Rettevejledning til prøven i skriftlig fremstilling D maj 2015

Rettevejledning til prøven i skriftlig fremstilling D maj 2015
Information om prøven i skriftlig fremstilling D
Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte, der udleveres 24 timer før selve afholdelsen
af prøven (4 timer). Teksthæftet må ikke tages med til prøven, men et identisk teksthæfte med 3
opgaver bliver udleveret til selve prøven. Eksaminanden skal besvare én af de 3 opgaver. Hvert
opgavesæt har et overordnet tema, der relaterer til eksaminandens hverdag og baggrund.
Denne prøvetermins tema er – Her bor jeg
Tekster og billeder i hæftet handler om, det sted, hvor vi bor, hvor vi skal fungere som gode naboer
og hjælpe hinanden.
Teksterne rummer både fortællinger, påstande og kommentarer om emnet i forskellige genrer og
har til formål at hjælpe og inspirere eksaminanden til at fremme skrivelysten. Nogle af teksterne er
konkret inddraget i opgaveformuleringerne.
Hjælpemiddel
Som hjælpemiddel må alene anvendes ordbøger.
Opgave 1
Kommentar
Redegør for synspunkterne i ”En overlæge som mig kan da sagtens
flytte til Mjølnerparken” side 4 – 6 i teksthæftet.
Kommentér synspunkterne.
Giv din kommentar en passende overskrift.
Du skal forestille dig, at din besvarelse skal læses af dine medkursister.
Vejledning
For at komme i gang med opgavebesvarelsen er det en god idé, hvis
eksaminanden kort indleder sin besvarelse ved at præsentere artiklens
kilde ved angivelse af forfatter, evt. fotograf, udgivelsesdato og medie.
Men det er ikke noget krav.
Det forventes, at eksaminanden kan demonstrere kendskab til genren
kommentar. Som en del af besvarelsen er der et krav om en
redegørelse for synspunkterne i interviewet ”En overlæge som mig kan
da sagtens flytte til Mjølnerparken”. I redegørelsen skal eksaminanden
fremdrage tekstens hovedsynspunkter, som de er udtrykt i teksten og
derved undgå egne holdninger og kommentarer til disse.
Dernæst skal eksaminanden kommentere synspunkterne ved at tage
stilling til disses budskab, udtrykke sin egen personlige mening,
begrunde og underbygge den med argumenter (påstand og belæg).
Yderligere er der et krav om, at eksaminandens kommentarer har en
overskrift, der passer til indholdet af kommentarerne. Til sidst skal
eksaminanden i sin besvarelse være bevidst om modtagerforholdet, der
i dette tilfælde er medkursisterne på VUC.
Opgave 2
Analyse
Analysér novellen ”Nabohjælp” side 11 – 12 i teksthæftet.
I din analyse skal du blandt andet redegøre for forholdet mellem
fortælleren og naboen.
Overskrift: Nabohjælp
1
Du skal forestille dig, at din besvarelse skal uploades på opgavenet.dk
Vejledning
For at komme i gang med opgavebesvarelsen er det en god idé, hvis
eksaminanden kort indleder sin besvarelse ved at præsentere novellens
kilde ved angivelse af overskrift, forfatter, forlag og udgivelsesår.
Det forventes, at eksaminanden demonstrerer kendskab til genren
novelle og kan anvende en relevant analysemodel, der karakteriserer
novellen med henblik på en række genremæssige elementer som
fortællersynsvinkel, miljø, personer, sprogbrug, budskab og
perspektivering. Det er ikke sikkert, at alle elementer inddrages, men
valget er afhængig af novellens opbygning.
Som en del af analysen er der et krav om at inddrage en redegørelse for
forholdet mellem fortælleren og naboen. Dvs. eksaminanden skal kunne
fremhæve væsentlige træk ved relationen mellem de to personer. I sin
besvarelse skal eksaminanden være bevidst om modtagerforholdet, der i
dette tilfælde er brugere af portalen opgavenet.dk
Opgave 3
Diskussion
Diskutér synspunkterne i teksterne ”MF’er vil forsvare sin ejendom
med vold” side 8 og ”Selvtægt, nej tak!” side 9 i teksthæftet.
