WORKZ 2015

WORKZ 2015
INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER
2
1
INDHOLD
Om Workzside 4
Strategi og Innovation
side 6
Skræddersyede spilside 26
Udrulning og forandringskommunikation
side 8
Tag Ansvar™side 28
Ledelsesudvikling og træning
side 10
Ways of Working™
side 30
Kulturforandring og formidling
side 12
Engage and Deliver™
side 32
Ledelsessimulationerside 14
War Room™side 34
Gamechangers™side 16
Procesværktøjerside 36
Wallbreakers™ side 18
Seven Cs™side 38
Playmakers™side 20
Bridge Builder™side 40
Timekeepers™side 22
Story Line™side 42
Streamliners™side 24
Medarbejdereside 44
2
FORANDRING GENNEM INVOLVERING
Mange organisationer forbløffes over, at væsentlige dele af
deres strategi aldrig bliver realiseret. Eller at ønskede kulturforandringer og adfærdsændringer ikke materialiserer
sig i hverdagens praksis. Kæden fra intention over opstart
og implementering til forankring og resultater er ofte svag
eller ligefrem knækket.
Derfor er involvering omdrejningspunktet for den måde,
vi arbejder på i Workz. Det handler om at skabe løsninger
sammen med folk i stedet for til folk. Det handler om at
skabe aktive medfortællere frem for passivt publikum.
Og det handler om at erstatte passiv formidling med refleksiv læring. Vi tror på det kreative menneske.
Vi tror på, at en væsentlig årsag til svag forandringskraft er
manglende involvering. Det er vores erfaring, at de fleste
folk godt kan lide forandringer, men at meget få kan lide
at blive forandret. Vi søger alle et meningsfuldt arbejdsliv,
hvor vi kan bidrage til at gøre en forskel, og hvor vi oplever
samhørighed og medejerskab.
I det følgende fortæller vi lidt mere om vores tilgang,
ydelser og redskaber. God fornøjelse.
3
FORANDRINGSBUREAUET WORKZ
Workz er et forandringsbureau med speciale i involvering.
Vi hjælper vores kunder med at lykkes med deres
strategiske forandringer.
Vi arbejder med alle led i forandringsprocessen med afsæt
i medejerskab og aktiv involvering af ledere, medarbejdere
og andre interessenter.
Vi bidrager med rådgivning, facilitering, konceptudvikling
og ledelsesudvikling. Ofte med filmproduktion, læringsspil
eller involverende procesværktøjer som understøttende
elementer i en integreret løsning.
Vi har Danmarks største og mest erfarne designteam inden
for ledelsessimulationer og læringsspil, og vi tilbyder en
bred portefølje af trænings- og udviklingsværktøjer inden
for bl.a. forandringsledelse, projektledelse, strategiarbejde
og innovation.
4
Vores afsæt er et solidt tværfagligt fundament inden for
organisationspsykologi, forandringsledelse, innovation og
design samt en værktøjskasse, der kombinerer kreative
spildynamikker med filmbranchens virkemidler inden for
kommunikation og storytelling.
Vi har fornøjelsen af at løse opgaver for hovedparten af
Danmarks største virksomheder samt et bredt udsnit af
den offentlige sektor. I udlandet bruges vores koncepter til
involverende forandring i internationale virksomheder samt
af vores partnere i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig,
England, Holland og USA.
Workz A/S er en selvstændig virksomhed, ejet af en kreds
af partnere.
STRATEGIARBEJDE
OG ANALYSE
INNOVATION OG
CO-CREATION
LÆRING OG
FORMIDLING
UDRULNING OG
FORANDRINGSLEDELSE
KULTURFORANDRING OG
FORBEDRING
TRÆNINGS- OG
UDDANNELSESPROGRAMMER
FORANDRINGSKOMMUNIKATION
OG FILM
LEDELSES- OG
TALENTUDVIKLING
5
STRATEGI
AT SÆTTE KURSEN – STRATEGI OG INNOVATION
STRATEGIARBEJDE OG ANALYSE
Strategi handler om at navigere i en turbulent verden.
Om at sætte retning og kombinere visionære ambitioner
med en pragmatisk respekt for det muliges kunst. En god
strategi forudsætter både indsigt og udsyn. Hvor er organisationen i dag? Og hvilke muligheder og trusler venter bag
horisonten?
Strategi handler om intention — koblingen mellem hvorfor og hvad. Hvad er det for en løsning, organisationen vil
bringe til verden? Og hvilket problem er det ambitionen at
løse? De bedste strategier er korte og enkle, men det er en
svær kunst at sætte en skarp kurs i en turbulent verden.
Workz er eksperter i at navigere i kompleksiteten og gøre
strategien fokuseret og skarp.
VI HJÆLPER MED...
Den gode strategiproces: Tilrettelæggelse og facilitering
af strategiprocessen med involvering af interne og
eksterne interessenter frem mod en fokuseret, enkel
og eksekverbar strategi.
Økosystem-analyse: Afdækning af organisationens
interne og eksterne “økosystem” herunder identifikation
af strategiske flows og udviklingspotentiale.
Udsyn: Kortlægning af det strategiske potentiale, hvor
trend- og scenariearbejde kvalificeres gennem en
Warroom-simulering af mulige markedsudviklinger
og konkurrentstrategier.
Fra strategi til eksekvering: Meningsfuld formidling af
strategien samt tilrettelæggelse af lancering og
eksekvering.
6
I OG INNOV
INNOVATION OG CO-CREATION
Med vores afsæt i involvering løser vi innovationsopgaver
med brugerindsigt, co-creation og eksekverbarhed i højsædet. Vores tilgang er struktureret og resultatorienteret, og
vi har en omfattende værktøjskasse til blandt andet radikal
innovation, servicedesign og udvikling af innovationskultur.
Vores tværfaglige team kombinerer en unik palette af
innovationskompetencer – fra garvede konceptudviklere
og interaktionsdesignere til eksperter i brugeranalyser
og innovationsledelse med erfaringer fra nogle af de
fremmeste danske og internationale innovationsmiljøer.
For os er innovationsarbejde tæt koblet til forretningsudvikling og eksekveringsevne. Derfor er det særligt vigtigt
med en involverende tilgang, hvor koncepterne kvalitetssikres gennem slutbrugerinddragelse, og hvor der skabes
ejerskab hos de nøglepersoner, der skal implementere de
nye løsninger. Et af vores specialer på dette felt er involvering i stor skala f.eks. i forbindelse med borgerinddragelse
i den offentlige sektor samt aktiv medarbejder- eller
medlemsinvolvering i store organisationer.
VI HJÆLPER MED...
Innovationsstrategi og -organisering: Assistance med udvikling af overordnet innovationsstrategi samt etablering
af strukturer og processer for håndtering af innovation.
Innovationsledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af
uddannelsesprogrammer og ledelsesudvikling med
fokus på innovation management og ledelse af innovationsprocesser.
Innovationskultur: Identifikation af barrierer for innovation
samt udvikling og understøttelse af en innovationskultur
i organisationen.
Innovationstræning: Træning af medarbejdere i alle
aspekter af innovationsarbejde, herunder strukturering af
innovationsprocesser, analyse, ideudvikling, kvalificering
og præsentation samt forståelse af medarbejderens rolle
som innovationsagent.
Nye koncepter: Konceptudvikling samt tilrettelæggelse
og afvikling af co-creation-udviklingsprocesser med
interne og eksterne aktører.
Brugerindsigt og -involvering: Indsigt i brugerbehov i en
kombination af analysearbejde og direkte involvering
med afsæt i servicedesign.
7
UDRULNIN
AT EKSEKVERE OG SKABE MENING – UDRULNING OG FORAND
UDRULNING OG FORANDRINGSLEDELSE
Det kan være vanskeligt at sætte den rigtige kurs, men det
hårde arbejde starter for alvor, når ambitioner og visioner
skal omsættes til eksekverbare planer og konkrete handlinger. Erfaringer fra utallige forandringsprojekter i en bred
vifte af Danmarks og Nordens største organisationer har
lært os, at denne opgave kræver vedholdenhed, pragmatisme og en dyb respekt for den travle hverdag i organisationen.
VI HJÆLPER MED...
Vores bistand handler ofte om at skærpe fokus (mange
forandringsprojekter har uklare begrundelser og målsætninger), forenkle (man overvurderer let, hvor mange initiativer organisationen kan håndtere på samme tid), bygge
momentum (afsættet er afgørende) og involvere (for at
skabe et bredt og aktivt ejerskab).
Involvering og træning af ledere: Involvering af chefer og
ledere, herunder udvikling og afvikling af træningsforløb,
der både ruster dem til at tage hånd om forandringsprocessen og nye lederroller. Typisk inddrager vi læringsspil
og ledelsessimulationer i træningen.
Forandringsdesign: Tilrettelæggelse og opstart af implementeringsmodel og -proces, herunder organisatorisk
design, porteføljestyring og eksekveringsplan.
