejderrepræsentanternes side være opbakning til, at der sikres balance mellem
indtægter og udgifter, og at der sættes projekter i værk, som skal sikre en sund økonomi i
kommunen. Vi er enige i, at de resurser, der er til rådighed, skal bruges så rationelt som
overhovedet muligt, og at denne resursebevidsthed skal være i fokus på alle arbejdspladser. Vi
bakker således op om den ”dobbelte ambition”, for målet må også være, at der skabes
forudsætninger for vækst og dermed øget skattegrundlag.
Men det er vigtigt, at der er respekt fra politisk side i forhold til de mange medarbejdere, der
mærker følgerne af de mange besparelses- og rationaliseringstiltag. Der skal være opmærksomhed
på, hvordan medarbejdere og ledere trives, og der skal være politisk bevågenhed om deres
muligheder for at finde veje til at få en snæver økonomi til at hænge sammen, når de skal leve op til
et politisk besluttet serviceniveau.
Af og til når man frem til den erkendelse, at det ikke er muligt at leve op til det ønskede
serviceniveau, og netop i den situation er det helt afgørende, at man politisk tager ansvaret på sig og
åbent fortæller borgerne, at serviceniveauet ikke kan fastholdes. I modsat fald er det nemlig
medarbejdere og ledere, der pålægges ansvaret for reduktionerne og bliver mødt med borgernes
frustrationer.
De seneste år har konkurrenceudsættelse og udlicitering været et prioriteret instrument til at opnå
nogle besparelser på driftsudgifterne. Vi har tidligere på budgetkonferencer givet udtryk for vore
betænkeligheder i den sammenhæng, og med de erfaringer, Viborg Kommune har måttet gøre sig i
det seneste år, er vores betænkeligheder ikke nødvendigvis gjort til skamme. Tværtimod. På rigtig
mange arbejdspladser har man skullet leve med følgerne af, at private aktører på forskellige
områder ikke har kunnet magte opgaven, og hvor kontraktgrundlaget øjensynligt ikke i alle tilfælde
har været præcist og realistisk nok.
Situationen har medført store frustrationer blandt ledere og medarbejdere, som har været berørt af,
og man må vel erkende, at det ikke har virket befordrende for tilliden til systemet.
Derfor advarer vi stadig mod at se konkurrenceudsættelse og privatisering som det mest oplagte
svar på de økonomiske udfordringer. Fejlslagne projekter har en høj pris, som betales i dagligdagen
af medarbejdere og ledere på arbejdspladserne.
I stedet er det vores opfattelse, at de igangværende tiltag som fx leanprojektet og den
resursebevidsthed, der fremmes herigennem, kan sikre mere rationel drift og skabe mere forståelse
og accept blandt medarbejdere og ledere.
Desuden er det vores opfattelse, at de gevinster, der kan skabes ved at justere på strukturen og
organiseringen af de kommunale arbejdspladser, bør have et særligt fokus. Selv mindre justeringer
på et eller flere områder kan bidrage til et rationale og skabe mere bæredygtige arbejdspladser både
ud fra en økonomisk og faglig synsvinkel, hvis ændringerne foretages med omtanke og grundighed
i procesforløbet. Det er dog afgørende, at enhver strukturel eller organisatorisk ændring sikrer, at
der fortsat er god, nærværende og professionel ledelse på alle arbejdspladser. Det er afgørende for
medarbejdernes trivsel og muligheder for at levere den kvalitet i opgaveløsningen, der forventes, og
som er nødvendig.
Det er også vores råd til jer som politikere, at man i enhver sammenhæng, når der skal træffes
afgørelser om besparelser, overvejer den fulde effekt af dem og ikke alene den økonomiske. I visse
tilfælde kan letkøbte besparelser vise sig at blive omkostningstunge poster i driften på den lange
bane, og i mange tilfælde kan besparelser på ét område hurtigt vise sig at blive en omkostning på et
andet driftsområde.
Desuden vil det som altid være vores opfordring at tænke i forebyggelse og investering for at kunne
høste nogle langsigtede besparelser i driften. Medarbejdere rundt omkring på arbejdspladserne har i
flere tilfælde oplevet, at forebyggende tiltag er sparet væk på områder, hvor det i stedet havde været
langt mere fremtidsorienteret og hensigtsmæssigt at investere.
Afsluttende vil medarbejderrepræsentanterne opfordre til, at I som politikere er opmærksomme på
de signaler, I sender til ledere og medarbejdere, når I tager beslutninger om besparelser og
rationaliseringer. Det er vores indtryk, at Viborg Kommune nyder godt af en stab af medarbejdere
og leder på alle arbejdspladser, som yder en kæmpe indsats hver dag, og som derfor ikke må føle
sig underkendt hverken direkte eller indirekte.
Der er brug for opbakning og anerkendelse fra politisk side, når man som leder og medarbejder
forsøger at præstere det optimale inden for de rammer og vilkår, der besluttes af jer. Det er vigtigt
for arbejdsmiljøet, og vi må erkende, at netop arbejdsmiljøet er sat gevaldigt under pres – ikke alene
på grund af de mange rationaliserings- og besparelsestiltag, men også på grund af store
omvæltninger som følge af lovændringer eller aftaler. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet for
ledere og medarbejdere indgår som et væsentligt fokuspunkt, når der træffes politiske beslutninger
lokalt.
Begreberne og værdierne i vores MED-aftale er således vigtige for os at holde fast i, så vi fortsat
tænker ordentlighed, dialog og anerkendelse ind samarbejdet og i alle de processer, vi involveres i.
Det opfordrer vi jer som politikere til fortsat at være bevidste om, for det er efter vores mening her,
at nøglen til rationel drift med høj kvalitet i opgaveløsningen ligger.
På vegne af medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED
Flemming Kjeldsen
Næstformand i Hoved-MED