VÆKST nr. 10 – 2015 – printvenlig pdf

NR 10 • OKTOBER 2015
Vækst
SIDE 10
Økologisk mælkeproduktion
- en overvejelse værd
SIDE 4
Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs
Får du nok tilskud ved
udskiftning af din varmekilde?
SIDE 5
SIDE 18
Græsukrudt - ryd op i
vinterrapsen
Få økonomisk overblik over
pensionisttilværelsen
Spar penge på foderlicitationer
for svin
INDHOLD
Lyspunkter er der heldigvis stadig............................. 3
Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs........... 4
Ny varmekilde - får du nok tilskud?........................... 5
Græsukrudt - ryd op i vinterrapsen............................ 6
Få økonomisk overblik over pensionisttilværelsen.. 8
ØKOLOGISK PLANTEAVL
- en udfordrende driftsform
Udfordringerne i økologisk
planteavl er mange og den
økologiske planteavler skal
hele tiden have for øje, at
markdriften skal være optimal
på alle fronter. Læs mere på
side 12.
Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd.10
Økologisk planteavl - en udfordrende driftsform...... 12
Operation Dagsværk 2016...................................... 14
Fokus på bundlinjen med DB-tjek........................... 15
Der er penge af spare på foderlicitationer for svin.. 16
Vinterfodring i kødkvægsbesætninger..................... 17
Medlemsundersøgelse på vej fra L&F..................... 18
Tank viden............................................................... 20
„
DB-TJEK
Med et DB-tjek kan du
sammenligne dine resultater
med de bedste svineproducenter i landet og blive
klogere på hvilke nøgletal,
der skal optimeres for at
styrke bundlinjen. Læs mere
om DB-tjek på side 15.
OPERATION DAGSVÆRK 2016
Læs hvad du skal være
opmærksom på, hvis du har
en skoleelev, der arbejder
for dig i forbindelse med
indsamlingen til Operation
Dagsværk 2015 på side 14.
Hvis du ønsker at købe et nyt fyr til din bolig,
værkstedet, stalden eller lign., så kan du se
frem til kolde kontanter i form af tilskud ved
salg af din energibesparelse. Men tilskuddet
udnyttes ikke fuldt ud.
Søren Warberg
Energirådgiver
Side 5
2
Lyspunkter er der heldigvis stadig
Et rigtigt flot Åbent Landbrug arrangement er netop afholdt med et rekordstort antal besøgende.
117.000 besøgende blev det til på landsplan. Det er både
meget positivt og også interessant, at så mange mennesker ønsker at vide, hvad der er op og ned i en moderne
landbrugsvirksomhed. Personligt vælger jeg at tro, at
mange af de mennesker, som bruger en dag på at se på
landbrug, gør det, fordi de i bund og grund har et positivt
billede af dansk landbrug, som de ønsker at få bekræftet
på denne 3. søndag i september, sammen med deres
familie.
Minister med handlekraft
Som landmand er der en anden ting, der gør mig i rigtig
godt humør. Det er vores nye miljø- og fødevareminister,
Eva Kjer Hansen, som i den grad viser styrke og handlekraft på flere områder. Tænker vi bare et halvt år tilbage,
havde jeg ikke i min vildeste fantasi turdet tro på, at vi
kunne få en minister, der evner at rydde gangene i ministeriet for embedsfolk, der står i vejen for at skabe bedre
rammer for landbruget.
Nedenstående er eksempler på forslag, som er bragt op
indenfor den sidste uge:
• Fjernelse af randzoner
• Væk med gyllealarmer, hvor det ikke giver mening
• Mere kvælstof til vores marker
set man bliver, jo dygtigere bliver man til at fremavle en
gris mere pr. årsso, og derfor falder udbuddet ikke. Først
når salgsprisen på et svin bliver så lav, at den hverken
dækker renter, afdrag, ejeraflønning eller dele af øvrige
omkostninger, ser vi produktioner lukket ned.
Mange bedrifter har tillpasset sig nye tider og finder det
svært at gøre ret meget mere, end det de allerede gør, og
derfor er det udelukkende et spørgsmål om, hvor meget og i hvor lang tid bankerne vil tilføre bedrifterne den
nødvendige kapital. Jeg er bange for, at vi skal langt ind i
2016, før vi rigtigt ser en vending på noteringen.
Ses vi på svinekongressen?