Kick-offs: Design, forberedelse og afvikling af lederkonferencer og stormøder med fokus på koblingen til den
overordnede eksekveringsplan og forandringskommunikation.
Medarbejderinvolvering: Design, produktion og udrulning
af involveringskoncepter, der effektivt kommer bredt ud
til organisationens medarbejdere med nærvær, relevans
og mening.
8
NG OG FOR
DRINGSKOMMUNIKATION
FORANDRINGSKOMMUNIKATION OG FILM
Forandringskommunikation handler om at skabe en klar
kobling fra, hvad der skal gøres, og hvorfor det er vigtigt,
til hvad det betyder for den enkelte modtager, og hvordan
de kan bidrage. Der skal skabes mening, identifikation og
relevans.
Workz har bl.a. sine rødder i filmbranchen, og vi tilbyder
en stærk kombination af ekspertise inden for storytelling,
retorik og manuskriptudvikling med solidt håndværk inden
for filmproduktion, grafisk design og visuel formidling.
Til forskel fra traditionelle kommunikations-, design- og
reklamebureauer er vores løsninger tæt koblet til de
kernekompetencer, vi har som forandringsbureau inden for
forandringsledelse, HR og organisationspsykologi.
Vi løser strategiske kommunikationsopgaver i flere af
Nordens største virksomheder bl.a. inden for sektorer som
farma, service og finans.
VI HJÆLPER MED...
Kernefortælling: Udvikling af en strategisk kernefortælling, der skaber et stærkt og fokuseret afsæt for den
samlede vifte af kommunikationsaktiviteter.
Kommunikationsplan: Udarbejdelse af en effektiv og
konsistent kommunikationsplan, der understøtter de
løbende eksekveringsaktiviteter.
Filmproduktion: Totalleverance fra manuskriptudvikling
og tilrettelæggelse til optagelse og post-produktion.
Vi har et specialiseret AV-team på området samt eget
produktionsudstyr og klippefaciliteter.
Grafisk design og visualisering: Visuel understøttelse af
forandringskommunikationen, fra logodesign og visuel
identitet til implementering.
Toplederkommunikation: Taleskrivning og udarbejdelse
af præsentationer, herunder performance-træning og
personinstruktion i forbindelse med filmproduktioner.
9
LEDELSES
AT SKABE FORUDSÆTNINGER OG SIKRE FREMDRIFT – LEDEL
LEDELSES- OG TALENTUDVIKLING
Vi træner den sammenhængende “ledelsesmuskel” i
organisationen ud fra ønsket om at løfte organisationens
evne til at eksekvere strategi. For os handler ledelsesog talent-udvikling om at skabe klare koblinger mellem
ledelsesroller, ansvarsfordeling og ledelseskultur. Og en
kobling der ruster organisationen til at løfte nuværende og
kommende ledelsesmæssige udfordringer.
Vores team tæller en række erfarne organisationspsykologer og eksperter i ledelsesudvikling, der tidligere
har siddet med det faglige ansvar for talent- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks største organisationer. Yderligere har vi stor erfaring med at, anvende samarbejdsprocesser fra filmproduktion arbejdet med ledelsesudvikling gennem intensive filmmarathons, hvor
deltagerne udfordres både foran og bag kameraet.
Vores løsninger trækker gerne på Workz’ portefølje af
ledelsesspil og simulationsværktøjer, der både accelererer
engagement, læring og netværksdannelse.
10
VI HJÆLPER MED...
Ledelsesudvikling: Ledelsesudvikling er en fælles faciliteret proces, som hjælper ledelsen med at skabe klarhed omkring roller og ansvar i forhold til den gældende
strategi. Vi udfordrer og udfolder værdier, kompetencer
og forventninger til ledelse på forskellige niveauer og
skaber sammenhæng og eksekveringskraft.
Talentudvikling: Tilrettelæggelse og afvikling af talentprogrammer fra programdesign til træning og netværkspleje. Talentarbejdet knyttes tæt til de strategiske prioriteringer, således at talenterne bliver en nøgleressource
som forandringsagenter. Talentudvikling er en væsentlig
investering for virksomhederne, der er i stærk konkurrence om fremtidens stærkeste talenter. Workz sikrer
med sin erfaring integration mellem strategi, forretning
og talenternes unikke behov.
SUDVIKLIN
LSESUDVIKLING OG TRÆNING
TRÆNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAMMER
Vi er eksperter i læringsdesign og tilrettelæggelse af
trænings- og uddannelsesforløb. Og vi holder rigtig meget
af at varetage rollen som underviser og facilitator.
VI HJÆLPER MED...
Vores tilgang kombinerer moderne didaktik og involverende
læringsværktøjer med en tæt kobling til strategi og aktuelle udfordringer. Fra intensive træningsforløb i forandringsledelse og strategieksekvering til længere akademiog uddannelsesforløb inden for bl.a. projektledelse,
porteføljestyring, service management, bæredygtighed
og salgstræning.
Onboarding: Introduktionsforløb til nye kolleger samt
medarbejdere, der skifter funktion.
Et af vores specialer er løsninger, der fungerer i internationale, tværkulturelle organisationer, samt forløb, der retter
sig imod medarbejdergrupper med en stærk fagkultur og
en skepsis over for traditionel undervisning.
Lederuddannelse: Design og afvikling af interne kurser
og uddannelsesforløb for chefer og ledere med tæt
knytning til strategi og egen praksis.
Træningsprogrammer: Intensive træningsforløb, der
ruster ledere og medarbejder til nye opgaver, arbejdsgange og systemer.
Projektledelse: Tilrettelæggelse og afvikling af
uddannelsesprogrammer for projektledere med fokus
på bl.a. team performance, interessenthåndtering,
projektstyring eller porteføljestyring.
11
KULTURFO
AT ENGAGERE OG FORANKRE – KULTURFORANDRING OG FO
KULTURFORANDRING OG FORBEDRING
“Culture eats strategy for breakfast” lyder et klassisk citat
fra Peter Drucker. Organisationskultur er på godt og ondt
en meget stærk kraft, som kun vanskeligt lader sig ændre.
Vi har stor respekt for udfordringerne ved at arbejde med
kulturforandringer, og vores erfaring er, at det er afgørende
med aktiv involvering og en tæt kobling til hverdagens
travle praksis og ledelsesadfærd.
VI HJÆLPER MED...
Vi arbejder med kultur, både i forbindelse med værdiarbejde og udrulning af nye brands, og når organisationer
ønsker at styrke specifikke kulturelementer f.eks. sikkerhedskultur, innovationskultur, kundefokus eller servicekultur.
Forbedringskultur: Tilrettelægge og afvikle optimeringsog lean-processer med fokus på at skabe og understøtte
en varig forbedringskultur.
Et andet område, vi arbejder med, er forbedringskultur
f.eks. til understøttelse af indsatsen inden for lean, Six
Sigma eller Operational Excellence. Vi hjælper med at
tilrettelægge og afvikle forløb, der forankrer en igangværende forbedringsindsats effektivt i kulturen.
12
Kundefokus: Styrke kundeforståelse og -fokus, som
afsæt for bedre service samt brugerorienteret forretningsudvikling og innovation.
Sikkerhedskultur: Forbedre hverdagens sikkerhedskultur
gennem afdækning af uhensigtsmæssig adfærd via aktiv
involvering af medarbejdere, ledere og leverandører.
ORANDRIN
ORMIDLING
LÆRINGS- OG FORMIDLINGSDESIGN
“Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår” skrev Confucius angiveligt for knap
2.500 år siden. Med afsæt i involvering og en stærk faglig
baggrund i spildesign og didaktik udvikler vi lærings- og
formidlingskoncepter, både til brug internt i egen organisation og til ekstern anvendelse.
Vi samarbejder tæt med de førende forskningsmiljøer på
området og har udviklet en lang række digitale og fysiske
løsninger til virksomheder samt undervisnings- og
uddannelsessektoren, hvor vi har stor erfaring med at
formidle komplekse emner til børn og unge.
VI HJÆLPER MED...
Interaktiv formidling: Udvikling af digitale formidlingskoncepter med vedkommende kommunikation og høj
grad af brugerinvolvering. Fra udvikling af læringsuniverser og oplysningskampagner til anvendelse
af sociale medier og mobile platforme.
Spilbaserede undervisningsmidler: Rådgivning og
udvikling inden for digitale og blended learning-undervisningsmidler med inddragelse af spildynamikker
(gamification).
13
LEDELSES
VI TRÆNER LEDERE MED SIMULATIONSSPIL
Læringsspil og simuleringer kan noget særligt. Komplekse
og abstrakte emner bliver enkle og nærværende, og ny
indsigt opstår gennem perspektivskift og muligheden for at
høste lærerige erfaringer i en simuleret ramme, hvor det er
matadorpenge og spilbrikker, der er på spil frem for rigtige
kolleger og budgetter. Deltagerne opbygger “scenarie kompetence”, der ruster dem til at tage bedre og mere
kvalificerede beslutninger som ledere. Og så skaber
spillene en stærk fælles reference, der sætter en dagsorden og styrker videndeling i orginasitionen.
