Kompetenceudviklingsplan 2015-2020 status juli 2015

Bornholms Regionskommune – Center for Skole, Kultur og Fritid
Kompetenceudviklingsplan 2015 – 2020
Status 9. juli 2015
Tema
Q1
1.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j.
Undervisningsfag:
Dansk 1. – 6. kl.
Matematik
Tysk
Engelsk
Fysik/kemi
Natur/teknologi
Geografi
Biologi
Musik
Madkundskab
2.
Lederudvikling Elevcentreret ledelse
3.
Læringskonsulenter –
Pædagogsisk læringscenter
4.
iPad – grundkurser for alle
modul 1-2-3
5.
a
b
c
Inklusion:
Rådgivning – Heldagsskolen
Lokale initiativer
Fælles børn – fælles ansvar
6.
A. P. Møller fond –
Teamudvikling på mellemtrinnet
2015
Q2 Q3
Q4
Q1
2016
Q2 Q3
Q4
Q1
2017
Q2 Q3
Q4
Q1
2018
Q2 Q3
Q4
Q1
2019
Q2 Q3
Q4
Q1
2020
Q2 Q3
Q4
Side 1 af 5
Bornholms Regionskommune – Center for Skole, Kultur og Fritid
Kompetenceudviklingsplan 2015 – 2020
Indledning.
Regeringen og KL har i forbindelse med folkeskolereformen indgået aftale om fuld kompetencedækning i 2020. Der er derfor i årene 2014 – 2020 afsat 1 mia. kr. til styrkelse
af kompetenceudviklingsindsatsen på folkeskoleområdet.
Indsatsen retter sig primært mod at opnå fuld kompetencedækning blandt lærerne. Det betyder, at undervisningen skal varetages af lærere med undervisningskompetence
(tidligere liniefag) eller kompetencer svarende hertil.
For at nå målet om fuld kompetencedækning skal kommunerne sikre, at 95 % af undervisningen i 2020 i alle fag på alle klassetrin varetages af lærere med
undervisningskompetence.
Udover fokus på lærernes undervisningskompetence i de fag, de underviser i, prioriteres også indsatsområder som:
•
•
•
•
•
Klasseledelse
Løbende faglig opdatering
Specialistkompetencer indenfor bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
Understøttelse af inklusionsindsatsen
Øvrige særlige indsatsområder som fx anvendelse af it i undervisningen
I Bornholms Regionskommune vil der i årene 2015 – 2020 blive fokuseret på en række temaer, der tager afsæt i aftalen mellem regeringen og KL.
Temaerne fremgår af tidsplanen ovenstående og herunder er de enkelte temaer beskrevet i forhold til indhold, indsats, proces og omfang.
Tema 1: Undervisningsfag.
Kompetenceudvikling i undervisningsfag er en løbende proces, hvor der iværksættes en række initiativer med henblik på opfyldelse af 2020-målene (95 % af undervisningen i
fagene gennemføres af lærere med undervisningsfagkompetence).
Der startes i efteråret 2015 et komprimeret forløb i dansk 1. – 6. kl., der afsluttes sommer 2016. I efteråret 2015 afdækkes de aktuelle behov for kompetenceudvikling i
undervisningsfag med henblik på udarbejdelse af en konkret uddannelsesplan i perioden 2016 - 2020.
Tema 2: Lederudvikling.
Under overskriften ”Elevcentreret ledelse” gennemføres i skoleåret 2015-2016 et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere i det bornholmske skolevæsen.
Side 2 af 5
Bornholms Regionskommune – Center for Skole, Kultur og Fritid
Kompetenceudviklingsplan 2015 – 2020
Skoleledelserne står i dag med en oversættelsesopgave i forhold til at omsætte og udfolde et øget fokus på elevernes læringsudbytte i ledelse, skoleudvikling og
professionelle samarbejdsformer. Modellen for elevcentreret ledelse er et bud på en ”parlør”, som introducerer centrale begreber og ideer til, hvad læringscentreret
skoleledelse kan være, og hvordan det kan gøres. Men som parlør er der samtidig risiko for, at det kan gå rivende galt, hvis man ikke udviser forståelse for den givne
kontekst. ”Elevcentreret ledelse” erstatter derfor ikke ledelsens opgave med at oversætte ledelsesdimensioner og ledelseskompetencer i skolens lokale kontekst, men kan
anvendes som støtte i arbejdet med at omsætte nedenstående spørgsmål i egen ledelsespraksis:
•
Hvordan sikres organisatoriske rammer og kulturelle forudsætninger for velfungerende kollegiale fællesskaber, der kan understøtte elevernes læringsudbytte?
•
Hvordan skabes en stærk fornemmelse af fælles ansvar og hvordan fremmes evnen til at analysere, forstå og forklare elevers resultater og trivsel?
•
Hvordan indgår ledelsen aktivt i fælles læreprocesser og i konstruktive problemsamtaler, fokuseret på at udfolde et problem og finde løsninger i fællesskab?