Skriv derefter din egen mening om emnet.
Giv din diskussion en passende overskrift.
Du skal forestille dig, at din besvarelse skal læses af dine medkursister.
Vejledning
Bedømmelse
Bedømmelseskriterier:
2
For at komme i gang med opgavebesvarelsen er det en god idé, hvis
eksaminanden kort indleder sin besvarelse ved at præsentere de to
relevante artikler ved angivelse af overskrift, forfatter, evt. fotograf,
udgivelsesdato og medie.
Det forventes, at eksaminanden har kendskab til genren diskussion.
Som en del af besvarelsen skal eksaminanden give udtryk for sin egen
mening om emnet generelt, der i dette tilfælde handler om selvtægt eller
ej. I diskussionen skal eksaminanden stille de to artiklers
hovedsynspunkter op over for hinanden og gøre rede for
enighed/uenighed hos de to forfattere ved at fremhæve påstande, der er
begrundet og underbygget med argumenter (påstand og belæg).
Efterfølgende skal eksaminanden give udtryk for sin egen mening om
emnet. Her kan eksaminanden lade sig inspirere af de to artiklers
forskellige synspunkter og bruge dem som afsæt for egen stillingtage n
til debatpunktet. Men det er ikke noget krav.
Kravet om en passende overskrift skal afspejle diskussionens
fokuspunkt(er). Eksaminanden skal være bevidst om
modtagerforholdet, der i dette tilfælde er medkursisterne.
Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:
a) skrive i et overvejende korrekt og sammenhængende sprog
b) anvende viden om ordklasser, sætningsanalyse og sproglig karakteristik af tekster
c) skrive analyserende, diskuterende og kommenterende på et elementært niveau i forskellige genrer
d) svare relevant på opgavespørgsmålet i forhold til emne, målgruppe og medie
e) kommunikere nuanceret, klart og relevant.
Der gives én karakter.
Vejledning i karakterfastsættelse
Komposition
Indledning, emnebehandling, afslutning
12 – veldisponeret
7 – disponeret
02 – acceptabel
Kohærens i teksten; dvs. den indholdsmæssige sammenhæng mellem
tekstens forskellige dele; ord, sætninger og afsnit (den røde tråd)
Kohæsion i teksten; dvs. den syntaktiske sammenhæng, hvor der i
teksten henvises til bestemte tider, steder, ting og personer.
Lingvistisk kompetence
12 – sikkerhed
7 – stort set sikkerhed
02 – tilstrækkelig
sikkerhed
Sociopragmatisk
kompetence
12 – relevant og med
klart fokus
7 – relevant og
nogenlunde klart fokus
02 – tilstrækkelig
relevans og fokus
Danskfaglige begreber
12 – sikkert, velovervejet
7 – overvejende sikkert
02 – usikkert, netop
tilstrækkeligt
3
Ortografi (stavning og tegnsætning)
Morfologi (adjektiv-, verbe- og substantivendelser og køn)
Syntaks (ord og ordgruppers sammenstilling til sætninger, herunder
inversion)
Leksikon (ordforråd)
Idiomatisk sprogbrug (faste udtryk som ofte ikke direkte kan oversættes
til et andet sprog)
Skriveidé: en bevidsthed om, hvem man skriver til, og med hvilken
hensigt man skriver. Skriveideen har konsekvenser for valg af genre,
indhold og sproglig form
Modtagerforhold (hensigtsmæssig brug af sproget i forskellige
situationer)
Sproghandlinger:
Analysere på et elementært niveau i forskellige genrer
Kommentere synspunkter fra én eller flere tekster i teksthæftet
Vurdere, begrunde og diskutere fordele og ulemper eller lignende.
Omfang
12 – fyldig,
fyldestgørende
7 – passende
02 – netop tilstrækkelig
Karakter
12 – den fremragende
præstation
10 – den fortrinlige
præstation
7 – den gode præstation
4 – den jævne
præstation
02 – den tilstrækkelige
præstation
00 – den utilstrækkelige
præstation
- 3 – den ringe
præstation
4
Relevant besvarelse på alle opgavespørgsmål i forhold til emne, den
angivne genre og konteksten.