Vi har udviklet en række populære simulationsspil, der
bruges til leder- og talentudvikling i en bred kreds af
store danske og internationale organisationer. Spillene er
anvendt af mere end 10.000 ledere og findes på en række
sprog, herunder dansk, engelsk, fransk, svensk og tysk. Vi
har stor erfaring i at sammensætte workshops og uddannelsesforløb, hvor simulationerne kan indgå. Ved at blive
certificeret hos os kan I selv blive i stand til at facilitere
simulationerne internt i jeres organisation.
Vores ledelsessimulationer er alle opbygget som fysiske
brætspil. Vi har fravalgt rene digitale løsninger i denne
sammenhæng, fordi det er vores og vores kunders erfaring,
at noget vigtigt går tabt, når der kommer skærme mellem
deltagerne. Det fysiske udgangspunkt skaber et særligt
læringsrum med nærvær og autenticitet, som ikke lader
sig overføre til e-learning eller virtuelle platforme.
14
Vores generiske ledelsessimulationer anvendes til tre
forskellige formål:
Kompetenceudvikling: Som læringskoncept i lederog talentudviklingsforløb med fokus på styrkelse af
personlige ledelseskompetencer. Anvendt i denne
sammenhæng kombinerer vi som regel ledelsessimulationerne med andre undervisningsformer, individuel
coaching/opfølgning samt profilværktøjer som DiSC.
Forandringsunderstøttelse: Som understøttelse af en
specifik forandringsproces, hvor spillene giver et stærkt
fælles afsæt. Dels etableres en fælles reference og et fælles sprog, og dels bidrager spilprocessen til at udarbejde
og kvalificere implementeringsplaner og ledelseshandlinger. Således anvender en af vores største kunder
forandringsledelsesspillet Wallbreakers, hver gang de
igangsætter arbejdet med lean i en ny forretningsenhed.
Organisations- og ledelsesudvikling: Som løftestang for
organisations- og ledelsesudvikling, hvor der er fokus på
ledelsesværdier, ansvarsområder og strategiunderstøttelse. I denne sammenhæng kan vores ledelsessimulationer hjælpe med at ryste en chef- eller ledergruppe
sammen og skabe et fælles handlegrundlag f.eks. med
fokus på bedre tværgående samarbejde, opbygning af en
projektkultur eller et stærkere kundefokus.
Po
r
g
rin
st
y
lje
fø
te
g
rin
st
y
ce
ce
e
ls
an
rm
fo
Pe
r
ur
Re
ss
o
m
Te
a
g
in
vo
lv
er
e
ls
de
g
in
ve
r
ek
le
in
de
le
le
na
Pe
rs
o
nt
ss
e
re
te
In
gs
in
dr
Fo
ra
n
ks
ie
eg
St
ra
t
SSIMULAT
Vores fem ledelsessimulationer dækker tilsammen de
mest væsentlige ledelseskompetencer.
15
GAMECHA
GAMECHANGERS™
FÅ STRATEGIEN EKSEKVERET
“Gamechangers skaber præcist de
dialoger, jeg havde håbet på.”
- Thomas Jahrl, partner,
Svenska Konsulthuset
Gamechangers fokuserer på, hvordan man kan engagere
og påvirke interessenter, når store tværgående initiativer
skal lykkes. Spillet træner, hvordan man på en både fast
og fleksibel måde kan navigere i parallelle dagsordner og
opbygge den nødvendige tillid til sig selv og til strategien.
MUST WIN BATTLES
Indføring af lean, udrulning af bæredygtighed eller opbygning af en ny salgsplatform kan være indlysende rigtigt for
en virksomhed. Alligevel går det tit galt med eksekveringen. Fordi strategiske initiativer, der går på tværs af organisationen, ofte er så gennemgribende, at det er nødvendigt
at ændre fundamentalt på måden, der arbejdes på samt
at flytte på de pejlemærker, der navigeres efter i andre
afdelinger. Det kræver ledere, der kan opbygge koalitioner
og skabe tillid – til strategien, til fremtiden og til sig selv
som ledere.
FASTHOLDE MOMENTUM
I Gamechangers trænes deltagerne i at bruge forskellige
indflydelsesstile og modeller til konflikthåndtering. De
lærer at sikre fremdrift ved at identificere, forstå og engagere de mennesker, der er nødvendige som ambassadører
og aktive medspillere. Der fokuseres på, hvordan man kan
spotte og handle på modstand og de forhold, der kan gå
imod det strategiske initiativ. Deltagerne får desuden
mulighed for at reflektere over, hvornår det er klogt at
være fleksibel, og hvornår det giver mening at stå fast.
16
ANGERS
SPILLET
Deltagerne får ansvaret for at gennemføre en strategisk
forandring i en fiktiv organisation. De skal få mennesker
med forskellige motiver og succesfaktorer til at arbejde for
strategien.
Undervejs bliver de målt på deres evne til at skabe resultater og relationer. Samtidig skal de indpasse det strategiske
initiativ i en række konkurrerende dagsordener og forholde
sig til en topledelse, der har flyttet sit fokus til andre
vigtige opgaver.
ANVENDELSE
▪▪ Som opstart til udrulning af strategiske initiativer.
▪▪
Til forankring af strategiske initiativer.
▪▪
Som skræddersyet træning til ledere og specialister.
▪▪
Som led i et generelt program for lederudvikling.
FAKTA
▪▪ Spilles i grupper a 3-5 deltagere med op til 20 deltagere
per spil.
I første fase af spillet handler det om at opbygge og bruge
sit netværk i organisationen. Det sker ved at kommunikere
med og engagere interessenter samt ved at igangsætte
handlinger, der passer med deres succesfaktorer.
▪▪
Kan spilles på 4-7 timer eller indarbejdes i et 2-3 dages
uddannelsesmodul.
▪▪
Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres
egne undervisere.
I anden fase handler det om at høste resultater, fastholde
momentum og integrere initiativet i organisationens relevante systemer og daglige rutiner.
▪▪
Findes på engelsk og en udgave på tysk kommer senere
i 2014.
Læs mere på www.workz.dk/gamechangers
TEORIEN
Gamechangers er baseret på anerkendte teorier og modeller inden for forhandling, konflikthåndtering, indflydelsesstile og forandringsledelse. Herunder bl.a. Richard Shell,
Thomas-Kilmann, John Kotter og Stephen Bungay.
17
WALLBRE
WALLBREAKERS™
FORANDRINGSLEDELSE PÅ SPIL
“Spillet har fungeret som en perfekt
ramme for forståelsen af den dynamik,
der er på spil i en forandringsproces, og for
betydningen af en ledelse, der tager vare
på den menneskelige dimension.”
- Torben Petersen, Senior HR-consultant,
Danfoss
Wallbreakers er et læringsspil, der bruges til at træne
implementering af forandringer. Det sætter fokus på forandringsmodstand og motivationsfaktorer og på, hvordan
man ændrer modstand til forståelse og accept.
FORANDRING VÆKKER MODSTAND
De fleste store forandringsprocesser fører til frustration,
modstand og nedsat produktivitet. Det er en naturlig del af
alle forandringsprocesser.
Om forandringen får en succesfuld opstart, implementering og forankring afhænger af, hvor godt ledelsen håndterer den menneskelige dimension i forandringsprocessen.
TRÆNING I FORANDRINGSLEDELSE
Wallbreakers fokuserer på, hvordan målrettet arbejde med
forandringsledelse kan sikre den motivation, der gør, at
forandringen faktisk gennemføres.
Spillet giver deltagerne mulighed for at øve sig i nogle af
de sværeste ledelsesdiscipliner og reflektere over, hvilke
ledelsesstile, der virker bedst i forskellige faser af en
forandringsproces. Spillets metafor og proces sikrer en
kobling til de væsentlige forandringer, deltagerne selv har
ansvaret for til dagligt.
SPILLET
Spillet er bygget op omkring en realistisk case og deltagerne arbejder i grupper a 3-6 personer. Sammen skal de
løse en række komplicerede ledelsesmæssige udfordringer
og samtidig lede en gruppe medarbejdere gennem opstart,
implementering og forankring af en stor forandringsproces.
18
EAKERS
Der arbejdes bl.a. med forandringsintensitet, prioritering
af ressourcer, kommunikation og håndteringen af medarbejdernes personlighedstyper og individuelle behov.
ANVENDELSE
▪▪ Til ledere, projektledere og medarbejdere involveret i
forandringsprocesser.
TEORIEN
Wallbreakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, ledelse, organisationskultur og forandringsprocesser, herunder Myers-Briggs, Edgar Schein, John
Kotter, Rick Maurer og Daniel Goleman.
▪▪
Som led i generel lederudvikling.
▪▪
Som led i store forandringer – f.eks. implementering
af lean.
