kirkebladet - Ørum, Viskum og Vejrum kirker

ørum · viskum · vejrum
6. maj. - 19. august 2015
67. årgagng
kirkebladet
pinse og camping
trygge børn er glade børn
Morgensang i kirken
2015
næste års konfirmander
1
Menighedsrådsformand
Tommy Dalgaard
| 8665 3800
[email protected]
Graver
Lene Skovbo | 2019 9606
(bedst kl. 9-14)
[email protected]
Organister
Michael Christophersen
| 7534 5044
Tine Fenger | 8687 9149
Sognepræst
Ulla Horsholt | 8665 2028
(fri mandag), [email protected]
I sognepræstens fravær
rettes henvendelse til
sognepræst Anders Ellebæk
Hansen, Vorning, 8645 1008
Kirkeværger
Ørum: Nils Koefoed
| 8665 2995
Viskum: Kirsten Hørdum
| 8665 4248
Redaktion af kirkebladet:
Ulla Horsholt I [email protected]
(ansvarshavende)
René Larsen |
| [email protected]
Inge Juel Sørensen
| [email protected]
deadline
Næste blad dækker perioden
19. aug. til 18. nov. 2015.
Deadline for stof: 15. juni.
2
Fakta om pinsen
I pinsen fejrer kristne verden over, at Helligånden kom til disciplene og gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed
sprede det kristne budskab i hele verden.
Pinseunderet foregik i Jerusalem, hvor alle disciplene var forsamlet 50 dage efter Jesu opstandelse. Da påsken falder forskelligt år
efter år, påvirker det også vor
tids pinsefejring, der dog altid
K IR K E B L A D E
T
ØRU M · VIS KUM
· VEJ RUM
falder i maj eller juni.
6. MAJ. - 19. AUGUS
T 2015
Forsiden
Inge Marie Riger Kusk,
SFO i Ørum, med
barnebarnet i haven.
PINSE OG CAMPI
NG
TRYGGE BØRN
ER GLADE BØRN
MORGENSANG
I KIRKEN
NÆSTE ÅRS KONFIR
MANDER
67. ÅRGAGNG
Hjemmesider:
www.orumkirke.dk
www.viskumkirke.dk
www.vejrumkirke.dk
Adresser
Vejrum: Elsa Sundstrup
| 8665 4035
Ulla´s
Pinse og camping
- som sneglen med hus på ryg
Mange har allerede fået campingvognen gjort
klar, vasket og poleret den – udrustet den til
en ny sæson. Det er trygt at drage ud, når
man så at sige kan have sit hjem med sig.
’Nu sneglen med hus på ryg vil vandre’. Det
er trygt, og det har vi brug for i en utryg tilværelse, hvor ’hjemme’ kan føles langt væk
og livet vise tænder.
Det er selvfølgelig langt fra altid, vi kan tage
hjemmets trygge base med os. Men som
barnet, der tager puden med på ferie eller
som den voksne, der bærer sine kæres billede
med sig, sådan kan vi bære en tryghed med
os i en utryg verden.
Godt følgeskab gir tryghed – nogen at gå,
leve eller rejse med, som man kender godt.
Den russiske venskabs-ikon
Mennesker, der kender Gud siger, at det er
trygt, at have Gud med sig på vejen.
Én fortæller om den
russiske venskabsikon
– eller tre-enighedsikon
af Rublev – se foregående side – hvordan han
efter sin kirkes tradition,
tog en periode, hvor han
brugte meget tid i dens
selskab. Langsomt lukkede den op til et hjem med Guds kærlighed
og venskab. Han opdagede, hvordan han følte
sig tryg sammen med sin ikon. Men der ku’
han jo ikke være altid. Han savnede den, når
han var længe væk, men en dag opdagede
han, efter at have lært den rigtig godt at
kende, at den var med ham som et hjem,
hvor end han var. Og han vidste, at han ikke
var prisgivet verden og hvad der skete, men
at han ku vælge at bære kærlighedens hus
med sig – som sneglen – og campisterne,
hjørne
der rejser ud, men kan søge ind for blæst og
regn og mørke. Sådan fortæller mennesker,
der kender Gud.
Pinsen fortæller, at Gud er overalt
Pinse handler om Helligånden – som er Guds
måde at være til stede i verden på: som Hellig
Ånd. Som Hellig Ånd kan Vor Herre være os
nær over alt – i alle ting.
