resume´ fra Plantekongressen

TEMA: JORD
6
Improve long-term soil fertility
Conservation Agriculture med henblik
på pløjefri dyrkning
Dr. Wolfgang G. Sturny
SWISS NO-TILL & Bernese Soil Conservation Service
Ruetti
Switzerland
[email protected]
Siden sidst i 1950’erne er landbrugsproduktion på den dyrkede jord blevet stærkt intensiveret. Schweiz er karakteriseret
ved såvel skrånende og kuperede områder som et køligt og
vådt klima med en årlig nedbørsmængde på mere end 1000
mm. Derfor har jorderosion en
stor opmærksomhed i på den
dyrkede jord. Desuden er akseltrykket fra landbrugsmaskiner
øget væsentligt i de seneste 10
år, hvilket har ført til udtalt jordkomprimering og forringet jordkvalitet. Som en konsekvens
af især fysisk jordstress, der er
forårsaget af jordbearbejdning
og transport, er frugtbarheden
i dyrkningsjord i fare. Der var
brug for en handlingsplan, der
lægger op til et praktisk anvendeligt dyrkningssystem, der
kombinerer bevarelse af naturressourcer med økonomiske
fordele. Conservation agriculture – især ”zero tillage” der er
baseret på erfaringer fra Manitoba først i 1980’erne (Sturny,
1982) - opfylder begge disse
kriterier.
2015
36
Forsøgsbetingelser og
resultater
Direkte såning og konventionel jordbearbejdning med pløjning er blevet sammenlignet i et
sædskifte uden brakperioder og
udelukkende med anvendelse af
mineralsk kunstgødning i et fastliggende forsøg, «Oberacker»,
ved Inforama Ruetti i Zollikofen (nær Bern) siden 1994. Den
let humusholdige sandblandede
lerjord er en dyb og næringsrig
jord. De resultater, der er opnået
indtil nu, viser, at kontinuerlig
direkte såning over lang tid er
et alternativ til traditionel jordbearbejdning med pløjning: direkte såning er klar til at blive
indført i praksis i jordbruget, det
fører til en biologisk aktiv jord
med en stabil struktur, der derfor
kan tåle stor belastning, reducerer risikoen for jorderosion, antallet af passager med maskiner
og forbruget af brændstof og giver en generelt mere positiv livscyklusvurdering (Schaller et al.,
2006).
Efter en omlægningsperiode
på 7 år blev der ved direkte så-
ning opnået lidt højere udbytter af en tilsvarende kvalitet på
grund af, at jordens vandholdende evne blev forbedret og
udnyttelsen af kvælstoffet blev
forhøjet. I begge dyrkningssystemer blev der kun tilført ca.
60% af normalmængde kvælstofgødning. Begge systemer
er ved at blive yderligere etableret og optimeret med hensyn
til miljømæssig bæredygtighed
og energiforbrug ved at medtage bælgplanteafgrøder, anvende
ammoniumbaseret kvælstofgødning og ved i væsentligt omfang
at reducere anvendelse af glyfosat i direkte såning og bearbejdningsintensiteten i konventionel bearbejdning med pløjning
(Sturny et al., 2007).
Anvendelsesmuligheder og
betydning for Conservation Agriculture
I kantonen Bern er ”Conservation tillage” blevet støttet gennem
økonomiske støtteordninger siden 1993 (Schwarz et al., 2007)
- herunder en landmand-tillandmand-fremgangsmåde. De
Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk
TEMA: JORD
Improve long-term soil fertility
involverede landmænd forpligter sig til at blot at løsne jorden
overfladisk i overgangsfasen
fra et pløjet system til et pløjefrit system eller til at afstå fra at
løsne jorden ved direkte såning
eller plantning uden at forstyrre
jorden. Innovative maskinstationer ydede et værdifuldt bidrag
til at fremme pløjefri teknikker
blandt landmændene. Samtidig
blev den landsdækkende opmærksomhed omkring pløjefri
dyrkning med succes øget gennem rådgivning, publikationer,
markforsøg og demonstrationsparceller, markvandringer samt
gennem den nationale diskussionsplatform SWISS NO-TILL
(http://www.no-till.ch). Arealet
som dyrkes med direkte såning er konstant blevet forøget
og har nået 17.000 ha eller næsten 5% af den dyrkbare jord. I
nogle egne af Schweiz har andelen af pløjefri marker nået 10%
(Schneider et al., 2010).