•
Hvordan skaber ledelsen klare mål og forventninger, herunder hvordan skabes relationer og kommunikation med henblik på konsensus, dedikation og
anerkendelse af faglige mål og resultater?
•
Hvordan understøtter ledelsen lærernes og pædagogernes faglige kollegiale kultur, og hvordan involverer ledelsen sig i et fælles arbejde med at planlægge,
koordinere og evaluere undervisningens form, mål og indhold?
Kilder:
Viviane Robinson: Student-centered Leadership, Jossey Bass 2011
Viviane Robinson, Marge Hoepa, Claire LLoyd (2009), School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Best Evidence Synthesis Iteration.
Helle Bjerg, UCC og Dorthe Staunæs, IUP/Aarhus Universitet en dansk introduktion til Viviane Robinsons model for elevcentreret ledelse på Dafolo.
Tema 3: Læringskonsulenter.
Med opstart i juni 2015 er der igangsat et udviklingsforløb med støtte fra Undervisningsministeriets læringskonsulenter.
Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at udvikle de pædagogiske læringscentre (PLC) til vejledningscentre og styrke samarbejdet mellem folkebiblioteker og PLC.
På baggrund af de formulerede kommunale mål og delmål iværksættes i august 2015 et vejledningsforløb med anvendelse af bl.a.forandringsmodel og gennemførelse af en
række fokusgruppeinterview (egenanalyse) med deltagelse af medarbejdere, vejledere og skoleledere.
Side 3 af 5
Bornholms Regionskommune – Center for Skole, Kultur og Fritid
Kompetenceudviklingsplan 2015 – 2020
Tema 4: Digitale læringsmidler og devices (iPads).
Kommunalbestyrelsen har med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsår afsat 2,4 mio. kr. årligt til implementering af en 1:1-løsning, hvor alle elever i 0. – 10. klasse samt
undervisere, ledere og konsulenter udstyres med en tablet. Der er endvidere afsat midler til indkøb af digitale læringsmidler, apps m.m.
Projektet er igangsat ultimo 2014 med kortlægning af behov, priser på devices, tilbehør, forsikringer, kompetenceudvikling MDM-værktøjer m.v.
Der er medio 2015 truffet beslutning om indkøb af iPads til alle elever og undervisere. 30. juni 2015 udleveres iPads med forudinstallerede programmer, apps m.v. til alle
undervisere, ledere og konsulenter. Umiddelbart efter skolernes sommerferie igangsættes kompetenceudviklingsforløb, der afvikles i 3 moduler i uge 32, uge 36 og uge 40.
Alle undervisere deltager i de 3 moduler, der omhandler grundlæggende funktioner og arbejdsgange, visuelle og auditive produktioner, eleven som producent, Flipped
Classroom, Blended Learning, samarbejde og videndeling i klasserummet.
I oktober 2015 udleveres ligeledes iPads til alle elever i 0. – 10. klasse.
I efteråret 2015 – foråret 2016 planlægges uddannelse af en række mentorer blandt underviserne og et særligt program for lederne (Educational Strategic Planning).
Tema 5: Inklusion.
Temaet omhandler 3 elementer, der alle indgår i den samlede kompetenceudvikling på inklusionsområdet.
Rådgivning Heldagsskolen.
Beskrivelse er under udarbejdelse.
Lokale initiativer.
Der er i 2015 af kommunens egne midler afsat 250.000 kr. til udviklingsprojekter, der styrker arbejdet med inklusion i folkeskolen.
Her har skolerne mulighed for at søge midler til gennemførelse af egne projekter, herunder kompetenceudvikling med fokus på inklusionsprocessen.
I skoleåret 2015 – 2016 gennemføres således en række projekter med fokus på kompetenceudvikling indenfor området.
Projekterne omhandler:
Side 4 af 5
Bornholms Regionskommune – Center for Skole, Kultur og Fritid
Kompetenceudviklingsplan 2015 – 2020
•
inddragelse af fysioterapeut til vejledning og udvikling af fagpersonalets kompetencer vedr. elever med fysiske og motoriske vanskeligheder
•
udvikling af trygge miljøer og redskaber til at reducere eksplosiv adfærd hos elever
•
udvikle lærernes kompetencer til at understøtte inklusion af børn med særlige behov på baggrund af basal neuropsykologisk forståelse
Fælles børn – fælles ansvar.
Beskrivelse er under udarbejdelse.
Tema 6: A. P. Møllers folkeskolefond.
Bornholms Regionskommune har i samarbejde med UCC og ESSENS udarbejdet og fremsendt ansøgning til A. P. Møller fonden.
Ansøgningen omhandler et 2-årigt projektforløb med inddragelse af alle undervisere og ledere på mellemtrinnet. Ansøgningen fokuserer på et kompetenceudviklingsspor og
et kulturspor.
Ansøgningen forventes behandlet i A. P. Møller fonden i august 2015.
Side 5 af 5