REFERENCER
Tusindvis af ledere og medarbejdere har allerede spillet
Wallbreakers. Danske Bank, DR, Arla, ISS, TDC, CSC og
Danfoss er blandt de virksomheder, der anvender
Wallbreakers i deres arbejde med forandringsledelse.
FAKTA
▪▪ Et spil kan anvendes af 12-24 personer.
▪▪
Flere spil kan afvikles parallelt.
▪▪
Tager 1-1½ dag at spille.
▪▪
Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jer.
▪▪
Findes på dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk. Udgave på finsk og hollandsk kommer i løbet af 2014.
▪▪
Tilpasses jeres ønsker om fokus.
Læs mere på www.workz.dk/wallbreakers
19
PLAYMAK
PLAYMAKERS™
TEAMSAMARBEJDE OG
INTERESSENTHÅNDTERING
“Spillet lærer deltagerne, at det ikke er
nok at være en dygtig ekspert. Man skal
også kunne håndtere interessenter,
kommunikation og motivation og samtidig
kunne styre tid, kvalitet og ressourcer. Vi
bruger derfor også Playmakers til at
snakke ledelsesteori og personlig
lederadfærd.”
- Allan Vestergaard, Koncern HR Organisation, Ledelse & Procesoptimering, Region
Midtjylland
20
Playmakers er et læringsspil, der fokuserer på ledelsesdelen i projektledelse. Et redskab til at lære at håndtere
interessenter, motivationsfaktorer, teamsamarbejde, forventninger og skiftende dagsordener i projektledelse.
FLERE NIVEAUER
Projektledere står ofte med et dilemma. De har ansvaret
for at levere en ydelse med givne rammer for kvalitet, tid
og budgetter. De har projektmedarbejdere, der skal levere,
men som de ikke har det formelle ledelsesansvar for. Og
de refererer selv til en styregruppe, der løbende kan ændre
projektets mål og retning. Samtidig skal de håndtere interessenter med modsatrettede agendaer, som kan påvirke
projektet negativt. Det medfører ofte, at projektlederen
mister implementeringskraft.
MOTIVATION
God projektledelse kræver projektledere, der kan begå sig
strategisk, og som ved noget om ledelse. Med Playmakers
lærer man at håndtere afgørende succesfaktorer som forventningsafstemning, interessenthåndtering, motivation,
konflikthåndtering og kommunikation. Spillet sætter fokus
på, at projektledelse handler om mere end budgetter,
ressourcefordeling og tidsstyring. Det skaber desuden et
trygt forum, hvor man kan diskutere sine udfordringer med
andre projektledere.
SPILLET
Gennem tre faser skal deltagerne lede et fiktivt projekt,
som ændrer karakter, efterhånden som uforudsete problemer opstår. Deltagerne deles i grupper og skal både
forholde sig til den langsigtede styring samt de akutte
KERS
kriser og ledelsesmæssige udfordringer. Playmakers
træner deltagerne i at analysere, genkende og håndtere
dilemmaer i projektledelse.
TEORIEN
Playmakers er baseret på anerkendte teorier om personlighedstyper, team-samarbejde og gruppedynamik - herunder
Daniel Goleman, J.R. Katzenbach og Bruce W. Tuckman.
Spillet er opbygget, så det følger de mest udbredte projektmodeller.
REFERENCER
Playmakers er blevet brugt til at udvikle ledere og til at
uddanne projektledere i bl.a. Danfoss, ISS, DSB, CBS,
Københavns Universitet og Region Midt.
ANVENDELSE
▪▪ Til træning af ledere, projektledere og styregrupper.
▪▪
I et generelt uddannelsesforløb for projektledere.
▪▪
Som et selvstændigt træningsforløb i projektledelse.
▪▪
Som led i organisationsudvikling.
FAKTA
▪▪ Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere.
▪▪
Der kan køres flere spil parallelt.
▪▪
Tager 4-6 timer at spille.
▪▪
Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer
jeres egne undervisere.
▪▪
Findes på dansk og engelsk.
Læs mere på www.workz.dk/playmakers
21
TIMEKEEP
TIMEKEEPERS™
PLANLÆGNING OG RISIKOHÅNDTERING
“I en driftsorienteret organisation som
ISS er det vigtigt med konstant projektfremdrift. Vores projektledere skal bevare
overblikket og målfokus på projekter, der
skal gennemføres under konstant
forandring og i hård konkurrence om
ressourcerne. Vi bruger Timekeepers til
at træne dem, så de ved, hvordan de skal
agere, når det uventede indtræffer.”
- Bo Klemmensen, Excellence Manager
Business Development,
ISS Facility Services A/S
22
Timekeepers er et simulationsspil, der sætter fokus på
styringsdelen af projektledelse. Et redskab, der bruges til
at træne projektledere i risikohåndtering og i at balancere
mellem langtidsplanlægning og ad hoc-styring.
RISIKO OG USIKKERHED
En af projektlederens mest centrale opgaver er planlægning og ressourcestyring. Men projekter ændrer ofte
betingelser undervejs. De kan blive ramt af forandringer i
organisationen, nye krav fra kunden, skærpede markedsvilkår eller ændringer i projektteamets sammensætning.
Det kræver projektledere, der kan risikostyre, og som kan
lægge planer, der på én gang er både robuste og fleksible
– også når det uventede indtræffer.
TRÆNING I PROJEKTSTYRING
Timekeepers giver deltagerne et trygt forum, hvor de kan
øve sig i styringsmetoder og styringsstrategier. Spillet
træner deltagerne i planlægning og ressourcestyring,
og i hvordan man som projektleder forbereder sig på de
interne og eksterne risici, der kan true ens projekt. Spillet
er bygget op, så deltagerne får umiddelbar feedback på
deres handlinger. Dermed dannes rum for refleksion over
de udfordringer, de selv møder i deres daglige arbejde som
projektledere.
PERS
SPILLET
Timekeepers er bygget op omkring en konkret case. Deltagerne arbejder i grupper á 3-5 personer, som i fællesskab
varetager rollen som projektleder. Hver gruppe skal få et
team til at levere et antal opgaver. Undervejs skal gruppen
forholde sig til uforudsete hændelser, mens de løbende
bliver målt på deres evne til at overholde deadlines og
budget, levere den aftalte kvalitet og sikre goodwill for
projektet i organisationen. En række sideøvelser kan vælges til efter behov. Det er også muligt at få skræddersyet
øvelser, der passer til jeres organisation.
TEORI
Timekeepers bygger på anerkendte modeller inden for
projektledelse. Det er ikke nogen forudsætning, at deltagerne er certificerede projektledere eller har arbejdet med
redskaber som Kritisk Vej, PERTH, Gantt-skemaer m.m.
REFERENCER
Timekeepers er blevet brugt til at uddanne projektledere
i bl.a. Dansk IT, ISS og DSB IT. Det indgår fast i KMDs
projektlederuddannelse.
ANVENDELSE
▪▪ Som led i organisationsudvikling.
▪▪
Til uddannelse og træning af nye projektledere.
▪▪
Til at skabe fælles referenceramme blandt projektledere og projektdeltagere.
▪▪
Som team-øvelse ved indførelse af nye
projektstyringsmodeller.
FAKTA
▪▪ Et spil kan anvendes af 3-5 deltagere.
▪▪
Flere spil kan afvikles parallelt.
▪▪
Tager 4-6 timer at spille.
▪▪
Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer
jeres undervisere.
▪▪
Kan spilles med tilpassede eller skræddersyede
sideøvelser.
▪▪
Findes på dansk.
Læs mere på www.workz.dk/timekeepers
23
STREAML
STREAMLINERS™
FINANSIEL FOKUS I PORTEFØLJE LEDELSE
“Spillet har været en succes. Det har skabt
en engageret diskussion og højt energiniveau. Det kunne vi ikke have gjort med
PowerPoint. Blandt vores forskellige
træningsaktiviteter er dette ubetinget den
mest populære og der, hvor jeg har set
flest aha-oplevelser hos deltagerne.”
- Henrik R. Mortensen, Change Manager,
COWI
24
Streamliners er et simulationsspil, der lærer højt specialiserede medarbejdere og projektledere at arbejde med
et finansielt fokus. De lærer at tænke porteføljestyring,
ressourceallokering og økonomi med ind i projekterne fra
starten.
BLINDE FOR ØKONOMI
Specialister og projektledere har ofte så stærkt et fokus
på leverancer og kvalitet, at de bliver blinde for den økonomiske vinkel i deres projekter. For dem handler det typisk
om at forsøge at leve op til konstant skiftende krav fra
kunderne, at levere den udfordrende opgave til tiden eller
at få det prestigefyldte projekt i hus for enhver pris. For at
undgå suboptimering på projektplan er det afgørende at
lære dem at tænke i virksomhedsøkonomi.
DEN RETTE PRODUKTPORTEFØLJE
Streamliners handler om at kunne sammensætte og styre
en projektportefølje, så den giver størst mulige overskud.