I de 50 dage fra opstandelsen påskemorgen
til Kristi Himmelfart vandrede Jesus fortsat
mellem sine disciple på jorden og lod sig se;
herefter blev Han taget op i himlen. Nu er Vor
Herre ikke bare ét sted – nu er Han overalt.
Som himlen omkranser hele jorden – sådan
er Ånden som luften tilstede overalt. I hans
bolig kan vi leve alle dage, hente fred for
tanker, der kører i ring – hente fred midt i
rigtige våbenbrag. Hos Gud søger vi ikke væk
fra verden, men går ud med hans fred som
skjold og værn mod »kulde,
regn og mørke«.
Pinsemorgen læser vi i kirken
fra den afskedstale Jesus
holdt før sin død: »Fred
efterlader jeg jer, min fred
giver jeg jer; jeg giver jer
ikke, som verden giver.
Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være
modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg
går bort, og jeg kommer til jer.« Det var Helligånden, han tænkte på, – Ånden, som nu er
som et hus vi kan bære med os i alle forhold.
I dåben bliver det sagt over barnet, at det
får Helligånden i gave. Og dem, der kender
Gud, fortæller, at det er som at bære Guds
hus med sig som et hjem under alle forhold.
God sommer og god campingsæson. Sognepræsten
3
trygge børn
er glade børn
Sådan siger Inger Marie Riger Kusk, der har
været ansat i skolefritidsordningen på Ørum
skole gennem mange år – og nu som leder
der.
Hvad synes du er med til
at give børn tryghed?
Der er for mig mange faktorer, der skaber
tryg­hed for børn.
Sikre baser
For det første er det en betingelse, at barnet
har en sikker base, hjemmet, – og en sikker
tilknytning først og fremmest til forældre,
men også til andre personer, eksempelvis
bedsteforældre, pædagoger og andre tæt på
barnet. En tryg base hvorfra barnet kan drage
ud i »verden« i sikker forvisning om, at det
Bedsteforældre kan
medvirke til at give
børn en tryg base
4
altid er velkomment, når det vender tilbage.
Accept af barnets følelser
For det andet har det stor betydning, at barnet bliver accepteret og føler sig set, som det
barn det er, og her tænker jeg på accept af
de følelser, det har, ikke bare dets handlinger.
Selvværd hos et barn er følelsen af at være
værdifuld i kraft af den, man er. Den selvværdsfølelse skal vi styrke ved at se, anerkende og »læse« barnet som den person, det
er. Derved er vi med til at udvikle robusthed
og glade børn. Det handler ikke om at kunne
alting, men om at være robust nok til at møde
livets udfordringer, store som små, med en
følelse af at »det her kan jeg godt«, og ved
at være stærk nok til at kunne håndtere egne
og andres følelser.
Ulla
horsholt
Struktur
Den sidste ting jeg vil nævne, er en
struktureret hverdag med forudsigelighed og genkendelighed, som
gør de fleste børn trygge. Det er
vigtigt, at de voksne, der omgiver
barnet, forældre, pædagoger, m.fl.
udviser en adfærd, der signalerer
forudsigelighed og genkendelighed,
hvorved barnet oparbejder tillid og
dermed tryghed.
Tryghed – alles opgave
På spørgsmålet: »Synes du, at det
er din opgave at være med til at give
børn tryghed?« svarer Inger Marie:
»Ja, det er det i allerhøjeste grad.
Det er alles opgave, vil jeg mene.
Vi er sammen med børnene i
mange timer hver dag i SFO, og en
af vores vigtigste opgaver er netop
at hjælpe børn til tryghed«.
»Jeg bliver så bange, når min
mor og far skændes«
Sådan sagde et barn og den udtalelse gjorde stort indtryk på mig. Jeg
forstod til fulde barnets bekymring.
