Referat GAB møde 16 2015

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse
GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
[email protected] 43 64 15 02
Referat fra møde nr.16, 2015 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
tirsdag d. 10. november kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon,
Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Birthe
Y. Nielsen, Annette Schrøder.
Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder (kun kort info, ikke behandling af emnerne):
a) Torsdag d. 12. nov. kl. 19.00: Forberedelse af områdevandring m. Nærpoliti, Kommune m.fl.
Mødet holdes i Pubben.
b) Torsdag den 19. november: Beboermøde om oprettelse/nedlæggelse af A1 og A2 boliger
- og om ladestandere til elbiler og om kunstkøb.
c) Torsdag den 26. november: Næste GAB møde, nr. 17: Mødeforbereder: Jytte. Særlige emner:?
d) Torsdag den 10. december: Næste GAB møde igen, nr. 18: Mødeforbereder ? Særlige emner ?
e) Møde i Husdyrudvalget onsdag d. 25. nov.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 15, torsdag d.22. okt.: Godkendt uden ændringer. Dog ønskede Jytte
ansøgningen om tilskud til hønsehus taget op til ny behandling (jf. pkt. 8 nf.)
3) Ingen nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (- jf. listen nf.)
4) Dagsordenen: - Orientering fra Grønt udvalg om nabohjælp til pasning af haver tages først op på næste
GAB møde.
Hovedpunkter:
5) Sidste forberedelse af beboermødet torsdag d. 19. november
Indkaldelse med dagsorden til beboermødet er omdelt den 5.nov. Uddybende materiale med
afstemningstemaer mv. skal omdeles torsdag den 12. nov.
a) Vedr. stop for ny-oprettelse af A1/A2 boliger til BO-VEST udlejning:
Oplæg fra Jens til emnet med begrundelse og afstemningstema godkendt uden ændringer.
Biba orienterede om BO-VESTs redegørelse for praksis efter beboermødebeslutningen 28. maj.
b) Vedr. indkøb og opsætning af ladestander:
Afstemnings med begrundelse og økonomisk oversigt blev godkendt (gentagelser skal dog udelades i det
færdige materiale). Niels Keller var principielt imod, hvis en leverandør skal redegøre for et forslag på et
beboermøde. Konklusionen blev, at Morten Sørensen fra Clever kun deltager i mødet for at svare på evt.
spørgsmål, men GAB står for fremlæggelsen af forslaget suppleret af Susanne.
c) Vedr. indkøb af kunst: Forslaget fra Kunstudvalget er rundsendt.
d) Øvrigt: Sten samler oplæggene ovf. til et materialehæfte i morgen onsdag og kopierer det, så det kan
omdeles torsdag. Dorte Brink stiller op som dirigent og Jytte Jørgensen som med-dirigent.
6) Formødet om områdevandringen torsdag d. 12. november:
Mange GAB medlemmer deltager i mødet.
7) Grønt område ved skrænt 1 og Grønt udvalg
Lasse ønskede emnet på GAB mødet, fordi han syntes, at der var et misforhold imellem, hvad Biba på
vegne af Grønt udvalg sagde på beboermødet 15. sept. til forslaget fra Skrænt 1 om at inddrage et område
til p-pladser: at det kun ville give 3 yderligere pladser, og det, som Grønt udvalg giver udtryk for i
referatet fra deres møde 21. sept., efter at forslaget var blevet vedtaget på beboermødet: at det måske kun
bliver nødvendigt, at inddrage halvdelen af området. Biba svarede, at forskellen skyldes, at Grønt udvalg i
første omgang havde opmålt antal p-pladser v.hj. af en model med en lidt bredere gangplads og med plads
til motorcykelparkering, men efter at forsøget med parkering af biler ud for de hvide pinde er gennemført
og efter etablering af et særskilt sted til parkering af motorcykler, har Grønt udvalg beregnet antallet af ppladser efter en ny model, som kan give 4 ekstra p-pladser det pågældende sted.
Referat fra møde nr. 16, 2015 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 10. november
Side 1 af 2
Konklusionen på GAB mødet var, at det grønne område bliver omdannet til p-pladser som besluttet på
beboermødet.
Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
8) Nyt til og fra Driften.
Bl.a.: • Bakkens Hjerte anmoder om en skriftlig tilladelse til etablering af en klatrevæg. Klatrevæggen
blev allerede drøftet og principgodkendt på GABs markvandring i foråret, så GAB er indforstået med, at
Susanne giver en skriftlig tilladelse. • For at hindre hærværk, rod og ophold på vaskeriet i natetimerne,
bør det genindføres, at vaskeriet og maskinerne holdes lukket om natten. På GAB mødet var indstillingen,
at vaskeriet holdes lukket i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 6.00 og at maskinerne ikke kan startes efter kl.
22.00. • Susanne orienterede om et foreløbigt notat med konklusionen på ingeniørundersøgelsen af tårnet:
Konstruktionen er underdimensioneret, og tårnet må derfor ikke benyttes af personer. Den færdige rapport
forligger om få dage, og Susanne sender den rundt, så snart hun har modtaget den. Niels Keller mente, at
BO-VEST snarest bør få undersøgt de juridiske forhold ved projektet.
9) Nyt om helhedsplanen
Det har været nødvendigt for Driften kraftigt at indskærpe arbejdsmiljøreglerne for håndtering af
asbestplader over for det firma, som er i gang med renovering af prøveboligerne.
10) Kort nyt fra GAB udvalgene:
- Vedr. IT udvalget:
Biba orienterede om, at YouSee nu vil udforme opkrævninger, så de bliver opdelt i to
faktureringsperioder. Biba har i GB Posten og på Galgebakkens Facebookside orienteret om aftalerne
med YouSee i forbindelse med overgangen. På GAB mødet blev det nævnt, at der var problemer med
internetudfald og lange responstider.
Susanne orienterede om, at BO-VEST netop er gået i gang med – i samarbejde med boligselskabet
DOMEA - at udvikle et koncept for hjemmesider, som kan bruges af de enkelte afdelinger til at lave deres
egen hjemmeside. Konceptet forventes at foreligge i begyndelsen af næste år.
IT udvalget vil aftale et tidspunkt for et møde om de forskellige aktuelle problemer. (Tidspunktet
efterfølgende aftalt til tirsdag den 24. november kl. 11.00 /ref.)
- iPad kurset 29. okt.: Det var et godt kursus, selv mange finder emnet tungt og svært. Sten har rundsendt
et kort resume af kurset.
Næste Galgebakke Post, nr. 400: Deadline 3. december.
30. november 2015. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 16:
Oplæg til beboermødet om stop for ny-oprettelse af A1 og A2 godkendt (2015-16-5a)
Oplæg til beboermødet om ladestander til elbiler godkendt (2015-16-5b)
Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Helhedsplanen: Fast punkt på dasordenen og generelt opprioritering af emnet på GAB møderne.
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg og på senere GAB møde)
• Status for IT/TV og YouSee: På GAB møde 12 (IT udvalgsmøde ku ikke nås inden GAB møde 11)
• Beslutning om standere til el-biler (Første information på GAB møde 11. Tages med på BM 19. nov.)
• Samarbejde i GAB (på dagsorden til GAB møde 14, men udskudt)
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages på GAB møde når sammenfatning fra GAB og beboermøder forligger)
Referat fra møde nr. 16, 2015 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 10. november
Side 2 af 2