Man skal få alle relevante ressourcer i spil på de rigtige
tidspunkter. De dyre seniormedarbejdere bruges der, hvor
de gør mest gavn, og man outsourcer de opgaver, der kan
løses billigere af freelancere. Det drejer sig om at turde at
sige nej til nogle projekter, og at tage sig tid til at risikovurdere andre. F.eks. at dække sig ind mod valutaudsving
eller kræve, at der udarbejdes en uddybende leverancebeskrivelse. Det handler også om at sikre, at en del af
betalingen falder, før projektet er afsluttet, så omkostningstunge projekter ikke får negativ indvirkning på virksomhedens likviditet.
LINERS
SPILLET
I Streamliners spiller man en afdeling, der konkurrerer
med andre afdelinger om at skabe det størst mulige overskud over en periode. Man vælger mellem projekter, der er
lokale eller internationale. De har enten en høj risiko og høj
omsætning eller er forholdsvis overskuelige projekter, der
giver lavere omsætning. Undervejs foretages forskellige
handlinger, som kan mindske risikoen for uforudsete udgifter. Samtidig er deltagerne ansvarlige for, at der hele tiden
er likviditet nok til at betale både de faste medarbejdere og
freelancerne på projektet.
REFERENCE
Streamliners er oprindeligt udviklet til den rådgivende
ingeniørvirksomhed COWI. De arbejder i en branche med
små marginaler, høj risiko og stor kompleksitet, og spillet
er blevet brugt til at træne deres projektledere internationalt.
ANVENDELSE
▪▪ Til eksperter, projektledere, porteføljeledere og projektchefer.
▪▪
Hjælper med at skabe større forretningsmæssig
forståelse og økonomisk ansvarlighed.
▪▪
Som optakt, når der skal arbejdes efter nye systemer
og principper.
FAKTA
▪▪ Et spil kan spilles af 4-5 deltagere.
▪▪
Tager 3-4 timer at spille.
▪▪
Flere spil kan afvikles samtidig.
▪▪
Kan faciliteres af Workz eller ved at vi certificerer jeres
egne undervisere.
▪▪
Kan spilles med tilpassede eller skræddersyede
sideøvelser.
▪▪
Findes på engelsk.
Læs mere på www.workz.dk/streamliners
25
SKRÆDDE
VI SKRÆDDERSYER SPIL, DER GØR DET KOMPLEKSE ENKELT
Hvordan udruller man et nyt brand til 16.000 medarbejdere i 17 lande?
Hvordan styrker man markeds- og strategiforståelsen hos
koncernens top300 ledergruppe?
Hvordan får man organisationens 900 projektledere til at
passe bedre på pengene og være mere ressourcebevidste?
Hvordan får man alle firmaets forretningsområder til at
integrere bæredygtighed i deres udviklingsarbejde?
Hvordan lærer man børnefamilier i mere end 20 lande,
hvad kliniske forsøg er, samt hvorfor de er vigtige for
udviklingen af nye behandlinger?
26
Man bruger et skræddersyet spilkoncept.
I al beskedenhed har vi har et udviklingsteam i verdensklasse inden for spildesign. Et felt, hvor vi har arbejdet
professionelt i mere end 20 år. Vi trækker på erfaringer fra
over hundrede udviklingsprojekter, hvilket gør det muligt
for os at designe en træfsikker løsning både hurtigt og
effektivt.
ERSYEDE
T
Vi udvikler både fysiske, digitale og blandede løsninger, der
har det til fælles, at de skaber engagement, sætter dagsorden og styrker læring og videndeling. Og så er alle vores
spilkoncepter designet med respekt for både ressourcetræk og den praktiske implementering.
Et veldesignet læringspil tilbyder en meget attraktiv kombination af højt og konsistent fagligt udbytte, stort engagement og en effektiv udrulning med stor skalerbarhed.
27
TAG ANSV
TAG ANSVAR™
GØR REGLER TIL KULTUR
“I Ecco har vi brugt spillet til at indarbejde
vores kerneværdier. Det er blevet brugt i
18 lande og er blevet anvendt af samtlige
ledere i Ecco. Alle steder har det givet
anledning til nogle udbytterige dialoger og
gode input til, hvad vi kan gøre anderledes
i fremtiden.”
- Torben Petersen, Organisation
Development Manager, Group HR,
ECCO Sko A/S
Tag Ansvar er et dialogværktøj, der får medarbejderne
til selv at tage ansvar for uhensigtsmæssig adfærd på
arbejdspladsen. Værktøjet lægger op til dialog og løsningsforslag omkring de problemer, det kan være svært at finde
anledning eller mod til at tale om eller sige fra overfor i det
daglige.
HOLDNINGER FØRER TIL HANDLINGER
De fleste virksomheder har overordnede mål, strategier og
retningslinjer, der skal fungere som pejlemærker i det daglige arbejde. Men de bliver sjældent fulgt, hvis ikke medarbejderne oplever dem som nærværende og relevante. For
uanset om det handler om kundeservice, bæredygtighed,
faglighed eller f.eks. sikkerhed på arbejdspladsen, opstår
der dilemmaer og gråzoner, hvor man som medarbejder
kan foretage problematiske valg.
Det kan skyldes usikkerhed om ledelsens mål og prioritering. Det kan være erfarne medarbejdere, der føler, at
reglerne er udarbejdet til nogen, der er mindre erfarne.
Eller der kan opstå en subkultur, hvor loyalitet over for
kollegerne vægtes højere end virksomhedens værdier og
regler. Det handler om at ændre på de holdninger, der fører
til handlinger, der ikke er i orden. At lave om på det kræver,
at man involverer medarbejderne, så de selv tager ansvar.
VIGTIGE DISKUSSIONER OG ERKENDELSER
Tag Ansvar er et dialogværktøj, der bruges til at skabe
nogle konstruktive rammer for vigtige diskussioner og
erkendelser. Spillet giver mulighed for et perspektivskifte
– når medarbejderne f.eks. bliver sat i kundens sted, skal
tage stilling til underleverandørernes opførsel, eller når de
28
VAR
skal forholde sig til de dilemmaer, der opstår i det daglige
arbejde. Med Tag Ansvar skabes et forum, hvor man kan
dele eksempler på god adfærd og tale åbent om de ting,
det ellers kan være svært at finde anledning til at tale om
til dagligt. Tag Ansvar er med til at skabe et fælles sprog
og en fælles forståelse. Værktøjet er med til at sikre, at
man som medarbejder personligt tager ansvar for at få
gjort noget ved problemet og det sikrer vidensdeling om
den gode adfærd, som både leder og medarbejder gerne
vil udbrede.
KONCEPTET
Tag Ansvar er et spilkoncept, hvor indholdet tilpasses den
enkelte virksomheds udfordringer, og hvor alle relevante
interessenter i organisationen inddrages. Spillet består af
en række dilemmakort med udsagn, som deltagerne skal
tage stilling til. Man kan anvende værktøjet på tværs af
organisationen f.eks. til store centrale arrangementer med
mange deltagere, eller man kan anvende det i de enkelte
afdelinger. Værktøjet er enkelt i sin udformning og kan
faciliteres af den lokale leder.
ANVENDELSE
▪▪ Til involvering af mange medarbejdere på en gang.
▪▪
Til at skabe ansvarlighed omkring adfærd og kultur.
▪▪
Til at arbejde med bedre kundefokus, trivsel, CSR m.m.
▪▪
Til at understøtte forandringsprocesser.
FAKTA
▪▪ Enkelt og effektivt værktøj til at skabe refleksion og
forandring.
▪▪
Tager 2-4 timer og spilles i grupper af 5-6 personer.
▪▪
Kan med fordel spilles samtidig af en hel afdeling
eller enhed.
▪▪
Er let at gå til og kræver kun en kort introduktion.
▪▪
Indholdet skræddersyes til jeres virksomhed og
udfordringer.
Læs mere på www.workz.dk/tagansvar
REFERENCER
Workz har brugt konceptet i bl.a. Ecco, DSB, ISS, FOA og
DONG Energy.
29
WAYS OF W
WAYS OF WORKING™
STRATEGIFORANKRING KOBLET TIL
HVERDAGEN
“Kortene tager udgangspunkt i de
bekymringer, vi forestillede os kunne
opstå i projektet. I stedet for at høre
medarbejdernes hvisken ved kaffemaskinen om det irriterende nye system,
ønskede vi at få problemerne frem i lyset
og anspore til en åben diskussion.”
- Søren Stig, Senior Director, Maersk Line
Ways of Working er et udrulningsværktøj, der skaber
klarhed omkring nye arbejdsgange og ansvarsfordeling.
Kortspillet anvendes typisk i forbindelse med implementeringen og forankringen af komplekse programmer, hvor det
på en engagerende og enkel måde hjælper ledere og medarbejdere med at forstå og forholde sig til en ny hverdag.
OVERVÆLDET AF FORANDRING
Implementeringen af strategiske forandringer i større
organisationer kan være overvældende. Ledere og medarbejdere skal forholde sig til nye spilleregler, der ofte
inkluderer både nye it-systemer, nye processer og en ny
styringsmodel (governance model). Mange oplever stor
usikkerhed, og at intet er som før.