Lyt og snak sammen
Det gælder om at lytte til barnet og
altid at give sig tid til tale med barnet, om det, der bekymrer og giver
usikkerhed, om det så handler om
frygten for krige, terror, ulykker,
svigt og måske endnu større hændelser eller det er utrygheden ved
farlige monstre og stygge trolde
under sengen ved sovetid. Mobning
og svigt er noget af det, der kan
vokse sig stort. Så er det vigtigt, at
der er nogen gode voksne, der lytter
og kan være med til at gøre bekymringen håndterbar for barnet.
kirkelige
handlinger
Døbte
Ørum kirke:
Weisbjerg
1. feb.Maria Bunk
rløv Christiansen
Fæ
r
8. martsValdema
strand Madsen
8. martsJohannes Ek
Viskum kirke:
m Dybsøe
10. jan.Alma Visku
Vestergaard
agergaard Heltzen
8. feb.Nanna Lang
Vejrum kirke:
nch Pedersen
15. feb.Astrid Mu
Bay Jul
22. martsAnnemone
Døde
Ørum sogn:
e Laursen
27. dec.Svend Arn
ristian Jensen
Ch
s
nu
ag
28. jan.M
yer
31. jan.Esther Me
tian Christensen
6. feb.Niels Chris
rd Jung Kristensen
aa
erg
Ov
13. martsJan
ring Jensen
17. martsGunnar Fru
e Jensen
14. martsEdith Julian
stergaard Nielsen
Ve
an
20. martsGerm
nsen
27. martsOrla Kriste
Viskum sogn:
gusta Rahbek
25. feb.Metha Au
5
Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 12. maj
Onsdag den 12. august
Mød erne er offen tlige og
afholdes i konfirmandstuen i
Ørum kl. 19.00.
Dagsorden kan ses på kirkens
hjemmeside.
Opslags
Gudstjenester på Højvangen
Maj
Fredag den 15.
10.40
Anders Ellegaard Hansen
Fredag den 29.
10.40
Ulla Horsholt
Fredag den 12.
10.40
Anders Ellegaard Hansen
Fredag den 26.
10.40
Ulla Horsholt
Fredag den 10.
10.40
Ulla Horsholt
Fredag den 24.
10.40
Anders Ellegaard Hansen
Fredag den 7.
10.40
Anders Ellegaard Hansen
Fredag den 21.
10.40
Ulla Horsholt
Juni
Juli
Bliv kørt
i kirke
Du kan blive kørt
i kirke.
Og det gælder både
Ørum,
Viskum og Vejrum
kirker.
Ring senest freda
g til sognepræst Ulla Horsh
olt, 8665
2028, eller Inge Jue
l, 8665
2508, og tilmeld dig
kørsel.
Det koster 10 kr.
Samtale
Vil du gerne have et besøg eller komme til en samtale med
præsten, er du velkommen til
at ringe eller skrive.
Det kan handle om det, du
har på hjerte, om du
- gerne vil snakke om livet
ar brug for at dele dine
-h
tanker med nogen
- gerne vil have støtte og vejledning i at fordybe din tro.
Du er altid velkommen.
Sogn epræ st Ulla Hors holt
mobil 2170 0328
6
August
Ved gudstjenesterne på Højvangen er
der hygge og kaffe fra kl. 10.00.
Open
by night
i Ørum
11. juni
Friluftsgudstjeneste
i præstegårdshaven
- med efterfølgende fælles festlig
spisning i konfirmandstuen.
Kom og vær med til en forsommerfest søndag den 14. juni fra kl.
10.30. Tema: Det store gæstebud.
Kirkekoret deltager i spisning og
fællessang. Vi går i kirken, hvis
det regner eller stormer.
Pris kr. 30 for mad og drikke. Vel
mødt til alle – til forsommerfest
Kirken er med igen
i år – kig ind og få
en oplevelse.
Der bliver mulighed for
-a
t gå en tur i
tårnet igen
-a
t tænde lys for
nogen og sidde
lidt stille
-a
t deltage i et lille
kreativt værksted
-a
t løse en rebus
og være med i
lodtrækning om
biografbiletter!
stavlen
aktivitetskalenderen
Maj
Søndag den 21.
14.00
Konfirmandstuen i Ørum
Seniorgudstjeneste
Juni
Torsdag den 11.
17.00
Ørum Kirke
Open by night
Søndag den 14.
10.30
Ørum Præstegårdshave
Friluftsgudstjeneste
14.00
Ud i det blå
Sommerudflugt
19.00
Det grønne område i Vejrum
Friluftsgudstjeneste
Juli
Onsdag den 8.
August
Onsdag den 19.
