Høring over lovforslag om kønsopdelt lønstatistik

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
Sendt pr. e-mail til [email protected] og [email protected]
Den 13. november 2015
DOK. NR.:
Svar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lige
løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
Tak for høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lige løn til
mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik).
Finanssektoren og FA ønsker at sikre ligeløn mellem kønnene. Vi mener, at en
ændring af reglerne om kønsopdelt lønstatistik, jf. det fremsendte udkast til
lovforslag, giver de omfattede virksomheder et bedre redskab til deres arbejde med ligeløn end de gældende regler samtidig med, at det letter virksomhederne for unødvendige byrder i form af behandling af irrelevante statistikker. Vi hilser derfor overordnet set forslaget velkomment, men har dog
nogle bemærkninger til det.
Medarbejdergrupper
Af § 5 a, stk. 5 fremgår det, at ”Grupperne skal opgøres på almindelige lønmodtagere, ledere, elever eller unge under 18 år.” FA er enig i, at en sådan
opdeling inden for hver arbejdsfunktion giver de mest sammenlignelige og
dermed mest relevante grupper i en ligelønsstatistik. FA savner imidlertid en
præcisering i resten af lovteksten og bemærkningerne af, at loven kun omfatter virksomheder, der beskæftiger lønmodtagere svarende til mindst 35 fuldtidsbeskæftigede, heraf mindst 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion
indenfor én eller flere af grupperne almindelige lønmodtagere, ledere, elever
eller unge under 18 år.
Det bør med andre ord fremgå klart, at såvel arbejdsfunktion som ansvarsniveau er relevant både ved opgørelsen af, hvilke virksomheder der er omfattet
af reglerne og ved udformning af selve statistikken.
Fuldtidsbegreb
FA støtter, at lovforslagets grænser for, hvilke virksomheder der er omfattet
af reglerne, opererer med begrebet ”fuldtidsbeskæftigede” og forudsætter i
den forbindelse, at der med ”fuld tid” menes en normtid på 37 timer pr. uge.
FA forudsætter i øvrigt også, at sætningen ”… når der er mindst 10 personer
af hvert køn i gruppen.” i § 5 a, stk. 5, konsekvensrettes til ”… når der er svarende til mindst 10 fuldtidsbeskæftigede af hvert køn i gruppen.”
FAID-6-35999
SAG. NR:
FAID-6-1264
Juridiske uklarheder
Af § 5 a, stk. 5, fremgår det, at den kønsopdelte lønstatistik ”… skal omfatte
alle lønmodtagere i virksomheden, der aflønnes efter arbejdet tid, …”. FA har
af Beskæftigelsesministeriet fået oplyst, at det betyder, at alle medarbejdere,
hvor præsterede timer blot i mindste omfang indgår i lønfastsættelsen, skal
omfattes, men savner en præcisering heraf i selve lovforslaget og/eller bemærkningerne hertil.
Det er ikke helt klart, om henvisningen i § 5a, stk. 6, går på, hvornår virksomheden selv kan/skal udarbejde statistikken (og derfor måske snarere
burde være til stk. 3 og 4) eller går på, hvilke forpligtelser virksomheder, der
selv udarbejder statistikken, har ud over de generelle krav til alle statistikker,
der er anført i stk. 5.
§ 5 a, stk. 7, bør lyde ”Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke
videregives til uvedkommende.” Det er også sådan, bemærkningerne fortolker
bestemmelsen.
§ 6 b, stk. 1, foreslås affattet ”Medmindre højere straf følger af den øvrige
lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 5 a, stk. 4-6.” FA mener,
at der bør stå ”Medmindre højere straf følger af den øvrige lovgivning, straffes
med bøde den, der overtræder § 5 a, stk. 4-7.”, hvilket det i øvrigt også
fremgår af bemærkningerne er intentionen. I modsat fald er det straffrit at
overtræde stk. 7, hvilket næppe har været hensigten.
Af selve lovteksten (lovforslagets § 2, stk. 1) fremgår det, at loven skal træde
i kraft 1. februar 2016, mens der i bemærkningerne står 1. marts 2016.
Med venlig hilsen
Kirsten Lemming-Christensen
Side 2