Den 20. – 21. oktober afholder VSP årsmøde og kongres for svineproducenter i Herning. Jeg håber, mange
af jer vil benytte lejligheden til at tage et par dage ud af
kalenderen og komme til Herning for at søge ny viden,
som I kan bruge hjemme på jeres bedrifter. Jeg synes,
programmet er sammensat, så der skulle være noget for
enhver smag, hvad enten man søger noget meget fagligt
omkring svin, eller man ønsker noget omkring ledelse og
personlig udvikling.
Jeg håber vi ses i Herning!
Af Henrik Kildegaard
Jeg håber, Eva Kjer Hansen kan skabe brede flertal i
Folketinget for de forslag, hun bringer op. For det er
pine død nødvendigt, at erhvervets vilkår bliver lettet i det
omfang, det har været blå bloks plan. Jeg har tillid til, at vi
nu kan vende Christiansborg ryggen et øjeblik, for at rette
fuldt fokus på vores bedrifter derhjemme. Her er udfordringerne henover sommeren skærpede grundet faldende priser på både mælk, kød og korn, så vi er tæt på en
katastrofe mange steder.
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 2992 3787
Både svinesektoren og mælkeproducenterne er ramt
I svinesektoren må man konstatere, at vi efterhånden er
lige så hårdt ramt som mælkeproducenterne på vores
indtjening. Eksporten af smågrise ud af landet foregår for
en stor del i et fastfrosset marked med meget lave priser
til følge, og uden nogen bedring set på den korte bane.
Det, der kendetegner hele Europa, er, at jo mere pres-
Åbent Landbrug hos Sophia og Palle Bjerggaard Hansen
NR 10 • OKTOBER 2015
3
Ændring i
anbefaling af
mængde
roepiller i
vådt majs
Seges har ændret anbefalingen for hvor mange kg.
roepiller eller korn, der skal tilsættes for at øge tørstofindholdet i majs. Det betyder næsten en halvering i kg.
roepiller pr. ha.
Det er kun interessant ved forventet tørstof procent under
25-27 %.
Begrundelsen er at holde omkostningerne nede, og der
forudsættes en meget omhyggelig sammenblanding kombineret med øget snitlængde, så saften afgives langsommere. Derved antages en sugeevne på 100 %, hvor der
tidligere er antaget kun 60 % sugeevne. En omhyggelig
sammenblanding kræver brug af en rotorharve eller en
roterende stakudjævner.
ÆNDRING
• Tidligere anbefaling ved fx 40 t grønmasse pr. ha: 600 kg. roepiller/1.800 kg. valset
eller formalet korn pr. ha pr. øget tørstofenhed
• Ny anbefaling ved fx 40 t grønmasse pr.
ha: 360 kg. roepiller/1.200 kg. valset eller
formalet korn pr. ha pr. øget tørstofenhed
Af Inger-Marie Antonsen
Kvægkonsulent
Tlf.: 6340 7162
4
Centr
ov
til fod ice inviter
e
rings
møde r
12. no
den
vemb
er kl.
Læs
1 9.30
mere
.
på
www
.cent
rovic
e.dk.
Får du nok tilskud
ved udskiftning af
din varmekilde?
Hvis du ønsker at købe et nyt fyr til
din bolig, værkstedet, stalden eller
lign., så kan du se frem til kolde
kontanter i form af tilskud ved salg af
din energibesparelse. Men tilskuddet
udnyttes ikke fuldt ud.
rer du dog at gå glip af mange penge,
da standardværdierne ikke tilgodeser
de egentlige energibesparelser, som
en beregning af din konkrete situation
kan vise.
Det viser eksemplerne herunder.
Energiselskaberne har siden 2012
ydet tilskud til private husstande og
virksomheder, som gennemfører
energibesparende tiltag i form af
eksempelvis nyt fyr, varmepumpe,
ventilation eller LED lys. Det får man
i form af et tilskud pr. sparet kWh.,
men mange får ikke udnyttet tilskuddet optimalt og kunne have fået flere
penge.
Fra politisk side er der indført standardværdier, som kan tildeles i tilskud
uden beregninger. Det er indført med
det formål at lette håndværksmestres
og mindre virksomheders sagsbehandling. Som køber/ansøger risike-
Du kan få mere i tilskud med konkrete beregninger
En familie gik med overvejelser om
en energiomlægning. Deres årlige
varmeforbrug lå på 1.800 l olie, og
ud fra standardværdien kunne de
få et tilskud på 7.500 kr. Efter konkrete beregninger viste det sig dog,
at de i stedet fik 13.500 i tilskud til
energiomlægningen. Den betydelige
forskel betød, at familien fik betalt
20% af investeringen, og den konkrete beregning sparede dem derfor for
mange penge.
