Sløjfen, Øresundsvej 69, 2300 København S.

Sløjfen, Øresundsvej 69, 2300 København S.
Telefon: 32972510
Mail: [email protected]
Web: sloejfen-amager.dk
Sløjfen har åbent kl.9-16
FASTE AKTIVITETER
Kontingentindbetaling kr 120,00 pr. måned.
Bemærk venligst at der kun er indbetaling de første 3
hverdage i måneden i tiden kl. 9-11!!
Kan du ikke selv komme i dette tidspunkt, så prøv at få
et andet medlemtil at lægge ud for dig, eller: spørg i
Kortklip
meddele adresseændring og nyt telefonnummer til kontoret.
Besøg vor GENBRUGSBUTIK
åbent hver mandag og torsdag kl. 10 - 12
(eller efter behov).
Vi modtager gerne nyere pænt tøj.
Syning
Anett og Ulla
Porcelæn
Ketty og Bodil
Pilates / stolegymnastik
mandage
kl. 10.30-12.00 bet.
Motion
mandage
kl.12.15-13.45. bet.
mandage
kl. 14.00- 15.30 bet.
torsdage
kl. 9 45-13.00 bet.
Fælles gymnastik i salen
hver fredag
kl. 9.30-10.00 v/Birthe K/Steen.
Strikkeklub
hver tirsdag
kl. 13.00 v/Lilly og Ketty
Dart
hver tirsdag
kl. 10.00- 11.00 v/Anett
Bowling / Wii spil
hver mandag
kl. 12.30- 14.00 v/Bent K.
Banko
1 og 3. fredag
kl. 12.30
Computer hjælp
hver onsdag
kl.10.00 - 12.00 W
Flemming, Erik m. fl.
Akrylmaling
hver mandag
kl.10.00 - 14.00 v/Bodil
Porcelænsmaling
hver torsdag
kl. 10 00- 14 00 v/Bodil
Stavgang
hver tirsdag
kl. 10 00- 11.00 v/Steen
hver torsdag
kl. 9.00 -11.00 v/Steen
Præmiewhist
hver mandag
kl. 12.00-14.00 v/Hanne
Zumba
hver tirsdag
kl. 12.30- 13.30 v/Dany
Hanne R. og Annelise R.
Sløjfe-nyt
Sløjfe-nyt
Send venligst
indlæg til
Januar/februar bladet
Send venligst indlæg til Januar/februar bladet
til [email protected]
Til [email protected],com Senest 14/12 2015
Olga (øl-og vand automat)
www.sloejfen-amager.dk
Steen og Jørgen
Køkkenet
mandag
tirs/ons
Frank
Frank
Redaktion: Tenna, Flemming S. og Birthe K
HUSK også at se på vores hjemmeside:
Kirsten C.
Jørgen J.
forhallen hos de rare damer.
Husk at
alle dage
Billard
torsdag ,
Thorbjørn, Jørgen, Marianne
fredag
Jonna, Marianne
Statistik
Birthe Mandix
Tryk
COPY-PRINT
Nye medlemmer i Sløjfen
104 Kirsten Lindsby
109 Rochieh Cholami
185 Lidden Boisen Petersen
186 Ulla Kristiansen
84 Birthe Sø
115 Rose Marie Spooner
120 Bente Erlandsen
146 Vøgg Christensen
73 Grete Seidler
68 Else Marie Rensby
128 Inger Bengtsen
152 Hans Erik Jessen
99 Flemming Stenberg
169 Erik Jensen
133 Elena Lûders
175 Svend Dassau
4 Doris Hansen
187 Ib Weidiksen
179 Lillian Vienberg
188 Verner Mikkelsen
59 Kirsten Jeppesen
70 Preben Erlandsen
128 Inger Bengtsen
19 Birgit Lauritsen
34 Winnie Hansen
189 Vinnie Christensen
165 Marie Andree Grøndahl
Fredag d. 13/11 Formiddagskaffe for nye medlemmer kl. 10.30
Fredag d. 4/12 Formiddagskaffe for nye medlemmer kl. 10.30
Fredag d. 18/12 Formiddagskaffe for nye medlemmer kl. 10.30
Hilsen Birthe M.
TABLET - TABLET
Ferieturen gik til Grækenland og ved sikkerhedskontrollen på tilbagevejen siger "en temmelig træt" vagtmand til mig: TABLET. Med et
yes og et smil åbner jeg tasken og fremviser mine tabletter: Maravan,
Furix m.m. Til min forbløffelse får jeg et "dræber blik". Han efterlyste den digitale computer og ikke piller.
Favre nye verden med samme ord for vidt forskellige ting. Oprettelse af et engelsk kursus med speciale i slige dobbelt betydende ord vil
være ønskeligt.
Lis K.
