Opstilling af 2 vindmøller ved eksisterende møller i område 24 Holmen

Opstilling af 2 vindmøller ved eksisterende møller i område 24
Holmen
Fakta
Højde på møller
Nedtagning af møller
Max 135 m, som de eksisterende 6 V90
møller
3 MW
710 meter
5
2
Der er ikke foretaget støjberegninger, men
det forventes kun at de 2 ekstra møller
ændre marginalt på støjbilledet i området.
Støjberegninger laves selvfølgelig ifbm. en
VVM proces. . Opstiller vil desuden selv blive
blandt nærmeste nabo.
Skønnes overholdt, evt. med miljøstop. Vil
blive fast lagt i en VVM proces.
Ikke visualiseret, men vurderes lille ift. at der
allerede findes møller i området, samt
møllernes placering ift. veje og naboer.
Yderligere passer møller ind i de
eksisterende møllers opstillingsmønster, se
nedenstående oversigtskort, med placering af
eksisterende møller og forslag til nye.
Kan overholdes
Skønnes ikke at berøre beskyttet natur.
Der findes en sti langs fjorden, som
kommunen tidligere har ønsket at lave til en
cykelsti. Denne kan med fordel forbedres og
gøres til adgangsvej. Der skal også tages
landbrugsjord. Dette kan med fordel gøres
langs kanalen Geddegrøften, hvor randzonen
muligvis alligevel skal udvides fra 2 til 10
meter.
Der foreligger aftaler, men de er endnu ikke
tinglyst.
Ingen
Afstand til nærmeste nabo fra mølle 2
Holmvej 8
Holmvej 10
Holmvej 6
Holmvej 1
Holmvej 4
710 meter
750 meter
780 meter
820 meter
860 meter
Effekt pr. Mølle
Afstand til nærmeste nabo
Antal naboer inden for 1 km.
Antal naboer 1 km til 1,5 km.
Støj
Skyggekast
Landskab
Afstand til strandbeskyttelseslinje
Beskyttet natur
Adgangsveje/brug af landbrugsarealer
Lodsejeraftaler
Afstand til nærmeste nabo fra mølle 1
Holmvej 10
Holmvej 1
Holmvej 8
Holmvej 6
Holmvej 4
850 meter
1.000 meter
1.000 meter
1.100 meter
1.200 meter
Opstilling af disse to møller kommer ikke til at stå nærmere end allerede opstillede møller.
Afstand til nærmeste nabo fra nærmeste eksisterende mølle
Holmvej 4
675 meter
Holmvej 6
713 meter
Holmvej 8
790 meter
Holmvej 1
1.050 meter
Holmvej 10
1.050 meter
Afstanden mellem de nye møller og de eksisterende møller vil være ca. 375 meter, altså den
samme, som mellem de eksisterende møller.
Der skal ikke opkøbes eller nedrives eksisterende beboelser.
Lodsejere
Mølle 1 – Lars Nielsen, Holmvej 10, 6893 Hemmet
Mølle 2 – Niels Peder Enggaard, Enggaardsvej 9, 6893 Hemmet
Kort over opstilling af eksisterende møller (v1-v6), nærmeste naboer og forslag til nye møller
(mølle 1-2).