Der blev også opnået stort tilskud i
en virksomhed, hvor et fastbrændselsfyr blev udskiftet med et nyt og
energibesparende fyr. Konkrete
beregninger af energibesparelsen
medførte, at virksomheden opnåede et tilskud på 36.000 kr. ved salg
af de sparede kWh. Dermed endte
tilskuddet med at dække hele 60% af
udgifterne ved omlægningen.
Historierne viser, at konkrete beregninger af din energibesparelse kan
bevirke, at du opnår større tilskud.
Desværre viser erfaringerne at
mange ikke får de tilskud, som de er
berettiget til. For at sikre dig, at du får
det rette tilskud bør du derfor få regnet på din faktiske energibesparelse.
Selve beregningen bliver gennemført
fra dag til dag, så du skal ikke frygte
en lang behandlingstid.
Ring til os, hvis du skal skifte varmekilde og hør hvad du kan få i tilskud.
Tommerfingerregel
Det kan som tommelfingerregel siges,
at hvis du årligt forbruger over ca. 2.000
l olie vil du kunne få
et højere tilskud end
standardværdien ved
udskiftning af fyr.
Det samme er tilfældet, hvis du årligt
bruger over 2.000 m3
gas.
Karen Feddersen
Direktør, KF-Miljø
Tlf.: 2639 7825
Af Søren Warberg
Energirådgiver
Tlf.: 6340 7135
NR 10 • OKTOBER 2015
5
Græsukrudt er et problem i korn og kan hæmme rapsen voldsomt. Derfor er det altid vigtigt med en målrettet bekæmpelse af græsukrudt, så
frøpuljen reduceres i vinterrapsen.
I vinterrapsåret har man chancen
for at reducere frøpuljen betragteligt
på de arealer, hvor der er problemer
med goldhejre, rajgræs, rapgræs,
vindaks, rævehale og væselhale.
Det er blot vigtigt, at man fastsætter
en ukrudtsstrategi, som tilgodeser
de specifikke græsproblemer, som
forekommer på ejendommen.
Græsmidlerne, som er godkendt i
vinterrapsen, har også effekt på de
græsser, som har SU-resistens overfor de midler, som anvendes i korn.
Bekæmpelse af spildkorn alene
Spildkorn med op til to blade kan
bekæmpes ved hjælp af Agil 100EC
med en dosering på 0,20 liter pr. ha.
Dette til en pris på blot 45 kr. Spildkorn med op til seks fuldt udviklede
blade kan bekæmpes med Agil
100EC med dosering 0,38 liter pr.
ha. Prisen er 90 kr. Ved anvendelse af Focus Ultra vil en tilsvarende
bekæmpelse koste ca. det dobbelte
med udgangspunkt i de priser, som
de to produkter forhandles til i øjeblikket.
Der bør altid tilsættes 0,2 liter
sprede-klæbemiddel pr. ha. hvis der
anvendes Agil 100EC og 0,5 liter pr.
ha. Dash, hvis man anvender Focus
Ultra.
Bekæmpelse af rajgræs og
italiensk græs
En tidlig bekæmpelse er vigtig, hvis
man ønsker den optimale effekt.
Rajgræsser med under to fuldt
udviklede blade bør altid bekæmpes
med Focus Ultra. Den bedste effekt
på ca. 90% opnås med dosering
1,25 liter til ca. 200 kr. pr. ha. Ved en
senere bekæmpelse, hvor rajgræsset
har seks fuldt udviklede blade, kan
6
opnås en effekt på op mod 80% med
2 liter Focus Ultra. Prisen er ca. 325
kr. pr. ha. I sjældne tilfælde og hvis
rajgræsset giver massive problemer,
kan behandlingen eventuelt gentages
henover efteråret.
Erfaringerne med Agil 100EC til
bekæmpelse af rajgræs er ikke gode,
og ovenstående bekæmpelse vil
koste ca. 50% mere.
Bekæmpelse af spildkorn og rævehale
Anvend Agil 100EC når der skal bekæmpes rævehale, men bekæmpelsen skal ske tidligt, hvis man ønsker
en optimal effekt. Rævehale spirer
hurtigt og er ofte at finde i rapsmarkerne før rapsen spirer frem.