Skal vi mødes til
morgensang i kirken?
kirken. Vi synger
Læg formiddagens gåtur omkring
bibelhistorie. Og
s
tre salmer – og hører gammeldag
r.
efte
bag
e
så er der en kop fælles kaff
r sødt med, er I
Har nogen lyst at tage boller elle
dage, kl. 9.30.
velkomne til det! Foregår på tirs
Seniorgudstjen
este
Kom til en hygg
elig eftermiddag
med gudstjeneste og fælles
kaffe i konfirman
dstuen,
Torsdag den 21
. maj kl. 14.00
Kørsel: du kan bl
ive hentet! Ring
på 2170 0328
Morgensang
19. maj
Vejrum Kirke
2. juni
Ørum Kirke
16. juni
Vejrum Kirke
30. juni
Ørum Kirke
14. juli
Vejrum Kirke
11. august
Ørum Kirke
til Folkekirkens
Sogneindsamlingen
dt resultat
Nødhjælp gav et go
lp
,50 Pengene går til hjæ
Ørum sogn....... 6964
s
den
ver
i
0 til kvinder
Vejrum sogn...... 1207,4
0 fattigste lande.
2,0
817
..
I alt...............
gt
Tur ud i det blå – sommerudflu
Ørum præstegård
Onsdag den 8. juli kl. 14.00 fra
at spise i præstegårdens konfirmen ad natur- Vi slutter med
Vi fylder bilerne op og kører sam
mandstue, når vi kommer tilbage.
skønne veje i nærområdet.
ca. 18.30 og koster 25
i pavillonerne i Arrangementet slutter kl.
Menighedsrådet serverer kaffe
el.
shøj, hvor vi kr. samt 10 kr. til kørs
Lottrup Have, »slottet« i Hammer
tager vi til
de
gen
rføl
Horsholt, tlf.
får en rundvisning. Efte
Tilmelding til sognepræst, Ulla
Elle
ers
And
t,
ræs
juli.
nep
3.
sog
r
ag
Kvorning kirke, hvo
2170 0328, gerne senest fred
en.
kirk
om
ælle
fort
vil
gaard Hansen
7
Tanker om tryghed
Interview med Inge Nielsen, Vejrumbro,
der som ansat ved hjemmeplejen bl.a.
aflægger tryghedsbesøg.
Tryghed for ung såvel som
for gammel – i familien
Et lille barn føler sig trygt, når det dier hos
sin mor, senere føler det tryghed, når det
maler plankeværket eller samler kartofler op
sammen med sin far. Pludselig er årene gået,
og børnene er flyttet til den anden ende af
landet på grund af uddannelse, job eller ægteskab. Forældrene sidder alene tilbage, og
nu er det dem, der har brug for tryghed ved
sygdom, svaglighed, eller fordi de er blevet
alene. Den enlige må flytte fra sit store dejlige hjem med have, fordi man som enlig ikke
altid magter at holde stort hus og have.
Samtidig forsvinder trygheden ved, at de
flytter fra deres dejlige naboer, der plejede at
fodre katten og vande blomsterne, når de var
på ferie. I den nye og mindre bolig kommer
der sjældent en nabo med nybagte boller og
spørger; »Giver du en kop kaffe?«
Plejepersonalet træder til
Heldigvis findes der i Danmark en stab af
dygtigt og veluddannet plejepersonale, der i
tilfælde af sygdom kommer til de ældre efter
henvendelse til visitationen fra naboer, venner, familie eller læge. Plejepersonalet hjælper med medicin, tildeling af varm mad,
behov for rengøring og tusind andre ting. Det
8
giver tryghed for den syge, den handicappede, de ældre og familien.
Jeg har kontaktet en af kommunens dygtige
plejepersonale, Inge Nielsen, for at høre,
hvordan hun oplever, at hendes arbejde er
med til at skabe tryghed for ældre og syge.
Tryghed gennem 25 år i hjemmeplejen
Inge har arbejdet i faget i 25 år, og hun brænder for sit arbejde i hjemmeplejen. Det er
umuligt for Inge at sige, hvor mange besøg
hun aflægger om dagen, men hun oplever
klart, at besøgene skaber tryghed for borgeren og dens familie.
Jobbet er meget varieret. Arbejdsopgaverne
kan være alt fra at give støttestrømper på,
personlig pleje, bad, servere varm mad,
kaffe, aflægge tryghedsbesøg.