Paragraf 77a/b i den føderale
lov om landbrug har siden 2008
fastlagt, at der afsættes føderale midler (80%) til at supplere kantonernes støtteordninger
(20%). Kantonen Bern har derfor igangsat et seksårigt ”Soil
Support Program”, hvor landmænd og jordeksperter følger
en omfattende og bæredygtig
problemløsende fremgangsmåde til beskyttelse af jorden ved
grænsefladen mellem vand og
luft. Det er baseret på frivillig
deltagelse og giver økonomisk
tilskyndelse til at implementere
forskellige tiltag, der vedrører
dyrkningssystemer, der beskytter jorden (”reduceret jordbearbejdning ”strip-tillage”, og direkte såning), til at gendanne
organisk materiale (sædskifte,
jorddækning om vinteren, ud-
læg af efterafgrøder, undladelse af brug af herbicider, kompostering af husdyrgødning) og
til at tilskynde til at bruge teknikker til at reducerer ammoniakfordampningen. Dette katalog over tiltag er en del af et
programkoncept, som, sammen
med elementer inden for uddannelse og formidling, udgør en
generel landmand-til-landmandfremgangsmåde sammen med
en overvågning af indvirkninger
på jorden, der omfatter plantebeskyttelse og målinger af påvirkninger. Når programmet er
afsluttet i 2015, bør disse tiltag
være økonomisk gennemførlige
uden yderligere støtteordninger
og bør fortsættes. Det åbner således muligheder for at udbrede ”conservation agriculture”
til hele arealet af dyrkbar jord.
I dag er ca. 7% af den dyrkede
jord i Bern dyrket ved direkte
såning.
Konklusion
På nationalt niveau inden for
landbrugspolitikken og betalingsrammerne for 2014-2017
blev et nyt værktøj, der omfatter
”betaling for effektiv anvendelse af ressourcer”, introduceret i
2014; dette indeholder adskillige tiltag, der er afledt af elementer fra ”Bern Soil Support Program”.
Litteratur
Schaller B, Nemecek T, Streit
B, Zihlmann U, Chervet
A & Sturny WG. 2006.
Life cycle assessment of
a system under no-tillage
and ploughing. AGRARForschung. 13(11/12): 482-487
(in German and French).
Schneider F, Ledermann T, Fry
P & Rist S. 2010. Soil Con-
Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk
Figur 1. Vinterhvede – der bruges en tredjedel af udsædsmængden – præcisionssåning direkte i en etableret dækafgrøde,
bestående af ni arter. Grøngødningsplanterne fryser væk i løbet af vinteren og giver
beskyttelse mod bl.a. jorderosion, pesticidafstrømning og kvælstofudvaskning. Foto:
W.G. Sturny.
servation in Swiss agriculture – approaching abstract
and symbolic meanings in
farmers’ life-worlds. Land
Use Policy. 27(1): 332-339.
Schwarz R, Chervet A, Hofer
P, Sturny WG & Zuber M.
2007. The canton of Berne
promotes conservation of
natural resources. Revue suisse Agric. 39 (3): 117-122
(in German and French).
Sturny WG. 1982. Sugarbeet
(Beta vulgaris L.) production
under minimum and zero tillage. M.Sc. thesis, University
of Manitoba, Winnipeg: 147
p.
Sturny WG, Chervet A, Maurer-Troxler C, Ramseier L,
Mueller M, Schaffluetzel R,
Richner W, Streit B, Weisskopf P & Zihlmann U. 2007.
Comparison of no-tillage
and conventional plow tillage – a synthesis. AGRARForschung. 14 (8): 350-357
(in German and French).
■
2015
37
6