Opsamling på temadrøftelse 24. marts 2015

Opsamling: Temadrøftelse på Praksisplanudvalgets møde
den 24. marts 2015
Dato: 31. marts 2015
Brevid: 2499198
Administrationen ved Christina Lundgren indledte med et oplæg om
Sundhedsaftalen og elementerne i denne særlig set i relation til Praksisplanudvalgets opgaver. Herunder blev der orienterede om sammenhænge mellem de obligatoriske emner, som Praksisplanudvalget har
valgt at arbejde med og forbindelsen til Sundhedskoordinationsudvalget.
Primær Sundhed
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70 15 50 00
Dir.tlf.: 57875640
Sundhedskoordinationsudvalget er som overordnede opdragsgiver,
med til at give opgave og emneinput til Praksisplanudvalget, ligesom
udvalget selv kan vælge at tage konkrete mener op, der ligger ud over
det i Sundhedsstyrelsens vejledning er obligatoriske opgaver for Praksisplanudvalget.
primaersundhed
@regionsjaelland.dk
[email protected]
www.regionsjaelland.dk
Efter indledningen holdt hver af de tre partere (Kommuner, PLO og regionen) et oplæg, hvor hver part præsenterede fokuspunkter i forhold
til Sundhedsaftalen og arbejdet generelt i Praksisplanudvalget.
De anvendte power points er vedlagt som bilag.
Opsamling
I nedenstående er der en tematisk opsamling af præsentationerne og
den efterfølgende drøftelse:
Opsamlingen er opdelt på niveauer idet de forskellige emner løftes på
henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
Nationalt niveau
Uddannelse af speciallæger
• Vurderingen er, at der uddannes for få speciallæger i almen medicin, og at der skal gøres en indsats for at få øget antallet af
speciallægeuddannelser i almen medicin samt gøres en indsats
for at uddannelsesstillingerne i Region Sjælland bliver besat.
Kriterier for psykologbehandling
• Kriterierne for henvisning til psykologbehandling, som er fastsat
af OK for psykologer, syntes at skabe unødige begrænsninger.
Regionalt niveau
Lægedækning til alle borgere i alle dele af regionen
• Alle tre partere var enige om, at sikre lægedækningen er det vigtigste emne for Praksisplanudvalget. At sikre lægedækningen er
en grundforudsætning for de øvrige tiltag.
•
Det blev nævnt, at der skal tænkes i flere forhold, når Almen
Side 1
Praksis skal markedsføres ift. at få tiltrukket nye læger til regionen. En tidlig kontakt
og en hurtig hjælp til de læger der overvejer at gå i praksis kan være afgørende for om
de vælger til eller fra.
Fælles visitation
• Én indgang til visitation i Region Sjælland blev nævnt som en mulighed for at lette de
praktiserende lægers hverdag. Som det er nu med implementering af specialeplanen
sker der mange ændringer i visiteringen.
Tidlig opsporing af udsatte grupper
• Vigtigt at der er fokus på tidlig opsporing af borgere, der er særligt udsatte. Tidlig opsporing skal højne sundhedstilstanden i de pågældende grupper og forhindre sygdomsudvikling.
Adgang til diagnostiske undersøgelser
• At give almen praksis mulighed for at henvise patienterne direkte til diagnostiske undersøgelser på sygehusene kan forbedre mulighederne for diagnosticering i almen
praksis samt smidiggøre patientforløbene.
Kerneopgaven i almen praksis
• Vigtigt at have fokus på kerneopgaven i almen praksis. De praktiserende læger er gatekeeper i forhold til det øvrige sundhedsvæsen og tovholder for patientforløbene, når
patienterne behandles i andre dele af sundhedsvæsenet. Der skal være fokus på de
praktiserende læges kerneopgaver og ikke-lægeligt arbejde skal reduceres så meget
som muligt f.eks. skal de praktiserende læger ikke bruge deres tid på landevejene,
hvilket skal tænkes ind i sygebesøgs strukturen.
Velfungerede samarbejde om sårbare børn og unge
• Der skal være tæt og velfungerede samarbejde mellem almen praksis og de øvrige sektorer, i særdeleshed mellem almen praksis og PPR, når det handler om at tage hånd
om sårbare børn og unge.
Udvikling af IT-løsninger herunder telemedicin
• Nye muligheder på IT området skal tages i anvendelse og det er vigtigt at tænke ITmuligheder og telemedicinske løsninger ind i fremtidens almen praksis
Let og lige adgang til almen praksis
• Der skal være let og lige adgang til almen praksis uanset hvor man bor, hvem man er
og hvilket middel man anvender, for at komme i kontakt med de praktiserende læger
Tilgængelighed
• Almen praksis være tilgængelig for henholdsvis patienter og samarbejdspartnere i
tidsrummet fra kl. 8 til 16 på hverdage
Samarbejde mellem sektorerne
• Der skal være fokus på samarbejdet mellem primær og sekundær sektor og samarbejdes mellem kommunerne og almen praksis.
Kommunalt niveau
Kommunale akutpladser
• Der ønskes bedre visitering til de kommunale akutpladser og bedre samarbejde mellem sektorerne om patienter, der er indlagt på de kommunale akutpladserne.
Side 2
•
Fast lægedækning på de kommunale akutpladser vil lette arbejdet for de praktiserende læger.
Kommunale stressklinikker
• Kommunale stressklinikker kunne være et redskab til aflastning af almen praksis, da
stress hos borgere/patienter er en opgave der bruges meget tid på i almen praksis.
Samtidig har kommunerne en interesse i at få taget hånd om borgere med stress, så
de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Kommunalt hjælpepersonale i almen praksis
• Kommunalt hjælpepersonale til klinikkerne i de udfordrede kommuner kunne være
en mulighed. Der blev stillet forslag om henholdsvis HK-medarbejdere og socialrådgivere.
Det videre arbejde
Den Administrative Forberedelsesgruppe vil bearbejde emnerne og vil på det næste møde i
Praksisplanudvalget lægge forslag op til det videre arbejde.
Side 3