Rævehale med under to fuldt udviklede blade bør altid bekæmpes med
Agil 100EC. Der opnås en effekt på
95% med 0,75 liter til ca. 120 kr. pr.
ha. Ved senere bekæmpelse kan rævehale med op til seks fuldt udviklede
blade, opnå en effekt på op mod 95%
med 1,5 liter Agil 100EC. Prisen er
ca. 320 kr. pr. ha. I sjældne tilfælde
og kun ved massive problemer med
rævehale, kan behandlingen eventuelt gentages henover efteråret.
Ved anvendelse af Focus Ultra vil en
tilsvarende bekæmpelse koste ca.
50% mere, så det er kun relevant i
de tilfælde, hvor rajgræs også er et
problem.
Kontakt os
Kontakt din planteavlsrådgiver hvis
du har problemer med græsukrudt i
vinterrapsen eller andre afgrøder, så
udarbejder vi i fællesskab en målrettet græsukrudtsstrategi til dig.
Fakta om græsukrudtsbekæmpelse i vinterraps
med Kerb 400SC
Man bekæmper ikke ALT græsukrudt
med Kerb 400SC i den fulde dosering på 1,25 liter pr. ha, og man skal
være meget forsigtig, hvis man anvender Kerb 400SC i en lavere dosis.
Kerb 400SC har under optimale
udbringningsforhold, kun 74% effekt
på rajgræs, 57% effekt på rævehale
og op mod 80% effekt på væselhale
og spildkorn. Til gengæld bekæmpes
rødsvingel med hele 96% og flyvehavre med 92%, hvis man anvender
den fulde dosering Kerb 400SC.
Udover effekten på græsser har Kerb
400SC i fuld dosering en sekundær
effekt på burresnerre (37%), fuglegræs (63%), kornblomst (43%),
stedmoder (36%), rødsvingel (96%),
tvetand (40%), valmue (37%) og
ærenpris (37%).
Græsukrudt
- ryd op i vinterrapsen
Af Karen Linddal
Planteavlskonsulent
Tlf.: 6362 1607
NR 10 • OKTOBER 2015
7
Salg af din virksomhed?
Få økonomisk overblik over pensionisttilværelsen
Når tidspunktet i livet nærmer sig,
hvor ønsket om at trække sig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet
bliver aktuelt, er der en masse vigtige
problemstillinger, som skal vendes.
Et af de helt afgørende temaer er det
økonomiske overblik over ens fremtidige tilværelse med spørgsmål som:
• Hvor mange penge kan vi få
med, når vi sælger virksomheden?
• Hvad har vi af pensionsordninger, hvor meget og hvordan vil
de blive udbetalt?
• Hvad er der af muligheder for
offentlige pensioner såsom efterløn og folkepension?
„
En anden, blødere
problemstilling,
som også fylder
meget, er, hvor skal
man bo?
En anden, lidt blødere problemstilling, som også fylder meget, er, hvor
skal man bo.
• Skal man blive boende
• Skal man bo til leje
• Skal man bygge nyt
• Eller noget helt 4.
Med hensyn til det økonomiske
overblik over pensionisttilværelsen
8
er det noget, man bør få belyst nogle
år før, man ønsker at stoppe med sin
virksomhed, så man har mulighed for
at justere nogle af de faktorer, som
kan blive en udfordring for ens mål
og ønsker senere hen.
Når de økonomiske forhold for salg/
afvikling er afdækket, kan de bløde
parametre som eksempelvis fremtidig bolig tænkes ind i budgettet, så
man kan få fastlagt rammerne for ens
fremtidige tilværelse.
Det økonomisk rigtige tidspunkt at
stoppe
Mange faktorer skal passe sammen,
når man skal stoppe med at arbejde, for at de forskellige økonomiske
ordninger spiller optimalt med ens
ønsker. Det gælder eksempelvis
• Ophørspension, helt eller delvis
indskud samt udbetalingstidspunkt.
• Skattemæssig Seniornedslag
• Skattefri præmie samt evt. efterløn
• Indskud/udbetalingstidspunkt på
diverse pensionsordninger.
• Folkepension, opsat/udskudt
folkepension
• Hævning af opsparet overskud i
virksomhedsordningen.
Et seniorbudget er således et vigtigt
middel til at få belyst hvordan og på
hvilket tidspunkt, du skal afvikle din
virksomhed, samt hvordan der bliver
råd til de ting, du gerne vil i seniorlivet.
Hvad enten det gælder de bløde eller
de økonomiske parametre er det
store og, for mange, svære beslutninger, som kan kræve lang tid at få på
plads.
