Brev til kommunerne vedr budget 2015

Børnehus Sjælland
Troensevej 10
4700 Næstved
Tlf. 55 88 33 80
Sikker post: boernehussjaelboernehussjae
[email protected]
Til kommunerne i Region sjælland
Orientering om Børnehus Sjælland, budget 2015.
Børnehus Sjælland har netop fået budgettet på plads for 2015.
I den forbindelse er også taksten for 2015 udregnet.
Som bekendt er udgifterne til Børnehus Sjælland fordelt
fordelt i en objektiv del svarende
sv
til
60 % af budgettet og en takst per sagsforløb, der svarer til de resterende
rest
40 % af
budgettet fordelt på det estimerede antal sager. Et evt. overskud eller underskud indin
arbejdes i den efterfølgende objektive finansiering. Den
Den objektive finansiering fordeles
mellem de 17 kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af de 0-17-årige
0
i
regionen.
I det første driftsår har Børnehuset samarbejdet med de 17 kommuner i regionen
regi
om
at afklarer hvornår en sag skal blive til en Børnehussag.
Børnehussag. Selvom det af lovgivningen
syntes klart og tydeligt hvornår en sag også skal være en Børnehussag
Børn hussag viser det sig
ofte, at virkeligheden til tider ikke fremstår lige så tydelig. Med tiden har interesseninteresse
terne i Børnehuset derfor samarbejdet om at udvikle
udvikle en metode der i høj grad kan
sikre at børn op til 12 år, der har været til en videoafhøring
v deoafhøring og som potentielt skal
være en Børnehussag, bliver fulgt op og dermed på et kvalificeret grundlag bliver vurvu
deret i et samarbejde.
For børn i alderen fra 13 til 17 år er interessenterne i Børnehuset fortsat i gang med
at finde en metode hvorpå vi kan sikre at sager bliver vurderet i forhold til om sagen
skal være en børnehussag.
For budgetåret 2014 har det vist sig at sagstallet har været omkring 150 sager
s
(med
takstopkrævning).. Der var budgetteret
budgetteret med 200 sager hvorfor der reelt set er et
driftsunderskud
skud der skal indregnes i den objektive finansiering i 2016.
På baggrund af de usikre sagstal budgetteres med 150 sager i 2015, hvilket naturlignaturli
vis vil få betydning for taksten pr. sag.
1.
For kommunerne i
Region Sjælland:
Center for Børn &
Familie
Familier
Ne
Netværk
for Familier
Børnehus Sjælland
Troensevej 10
4700 Næstved
Tlf. 55 88 33 80
Sikker post: boernehussjaelboernehussjae
[email protected]
Børnehus Sjælland har ligeledes brugt det første driftsår til at udvikle de metoder
met
der
knytter sig til primæropgaven og afdække de krav der stilles til børnehusets
børn
funktion.
I den forbindelse har Børnehus Sjælland vurderet at forudsætningen for psykolognorpsykologno
meringen på 37 timer ugl. ikke i tilstrækkelig grad lever op til de reelle behov for psyps
kologbistand i de enkelte sager. Derfor har Næstved kommune godkendt en indstilling
om at opjusterer psykolognormeringen
psykolognorm
med 18 timer ugl. Dermed forudsættes at der
er en fuldtids
ids psykolog pr. 100 sager i Børnehus Sjælland, hvilket også vil svare til de
andre 4 Børnehuses
huses psykolognormering
psykolog
på nuværende tidspunkt.
Økonomi
Børnehus Sjælland har i 2014 haft et bruttobudget på 4.434.899 kr.
I budget 2015 forudsættes budget 2014,
2014 dog
g inkl. opnormering med en halv psykopsyk
logstilling.
stilling. Således er budgettet for 2015 på 4.734.899 kr.
Den objektive finansiering vil herefter udgøre 2.840.939 kr., som skal fordeles efter 00
17 årige pr. kommune i Region Sjælland. Den objektive del opkræves i starten
st
af året.
Det resterede beløb fordeles på anslået
an
150 sager og giver en taks
st på 12.626 kr. pr.
sag i 2015.
Med venlig hilsen
Kim Risom Rasmussen
Leder
Bilag vedhæftet:
”Fordeling af objektiv finansiering vedr. Børnehus Sjælland”, fordelingsnøgle
fordeling
le pr. 1.
januar 2014
2.
For kommunerne i
Region Sjælland:
Center for Børn &
Familie
Familier
Ne
Netværk
for Familier