Meget ofte oplever Inge, at familien er glad
ved, at hun kommer i hjemmet. Inge kan
observere, om der er behov for sygeplejerske,
læge eller andre fagfolk til at hjælpe med
opståede problemer. Har personen behov/
ønske om at tale om åndelige ting henviser
Inge til den lokale præst. Hvis en borger
ønsker at tale om Gud/døden er Inge åben
over for det.
Hele vejen
Inges største ønske er at følge en borger fra
første kontakt med hjemmeplejen og til det
slutter, eller hjemmeplejen ophører med at
køre ud. Det giver folk den største tryghed,
at de kender personalet. Hjemmeplejen tilstræber således, at det er det samme personale, der kommer i hjemmene.
Tryghed er en luksus, som vi kun lejlighedsvis
har kunnet yde, men plejepersonalet er det
bedste netværk for tryghed, som vi i Danmark
har kunnet stable på benene.
Inge Juel Sørensen
Trygheden
forsvandt
Blomsterhavet
ved synagogen
Få dage efter det blodige skyderi foran
den jødiske bygning i Krystalgade stod
jeg sammen med vores lille barnebarn,
Ursula, og så på de tusinder og atter
tusinder af blomsterbuketter og lys, der
var lagt foran bygningen. Folk, der gik
forbi, havde tårer i øjnene, og der var en
stille, men stærk stemning. Bevæbnede
politibetjente stod vagt for enden af
gaden. Det var som om al vores idé om
tryghed i landet var forsvundet med de
dræbende kugler.
Inge Juel Sørensen
Udskiftning i menighedsrådet
Kim Poulsen fra Viskum Sogn og Elsa Sundstrup fra Vejrum Sogn
er nye medlemmer af menighedsrådet. Elsa er desuden blevet
valgt som kirkeværge for Vejrum Kirke.
Fire medlemmer har søgt om fritagelse fra rådsarbejdet siden
sidste bladperiode – den fjerde midlertidigt.
Vi siger tak til nu tidligere formand, Else Hedegaard, for hendes
solide og tillige engagerede indsats, hvor man var tryg ved, at
hun altid havde sat sig grundigt ind i alle forhold og paragraffer.
Elsa Sundstrup
er ny kirkeværge
Vi siger ligeledes tak til Peter Thomsen og Hans Østergaard for
deres store indsats og engagement i menighedsrådet.
Den 23. juni fejrer
vi Sankt Hans
Sankt Hans er Johannes Døberen, prædikanten der
ifølge Det Nye Testamente forstod sig selv som
en forløber for Jesus.
Navnet Hans er en almindelig dansk forkortelse af
navnet Johannes. Johannes Døberen blev født seks
måneder før Jesus.
9
Børn & unge
Nyt i Vejrum - Natur og Kirke
de aktiviteter med børn i Vejrum, bl.a.:
FDF kører videre med ca. fire årlige spænden
Blomstens dag – i maj, hvor der bliver en
masse spændende aktiviteter med blomster ude i naturen, hvor vi også vil bage
pandekager med blomster – og så kommer
præsten og fortæller en blomsterhistorie.
Høst i august – en dag hvor vi
lærer og prøver en masse med
høst med store maskiner og kigger
i jorden – bager bålbrød til gudstjeneste på det grønne område.
Minikonfirmand er vildt og sjovt
og kirke
– og så kan man prøve en masse med tro
Viskum-Vejrum friskole, som slutter med
Nu er turen endelig kommet til 3. klasse på
juni kl. 17.30. Det er sjovt for børn og alle er
festgudstjeneste i Vejrum, onsdag den 17.
velkomne.
.
sig i Ørum. Næsten alle børnene var med
Drenge og piger er mini-konfirmand hver for
snakker om troen i hjertet.
Hjertet er vigtigt – vi kigger på hjerter – og
10
Hvad gør man?
Næste års
konfirmander
starter uge 34 og indbydes til overrækkelse af en
gave fra menighedsrådet
ved gudstjenesten søndag
den 23. august kl. 10.30
Konfirmationer
de kommende år
2016
Vejrum og Viskum kirker
lørdag den 23. april
Ørum kirke
lørdag den 30. april.