Kontakt en socialøkonomikonsulent
hvis du vil have hjælp til at lave en
handlingsplan for tilbagetrækning.
Af Ulrik Andersson
Alt sammen faktorer, som har meget
stor indflydelse på den økonomiske
fremtid.
Seniorbudget
For at få overblik og få de forskellige
bolde til at lande i de rigtige spande,
kan man med fordel få udarbejdet
et seniorbudget, hvor de forskellige
former for pensionsordninger tænkes
ind, hvornår de kan starte udbetaling,
samt kravene til at udnytte dem.
Socialøkonomikonsulent
Tlf.: 6340 7211
NR 10 • OKTOBER 2015
9
KORT OM
•
•
•
•
Køerne skal være på græs fra 15. april til 1. november
Der skal være 0,1 til 0,2 ha afgræsningsareal/dyr
For mælken er omlægningstiden 6 mdr.
For kvæg er omlægningstiden 12 mdr. og mindst ¾ af dyrets levetid, for at det kan sælges som økologisk kød
• Mindst en sengebås pr. ko, så alle dyr kan ligge ned
samtidigt
10
Økologisk mælkeproduktion
- en overvejelse værd
På nuværende tidspunkt er tillægget for økologisk mælk
107,2 øre/kg. mælk, og efterspørgslen er stigende. Derfor
søger Arla efter nye leverandører.
De oplagte omlæggere er mælkeproducenter, som i
forvejen har dyrene på græs, eller bedrifter hvor jorden er
placeret rundt ved stalden, så køerne nemt kan komme
ud og græsse under åben himmel.
også gerne økologirådgivningen for en uforpligtende snak
om mulighederne for økologi på bedriften.
Af Diana Boysen Poulsen
Økologikonsulent
Kontakt os
I en tid hvor mange landmænd lægger budget i samarbejde med deres økonomikonsulent, er det oplagt at få en
snak om muligheden for økologi som driftsform. Kontakt
Tlf.: 6362 1609
Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, SEGES. Data stammer fra 200-299 økologiske bedrifter pr. år samt
1.445-2.223 konventionelle bedrifter pr. år.
NR 10 • OKTOBER 2015
11
Økologisk planteavl
- en udfordrende driftsform
Udfordringerne i økologisk planteavl
er mange og den økologiske planteavler skal hele tiden have for øje, at
markdriften skal være optimal på alle
fronter. Det vil bl.a. sige et sædskifte
med optimal konkurrenceevne over
for ukrudtet, risikospredning i afgrødevalget, valg af de bedste sorter og
optimal anvendelse af den begrænsede mængde gødning.
Tidligere analyser viser dog, at selv
ved opfyldelsen af disse ovenstående forhold, er det ikke givent, at
driftsresultatet ser bedre ud end hos
en konventionel kollega.
KORT OM
• Etårige afgrøder som fx korn
og majs kan sælges økologisk, når afgrøden er sået 24
mdr. efter jorden er påbegyndt
omlægning
• Kunstgødning er ikke tilladt
• Der kan bruges visse
ikke-kvælstofholdige gødningstyper som fx svovl og kalk
• Pesticider og kemiske bejsemidler er ikke tilladt
• Der må maks. bruges gødning,
som svarer til 170 kg. total N/
ha
• Dog er nogle producenter omfattet af en brancheaftale, og
de må maks. anvende 140 kg.
total N/ha
• Der skal føres plantelogbog
• NaturErhvervstyrelsen kommer
på kontrolbesøg mindst én
gang årligt
Kombination med animalsk produktion
Man kan med fordel kombinere
økologisk planteavl med en animalsk
produktion, da markdriften får gavn af
gødningsproduktionen, og i sædskiftet er det nemmere at prioritere
at få grøngødningsafgrøder som fx
kløvergræs ind.
Tilskudsmuligheder ved økologisk planteproduktion
(Man binder sig for 5 år af gangen)
• Omlægningstilskud: 1.200 kr./ha i år 1 og 2
• Basistilskud: 870 kr./ha i 5 år
• Tillæg for nedsat brug af N: 500 kr./ha i 5 år*
• Frugt/bær tillæg: 4.000 kr./ha i 5 år
*Kan søges hvis økologen maks. anvender 60 kg. udnyttet N/ha i gennemsnit på
bedriftens harmoniarealer
12
Af Diana Boysen Poulsen
Økologikonsulent
Tlf.: 6362 1609
På rene planteavlsbedrifter viser driftsresultater fra perioden 2008 – 2013
bl.a., at økologerne klarede sig bedst i 2008, men at de i 2013 lå 84.044 kr.
under de konventionelle.
