Velkommen til IP - Idestrup Privatskole

- en bedre skole for dit barn!
Velkommen til Idestrup Privatskole – en skole med stort fokus på det enkelte barns trivsel
og læring. På Idestrup Privatskole tager al undervisning udgangspunkt i elevernes motivation
og skoleglæde, klassens sociale trivsel og den kvalificerede underviser. Med fokus på disse
faktorer finder man grundlaget for den høje faglighed, som Idestrup Privatskole står for.
Idestrup Privatskole er snart 4 år gammel – og dermed stadig i skolesammenhænge ”den nye
pige i klassen”. Skolen er trods den unge alder godt etableret på Falster. Der er nu godt 220
elever på skolen – elever fra lokalsamfundet, men bl.a. også fra Væggerløse, Nykøbing F,
Stubbekøbing, Eskildstrup, Horbelev – ja, sågar fra Lolland. Skolen har som udgangspunkt
kapacitet til 240 elever, dvs. 24 elever i hver klasse fra 0. – 9. klasse.
Idestrup Privatskole har en solid
og sund økonomi, og der er nu 25
ansatte på skolen – heriblandt 14
lærere og 4 pædagoger. Skolen
fremstår flot, velholdt, moderne
og
med
alle
nødvendige
faciliteter. Indskolingsklassernes
rum er indrettet som helt særlige
læringsrum, hvor skolens koncept
om
Legelet
Læring
er
fremtrædende. Et særligt farvevalg på vægge og møbler,
rummenes
funktionalitet
og
indretning
samt
fokus
på
børnenes forskellige læringsforudsætninger er gennemgående
temaer.
Alle elever i 2. - 9. klasse får en særlig Google Chromebook computer stillet til rådighed,
mens de er elever på skolen. Computeren skal også med hjem, hvor den bruges til
forberedelse og lektier. Eleverne i 0. og 1. klasse benytter sig af iPads i udvalgte
undervisningssituationer. Al undervisning lægger op til brug af IT, hvorfor skolen også er en
såkaldt ”Google Apps for Education” skole. Ligeledes arbejdes der også med ”The Flipped
Classroom”, som i korte termer handler om, at læreren udarbejder undervisningsvideoer, der
via Google Drev deles med eleverne og bruges hjemme som repetition eller forberedelse. På
denne måde vendes klasserummet på hovedet (flipped classroom), idet læreren går fra at
beslaglægge 80% af lektionen til kun at bruge 20% - og dermed overlade de 80% af lektionen
til rådgivning og vejledning af eleverne. Hermed får eleverne langt mere ”hands-on” tid i
skolen, og læringsmulighederne optimeres.
På
Idestrup
Privatskole
undervises der i almindelige
skolefag jf. Nye Fælles Mål fra
Undervisningsministeriet.
Der føres til afgangsprøve i 9.
klasse, ganske som andre
folkeskoler gør det. Udover de
almindelige skolefag undervises
eleverne også i filosofi (alle
klasser), privatøkonomi og
fysiologi og ernæring.
Engelsk introduceres allerede fra 0. klasse, og tysk kommer på skemaet fra 5. klasse.
ALLE elever tilbydes lektiehjælp. Der vil være ”forberedelsescafé ” 2 gange (à en lektions
varighed) om ugen for 0.– 9. klasse. Der vil hver gang være 3 af skolens lærere tilstede,
således at der er rig mulighed for at få råd og vejledning i alle skolens fag. Det er ikke
obligatorisk at møde til lektiehjælp, men vi anbefaler selvfølgelig, at tilbuddet benyttes i det
omfang, eleven har brug for det.
Lektionsantallet:
I skoleå ret 2014/15 har klasserne følgende antal ugentlige lektioner:
0. klasse:
26 lektioner
5. klasse:
30 lektioner
1. klasse:
27 lektioner
6. klasse:
30 lektioner
2. klasse:
28 lektioner
7. klasse:
31 lektioner
3. klasse:
28 lektioner
8. klasse:
34 lektioner
4. klasse:
30 lektioner
9. klasse:
35 lektioner
Alle elever møder senest kl. 8:00, hvor undervisningen starter. Lærerne er på plads i
klasserne fra kl. 7.50, således at der er 10 minutter til et ”godmorgen” til alle samt evt.
forældrebeskeder.
Der gives senest fri klokken:
O. – 5. klasse: kl. 13.40
6. – 7. klasse: kl. 14.35
8. – 9. klasse: kl. 15.25 (kun én gang ugentlig til kl. 15.25)
Indmeldelse og prøvetid. Forud for indmeldelse af en elev er der en samtale med skoleleder
Tove Blume, hvor forældre og skolen får afdækket årsagen til ønsket om skoleskifte, elevens
faglige og sociale forudsætninger samt en vigtig forventningsafstemning.
Herefter følger 14 dages
gensidig prøvetid. I denne
vigtige prøvetid vil skolen
selvfølgelig observere den
nye elevs trivsel og tilgang til
skolen. - Men mindst lige så
vigtigt, så vil skolen også
observere alle elever i den
klasse, som modtager den nye
elev. Der lægges fokus på, om
klassen rummer den nye elev
og udvidelsen af medlemmer i
klassen.
Skolen
opfordrer
også
forældrene til at spørge ind til
oplevelsen af den nye skole hos deres barn. Det vil selvfølgelig være lidt svært i starten, hvor
alt er nyt, men det er skolens erfaring, at eleverne hurtigt finder ind i den daglige gang på
skolen, og dermed er der grobund for en god snak derhjemme om skoleskiftet. Skolen vil dog
gerne understrege, at det er vores helt klare holdning, at et skoleskifte alene er en
voksenbeslutning. Efter endt prøvetid afholdes et nyt møde mellem skolen og forældrene, og
herefter sker i langt de fleste tilfælde en indmelding af eleven på Idestrup Privatskole.
Prøvetiden er gratis. Skolepenge opkræves først, når der er sket en endelig indmelding.
Efter skoletid er der for elever i 0. – 7. klasse
mulighed for at gå i Klub Mini og Klub Maxi.
Klub Mini er for elever i 0.-3. klasse, og Klub
Maxi er for elever fra 4.-7. klasse. I klubberne
er der 4 faste pædagoger samt en ungarbejder
(elev fra 9. klasse) og en løntilskudsmedarbejder (ofte en arbejdsledig pædagog).
Hver eneste uge udarbejdes der en ugeplan for
Klub Mini og Klub Maxi, så elever og forældre
kan se, hvilke aktiviteter der tilbydes.
Klub Mini/Maxis åbningstider er:
Mandag – torsdag: 6.30-8.00 og 12.45-16.45
Fredag: 6.30-8.00 og 12.45-16.00
Kom og oplev en
skole i en rivende og
positiv udvikling.
Skolen har rigtig
flotte faciliteter skolebøgerne er nye
og aktuelle, lokalerne
er gode, stemningen
er rar og imødekommende – og ikke
mindst:
Eleverne er trygge,
lærerne er
fokuserede og
dygtige - og der er
ro i timerne.
Henvendelse om skoleskifte eller et uforpligtende besøg på skolen skal ske til Skoleleder Tove
Blume eller viceskoleleder Pia Ringo på tlf. 8110 3110.
Idestrup Privatskole, Kirkevej 5, 4872 Idestrup, www.idestrup-privatskole.dk
- et godt sted at lære
- et godt sted at være