Succesfuld forankring forudsætter, at medarbejderne og
lederne bliver i stand til at forstå og håndtere alle aspekter
af forandringerne. Det er ikke tilstrækkeligt at kunne bruge
det nye it-system, hvis arbejdsgangene stadigvæk er de
gamle. Og intet fungerer efter hensigten, hvis ledelseskulturen ikke understøtter de nye strukturer. De forskellige
aspekter er gensidigt understøttende og afhængige af
hinanden.
GØR DET KOMPLEKSE KONKRET
Ways of Working gør det komplekse konkret og skaber
klarhed i forhold til, hvad der fremadrettet er i orden og
ikke i orden. Tvivl, usikkerhed og misforståelser ryddes af
vejen gennem en spilproces, hvor deltagerne arbejder med
udvalgte temaer gennem en række dilemmasituationer.
30
WORKING
Spillet er designet, så det er enkelt at afvikle, og med
mulighed for at tilpasse indholdet alt efter den konkrete
målgruppe og brugssituation. Ways of Working har været
anvendt i en række store internationale organisationer, og
det er udviklet, så spillet også er velfungerede, vedkommende og engagerende, når deltagerkredsen kommer med
forskellige kulturelle og faglige baggrunde.
KLARE BUDSKABER
Ways of Working bygger på en række dramaturgiske værktøjer og fungerer også som en effektiv måde til at styrke
ledernes evne til at kommunikere klart og meningsfuldt til
deres medarbejdere i forandringsprocessen. Lederne bliver
i stand til at forklare og diskutere alle centrale aspekter
af de nye arbejdsrammer på en konstruktiv måde, der ikke
efterlader tvivl. Der skabes en tæt kobling fra den centrale
kernefortælling og de overordnede intentioner til den nye
hverdag gennem konkrete eksempler.
SKRÆDDERSYET INDHOLD
Ways of Working er et gennemprøvet og velfungerende
spilkoncept, der er anvendt af hundredevis af ledere og
medarbejdere i ind- og udland. Det specifikke indhold i
spillet tilpasses den konkrete forandringsproces, hvor
spilmaterialerne også får et grafisk design, der passer til
den øvrige forandringskommunikation og organisationens
visuelle identitet.
ANVENDELSE
▪▪ Til at understøtte ibrugtagningen af nye it-systemer.
▪▪
Til at skabe klarhed over nye lederroller, ansvarsområder og styringsmodeller.
▪▪
Til at underbygge nødvendige kulturforandringer f.eks.
inden for kundefokus, service eller bæredygtighed.
FAKTA
▪▪ En typisk workshop tager 2-4 timer, hvor deltagerne
arbejder i grupper af 3-5 personer.
▪▪
Spillet kan faciliteres af lokale ledere.
▪▪
Et sæt spilmaterialer består typisk af 20-50 store kort
i en æske samt instruktionsmaterialer. Det er enkelt at
tage med og sende rundt.
▪▪
Ways of Working kan sprogversioneres.
Læs mere på www.workz.dk/waysofworking
31
ENGAGE A
ENGAGE AND DELIVER™
LOKAL FORANKRING AF GLOBALE BUDSKABER
“Vi havde brug for et spil, som lederen
uden træning selv kunne rulle ud i
organisationen uden at det blev for
simpelt. Workz satte fra starten barren
højt og det var en fornøjelse at arbejde og
lære sammen med dem. Specielt synes
jeg, at de har været dygtige til at reducere
kompleksiteten i spillet.”
- Marianne Bach, Senior Manager
Arla Brand Team
Engage & Deliver er et effektivt værktøj til at forankre et
centralt budskab. Spillet engagerer medarbejderne i at
finde lokale løsninger på fælles udfordringer på en måde,
der gør dem til ambassadører for budskabet.
FORANKRING PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN
Selv den mest velgennemtænkte strategi eller det
stærkeste brand-oplæg kan bliver udvandet, når det
rulles ud i organisationen. Centrale budskaber mister
momentum, når de skal omsættes til lokale løsninger
eller opleves som ude af trit med de lokale forhold.
Udfordringen er at give frihed til at finde lokale løsninger,
uden at de globale rammer brydes. Dette sikrer ikke bare
medejerskab til budskabet blandt medarbejderne. Når
medarbejderne selv er aktivt medskabende i udviklingen af
løsninger, sikrer det også en mere effektiv lokal forankring.
EN STRUKTURERET PROCES
I Engage & Deliver bruges co-creation og spildynamik til
at sprede de nye budskaber og sikre, at de opfattes som
relevante på tværs af hele organisationen. Deltagerne skal
forholde sig til best practice og i fællesskab finde frem til
lokale forandringer, som kan understøtte det nye budskab i
det daglige arbejde.
Deltagerne forholder sig til eksisterende tiltag på området og hjælper aktivt med at tilpasse dem til deres egen
hverdag. De belønnes for at identificere lokalt potentiale,
genbruge eksisterende løsninger og finde på nye idéer, der
understøtter de centrale ambitioner.
32
AND DELIVE
SKRÆDDERSYET INDHOLD
Engage & Deliver er en fast og velprøvet ramme, men
design og indhold skal skræddersyes til de budskaber og
forandringer, som skal implementeres.
ANVENDELSE
▪▪ Til at skabe medejerskab til strategi, værdi eller brand i
hele organisationen
▪▪
Til at finde lokale løsninger inden for globale rammer
Engage & Deliver er konstrueret som et spil med fem
faser: Ambition, Inspiration, Udforskning, Ideer og
Udvælgelse.
▪▪
Til at sprede gode løsninger på tværs af organisationen
Først vælges lokalt relevante ambitioner. Herefter kan
deltagerne lade sig inspirere af løsninger fra andre dele af
organisationen, udforske potentialer for forbedringer og
skabe nye løsninger i overensstemmelse med virksomhedens strategi, værdier og brand. Deltagerne arbejder i
grupper, vurderer undervejs hinandens forslag og er med
til at udvælge de ideer, der skal arbejdes videre med.
Engage & Deliver er så enkelt i sin opbygning, at en workshop kan drives af den lokale leder med minimal forberedelse. Der arbejdes typisk med hele afdelinger ad gangen.
FAKTA
▪▪ Et spil bruges af 4-8 medarbejdere.
▪▪
Tager 3-6 timer at afvikle.
▪▪
Flere spil kan spilles sideløbende.
▪▪
Det anbefales, at man spiller en hel afdeling ad gangen.
▪▪
Kan faciliteres af lokale ledere.
▪▪
Kan sprogversioneres.
Læs mere på www.workz.dk/engageanddeliver
REFERENCE
Den oprindelige version af værktøjet blev udviklet til Arla
og er blevet anvendt internationalt af cirka 16.000 medarbejdere i forbindelse med implementering af brandpositionen ’Closer to Nature’.
33
WAR ROOM
WAR ROOM™
STRATEGISK MARKEDSFORSTÅELSE
“Som analytiker skal man være opmærksom på ikke blot passivt at trække linier
frem i tiden. [...] Her hjælper War Room
spillet til at huske på, at der ofte sker store
kvantespring og mærkelige hændelser,
som ganske uventet kan dreje en situation
helt op til 180 grader”
- Lone Byder, chef for KIA (Konkurrence
Information og Analyse) hos TDC
34
War Room er en spilbaseret markedssimulation, der afdækker, udforsker og afprøver virksomhedens strategiske
udfordringer og muligheder i mødet med mulige fremtidige markedsscenarier. Fra betydningen af globale trends
og teknologiudvikling til adfærdsskift hos konkurrenter,
kunder og samarbejdspartnere. Spillet styrker den interne
forretnings- og markedsforståelse, understøtter strategiarbejde og stimulerer videndeling.
SCENARIE-KOMPETENCE
War Room anvender metodikker fra scenario planning og
tilpasses den enkelte virksomheds specifikke behov og
markedssituation. En enkel økonomisk simulationsmekanisme er integreret i spildesignet således, at konsekvenserne af deltagernes handlinger løbende synliggøres på
målepunkter som markedsandel, kundetilfredshed,
indtjeningsevne, brand awareness etc.
Et centralt element er, at deltagerne får lejlighed til at
skifte perspektiv, når de skal forholde sig til markedsudviklingen i rollen som en konkurrerede virksomhed eller
ekstern interessent. Perspektivskiftet giver ny indsigt
og styrker deltagernes evne til at forstå og håndtere
fremtidige markedsudviklinger. En færdighed man også
kan betegne som “scenarie-kompetence”.
M
ANVENDELSE
Til at skærpe den interne markeds- og konkurrentforståelse. Anvendes f.eks. i strategiprocesser eller af
organisationens business development- eller market
intelligence-afdelinger.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Til at styrke forretnings- og markedsindsigten bredt i
organisationen f.eks. som et indslag på en lederkonference eller som del af et talent- eller onboardingprogram.
