Landzonetilladelse til opførsel af hævet træsti samt udlægning af

Favrskov Kommune
Torvegade 7
8450 Hammel
Natur & Miljø, att.: Carsten Monsrud
Postadresse:
Favrskov Kommune
Byggesagsafdelingen
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
[email protected]
www.favrskov.dk
Landzonetilladelse til opførsel af hævet træsti og udlægge grus på en samlet
strækning på ca. 350 meter langs med Gudenåen ved Ulstrup
Afgørelse
Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1,
til opførsel af hævet træsti samt udlægning af grussti på en samlet strækning på ca.
350 meter langs med Gudenåen, matr. nr. 5b, 14l, 14m og 29t, Hvorslev By, Hvorslev.
Herudover en mindre lavere træsti på ca. 70 meter beliggende matr. nr. 1n Hvorslev
By, Hvorslev.
Dato. 23. november 2015
Sagsnr.
2015-1190-01
Sagsbehandler
Tine Lysdahl Sørensen
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Byggesagsafdelingen
Torvegade 7
8450 Hammel
[email protected]
favrskov.dk
Kortudsnit, visende med rødt, træstier, med gult, udlægning af grus
Note: 1) Landzonetilladelse: Planlovens § 34 - 38
Vilkår for tilladelsen
Der stilles følgende vilkår for tilladelsen:
•
•
At denne tilladelse først må udnyttes når de fornødne tilladelser og dispensationer
er meddelt, (se andre tilladelser, herunder).
Gangbroerne må udelukkende anvendes til fods og ikke benyttes til cykel/knallertkørsel eller andre motoriserede fartøjer.
Derudover gør Byggesagsafdelingen opmærksom på at der ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning bør opsættes redningskranse pr. 100 meter på træstien. Dette begrundes med at færdsel på denne kan medføre ”farlige/uheldige” situationer, hvor en person kunne være uheldig at falde i Gudenåen og har brug for ”redning”. Ved opsætning
af redningskranse gives der mulighed for at øvrige tilstedeværende kan bidrage til en
evt. redningsaktion. En situation hvor der er mulighed for aktivt at kunne deltage i redning er klart at foretrække fremfor en situation, hvor man kun kan se passivt til.
Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 23. november 2015. Du må
først udnytte tilladelsen når klagefristen på 4 uger er udløbet. Du vil få besked hvis der
indgives klage. Klagefristen er mandag d. 21. december 2015.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.
Forudsætninger
Tilladelsen er meddelt på grundlag oplysningerne i din ansøgning modtaget 22.
september 2015. Det forudsættes således at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med vilkårene for landzonetilladelsen.
Andre tilladelser
Der gøres opmærksom på at det ansøgte kun ved denne tilladelse er behandlet efter
de i noten (Note 1, s. 1), nævnte lovområder.
Det er ansøgers/ejers ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser og dispensationer
til projektet.
Der gøres opmærksom på at det ansøgte kræver en byggetilladelse. Det fremgår at
kommunen har modtaget ansøgning herom.
Byggesagsbehandlingen påbegyndes efter klagefristens udløb, under forudsætning af
at nærværende tilladelse ikke påklages.
Arealerne er endvidere omfattet af å-beskyttelseslinjen, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og fredning. De fornødne dispensationer fra å-beskyttelseslinjen og naturbeskyttelsesloven er meddelt og tilladelse efter vandløbsloven er under udarbejdelse. Dispensationen fra fredningen er ligeledes søgt og under udarbejdelse.
Sagsfremstilling
Der er den 19. januar 2015 meddelt landzonetilladelse til etablering af hævet træsti,
platforme, broer og bænke samt underføring, langs Gudenåens træksti ved Ulstrup.
side 2 af 6
Natur- og Miljøafdelingen har på vegne af partnerskabet: ”Trækstien ved Ulstrup” rettet
henvendelse til Byggesagsafdelingen med en ny ændret ansøgning. I partnerskabet
deltager foruden Favrskov Kommune, Bamsebo Camping, Ulstrup Lokalråd, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Hagenstrupparkens Grundejerforening.
Som en del af tidligere landzonetilladelse indgik et delområde tæt ved Bamsebo Camping. Planerne for dette område er siden ændret, derfor meddeles der nu, landzonetilladelse med disse justeringer. Det vil sige at tidligere landzonetilladelse stadig er gældende, og nærværende tilladelse gælder for de ændrede tiltag, som beskrevet og vist
på kortudsnit s. 1.
Favrskov Kommune og partnerskabet arbejder for at gøre Trækstien mere farbar i det
meste af året. Som situationen er i dag, er det ikke muligt i store dele af året, at færdes
på Trækstien, grundet oversvømmelser fra Gudenåen.
Hævede træstier og udlægning af grus vurderes til at være eneste mulige løsning for at
gøre området mere tilgængeligt.
Nærværende tilladelse omfatter en stækning på ca. 350 meter, (ca. 200 meter træsti
og 150 meter udlagt med grus) fra Bamsebo Camping og langs Gudenåen mod øst,
samt en lavere træsti på ca. 70 meter, nord for Hagenstrupparken, på matr. nr. 1n
Hvorslev By, Hvorslev.
Strækningen på de 200 meter vil blive etableret som en hævet træsti med en højde på
op til 80 cm og en bredde på ca. 1,35 meter. Træstien opbygges på pæle af robinia,
dækket bliver udformet i FSC certificeret hårdt tropisk træ. Træstien bliver etableret på
den fredede Træksti, som ligger op til 3 meter fra Gudenåen.