Leder til SløjfeNyt – nov/dec 2015
Lukketider i julen
Den 23-24-25-26 og 27
Så blev vi en del af efteråret: - smukt, men
køligt vejr – smukke farver på bladene – og klar, klar luft….
Det er som om årets cyklus på denne måde, billedligt talt, hjælper os til at bruge naturen. Se efterårets smukke farver for at
minde os om, at livets efterår også kan være smukt og farverigt,
at vi kan vælge at se den gave det er, at vi er her endnu!!! – og
at vi er privilegerede, når vi fortsat kan vælge aktivt indhold i
vores eget fortsat gode liv.
Så et kort øjebliks fokus på NU’et og et TIL LYKKE med at vi er
her.
Et fokus på VÆRDIGHED og vores fælles lyst til fortsat at LEVE –
og være medskabende på et godt liv for os selv og for mennesker omkring os.
Hvis vi sætter det billede op for vores indre hver gang vi går ud i
efteråret – med det fald af blade, ja, men også med så smukke,
smukke farver der er rundt i efteråret. Livet som gør klar til runde ned – hvile – og finde kræfter til igen at starte op med forår
om ca 4 måneder. DET ER SMUKT og DET ER LIVSBEKRÆFTENDE. At vi hver for sig – og sammen gør det så godt - og smukt i
livets cyklus, også i livets efterår.
Rigtig god fornøjelse med masser af samvær, livsglæde og hygge i de kommende måneder. Husk at være med, når aktiviteterne er der – i NU’ET.
Birthe K
december
E lite sm iley til S lø jfen .
S lø jfen h ar fået en E lite – statu s, n år d er er g iv et g lad e
S m iley ’er o g in g en an m æ rk n in g er p å d e fire sen este
k o n tro lrap p o rter o g i d e sen este 1 2 m ån ed er.
V i k ip p er m ed flag et o g sig er b rav o til k ø k k en fo lk et – d et er
d e m ed lem m er, d er sø rg er fo r g o d m ad til m ed lem m ern e i
S lø jfen alle h v erd ag e.
E n sp eciel tak til F ran k , d er h ele tid en g år fo rrest, n år d er sk al
lav es m ad eller b ag es i k ø k k en et.
P å m ed lem m ern es v eg n e
K irsten C h .
B R U G IN K O N T IN E N S K L IN IK K E R N E
I K Ø B E N H A V N S K O M M U N E
O p le v e r d u p ro b le m e r m e d a t h o ld e p å u rin , lu ft
o g /e lle r a ffø rin g , e r d e tte tilb u d n o g e t fo r d ig .
In k o n tin e n s e r e t u d b re d t p ro b le m , m e n d e r e r rig tig
m a n g e m u lig h e d e r fo r a t g ø re n o g e t v e d d e t. U n d e rs ø g e ls e r
v is e r, a t 7 0 p c t. a f a lle u rin in k o n tin e n te k a n
h jæ lp e s .
A lle k ø b e n h a v n e re o v e r 6 5 å r, d e r o p le v e r p ro b le m e r
m e d in k o n tin e n s , k a n g ra tis få :
• e n v u rd e rin g a f å rs a g e rn e
• træ n in g o g u n d e rv is n in g i a t h o ld e p å u rin , lu ft o g /
e lle r a ffø rin g
• v e jle d n in g til h jæ lp e m id le r
B e s til tid i é n a f v o re s to in k o n tin e n s k lin ik k e r. D u k a n
v æ lg e frit, h v o r d u v il g å .
K o n ta k t B o rg e rs e rv ic e p å tlf. 3 3 6 6 3 3 6 6 o g
b e d o m in k o n tin e n s k lin ik k e n p å A m a g e r e lle r i
V a n lø s e .
D u fin d e r in k o n tin e n s k lin ik k e rn e h e r:
S undhedshus A m ager
H a n s B o g b in d e rs A lle 3 , o p g a n g 7 , 1 s a l
2300 K øbenhavn S
B u s 5 A s to p p e r 3 0 0 m fra d ø re n .
S u n d h e d s h u s V a n lø s e
In d e rto fte n 1 0
2 7 2 0 V a n lø s e
M e tro e n g å r 3 0 0 m fra d ø re n
K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S u n d h e d s - o g O m s o rg s fo rv a ltn in g e n
Besøg i klubben fra Hjemmepleje og hjemmehjælp – hvad får vi ud af det???
Lidt om Rådgivning for Seniorer:
Rådgivningen drives af Røde Kors Hovedstaden med finansiel støtte fra Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.
Tirsdag den 20. + onsdag den 21.10. havde vi besøg i klubben af tilsammen 24 hjemmehjælpere og 1 hjemmesygeplejerske.
Besøget var en del af en inviteret rundtur mellem de 7 aktivitetssteder
for seniorer på Amager, og det er en kontaktmulighed vi fra klubberne
har efterspurgt længe.