Udbytteniveauet i økologisk planteavl ligger 20 – 40 % lavere end det konventionelle, og en af
de store udfordringer er ukrudtet. Der findes ingen nemme løsninger, men man kan nå langt
med et robust sædskifte, hvor minimum 20 % grøngødningsafgrøde kan afslås som fx kløvergræs.
NR 10 • OKTOBER 2015
13
Operation Dagsværk 2016
I år foregår Operation Dagsværk den
4. november og indsamlingen går i
år til de unge i Somaliland og deres
kamp for indflydelse.
Hvis du har en skoleelev, der arbejder for dig i forbindelse med indsamlingen til Operation Dagsværk 2015,
så gælder følgende:
• det udbetalte beløb er ikke skat-
14
•
•
•
•
tepligtigt for den enkelte elev
du skal ikke indeholde A-skat
eller AM-bidrag af beløbet
du kan bogføre det udbetalte
beløb som en omkostning i regnskabet
du skal kvittere på elevens ”arbejdskort”
betalingen skal ske elektronisk til
Operation Dagsværk
Af Lisbeth Frederiksen
Løn- og HR-rådgiver
Tlf.: 63407258
Fokus på bundlinjen
med DB-tjek
DB-Tjek er et tilbud til dig, der vil sammenligne dine
resultater med de bedste svineproducenter i landet
og blive klogere på hvilke nøgletal, der skal
optimeres for at styrke din bundlinje.
Kontakt os
Kontakt svinebrugskonsulenter Finn Rasmussen eller
Anne-Marie Larsen, hvis du vil have udarbejdet DB-tjek
på din bedrift.
Dit udbytte
Et DB-tjek giver mange fordele. Du får bl.a. overblik over
din produktionsøkonomi og mulighed for at sammenligne
dine resultater med andre besætninger (benchmark).
Desuden får du synliggjort de områder, hvor det økonomiske afkast kan forbedres, og endelig kan DB-tjekket
også fungere som et vigtigt motivationsredskab for både
dig selv og dine medarbejdere.
Det indholder DB-tjek
• Besætningsrapport hvor du kan se dine produktionsog økonomi-nøgletal for det seneste halve år. Hvis
man får udarbejdet rapporterne gentagne gange, kan
udviklingen på bedriften over længere tid følges nøje.
• Skema med nøgletal fra alle medvirkende besætninger i den pågældende dyregruppe (sohold 7, sohold 30, smågrise og slagtesvin), hvor kun du kender
dine egne tal. De øvrige medvirkende besætninger
er anonyme.
• Grafer over udvalgte nøgletal.
• Benchmarking mod gennemsnittet og de 25 % bedste besætninger på DB-Tjek-listen over alle deltagende besætninger.
• Mulighed for at sammenligne egne besætninger. Har
du f.eks. 3 slagtesvinebesætninger, laver vi en oversigt, hvor det kun er tallene fra dine 3 besætninger,
som er med. Det sikrer et godt overblik.
• Diverse analyser på tværs af data.
Af Finn Rasmussen
Svinebrugskonsulent
Tlf.: 6362 1683
• Mulighed for at sammenligne tekniske og økonomiske nøgletal for bl.a. egne og indkøbte polte, hjemmeblandet og indkøbt foder, våd- og tørfoder.
NR 10 • OKTOBER 2015
15
Der er penge at spare på foderlicitationer for svin
Priserne på færdigfoder er formentlig nået et lavpunkt nu, hvor perioden for handler med færdigfoder er ved
at være overstået efter en lang sæson, der startede sidst i maj.
Tidligt på sæsonen bevirkede stigninger i markedet, at
mange valgte at lukke deres kontrakter for kommende
sæson. Prisstigningerne gjaldt både korn og sojaskrå, og
i en periode frem til midt i august var stigningen i omegnen af 10 kr. pr. 100 kg. Siden er priserne faldet kraftigt
frem til sidst i september, hvor niveauet er 10-15 kr. pr.
100 kg. under prisen sidst i maj. Kornet har haft nogenlunde samme prisudvikling, men regnestykket på den
enkelte bedrift har været forskelligt, alt efter om man helt
eller delvis har det korn, der skal byttes ind i handlen.
