Åbning af rørlagte vandløb og genslyngning

Natur, Miljø og Sekretariat
Vesthimmerlands Kommune
Frederik IXs Plads 1
9640 Farsø
Att: Elise B. Stilling
Dato: 23. november 2015
projekter og ejendomme
Frederik IX`s Plads 1
9640 Farsø
Sagsnr.:
820-2015-59619
Dokumentnr.:
820-2015-282863
Sagsbehandler:
Erland Laugesen
Telefon: 99667363
Mobil:
Mail: [email protected]
Landzonetilladelse i forbindelse med etableringen af vådområde ”Lilleåen”.
Vesthimmerlands kommune har den 1. september 2015 modtaget ansøgning om vådområdeprojekt i Lilleådalen.
Det er planen at etablere et vådområde ved Lilleåen med det formål at reducere udvaskningen af kvælstof til Limfjorden. Vådområdet bliver i på alt ca. 215 ha.
Projektområdet vådlægges ved at sløjfe dræn og grøfter indenfor projektområdet, og ved at hovedforløbet af Lilleåen samt dele af Glerup Bæk hæves og genslynges. Formålet er blandt andet at skabe oversvømmelser ved store vandføringer. Som en del af projektet fritlægges vandløbet på en strækning på
450 meter i den øverste del, som i dag er rørlagt.
Entreprenørens arbejde med forlægning og gensnoning af Lilleåen og Glerup Bæk udføres i første halvår
af 2016.
Redegørelse
Aktiviteterne består overordnet af:

Forlægning og gensnoning af Lilleåen i dennes regulativmæssige udstrækning fra st. 0 – ca.
8363. Ved gensnoningen øges vandløbslængden til ca. 9550 meter.

Forlægning og gensnoning af ca. 1250 meter af Glerup Bæk. Ved gensnoningen øges vandløbslængden af det pågældende vandløbsstykke til ca. 2350 meter.

Tilpasninger ved afbrydelse/forlægning af dræn og grøftetilløb på begge sider af Lilleåen.

Tilpasninger og sikringer i vandløbsprofilet ved passagen i brogennemløbene ved Kirkevangen
og ved Bøllevase bro.
Postadr.: Vesthimmerlands Kommune ▪ Himmerlandsgade 27 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ [email protected] ▪ www.vesthimmerland.dk

Flytning og nedlæggelse af private overkørsler og spang.
For at få et naturligt udgangspunkt for snoningen af Lilleåen vil vandløbets forløb blive tilpasset det forløb, som ses af Generalstabskortene fra sidste halvdel af 1800-tallet. Det oprindelige forløb er digitaliseret og tilpasset de naturligt laveste partier i ådalen.
Ved genslyngningen foretages åbning af 750 meter rørlagte vandløb. Desuden åbner kommunen yderligere ca. 300 meter af Glerup bæk opstrøms projektområdet.
Der er for øjeblikket ca. 14 private røroverkørsler og 4 spang over Lilleåen der benyttes i meget forskelligt omfang.
Ved forlægningen af vandløbet vil det nye forløb passere udenom hovedparten af overkørslerne/spangene. Disse forhold er der sideløbende givet tilladelse til via vandløbsloven.
Begrundelse
Kommunen vurderer at forlægning og gensnoning af Lilleåen samt forlægning og gensnoning af Glerup
Bæk samt tilpasninger ved afbrydelse/forlægning af dræn på begge sider af Lilleåen ikke kræver landzonetilladelse, da der herved ikke sker en ændret anvendelse af arealer.
Det er kommunens vurdering at der hvor der sker åbning af rørlagt vandløb kræver dette en landzonetilladelse da der her sker en permanent ændret anvendelse af arealer (fra mark til vandløb).
Natur- og Miljøklagenævnet har i sager der er sammenlignelige med denne truffet afgørelse om etableringen af vådområder, hvor der ikke etableres søer, ikke er en planlægningsmæssig relevant ændring
som kræver en landzonetilladelse.
Dette er således sket i en sag fra Skive kommune hvor der på 12,7 ha af en ejendom var ønske om at
etablere et vådområde. Området havde hidtil været anvendt til jordbrugsmæssige formål, herunder beskyttet mose og der skulle hverken etableres opstemning eller permanent sø. Arealet ville også fremover
kunne bruges til jordbrugsmæssig anvendelse som græsning og høslet.
Tilladelsen er givet på betingelse af, at:
Det ansøgte vådområde etableres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands
Kommune.
Der er ikke foretaget en naboorientering idet parts- og nabohøringer allerede er foretaget i forbindelse
med de tilladelser, der er givet i forbindelse med dispensationer til projektet efter vandløbsloven.
Desuden er de berørte lodsejere fuldt orienteret via indgåelse af projektaftaler med tilhørende tinglysningsdeklaration.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Klageregler:
Afgørelsen forventes offentliggjort på www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser den 26.11-2015.
Side 2 af 5
Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.
Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger
og organisationer.
Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over landzonetilladelsen,
har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før Natur- og Miljøklagenævnet
har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har opsættende
virkning. For klager der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet skal der betales et gebyr, jf.
vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør og I vil blive underrettet om
eventuelle klager.
Med venlig hilsen
Erland Laugesen
Landinspektør
Kopi af tilladelsen er sendt til:
De berørte lodsejere.
(E-post) Danmarks Naturfredningsforening – [email protected]
(E-post) Danmarks Naturfredningsforening – [email protected]
(E-post) Vesthimmerlands Museum – [email protected]
Side 3 af 5
Vejledning om klagemulighed ved Natur- og Miljøklagenævnet
Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven, miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.
Du kan finde flere oplysninger på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Hvad kan du klage over?
Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der
begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold.
Ved landzoneafgørelser, afgørelser om ekspropriation eller VVM-tilladelse til påbegyndelse af et VVMpligtigt
anlæg kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Nævnet kan
tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder både, hvis den
er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.
Ved alle andre afgørelser end de tre ovennævnte kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål.
Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager
over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.
Eksempler på afgørelser, hvor du alene kan klage over retlige forhold er: vedtagelse af lokalplaner og
kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering,
VVM-redegørelser, miljøvurderinger.
Retlige forhold er blandt andet:
om planen er vedtaget i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse
om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering
om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebe-handling m.m.
er fulgt.
Hvem kan klage?
Følgende er berettiget til at klage:
Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald
Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker
Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med forenin-gen/organisationen
skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væ-sentlige brugerinteresser inden
for arealanvendelsen. En betingelse er, at forenin-gen/organisationen har vedtægter eller love,
som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.
Miljøministeren
Hvornår kan du klage?
Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort
regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges
fristen til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med afgørelsen.
Hvordan kan du klage?
Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk
eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.
Hvilken betydning har det, at du klager?
Side 4 af 5
Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende
virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre nævnet bestemmer
andet.
Andre klager over for eksempel vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/
afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVMredegørelser,
miljøvurderinger. har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen
sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.
Hvad koster det at klage?
Det koster 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget
at klage over afgørelser vedr. ekspropriation og aktindsigt.
Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi
klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har
kompetence til at behandle klagen.
Kan du lægge sag an?
Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort.
Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen
måtte bestemme andet.
Side 5 af 5