Målgruppen er mennesker fra 65 år med bopæl i Københavns Kommune.
Rådgivningen kan kontaktes telefonisk på 69 157 157 mandag til torsdag kl.
9,00 til 16,00 og fredag 9,00 til 14,00.
Disse ansatte er nemlig ofte den primære kontakt eneboende borgere
har med ”omverdenen” – og dermed bliver de også den væsentligste
gruppe at holde orienteret om, hvem og hvad vi egentligt kan og gør på
aktivitetsstederne.
De ældre vælger, om de ønsker hjemmebesøg eller telefonisk rådgivning. Man
kan være anonym, hvis man ønsker det.
Resultatet var, at vi begge dage afsluttede med meget begejstrede
hjemmehjælpere, som syntes, at de havde fået fantastisk meget ud af
dagen – og at de følte sig meget bedre klædt på til at kunne omtale og
evt anbefale os til nogle af de borgere, som de besøger. Samtidigt tillod
jeg mig at byde dem indenfor i deres hverdag, hvis de lige trængte til
en kop(gratis) kaffe eller et toiletbesøg…. Så vi kan fortsætte den gode
kontakt!
Formålet med at være til stede i Sløjfen og i Amager Seniorklub er, at brugerne
af de to aktiviteter får mulighed for direkte rådgivning. Desuden får Rådgivning
for Seniorer flere og andre input ved samspillet med leder og formænd samt
ideer til udvikling af rådgivningen.
Så TAK til jer alle – for nogle gode dage at få præsenteret klubben på –
og HELD og LYKKE til os alle med at fortsætte det nu påbegyndte gode
samarbejde.
BK
Vi var første gang i Sløjfen 24. september og i Amager Seniorklub 15. oktober.
I Sløjfen og Amager Seniorklub har vi sammen valgt en anden model, nemlig at
een eller to rådgivere kommer fast et par timer om måneden.
Når der er gået nogle måneder, evaluerer vi sammen, om det er tilstrækkeligt
med tid, eller om der på anden måde skal ske tilpasning.
Vores datoer i 2015 er:
Sløjfen 29. november kl. 11,30 til ca. 13,00
Sløjfen 17. december kl. 11,30 til ca. 13,00
Amager Seniorklub 29. november kl. 13,15 til ca. 15,00
Amager Seniorklub 17. december kl. 13,15 til ca. 15,00
I november og december vil Anette og Mona være til stede begge steder.
Onsdagsture med Birthe Mandix
I af løbet året har Birthe arrangeret miniture til forskellige steder i
og uden for København,
tilslutningen af medlemmer har været forskellig, alt efter udflugts
stedets interesse.
Onsdag den 16. september var vi i Køge,da vi kom dertil var
torvedagen næsten slut. men vi gik rundt og så os om på torvet, i
sidegaderne og langs åen, for vejret var dejligt.
Da det var det tid til kaffe, var vi blevet lidt splittet og nogle var
gået på Vanilla på torvet, vi var 5 der blev anbefalet Cafe T i Nyportstræde. Den kan vi varmt anbefale. Et spændende og hyggeligt lille sted med meget varieret entriør og service. En meget
venlig betjening, kaffen (som der var rigelig af) var god og der var
hjemmebagt brød og kager
Vi skulle hjem med toget kl 17, men Benno nåede da at tage et
billed.
Tenna 85
G LARM ESTER
F IN N P O U L S E N ´S E F T F .
v / B e s ty r e r F r a n k J e n s e n
M o b il: 2 0 9 1 5 0 4 4
A m a g e r b r o g a d e 2 3 2 B T lf: 3 2 5 5 6 0 5 2
2300 K øbenhavn S F ax: 32 55 60 53
f in n .p o u ls e n @ p o s t.o p a s ia .d k
Ø s tr ig s g a d e 5 0
T lf : 3 2 9 7 9 9 9 8
S a lo n ” S h a r o n ”
S Æ R P R I S E R T IL P E N S I O N I S T E R
D A M E K L IP
H E R R E K L IP
V A S K O G V A N D O N D U L A T IO N
V A S K ,K L I P , V A N D O N D U L A T I O N / F Ø N
P E R M A N E N T & K L IP + F Ø N F R A
K R . 1 7 0 ,K R . 1 0 0 ,K R . 1 3 5 ,K R . 3 0 0 ,K R . 5 0 0 ,-
Aktivcenter Sløjfen November 2015 Madplan
Sø
M
a
1
Ti
O
n
17 Smørrebrød
Hamburgerryg med
18 grønlangkål
2
Dagens suppe
Ti
3
To 19 Julepynt + juletæppe.