2017
Ørum kirke
lørdag den 13. maj
Vejrum/Viskum kirker
den 20. maj
Babysalmesang
starter op til september
igen. Evt. billede fra babysalmesang, som er tilsendt.
Fødsel
Forældre skal kun aflevere fødselsanmeldelse,hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødselen.
Ugifte forældre kan få faderskabet
registreret ved at aflevere eller
sende en omsorgs– og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er
kirkekontoret i hænde senest 14
dage efter barnets fødsel. Blanketten kan findes på:
www.personregistrering.dk
Dåb
Aftales med sognepræsten.
Navngivning
Et barn skal navngives/døbes inden
det er 6 måneder gammelt. Det
sker oftest samtidig med dåben,
men man kan også få barnet navngivet tidligere ved at henvende sig
til præsten eller ved selv at udfylde
og sende blanket.
Navneændring
Koster 500 kr. pr. person, men er
dog gratis for børn, som skal følge
forældrenes navneændring – eller i
forbindelse med vielse.
Blanketter og attester
Man kan altid ringe eller skrive til
præsten og få dem tilsendt. Tillige
ligger alle blanketter til registrering i
forbindelse med fødsel, anerkendelse af faderskab med eller
uden fælles forældremyndighed,
navngivning (uden dåb), navneændring og dødsfald på www.
personregistrering.dk og herfra kan
man sende anmeldelser elektronisk
og bestillle attester, hvis man har
digital signatur.
Ørum genbrug
Åben mandag til fredag
kl. 10-17 samt lørdag 10-12.
Møbler, tøj og ting modtages
med glæde. Vi henter og leverer.
| 8799 1292
Viborg Natkirke
Der er natkirke i domkirken den
første fredag i måneden kl. 19.3023.00. www.viborgnatkirke.dk
Indre Mission
Formand: Lis Madsen
| 8665 2743
FDF Vejrumbro
Kredsen er hvilende,
men der vil være ca.
4 årlige arrangementer,
se s.10.
FDF Ørum
Kredsleder: Jens Kristiansen
| 2963 4939
Formand: Jørgen Boller
| 2123 1194
Vielse
Aftales med sognepræsten. Prøveattest fra borgmesterkontoret
medbringes.
Dødsfald
Meddeles hurtigst muligt til sognepræsten, der hjælper med det
videre fornødne.
Gravsteder
Henvendelse til graveren.
11
gudstjenester
Dato
Ørum
Viskum
Vejrum
9.30*
11.00
Maj
Lørdag den 9.
Søndag den 10.
10.30
Torsdag den 14
Kr. himmelfart
Søndag den 17.
9.00
Begge: Konfirmation
* God plads – alle er velkomne
Leif Holmstrøm
10.30
10.30
Tirsdag den 19.
9.30
Torsdag den 21.
14.00
Søndag den 24.
Pinsedag
Mandag den 25.
2. pinsedag
Søndag den 31.
10.30
Morgensang
Seniorgudstjeneste
9.00
10.30
10.30
Juni
Tirsdag den 2.
9.30
Morgensang
Søndag den 7.
Søndag den 14.
9.00
10.30
Anders Ellegaard Hansen
Frimesse, friluftsmesse – med kirkefrokost
Tirsdag den 16.
9.30
Morgensang
Onsdag den 17.
17.30
Familiegudstjeneste – afslutning for minikonf.
Søndag den 21.
9.00
Søndag den 28.
Tirsdag den 30.
10.30
10.30
Leif Holmstrøm
9.30
Morgensang
Juli
Søndag den 5.
10.30
Søndag den 12.
9.00
9.00
10.30
Tirsdag den 14.
9.30
Søndag den 19.
Søndag den 26.
Morgensang
10.30
9.00
Anders Ellegaard Hansen
August
9.00
Søndag den 9.
10.30
Tirsdag den 11.
9.30
Søndag den 16.
10.30
Søndag den 23.
10.30
Leif Holmstrøm
Morgensang
9.00
Konfirmander begynder. Mønstring for FDF
Søndag den 23.
19.00
Friluftsgudstjeneste på det grønne område
Tirsdag den 25.
9.30
Morgensang
10.30
Leif Holmstrøm.
* Sangaften med Rindsholmsangerne
Søndag den 30.
12
Anders Ellegaard Hansen
19.00*
Team Lynderup
97 17 34 08
Søndag den 2.