Til at kvalificere innovations- og strategiprocesser
gennem muligheden for at gennemspille og afprøve en
række alternative strategivalg.
FAKTA
En typisk War Room-session varer fra 3 timer til en hel
dag.
▪▪
▪▪
Kan anvendes som en intensiv workshop med 12-24
deltagere eller som et indslag til en lederkonference
med flere hundrede deltagere.
▪▪
Spillet kan enten faciliteres af Workz eller af interne
folk, der har gennemgået en certificering.
▪▪
Indholdet i War Room tilpasses den enkelte virksomhed
og sprogversioneres.
Læs mere på www.workz.dk/warroom
Som et dialogværktøj til involvering af kunder og
samarbejdspartnere med fokus på at bygge
strategiske partnerskaber.
35
PROCESVÆ
VI DESIGNER PROCESVÆRKTØJER, DER INVOLVERER
Gode værktøjer betyder noget, og de klassiske gule
sedler og flip-overs har desværre deres begrænsninger.
Arbejder man med involvering, udvikling og innovation kan
de rette procesværktøjer gøre en afgørende forskel for
både engagement, fremdrift og resultat.
Som erfarne proces- og mødedesignere samt garvede
facilitatorer ved vi, hvad det rette “procesgrej” betyder.
Derfor har vi gennem tiden udviklet en række konkrete og
meget visuelle proces- og udviklingsværktøjer, funderet
i spildynamik, interaktionsdesign og innovationsmetodik.
Nogle af disse værktøjer understøtter ideudvikling og
problemløsning mens andre bidrager til analysearbejde og
afdækninger.
Anvendelsesmulighederne er alsidige – fra intime strategiudviklingsprocesser med en topledelse over medarbejderseminarer med flere hundrede deltagere til konferencer
med aktiv involvering af 5.000 deltagere. Vi tilbyder en
række generiske værktøjer, som vi efter behov supplerer
med specialdesignede løsninger.
På de følgende sider præsenteres et udvalg af vores
generiske værktøjer. De tre generiske procesværktøjer
kombineres ofte med nedenstående koncepter, der alle er
udviklet af Workz, men som skrædersyes til de processer
de indgår i.
36
TIMEBOX™ – STYR PÅ TIDEN
Et stykke software, der ganske enkelt bruges til at holde
styr på tiden, når man faciliterer workshops, konferencer
og stormøder. Programmet kan downloades gratis på
www.workz.dk/timebox og det fungerer på både PC og
Mac.
VÆRKTØJE
DIALOGDUGE™ – FÅ IDEERNE PÅ BORDET
Specialdesignede papirduge, der strukturerer og styrer
dialog og proces til workshops og konferencer. Et ideelt
værktøj til at engagere og involvere mange deltagere aktivt
på samme tidspunkt i en velstruktureret og fokuseret
proces. Deltagerne skriver på dugene undervejs, så alle
bidrag løbende dokumenteres.
VORES ST
ÆRKESTE
ARGUMEN
T FOR
EFTERLØN
NEN
3
DE VIGTIG
STE
PERSONER
AT FÅ I TA
LE
1
H
VE
M
2
Cs
Seven
s
Timekeeper
3
ER
AFSEND
ers
mak
Play
1
CK
FEEDBA
!
hånd
d kys
y Line
idt
e
Opgav
2
r.
t, vi gø
til de vi imod me
er
bedre
FE
blive til os, tag
gerne
Vi vil et godt råd
Har du
CK
EDBA
Stor
MIN
?
JEG OGRE AF ISS
KAN
HVAD ATION LÆ
NIS
ORGA
MODSTAN
DERNES
FARLIGST
E ARGUM
ENT
MOD EFTE
RLØNNEN
2011
DAG
E LEGE
STOR TER
NO
MINE
ste skr
ine/Næ
Deadl
TALE?
6
A ISS
ION FR
IRAT
INSP
rs
Wallbreake
E
LIST
VI FÅR
I
S
?
NE
DER NNEN
HVAD ER MODSTAN
RLØ
ARGUMENTER MOD EFTE
7
E SPIL
RISK
R
GENE RKTØJE
OG VÆ
TO DO
,
______
______
P #2
______
_.
KSHO
______
______
WOR
______
______
______
______
______
er
____ og
vede
ssion
______
disku
Jeg prø
______
___
___
___
___ .
___
både
______
______
der var
______
_.
vi nogle
_______
______
og ___
havde
______
rvejs
______
______
Unde
______
var
___
huske
______
til at
jeg vil
om ___
m jeg
.
l som
tion ko
______
sempe
anisa
______
Et ek
______
en org
___ ,
___
eg
n
___
___
mi
______
______
ld til
______
______
I forho
______
______
d ______
______
e på ___
ejde me
______
tænk
____ .
at arb
______
___
til
___
t
___
___
lys
____ ___
t med
Jeg fik
______
snakke
______
at få
____ ___
samt
______
______
om ___
FOR OG IMOD
ID
OM EFTERLØ EBATTEN
NNEN
VIG
TIG
T, AT
A/S
HV
AD
E
R
V
O
RES
?
ARG
NEN
LØN
UMENT
ER FOR EFTER
8
9
© 2011 Workz
REFLECTION JOURNEY™ –
DOKUMENTATION OG PERSPEKTIVERING
Et personligt refleksionsværktøj, der som en specialdesignet notesbog hjælper deltagerne i et stormøde
eller til en konference med at fastholde, kvalificere og
perspektivere indtryk og ideer.
ER
DE
TV
IGT
IGT
, AT
VI FÅR
I
TALE?
FORBUND
37
S
NE
DER NNEN
HVAD ER MODSTAN
Ø
ERL
SEVEN Cs
SEVEN Cs™
STRATEGISK MARKEDSFORSTÅELSE
“Enkeltheden og logikken i Seven Cs, og
ikke mindst i måden det blev faciliteret
på af Workz, gør i virkeligheden, at
faciliteringen bliver usynlig på den gode
måde. Det kommer meget til at handle
om indholdet og ikke værktøjet eller
faciliteringen i sig selv. Vi blev bevidste
om, hvor vi skulle sætte ind i det videre
udviklingsarbejde.”
- Henriette Ladegård-Pedersen,
Programkonsulent, DR Programudvikling
38
Seven Cs er et procesværktøj, vores konsulenter bruger
til at understøtte kollektiv strategisk analyse af en organisation og dens virke. Et værktøj, der sætter rammerne
for kortlægning af de nuværende strategier, barrierer for
udvikling og potentiale for innovation.
FOKUS SKABER BLINDHED
Nutidens organisationer er dygtige til at fokusere. Fokus
gør det muligt at udvikle unik viden, så organisationer er
i stand til at levere kvalitet i deres produkter og service.
Fokus er nødvendig for at være konkurrencedygtig på et
globalt marked, men fokus skaber samtidig blindhed. En
blindhed over for forandringer i omverdenen, som i sidste
ende kan være til skade for organisationen og dens virke.
KORTLÆGNING AF TRUSLER OG POTENTIALER
Seven Cs er et enkelt og fleksibelt værktøj, der hjælper til
at skabe klarhed over organisationen, dens trusler og dens
potentialer. Det bliver muligt at anskue organisationen
og dens omverden på ny, hvormed trusler og muligheder
bliver synlige. Seven Cs inddrager og engagerer relevante
aktører i organisationen i arbejdet med løsningsorienteret
organisationsanalyse. Det giver ikke blot overblik og indsigt, men også et fælles sprog.
s
FRA BLINDHED TIL BEVIDSTHED
Seven Cs arbejder med organisationsanalyse på flere
niveauer. Der skelnes mellem kortlæggelsen af det nuværende og det potentielle, samt mellem det erkendte og
det uerkendte. Herved opstår en bevidsthed om egen blindhed, og hvordan forandringer i omverdenen åbner op for
nye muligheder og potentialer. Procesværktøjet inddrager
organisationens egne aktører, så de selv er i stand til at se
organisationen og dens virke fra nye vinkler.
ANVENDELSE:
▪▪ Seven Cs henvender sig til virksomheder og organisationer, der ønsker at styrke deres udviklingsprocesser.
▪▪
Værktøjet kan anvendes under innovationsprocesser
samt i forbindelse med strategiudvikling og kulturelle
forandringsprocesser.
FAKTA:
▪▪ Et sæt Seven Cs kan anvendes af 2-9 personer, og det
er muligt at have flere sæt i gang under samme proces.
▪▪
Processen tager 1-5 timer afhængig af den konkrete
situation og tilrettelæggelse.
▪▪
Seven Cs er bl.a. baseret på den russiske psykolog Lev
Vygotsky, og hans arbejde med ZPD (Zone of Proximal
Development).
▪▪
Seven Cs kan anvendes som et forløb i sig selv, eller det
kan integreres i en længere proces.
▪▪
Seven Cs kan afvikles af facilitatorer fra Workz A/S
eller af organisationens egne folk efter et certificeringsforløb hos Workz A/S.