On
4
Smørrebrød
Gør en forskel dag Burger
To
5
Frikadeller med grønt
Fr
A. Lundemann Kartoffel
Porre SU.
Hornfisk med grønt
Aktivcenter Sløjfen December 2015 Madplan
Ti
1
On
2
To
3
Smørrebrød - Juletræet
pyntes
To 17 Rester
Gløg og æbleskiver
Fr
Dagens fisk
Stegt flæsk ovnstegte
grønt
Lø 19 Lukket
Per. Larsen: Minestrone
Fr
6
Smørrebrød
Lø
7
Lukket
Sø
M
a
8
Lukket
Ti
9
Dagens suppe
Mortens aften 10 smørrebrød
On 11 Dagens fisk
Medisterpølse med
To 12 kartofler og rødkål
Fr
13 Smørrebrød
Lø
14 K+E sølvbryllup
Sø
M
a
15 Lukket
Lilly's 90 års fødselsdag16 Brunch
20 Smørrebrød
18 Smørrebrød
Sø 20 Lukket
M
a 21 Risengrød og nisseøl
Fr
4
Smørrebrød
Lø 21 Lukket
Lø
5
Sø 22 Julemarked
M
a 23 Rester
Sø
M
a
6
Lukket
Brandmandsorkestret Dagens kage
7
Dagens suppe
Fr
Ti
O
n
Ti
8
Smørrebrød
Lø 26 2. juledag
On
9
To
Julefrokost
Paela med kylling, muslin10 ger og rejer
Sø 27
M
a 28
Fr
11 Smørrebrød - Luciaoptog
Lø
12 Lukket
Ti
O
n
Sø
M
a
13 Lukket
To 31 Nytårsskål kl. 12 - 13
Ti
15 Smørrebrød
24 Smørrebrød
25 Dagens fisk
To 26 Danseaften
Rester-JulebankoFr 27 Rabarbertrifli
Ti
O
n
22 Smørrebrød
23
To 24 Juleaften
25 Juledag
29
30
Lø 28 Lukket
Sø 29 Lukket
M
a 30 Dagens suppe
14 Dagens suppe
On 16 Julemiddag
Med forbehold for ændringer...
Med forbehold for ændringer...
December 2015
November 2015
Mandag d. 2/11
Klubrådsmøde kl. 14.00 - 16.00
Tirsdag d. 1/12
Juletræet pyntes + gløgg og æbleskiver
Onsdag d. 4/11
Gør en forskel-dag. Ørestads Gymnasion
Torsdag d. 3/12
Foredrag af tdl. politiinspektør Per Larsen
kl. 9.30 - 14.00.
"Mit gode liv i med- og modvind"
Torsdag d.5/11
Feriemøde om næste års ferie. kl.14.30
Let spisning. Pris 40,00 kr.
Torsdag d 5/11
Aftenarrangement ved Arne Lundemann.
Kl. 17.00 - 20.00 Åbent hus
"Et langt liv med gode historier"
Søndag d. 6/12
Let spisning. Pris 40,00 kr. kl.17 - 20. Åbent hus.
Fredag d. 6/11
Banko.
Mandag d. 9/11
Åbent hus.
Brandmandsorkestret.
Kom og hør en festlig koncert. kl. 14.00 - 15.30
Mandag d. 7/12
Klubrådsmøde
Husmøde kl. 10.00
Onsdag d. 9/12
Julefrokost
kl. 12.00 - 16.00
Tirsdag d 10/11
Tøjsalg v/Damernes Butik, (ny leverandør) kl. 10.00
Fredag d. 11/12
Luciaoptog.
Kl. 14.30
Onsdag d. 11/11
Miniudflugt, kl. 12.30 Se opslag.
Mandag d. 14/12
Husmøde
Mandag d. 16/11
Lilly holder sin 90 års fødselsdag i Sløjfen.
Onsdag d. 16/12
Julemiddag
Brunch kl 10.00
Mandag d. 21/12
Risengrød med nisseøl
Ophængning af julepynt + juletæppet hænges op,
Torsdag d. 31/12
Nytårsskål og tak for det gamle år.
Torsdag d. 19/11
Kl. 12.30
Let traktement. kl. 12.00
Klargøring af opstilling til julemarked.
Søndag d. 22/11
Julemarked. Kl. 10.00 - 15.00
Torsdag d.26/11
Danseaften. Pris Kr.120,00
kl. 17.00 - 22.00
Fredag d. 27/11
Julebanko.
kl. 12.30
kl. 14.00 - 16.00
Se opslag
kl. 10.00 - 12.00
Se opslag
kl. 11.30 Med musik
kl. 12.00 - 13.00
Fredag d. 20/11
Åbent hus.
Åbent hus
Åbent hus
kl.13.00
Onsdag d. 6/1
Nytårsbrunch ved klubrådet.
kl. 10.00