Sammenligning af priser på færdigfoder og færdigfoderlicitationer
Når du skal handle færdigfoder, er der penge at spare
ved at udnytte konkurrencen mellem firmaerne. Derfor er
det normalt en god ide at få sin rådgiver til at hjælpe med
at sammenligne tilbud på foder, og flere og flere benytter
sig også af at få deres rådgiver til at lave en licitation på
foderblandingerne. Ligeledes er der penge at spare i at
få priser på de rigtige blandinger fra start, så man ikke er
nødt til at ændre til alternative blandinger, der ikke er en
aftalt pris på.
Det skal du være opmærksom på ved minerallicitationer
Ligesom når der handles færdigfoder, er der også ved
køb af mineralblandinger penge at hente ved en licitation.
Ofte er resultatet bedre end ved færdigfoder, da det er
et ensartet grundlag, der bydes på, og sammeligningsgrundlaget derfor er bedre. Inden du udsender en licitation, bør du altid have en analyse af dit korn for at få det
bedste grundlag til udbuddet.
Der er dog stadig en del forhold, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne tilbuddene. Derfor kan det være
en god ide at lade sin foderrådgiver forestå optimeringen
af blandingerne og derefter sende mineralblandingerne i
udbud hos firmaerne. På den måde udsender du fuldstændig enslydende materiale at give tilbud ud fra, hvilket
gør din endelige beslutning nemmere.
Af Ulrik Christensen
Svinebrugskonsulent
Forløbet af en foderlicitation, som rådgiveren laver indeholder følgende:
• Afdækning af behovet for foderblandinger i produktionen
• Udvælgelse af de blandinger der er relevante, gerne
hos min. 3 firmaer
• Overblik over mængder af korn, der skal indgå i
handlen og på hvilke vilkår
• Udsendelse af udbudsmaterialet
• Sammenligning af tilbud
På denne måde sikres du, at de priser, der kommer retur,
dækker dit behov og er på et sammenligneligt grundlag.
Det er en fair måde at gøre det på for både køber og
sælger.
16
Tlf.: 6340 7143
EFTERÅRSBESØG
Vinterfodring i kødkvægsbesætninger
For at sikre den mest optimale fodring af dit kødkvæghold i vinterperioden, tilbyder vi et besøg, hvor
der er fokus på fodring, management og økonomi.
Udbytte for dig
• Overblik over hvad du skal bruge til vinterens fodring
• Sikrer at din besætning får de næringsstoffer, den har brug for hen over vinteren
• Sikrer at foderet udnyttes mest økonomisk
• Ideer til grovfoderfremstilling så pris pr. FE sænkes
• Optimering af slagtekalvefodringen så tilvækst og økonomisk resultat bliver bedst muligt
Besøget omfatter
• Besøg på ejendom (1 time)
• 1 vinterfoderplan. Hvilke næringstoffer har kvægholdet behov for, og hvilken fodersamsætning er
optimal?
• Besøgsreferat med indsatsområder
Pris
1.800 kr. eksklusiv moms.
Lyder det interessant? Så kontakt kvægkonsulent Kim Søgaard Rasmussen og aftal dit efterårsbesøg.
Interesseret i erfa-gruppe?
Kunne du tænke dig at være med i en ERFA-gruppe for kødkvæg, hvor du får ny viden og sparring og
kommer rundt og besøger andre kødkvægsholdere? Så vil vi meget gerne vide det. Kontakt Kim Søgaard Rasmussen og fortæl om dine ønsker til en erfa-gruppe. Herefter forsøger vi at sammensætte
grupperne efter interesse m.m.
Information og tilmelding
Kim Søgaard Rasmussen, kvægkonsulent
Tlf.: 6362 1651
Mobil: 2924 9333
Mail: [email protected]
NR 10 • OKTOBER 2015
17
Medlemsundersøgelse på
vej fra Landbrug & Fødevarer
Nu får du mulighed for at sige din mening og påvirke
fremtidens landboforening og Landbrug & Fødevarer.
Landbrug og Fødevarer gennemfører en landsdækkende
undersøgelse, som havner i mailboksen hos alle aktive
medlemmer omkring 20. oktober 2015.
ningen samt kommunikationen fra Landbrug & Fødevarer.
Resultaterne skal bruges til at sikre, at prioriteringer og
aktiviteter rammer jeres behov og ønsker, så landboforeningerne og Landbrug & Fødevarer fortsat er attraktive
- også for fremtidens landmænd.
I undersøgelsen vil du blive bedt om at forholde dig til
bl.a. lokale arrangementer, det politiske arbejde, rådgiv-
Undersøgelsen tager 15-20 minutter at besvare.
Vi håber, du vil deltage.