Stabilgus udlægges i et lag på ca. 40 cm, og der nedgraves enkelte lukkede rør på
tværs af stien med ca. 30 meters mellemrum, for at lede vandet væk fra stien. Gruset
placeres på en fiberdug, og det bliver udlagt op til 12 meter fra Gudenåen (på det slåede spor som eksisterer i dag). Bredden bliver ligesom på træstien ca. 1,35 meter. Der
bliver en overgang fra gruset til træstien, i begge ender, i form af en rampe i træ.
Den lave træsti på ca. 70 meter, (matr. nr. 1n Hvorslev By, Hvorslev), etableres på en
nuværende ”trampesti”, som fører ned til Trækstien. Bredden af stien forventes at blive
ca. 1 meter bred og den anlægges med en højde på op til 20 cm. Dækket bliver udformet i FSC certificeret hårdt tropisk træ – alternativt vælges enten eg, robinie, lærk eller
douglas. Træstien opbygges evt. på robiniepæle.
Kommuneplan 13
Den første grusudlagte strækning, fra Bamsebo camping, matr. nr. 5 Hvorslev By,
Hvorslev er omfattet af Kommuneplanramme 4. RE.5 og udlagt som rekreativt område
for camping- og golfcenter, med mulighed for udvidelse af campingpladsen og en 9hullers golfbane.
Den næste strækning er ikke omfattet af hverken Kommune- eller lokalplan.
side 3 af 6
Den lave træsti på matr. nr. 1n Hvorslev By, Hvorslev er omfattet af Kommuneplanramme 4. RE.2, som udlægger området til rekreative formål til vandløb, legepladser,
opholdsarealer og mindre bygninger, der kan understøtte områdets rekreative anvendelsesmuligheder.
Desuden er matr. nr. 5b Hvorslev By, Hvorslev, hvorpå der på en del af matriklen, udlægges grus, ved Bamsebo Camping, omfattet af lokalplan nr. 51.-767, for camping &
golfcenter ved Ulstrup. Lokalplanen er en landzonelokalplan som erstatter de tilladelser
efter planlovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanenes virkeliggørelse.
Det vil sige at denne del af projektet ikke kræver landzonetilladelse, da det er indeholdt
i lokalplanen.
Naboorientering
Det ansøgte har ikke været sendt i naboorientering. Bygningsafdelingen vurderer, at
etablering af træstierne og udlægning af grus, er af underordnet betydning for naboerne jf. Planlovens § 35, stk. 5.
Arealernes ejere, er ved øvrige tilladelser og dispensation m.v. blevet orienteret om
projektet og forløbet af dette og er derfor ikke blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af denne landzonetilladelse. Ejere og naboer vil være klageberettigede, hvis der
skulle opstå grund til at klage over denne.
Vurdering
Der er ved afgørelsen i forhold til planloven lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider
mod planlægningsmæssige hensyn. Det ansøgte ses efter en konkret vurdering ikke at
ville medføre væsentlige gener på omgivelserne, men derimod forbedre adgangsforholdene og farbarheden i området og dermed sikre at en bred befolkningsgruppe kan
få glæde af naturen, helt tæt på åen.
Gangbroerne/træstierne vil give større muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser, idet gangbroerne gør det nemmere at færdes i området, udover i sommerhalvåret.
Det er kommunens vurdering at træstien vil betragtes som synlig i landskabsbilledet til
start, men på sigt vil vegetationen vokse under og rundt om træstien, så den vil hurtigt
falde naturligt ind i omgivelserne.
Risikovurdering iht. habitatbekendtgørelsen
Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 skal der foretages en foreløbig konsekvensvurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder.
Der er foretaget konsekvensvurdering i dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
og 16, af 12. november 2015, meddelt af Natur og Miljø. Natur og Miljø har vurderet at
det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligesom det er vurderet at projektet ikke vil have nogen indvirkning på yngle- og rastesteder for særligt beskyttede arter, da anlægstiden er
forholdsvis kortvarig.
side 4 af 6
Klage
Kommunens afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen ankes til Natur- og
Miljøklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning. Det er Nævnets afgørelse hvornår en
klage er indkommet rettidigt.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder tilladelsen.
Med venlig hilsen
Mogens Kjeldsen
Afdelingsleder
/
Tine Lysdahl Sørensen
Landzonesagsbehandler
Kopi til:
Friluftsrådet v/ Thorkild Danielsen, Duevej 3, 8382 Hinnerup, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, [email protected]
Naturstyrelsen, [email protected]
Energinet, [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening, [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov, [email protected]
Moesgård Museum, [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Jakob K. Madsen,
[email protected]
Dansk Kano- og Kajakforbund, [email protected]
Hagenstrupparkens Grundejerforening, Hagenstrupparken 9, 8860 Ulstrup. Att. Torben
Gorm Larsen.
Dansk Entomologisk Forening, [email protected]
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, [email protected]
Matrikel ejere:
Bamsebo Camping, v. Iben og Steen Pedersen, Hagenstrupvej 28c, 8860 Ulstrup.
Niels Vinderslev, Lyngbakkevej 10, 8860 Ulstrup.
Oluf Schaltz, Vinkelvej 29, 8860 Ulstrup
side 5 af 6
Klagevejledning
Lov om planlægning
I henhold til planlovens § 58, (jf. Lovbekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af
27/05/2013) kan du påklage Kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er:
1. adressaten for afgørelsen
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører
3. offentlige myndigheder
4. enhver med retlig interesse i afgørelsen
5. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
6. landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på kr.500.-. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
Videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.”
Rettidig klage har den virkning, at tilladelsen ikke må udnyttes, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
side 6 af 6