Læs mere på www.workz.dk/sevencs
39
BRIDGE BU
BRIDGE BUILDER™
UDVIKLING GENNEM INVOLVERING
“Workz har leveret kompetent input til
bearbejdning af COOP NONFOODS
værdiproces. Det har givet os en række
værktøjer og begreber til fortsat at udvikle
og bearbejde vores interne værdiproces.”
- Henrik Schmidt, Manager,
COOP NONFOODS
Bridge Builder er et involverende procesværktøj, som vores
konsulenter bruger i processer med fokus på ideudvikling,
vidensdeling og problemløsning. Værktøjet er velegnet til
at teste, diskutere og løse udfordringer på workshops med
op til flere hundrede deltagere.
KRITIK OG INPUT
Når eksisterende processer skal optimeres, strategier
skal udvikles eller problemer skal løses, er en af de store
udfordringer at indsamle input og kritik i en konstruktiv
form fra alle relevante interessenter. Det kræver en åben
og struktureret proces, hvor der er plads til at diskutere og
teste udsagn og ideer.
UDVIKLING GENNEM INVOLVERING
Bridge Builder er et enkelt og intuitivt procesværktøj, som
understøtter en proces, hvor der er behov for at involvere
mange aktører. En proces, hvor viden deles i jagten på
i fællesskab at fremdrive kvalificerede resultater. Med
Bridge Builder skabes en ramme, hvor alle får mulighed for
at ytre sig, og hvor både positive og negative input kommer
frem i lyset, behandles og dokumenteres.
INSPIRERET AF DOGMEFILMENE
De fleste ideer bliver til bedre løsninger, hvis de testes og
afprøves på et tidligt tidspunkt i processen. Inspireret af
filmbranchens dogmeregler fremdyrker Bridge Builder
gode ideer ved at opstille barrierer, der udfordrer deltagerne til at tænke i nye retninger og se nye aspekter af
problemstillingerne. En god idé kan altid gøres bedre, og
40
UILDER
procesværktøjet fokuserer på at bygge bro over barriererne
i jagten på endnu bedre idéer. Med Bridge Builder arbejder
man både kvantitativt og kvalitativt med idéudvikling.
ANVENDELSE
▪▪ Til involvering af mange aktører i en udviklings - eller
implementeringsproces.
SPILBASERET VÆRKTØJ
Bridge Builder er et spilbaseret værktøj, hvor klæbende
brikker anvendes til at visualisere og strukturere viden og
idéer. På baggrund af et givent emne arbejder deltagerne
med at sætte problemer, spørgsmål, svar og løsninger i
spil. Der samarbejdes i grupper a tre personer, og værktøjet bruger perspektivskifte og rotationer til at få belyst
problemstillingerne fra alle vinkler. Det hele ender i en
dokumenteret proces, hvor man direkte kan aflæse argumentationsudvikling, knopskydninger og resultat. Det
er nemt at samle op og arbejde videre med resultaterne
efterfølgende.
▪▪
Til idegenerering blandt medarbejdere, medlemmer,
borgere, m.fl.
▪▪
Kan anvendes selvstændigt eller indgå som en del af en
længere proces.
REFERENCER
Vi bruger Bridge Builder som et fast element i processer,
hvor der er behov for at involvere mange mennesker. Det
er blandt andet blevet brugt på workshops i Ministeriet for
Børn og Undervisning, Københavns Kommune, Spar Invest,
Lederne, COOP, ISS samt ved en række store konferencer
og workshops.
FAKTA
▪▪ Et sæt Bridge Builder kan bruges af 9 personer.
▪▪
Flere hundrede deltagere kan arbejde sideløbende på
samme proces.
▪▪
Tager fra 1 time og op til 3 timer.
▪▪
Er let at gå til, og kræver kun en kort introduktion
▪▪
Kan afvikles af Workz eller af jeres egne facilitatorer.
Læs mere på www.workz.dk/Bridge Builder
41
STORY LIN
STORY LINE™
INVOLVERENDE PROCESKORTLÆGNING
“Workz brugte Story Line i forbindelse
med et servicedesignprojekt om sammenlægningen af lægevagten og skadestuen
her i regionen. Overlæger, læger, sygeplejesker og patienter kortlagde i fællesskab en række komplicerede patientforløb.
De fik på den måde synliggjort, hvordan de
oplevede de nuværende processer, og hvor
de så potentialet for innovation.”
- Henrik Sprøgel, Sektorchef for Praksissektoren, Region Nordjylland
42
Story Line er et enkelt og visuelt redskab, vores konsulenter bruger til procesoptimering. Et værktøj der skaber
overblik, sætter rammerne for brugerinddragelse og tilføjer
idéudvikling og fleksibilitet til procesudvikling.
GØR DET KOMPLEKSE ENKELT
Mange organisationer arbejder intenst med lean og procesoptimering. Men uden overblik er det umuligt at arbejde
konstruktivt med procesudvikling – fra effektiviseringer
og minimeringen af spild over strømlining af beslutningsprocesser og arbejdsgange til en mere innovativ tilgang til
produktudvikling. Kortlægningen bliver hurtigt kompleks
og uoverskuelig for alle andre end den, der laver excelarket
eller tegner flow chartet.
VISUEL KORTLÆGNING
Story Line er et visualiseringsværktøj, der bruges til at
inddrage og engagere medarbejdere og brugere i procesoptimering. Et værktøj, der kan sikre den nødvendige dialog
og et fælles sprog om processen. Med Story Line er der
lagt op til involvering og brugerinddragelse og til at viden,
erfaring og input fra forskellige aktører samles og bruges
innovativt. Barrierer og uhensigtsmæssige arbejdsgange
kommer frem i lyset, når der skabes mulighed for at lege
med processen og afprøve, hvad der sker, hvis man i fællesskab ændrer på arbejdsgange eller bruger ressourcerne
anderledes.
NE
KÆDE AF HANDLINGER
Story Line består af puslespilsbrikker med en række
symboler, der repræsenterer forskellige handlinger. De
store brikker bruges til at beskrive processen, de små til at
beskrive detaljer og aktører. Ved hjælp af brikkerne bryder
man processen op i led, der kan flyttes rundt på og dermed skabes overblik og indblik. Brikkerne gør det muligt at
starte med at definere målet og så bevæge sig baglæns og
få defineret alle de led og detaljer, der skal arbejdes med.
Lige så vigtig som selve kortlægningen er den dialog deltagerne har om processen, og den idegenerering, der sker,
når man arbejder med procesudvikling på en involverende
måde.
REFERENCER
Story Line er blevet brugt i en række forskellige sammenhænge: Til forbedret servicedesign og kortlægning af
patientens vej gennem akutmodtagelsen i Region Nordjylland. Til planlægningen af et fjernlager i Rusland for
Roland DG. Til at arbejde med bæredygtighed igennem
hele Novozymes supply chain. Som coachingværktøj på
ISS’s projektlederuddannelse. Og til at skabe fælles afsæt
for ledelse og medarbejderrepræsentanter i processen
omkring en stor fyringsrunde i en kommune.
ANVENDELSE
▪▪ Kan anvendes af alle, der ønsker at arbejde med
procesoptimering og involvering.
▪▪
Til analyse, evaluering og udvikling samt til projektplanlægning, servicedesign og brugerinvolvering.
▪▪
Ideelt til at skabe overblik, dialog, erfaringsudveksling
og idégenerering.
FAKTA
▪▪ Enkelt, visuelt og intuitivt.
▪▪
Kræver kun en kort introduktion, før kortlægningen
kan gå i gang .
▪▪
Kan bruges både i korte processer over et par timer
og i længere udviklingsforløb på flere måneder.
▪▪
Et sæt Story Line kan anvendes af 2-6 personer, og det
er muligt at have flere sæt i gang under kortlægning af
den samme proces.
Læs mere på www.workz.dk/Storyline
43
WORKZ ER...
Ask Agger
Administrerende direktør, Partner
Michael Thomsen
Udviklingsdirektør, Partner
Jacob Holmehave
Direktør, International Services
Anders Skovgaard-Petersen
Seniordesigner, Partner
Berit Kristine Bøggild
Seniorkonsulent, Partner
Svend Ask Larsen
Seniorkonsulent, Partner
Ditte Marie Kaae
Seniorkonsulent, Partner
Morten Jaeger
Seniordesigner, Partner
Louise Elver
Seniorkonsulent
Max Møller
Seniordesigner, Partner
Jonas Kiselberg
AV-chef, Partner
Christian Wad
Grafisk designer
Sofie Bangsgaard
Grafisk designer
Nadja Nørgaard
Juniorgrafiker
Henriette Just Simonsen
Produktionskoordinator
Lailah Roswall Mattsson
Driftsansvarlig
Anders de Voss
Film- & medietekniker
Vibeke Nielsen
Controller, Partner
Sallina Elene Simonsen
Bogholder
44
1
Workz A/S
Kronprinsessegade 20
1306 Kbh. K
© 2015 Workz A/S, v1.0 Maj 2015
(+45) 88 88 82 50
[email protected]