18
ER DU SIKRET?
Marina hjælper dig med at sikre
dig og din familie
Her ser du Marina. Hun er vores faglige fyrtårn indenfor
familiejura.
Hvor vores konsulenter stiller skarpt på marken, stalden og
bundlinjen, rådgiver Marina dig på det familiejuridiske område, så du, din familie og bedrift er godt rustet til livets udfordringer – før det er for sent.
Desuden tør hun stille de svære spørgsmål. Har I sikret jer i
forhold til pension eller ved sygdom? Har du tænkt på, hvordan du sikrer din familie, når du etablerer virksomhed? Og
sammen med dig finder hun den bedste løsning, som skaber
tryghed for dig og dine pårørende.
Marinas baggrund som jurist giver rådgivningen en ekstra
dimension og gør, at vi kommer hele vejen rundt om din
bedrift og familie.
Marina har hjulpet mange landmænd og deres partnere med
de juridiske forhold ved ægteskab og samliv og med at sikre
hinanden ved skilsmisse og død. Og hun kan også sikre jer.
Kontakt Marina de Paoli, chefjurist
Telefon: 6340 7203
Mobil: 2348 7197
Mail: [email protected]
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 7015 9900 · [email protected]
www.centrovice.dk
PERSONALENYT
Hovedkontor:
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Afdeling:
Statene 8, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 7015 9900
E-Mail: [email protected]
Fødselsdage/ 30 år / 2. oktober – Tine Kej, økonomirådgiver
Jubilæer / 10 år / 1. november – Lars Jacobsen, seniorkonsulent
Jubilæer / 30 år / 1. november – Kim Søgaard Rasmussen, kvægkonsulent
Redaktion:
Marianne Hedelund, Pernille Salling,
Pernille Brøker , Anne Löye Hansen
Foto:
Agrofoto.dk, Colourbox.dk
NR 10 • OKTOBER 2015
19
Tank viden...
OKTOBER 2015
Finansieringsmøde
Deltagerne får en økonomisk vejrudsigt og vigtig viden om kvartalsrapporter og 2021 planer, som vil gavne bedriften.
05.10.2015 - kl. 19.00-21.00
Introduktionsmøde om Summax
Her kan landmænd, som ikke allerede er i gang med Summax, blive
introduceret for programmet og høre, hvordan man får mest muligt ud
af det.
09.10.2015 - kl. 10.00 - 12.00
Leder i Landbruget
Uddannelsen Leder i Landbruget er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der finder sted i en virksomhed, og gør
deltagerne klogere på egen ledelsesstil, potentialer og udfordringer.
19.10.2015 - kl. 09.00 - 16.00
Regionsmøde Kvæg 2015
Med udgangspunkt i den nuværende situation med svingende priser
sættes der fokus på, hvilke tiltag der kan være med til at øge bedrifternes
robusthed. Deltagerne kan bl.a. høre om, hvilke politiske tiltag, der er
spillet på banen og hvilken værdi, de kan give bedriften. Desuden kan
man også høre om nogle af de muligheder, producenterne har for selv
at optimere bedriften.
19.10.2015 - kl. 19.30 - 23.00
Summax: Kom i gang med e-faktura
Er du allerede i gang med Summax, men er du endnu ikke kommet i gang med
e-faktura? Så er informationsmødet om e-faktura det rette for dig.
26.10.2015- kl. 14.00 - 16.00
Introduktionsmøde om Summax
Her kan landmænd, som ikke allerede er i gang med Summax, blive
introduceret for programmet og høre, hvordan man får mest muligt ud
af det.
09.10.2015 - kl. 10.00 - 12.00
Aften om generationsskifte - med nyt program
Et generationsskifte er en kompleks opgave, som kræver grundig
forberedelse. På Centrovices anden aften i generationsskiftets tegn, kan
fremtidige købere og sælgere blive klogere på fremtidens ejerformer,
fremtidens leder og hvordan virksomheden gøres klar til salg.
27.10-2015 - kl. 19.00 - 22.00
Infomøde om naturpleje
Den 28. oktober inviterer Centrovice og SEGES til infomøde om
naturpleje. Her får deltagerne overblik over muligheder og regler for at
søge tilskud til naturpleje og kan også høre andre landmænds erfaringer
med naturpleje som driftsgren.
28.10.2015 - kl. 19.00 - 21.00
Se de fulde programmer og tilmeld dig på www.centrovice.dk eller på
tlf. 7015 9900.
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
www.centrovice.dk