Afgørelse vedr. Elhegn matr. 5a

Laven Borgerforening
lavenborgerf[email protected]
01-09-2015
EJD-2013-41339
Afgørelse i sag om ”skræmmehegn” på matr. nr. 5a, Laven By, Linå
Silkeborg Kommune har modtaget en henvendelse om et ”skræmmehegn” langs stien på
ejendommen med matr. nr. 5a, Laven By, Linå med adressen Himmelbjergvej 3, 8600
Silkeborg.
Kommunen vurderer ikke, at der i den pågældende sag er tale om et skræmmehegn og
påbyder derfor ikke ejeren at fjerne det.
Det samlede stiforløb er markeret med orange streg på kortet. Strækningen som vedrører den pågældende sag
er markeret med fuldt optrukken linje.
Pauline Skorski
Direkte tlf.: 8970 1471
[email protected]
Skabelonsversion: 04.12.2014
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 1-3, 8600 Silkeborg
[email protected]
Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.:CVISION
8970 1000 PDFCompressor
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of
www.silkeborgkommune.dk
Lovgrundlag
Ifølge naturbeskyttelseslovens1 § 26, stk. 1 kan adgangen til færdsel ad veje og stier i
det åbne land til fods og på cykel kun forbydes af ejeren, hvis færdslen er til gene for den
erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets
fred eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.
Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis er skilte, der giver indtryk af, at offentlighedens
adgang er forbudt ("skræmmeskiltning"), eller hegn, der hindrer offentlighedens færdsel, i
strid med naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.
Ifølge § 26, stk. 3 kan kommunen tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel
for gennemgående veje og stier og veje samt veje og stier, der fører til naturområder
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 22 – 25, herunder udyrkede arealer.
Sagens historik
Den pågældende sti blev reetableret i foråret 2015 efter afslag fra kommunen om
nedlæggelse af stien, hvilket blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. På den ene
side af stien er græsmark med heste og på den anden side er dyrket mark. Stien blev
reetableret i overensstemmelse med Kommunens vilkår om at den skulle være minimum
30 cm bred og kommunen godkendte reetableringen inklusiv de opsatte trådhegn ved en
besigtigelse d. 10. juni. Ved godkendelsen fremstod stien reetableret i 1 meters bredde og
med trådhegn på begge sider. Ejeren orienterede endvidere om sine planer om, at sætte
en faldlåge i ved det nordvestlige skel, en ekstra tråd i hegnet på begge sider samt
tilslutte elektricitet. Kommunen havde ingen bemærkninger til disse ting.
D. 10. juli 2015 modtog kommunen en henvendelse, fra Per Jensen på vegne af Laven
borgerforening, om at der var strøm i trådhegnet på begge sider af stien. Det blev fremsat
at flere brugere følte sig generet af dette, og ikke turde gå med børn i hånden eller hund i
snor på stien, da der så var risiko for at få stød, hvilket en hund allerede havde fået ved
en episode hvor to brugere skulle passere hinanden. Borgerforeningen ønskede derfor, at
kommunen vurderede, hvorvidt der kunne være tale om et skræmmehegn i
overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.
Kommunen henvendte sig til ejeren af ejendommen, for at høre om en aftale kunne
istandsættes om slukning af elhegnet. Ejer udtalte, at det er nødvendigt at have strøm på
hegnet på begge sider af stien, for ellers respekterer folk ikke, at de skal holde sig til kun
at gå på stien og ikke ude i marken, hvilket ejer tidligere har oplevet. Desuden oplever
ejeren, at der er løse hunde, der løber ind til hestene, hvorfor ejer finder det nødvendigt
at have strøm på hegnet. Ejer vurderer endvidere, at folk sagtens burde kunne passere
hinanden på stien uden at få stød. Kommunen har endvidere godkendt stien ved
besigtigelse d. 10. juni, og ejer har derfor haft indtryk af, at det opsatte hegn var i
overensstemmelse med lovgivningen på området.
Side 2
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Besigtigelse
Kommunen besigtigede sammen med ejeren stien d. 21. august. Stien fremstår som ved
godkendelsen, bortset fra at der nu er opsat en ekstra tråd i hegnet mod marken, er sat
elektricitet til hegnet og sat gule skilte op på hegnet i hver ende af stiforløbet, der
orienterer om at der er el i hegnet. Desuden er der sat en faldlåge i ved skellet til naboen.
Ved besigtigelsen, hvor vi gik frem og tilbage af stiforløbet på ejendommen, fik ingen stød
og der er fri passage i en meters bredde langs hele stiforløbet.
Stiforløbet fra sydøst til nordvest, billede fra besigtigelsen d. 21. august
Side 3
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Skilte på hegnet der orienterer om elektricitet, billede fra besigtigelsen d. 21. august
Billede fra godkendelsesbesigtigelsen d. 10. juni. I dag fremstår hegnet med en ekstra tråd for neden.
Side 4
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Kommunens bemærkninger
Kommunen godkendte d. 10. juni opsætningen af elhegn langs stiforløbet ved
ejendommen. Kommunen kender ikke til nogen andre sager af denne art, da tidligere
sager om skræmmehegn har handlet om hegn, der gik på tværs af stien og derfor fysisk
spærrede adgangen og ikke sager om hegn, der gik på langs, som det omtalte gør.
Elhegnet forhindrer ikke færdslen, da der er fri passage i en meters bredde, hvilket er nok
til at man kan gå på stien uden at støde ind i hegnet. Skal flere mennesker passere
hinanden, trækker man med en cykel eller går med en energisk hund i snor skal man
være opmærksom på ikke at støde ind i hegnet, men passage er fortsat mulig.
Ifølge naturbeskyttelseslovens §26, stk. 1 må færdsel ikke forbydes eller forhindres, men
loven sikrer ikke at færdslen skal være bekvem. På den baggrund vurderer kommunen
ikke, at det pågældende elektriske hegn er i strid med loven, og kommunen opretholder
derfor sin godkendelse af stien med elektrisk hegn på begge sider. Kommunen afviser
således i denne sag, at der skulle være tale om et skræmmehegn.
Kommunen anderkender dog, at hegn med elektricitet ikke er optimalt at have langs en
sti med offentlig adgang, uden at elhegnet er trukket minimum en halv meter væk fra
færdselsbanen, ligesom det er beskrevet i hegnsloven. Kommunen kan ikke i denne sag
rejse hegnssynsforretning, da stien ikke løber langs skel, men vil i fremtidige sager stille
vilkår om afstanden af elektriske hegn til stier med offentlig adgang.
Klagevejledning
Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af
ansøger, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og
organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og
organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som
formål.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Side 5
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber
på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager
indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Når du har tastet din klage
ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af klagegebyr med et betalingskort. Klagen
bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter
modtagelsen af dette brev.
Med venlig hilsen
Morten H. Jespersen
Sektionsleder
Pauline Skorski
Forstkandidat
Henvisning til lovgrundlag
1
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, Naturbeskyttelsesloven
Side 6
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Kopi sendt til:
Ejer, Lars Pagh, email: [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: [email protected]
Friluftsrådet, e-mail: [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [email protected]
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, e-mail: [email protected]
Naturstyrelsen, e-mail: [email protected]
Naturstyrelsen Søhøjlandet, e-mail: [email protected]
Kløverbyernes Lokalråd, e-mail: [email protected]
Side 7
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor